TẢI TÀI LIỆU


Biên bản bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về hóa đơn - Ban hành theo Thông tư số 10/2014/TT-BTC về hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Biên bản bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về hóa đơn ban hành theo Thông tư số 10/2014/TT-BTC về hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn. Nội dung biên bản này như sau:
Mẫu số 02
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN1
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N AM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: ./BB-BGHS-TV-PT
BIÊN BẢN
Bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về hóa đơn
Hôm nay, hồi .giờ . ngày tháng . năm .
Tại:
Chúng tôi gồm:
1. Ông (bà): Chức vụ: . Đơn vị: .
2. Ông (bà): Chức vụ: . Đơn vị: .
Đại diện bên giao:
Đã tiến hành giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn của3
cho
1. Ông (bà): Chức vụ: Đơn vị:
2. Ông (bà): . Chức vụ: Đơn vị:
Đại diện bên nhận:
HỒ SƠ GỒM4
Số thứ tự Tên bút lục hồ sơ Số trang Ghi chú
TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN GỒM5
Số thứ tự Tang vật, phương tiện Trọng lượng, số lượng Ghi chú
Chúng tôi lập biên bản bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện ghi trên để xử lý theo quy định
Các tang vật đã được kiểm tra lại, nhận đầy đủ và niêm phong, giao cho ông (bà) . là người chịu trách nhiệm coi giữ.
Biên bản kết thúc vào hồi . giờ . ngày tháng . năm .
Biên bản được lập thành . bản; mỗi bản gồm . trang; có nội dung và có giá trị như nhau. Đã giao cho . 01 bản và một bản lưu hồ sơ.
Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản.
Ý kiến bổ sung khác (nếu có)6
.
.
Biên bản này gồm trang, được những người có mặt cùng ký xác nhận vào từng trang.
Đại diện bên nhận
(Ký, ghi rõ họ tên)
Đại diện bên giao
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người chịu trách nhiệm coi giữ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Ghi chú:
1. Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.
3. Ghi tên cá nhân/tổ chức vi phạm.
4. Nếu hồ sơ, tang vật, phương tiện nhiều, lập thành danh mục đính kèm. Danh mục phải có đầy đủ chữ ký của những người có tên trong biên bản.
5. Ghi rõ tên hàng, quy cách, chất lượng. Nếu hồ sơ, tang vật, phương tiện nhiều, lập thành danh mục đính kèm. Danh mục phải có đầy đủ chữ ký của những người có tên trong biên bản.
6. Những người có ý kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình, lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên.

Xem Thêm: Biên bản bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về hóa đơn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Biên bản bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về hóa đơn sẽ giúp ích cho bạn.