TẢI TÀI LIỆU


Danh sách công chức, viên chức đề nghị nâng bậc lương thường xuyên - Ban hành theo Quyết định số 51/QĐ-LĐTBXH về quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn

Danh sách công chức, viên chức đề nghị nâng bậc lương thường xuyên ban hành theo Quyết định số 51/QĐ-LĐTBXH về quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động.
Tên đơn vị: . Mẫu số 1
DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN QUÝ NĂM .
(Kèm theo Công văn số ./ngày . tháng . năm .)
STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh
Chức danh/
chức vụ
Ngạch/chức
danh nghề nghiệp,
bậc lương hiện hưởng
Nam Nữ Ngạch/chức
danh nghề
nghiệp
Bậc Hệ số Thời tính
nâng bậc
lương lần
sau
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Người lập biểu
(Ký, họ tên)
., ngày tháng năm
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)


Xem Thêm: Danh sách công chức, viên chức đề nghị nâng bậc lương thường xuyên
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Danh sách công chức, viên chức đề nghị nâng bậc lương thường xuyên sẽ giúp ích cho bạn.