TẢI TÀI LIỆU


Báo cáo kết quả thực hiện nâng bậc lương - Ban hành theo Quyết định số 51/QĐ-LĐTBXH về quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn

Báo cáo kết quả thực hiện nâng bậc lương ban hành theo Quyết định số 51/QĐ-LĐTBXH về quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động.
Tên đơn vị: . Mẫu số 4
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NÂNG BẬC LƯƠNG
ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM
(Kèm theo Công văn số ./ngày . tháng . năm .)
Tổng số công chức, viên chức và người lao động ở đơn vị có mặt tại thời điểm báo cáo: người.
Trong đó:
1. Số người được nâng bậc lương thường xuyên trong năm là: . người.
2. Số người được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong năm là: người.
3. Số người đã có thông báo nghỉ hưu được nâng bậc lương trước thời hạn trong năm: . người.
TT Họ

tên
Ngày
tháng

năm
sinh
Chức
danh

/chức
vụ
Trình
độ

chuyên
môn

nghiệp
vụ

được
đào

tạo
Ngạch/chức danh,
bậc, hệ số
lương trước

khi được nâng
bậc
Kết quả nâng
bậc trong
năm
Nam Nữ Ngạch/
chức

danh
nghề

nghiệp
Bậc Hệ
số
Thời
điểm

được
xếp
Hệ
số

chênh
lệch

bảo
lưu

(nếu
có)
Ngạch
hoặc

chức
danh
Bậc
lương

sau
nâng

bậc
Hệ số
lương mới
được
NB
Thời
gian
tính
nâng
bậc
lương
lần
sau
Hệ
số

chênh
lệch

bảo
lưu

(nếu
có)
Tiền
lương

tăng
thêm

do
NB

trong
năm

(1.000đ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
I Công chức, viên chức và người lao động được
nâng bậc lương thường xuyên
1
2
.
II Công chức, viên chức và người lao động được nâng bậc lương
trước thời hạn do lập thành tíc h xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
1
2
.
III Công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu
được nâng bậc lương trước thời hạn
1
2
.

Người lập biểu
(Ký, họ tên)
., ngày tháng năm
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi chú:
1. Đơn vị gửi kèm báo cáo này văn bản nêu những vướng mắc, đề xuất trong việc thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn (nếu có).
2. Cột 7, cột 12 ghi mã số ngạch hoặc chức danh.
3. Cột 17 được tính theo số tháng hưởng chênh lệch giữa bậc lương mới được nâng so với bậc lương cũ trong năm.

Xem Thêm: Báo cáo kết quả thực hiện nâng bậc lương
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo kết quả thực hiện nâng bậc lương sẽ giúp ích cho bạn.