TẢI TÀI LIỆU


Đơn xin vào Đảng - Mẫu đơn xin vào Đảng

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

Kính gửi: Chi uỷ:
Đảng uỷ:
Tôi là: . sinh ngày tháng .năm
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc: Tôn giáo
Trình độ học vấn:
Nơi ở hiện nay:
Nghề nghiệp: .
Đơn vị công tác: .
Chức vụ chính quyền, đoàn thể: .
Vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ C hí Minh ngày tháng .năm tại
Được chi bộ xét là cảm tình Đ ng ngày tháng năm tại chi bộ
Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộn g sản Việt Nam; được sự giáo d c, bồi dưỡng của chi bộ và của Đoàn (nếu có) tôi đã nhận thức được: .
Tôi nguyện trung thành với lý tưởn g và mục tiêu cách mạng của Đản g, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đả ng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.
., ngày .tháng .năm 20
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ và tên)

Xem Thêm: Đơn xin vào Đảng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đơn xin vào Đảng sẽ giúp ích cho bạn.