TẢI TÀI LIỆU


Phiếu thanh toán chế độ trợ cấp - Ban hành theo Thông tư liên tịch 11/2014/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC

MẪU PHIẾU THANH TOÁN CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 11/2014/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc, hy sinh, từ trần hoặc chuyển sang làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu)

ĐƠN VỊ
--------
Số: /PTT-TC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
, ngày . tháng . năm .
PHIẾU THANH TOÁN CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP
Họ và tên: Sinh ngày / / .
Cấp bậc (hệ số lương): Chức vụ:
Đơn vị: .
Được: (1) theo Quyết định số
Của: . (2)
Tiền lương tháng bình quân 05 năm cuối là: .
Tiền lương tháng hiện hưởng là: .
Các chế độ được hưởng:
1. Trợ cấp nghỉ hưu trước tuổi:
2. Trợ cấp thôi việc một lần: .
3. Trợ cấp tạo việc làm:
4. Trợ cấp một lần khi hy sinh, từ trần: .
5. Trợ cấp một lần thời gian tăng thêm do quy đổi:
6. Tiền tàu xe: .
Cộng:
Bằng chữ: .
CƠ QUAN CHÍNH SÁCH
CƠ QUAN TÀI CHÍNH
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
NGƯỜI NHẬN TIỀN
Ghi chú:
- (1) Các chế độ được hưởng khi thôi làm việc trong tổ chức cơ yếu, hy sinh, từ trần.
- (2) Quyết định của cấp có thẩm quyền.

Xem Thêm: Phiếu thanh toán chế độ trợ cấp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phiếu thanh toán chế độ trợ cấp sẽ giúp ích cho bạn.