TẢI TÀI LIỆU


Đơn đề nghị thẩm định sản phẩm quảng cáo - Ban hành theo Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL hướng dẫn thực hiện Luật quảng cáo và Nghị định 181/2013/NĐ-CP

Nội dung mẫu đơn đề nghị thẩm định sản phẩm quảng cáo như sau:
Mẫu số 1
(Ban hành theo Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------
., ngày tháng năm .
ĐƠN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH SẢN PHẨM QUẢNG CÁO
Kính gửi: Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
Họ và tên: . Chức vụ: .
Đại diện cho:
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax: .
Đề nghị thẩm định sản phẩm quảng cáo:
Nội dung thẩm định: .
.
Hồ sơ gửi kèm:
1.
2.
3.
.
Chúng tôi xin bảo đảm về tính trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên. Nếu có sai phạm, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu)

Xem Thêm: Đơn đề nghị thẩm định sản phẩm quảng cáo
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đơn đề nghị thẩm định sản phẩm quảng cáo sẽ giúp ích cho bạn.