TẢI TÀI LIỆU

LUYỆN GIẢI BÀI TẬP VẬT LÝ 12-DAO ĐỘNG CƠ HỌC
I. Dao động cơ :
1. Thế nào là dao động cơ:
Chuyển động qua lại quanh một vị trí đặc biệt, gọi là vị trí cân bằng.
2. Dao động tuần hoàn:
Sau những khoảng thời gian bằng nhau gọi là chu kỳ, vật trở lại vị trí cũ theo hướng cũ.
II. Phương trình của dao động điều hòa:
1. Định nghĩa: Dao động điều hòa là dao động trong đó li độ của vật là một hàm cosin (hay sin) của thời gian
2. Phương trình:

+ A là biên độ dao động (A>0), A phụ thuộc năng lượng cung cấp cho hệ ban dầu, cách kích thích
+ là pha của dao động tại thời điểm t
+ là pha ban đầu, phụ tuộc cách chọn gốc thời gian,gốc tọa độ, chiều dương
III. Chu kỳ, tần số và tần số góc của dao động điều hòa:
1. Chu kỳ, tần số:
- Chu kỳ T: Khoảng thời gian để vật thực hiện một dao động toàn phần – đơn vị giây (s)
- Tần số f: Số dao động toàn phần thực hiện được trong một giây – đơn vị Héc (Hz)
2. Tần số góc:


Xem Thêm: Luyện giải bài tập Vật lý 12 - Dao động cơ học
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Luyện giải bài tập Vật lý 12 - Dao động cơ học sẽ giúp ích cho bạn.