Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIỂU LUẬN áp dụng các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty aasc thực hiện

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. áp dụng các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty aasc thực hiện

  Giới thiệu tài liệu áp dụng các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty aasc thực hiện
  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC. 3

  I. Bằng chứng kiểm toán và kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán 3
  1. Bằng chứng kiểm toán 3
  1.1 Khái niệm về bằng chứng kiểm toán 3
  1.2 Vai trò của bằng chứng kiểm toán 5
  1.3 Quyết định của kiểm toán viên về thu thập bằng chứng kiểm toán. 5
  1.3.1 Quyết định về thể thức kiểm toán cần áp dụng. 6
  1.3.2 Quyết định về quy mô mẫu. 6
  1.3.3 Quyết định về các khoản mục cá biệt 6
  1.3.4 Quyết định về thời gian hoàn thành các thể thức 6
  1.4 Phân loại bằng chứng kiểm toán 7
  1.4.1 Phân loại bằng chứng kiểm toán theo nguồn hình thành 7
  1.4.2 Phân loại bằng chứng kiểm toán theo loại hình 7
  1.5 Tính chất của bằng chứng kiểm toán. 9
  1.5.1 Tính hiệu lực 9
  1.5.2 Tính đầy đủ 9
  2. Kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán BCTC 12
  2.1 Phương pháp kiểm tra vật chất (kiểm kê) 12
  2.2 Lấy xác nhận 13
  2.3 Xác minh tài liệu 15
  2.4 Quan sát 16
  2.5 Phỏng vấn 16
  2.6 Tính toán lại 17
  2.7 Phân tích 18
  II. THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 20
  1. Thu thập bằng chứng kiểm toán trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 20
  2. Thu thập bằng chứng kiểm toán trong giai đoạn thực hiện kế hoạch kiểm toán 25
  2.1 Thử nghiệm kiểm soát 25
  2.2 Thủ tục phân tích 27
  2.3 Thủ tục kiểm tra chi tiết 29
  3. Thu nhập bằng chứng kiểm toán giai đoạn kết thúc kiểm toán 31
  PHẦN II. THỰC TRẠNG VIỆC ÁP DỤNG CÁC KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY AASC THỰC HIỆN 36
  I. Tổng quan về Công ty AASC 36
  1. Quá trình hình thành và phát triển của AASC 36
  2. Đặc điểm sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng 37
  3. Mạng lưới khách hàng của AASC 40
  4. Cơ cấu tổ chức của AASC 41
  5.Tình hình hoạt động của AASC 43
  5.1 Kết quả hoạt động 43
  5.2 Định hướng phát triển của Công ty 43
  5.3 Hợp tác và phát triển 44
  6. Tổ chức công tác kế toán chủ yếu tại AASC 44
  7. Quy tình kiểm toán của AASC 45
  8. Hệ thống kiểm soát chất lượng cuộc kiểm toán tại AASC 46
  II. THỰC TRẠNG VIỆC ÁP DỤNG CÁC KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY ABC VÀ CÔNG TY XYZ DO AASC THỰC HIỆN 47
  1 Lập kế hoạch kiểm toán 47
  1.1 Lập kế hoạch kiểm toán tại Công ty ABC 47
  1.1.1 Thu thập thông tin cơ sở, nghĩa vụ pháp lý của khách hàng 47
  1.1.2 Đánh giá chung về hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng 49
  1.1.3 Phân tích số liệu 52
  1.1.4 Đánh giá rủi ro kiểm toán 54
  1.2 Lập kế hoạch kiểm toán tại Công ty XYZ 57
  1.2.1 Thu thập thông tin cơ sở, nghĩa vụ pháp lý của khách hàng 62
  1.2.2 Đánh giá chung về hệ thống kiểm soát nội bộ 62
  1.2.3 Phân tích số liệu 64
  1.3 Nhận xét và so sánh việc áp dụng các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong lập kế hoạch kiểm toán 64
  2. Thực hiện kế hoạch kiểm toán 66
  2.1 Kiêm toán khoản mục tiền tại Công ty ABC 66
  2.1.1 Thử nghiệm kiểm soát 67
  2.1.2 Thủ tục phân tích 69
  2.1.3 Thủ tục kiểm tra chi tiết 70
  2.2 Kiểm toán khoản mục tiền tại Công ty XYZ 79
  2.2.1 Thử nghiệm kiểm soát 79
  2.2.2 Thủ tục phân tích 80
  2.2.3 Thủ tục kiểm tra chi tiết 81
  2.3 Nhận xét và so sánh về việc áp dụng các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán khoản mục tiền tại Công ty ABC và Công ty XYZ 86
  2.4 Kiểm toán khoản mục doanh thu tại Công ty ABC 88
  2.4.1 Thử nghiệm kiểm soát 88
  2.4.2 Thủ tục phân tích 90
  2.4.3 Thủ tục kiểm tra chi tiết 92
  2.5 Kiểm toán khoản mục doanh thu tại Công ty XYZ 98
  2.5.1 Thử nghiệm kiểm soát 98
  2.5.2 Thủ tục phân tích 100
  2.5.3 Thủ tục kiểm tra chi tiết 101
  2.6 Nhận xét và so sánh việc áp dụng các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán khoản mục doanh thu tại Công ty ABC và Công ty XYZ 102
  3. Kết thúc kiểm toán 104
  3.1 Kết thúc kiểm toán tại Công ty ABC 104
  3.2 Kết thúc kiểm toán tại Công ty XYZ 105
  3.3 Nhận xét và so sánh việc áp dụng các kỹ thuât thu thập bằng chứng kiểm toán trong giai đoạn kết thúc kiểm toán tại Công ty ABC và Công ty XYZ 105
  PHẦN III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO AASC THỰC HIỆN 107
  I. Bài học kinh nghiệm rút ra từ việc áp dụng các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán BCTC do AASC thực hiện 107
  1. Về việc thiết kế chương trình kiểm toán 107
  2. Về sự kết hợp các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán 107
  3. Về sự kết hợp giữa các khoản mục trong thu thập bằng chứng kiểm toán 107
  4. Về cách ghi chép trên giấy tờ làm việc 108
  II. Sự cần thiết phải hoàn thiện các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán BCTC tại AASC 108
  III. Phương hướng hoàn thiện các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính do AASC thực hiện 108
  1. Trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 109
  1.1 Kiến nghị về việc xác định mức độ trọng yếu, rủi ro và số lượng bằng chứng kiểm toán cần thu thập 109
  1.2 Kiến nghị về việc áp dụng thủ tục phân tích 110
  2. Trong giai đoạn thực hiện kiểm toán 112
  2.1 Kiến nghị về việc thực hiện chương trình kiểm toán của KTV 112
  2.2 Kiến nghị về việc đánh giá HTKSNB đối với các khoản mục 113
  2.3 Kiến nghị về việc chọn mẫu kiểm toán 114
  2.4 Kiến nghị về ước tính của kiểm toán viên 114
  3. Trong giai đoạn kết thúc kiểm toán 115
  3.1 Kiến nghị về vịêc tổng hợp các bút toán điều chỉnh của KTV 115
  3.2 Kiến nghị về việc so sánh ước tính sai số kết hợp víi ước tính ban ®Çu vÒ møc träng yÕu 115
  KẾT LUẬN 117
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC  Xem Thêm: áp dụng các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty aasc thực hiện
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu áp dụng các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty aasc thực hiện sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status