TẢI TÀI LIỆU


Thủ tục nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu - Ban hành theo Quyết định số 51/QĐ-LĐTBXH về quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn

Thủ tục nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu ban hành theo Quyết định số 51/QĐ-LĐTBXH về quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động.
Thủ tục nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu như sau:
1. Điều kiện, tiêu chuẩn và chế độ nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu
1.1. Công chức, viên chức và người lao động thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 2 quy chế này, đến tuổi nghỉ hưu được xem xét, nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định tại Khoản 1 Điều 5, nếu có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn dưới đây:
a) Đã có thông báo nghỉ hưu;
b) Đạt đủ tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 5 quy chế này;
c) Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc chức danh.
d) Kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định.
1.2. Trường hợp công chức, viên chức và người lao động vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu thì công chức, viên chức và người lao động được chọn một trong hai chế độ nâng bậc lương trước thời hạn.
2. Quy trình thực hiện
2.1. Đơn vị có công chức, viên chức và người lao động đến tuổi nghỉ hưu, đã có thông báo nghỉ hưu, tổ chức họp Hội đồng lương để xem xét, đối chiếu theo điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 15 quy chế này.
2.2. Căn cứ thẩm quyền phân cấp, Thủ trưởng đơn vị ký quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động đủ điều kiện, tiêu chuẩn và báo cáo Bộ hoặc trình Bộ ký quyết định đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ.
3. Hồ sơ trình Bộ, gồm:
- Công văn do Thủ trưởng đơn vị ký;
- Danh sách trích ngang (Mẫu số 3);
- Thông báo nghỉ hưu của cá nhân được đề nghị;
- Bản phô tô quyết định thành lập Hội đồng lương của đơn vị;
- Biên bản họp Hội đồng lương của đơn vị (có chữ ký của tất cả các thành viên);
- Bản phô tô quyết định nâng bậc lương gần nhất của cá nhân được đề nghị.
- Đối với các trường hợp xếp lương ở ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, chức danh tương đương ngạch chuyên viên cao cấp, Bộ có văn bản gửi Bộ Nội vụ.
Biểu mẫu danh sách công chức, viên chức và người lao động đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu như sau:
Tên đơn vị: . Mẫu số 3
DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN KHI CÓ THÔNG BÁO NGHỈ HƯU NĂM .
(Kèm theo Công văn số ./ngày . tháng . năm .)
TT Họ

tên
Ngày
tháng

năm
sinh
Chức
danh/
chức
vụ
Ngạch/chức
danh nghề
nghiệp,
bậc
lương hiện
hưởng
Đề nghị
nâng bậc

lương
TTH
Ghi
chú
Nam Nữ Ngạch/
chức

danh
nghề
nghiệp
Bậc Hệ
số
Thời
điểm
tính
nâng
bậc
lương

lần
sau
Số
tháng

còn
thiếu
để
NBLTX
Bậc Hệ
số
Thời
điểm

hưởng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Người lập biểu
(Ký, họ tên)
., ngày tháng năm
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)


Xem Thêm: Thủ tục nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thủ tục nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu sẽ giúp ích cho bạn.