TẢI TÀI LIỆU


Bộ đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh trường Amstedam - Năm 2013-2014

TRƯỜNG THCS AMSTEDAM
ĐỀ TUYỂN ANH
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI NĂM 2013-2014
MÔN: Anh 6 - Thời gian: 120 phút
(Không kể thời gian giao đề)
I/ Choose and circle the letter a, b, or c that best completes each sentence (2 ms).
1/ He isn’t fat. He’s ______________ . a. very fat b. thin c. teacher
2/ Look! He ______________ soccer. a. play b. plays c. is playing
3/ Mai doesn’t want ______________ noodles. a. some b. any c. a
4/ How ______________ bananas are there on the table?
a. many b. much c. about
5/ Thu ______________ to school by car.
a. goes sometimes b. sometimes going c. sometimes goes
6/ She is going ______________ the citadel tomorrow.
a. visit b. to visit c. visiting
7/ I’m going to stay ______________ my uncle.
a. with b. to c. at
IV/ Supply the correct from or tense of the verbs in the brackets (0,5 m).
24/ Lan usually (play) . . . . . . . . . . . . . . . badminton in the fall.
25/ They (not go) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . to school on Sunday.

Xem Thêm: Bộ đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh trường Amstedam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Bộ đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh trường Amstedam sẽ giúp ích cho bạn.