TẢI TÀI LIỆU


Danh sách công chức, viên chức và người lao động đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn - Ban hành theo Quyết định số 51/QĐ-LĐTBXH về quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn

Danh sách công chức, viên chức và người lao động đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn ban hành theo Quyết định số 51/QĐ-LĐTBXH về quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động.
Tên đơn vị: . Mẫu số 2
DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN DO LẬP THÀNH TÍCH
XUẤT SẮC TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM
(Kèm theo Công văn số ./ngày . tháng . năm .)

Ghi chú: Cột 6, 7, 8, 9, 10, 11 ghi thành tích khen thưởng và danh hiệu thi đua của từng năm.

Người lập biểu
(Ký, họ tên)
., ngày tháng năm
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)


Xem Thêm: Danh sách công chức, viên chức và người lao động đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Danh sách công chức, viên chức và người lao động đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn sẽ giúp ích cho bạn.