TẢI TÀI LIỆU


Phiếu đề nghị mượn hồ sơ - Quy định quản lý hồ sơ

WebTaiLieu.org xin giới thiệu mẫu Phiếu đề nghị mượn hồ sơ được thực hiện theo đúng quy trình quản lý hồ sơ của đơn vị cung cấp hồ sơ, tài liệu. Sau khi làm đơn đề nghị, đơn vị cung cấp có quyền chấp nhận hoặc không chấp nhận cho mượn với lý do nào đó được cập nhật.
PHIẾU ĐỀ NGHỊ MƯỢN HỒ SƠ
Họ và tên: .
Đơn vị: .
Đề nghị đơn vị:
Vui lòng cho mượn những tài liệu - hồ sơ sau: .

Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ CUNG CẤP Ngày tháng năm 200
□ Chấp nhận □ Không chấp nhận ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ
Lý do không chấp nhận:
.


Ngày tháng năm 200
ĐƠN VỊ CUNG CẤP
Tình trạng tài liệu - hồ sơ khi trả: □ Chấp nhận □ Không chấp nhận
Ý kiến khác:
.
Ngày tháng năm 200
ĐƠN VỊ CUNG CẤP ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ
Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.

Xem Thêm: Phiếu đề nghị mượn hồ sơ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phiếu đề nghị mượn hồ sơ sẽ giúp ích cho bạn.