TẢI TÀI LIỆU


Bài kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 4 tỉnh Trà Vinh năm 2013 - 2014 - Môn: Toán - Có đáp án

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRÀ VINH

ĐỀ THI CHÍNH THỨC
BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
LỚP 4 - NĂM HỌC: 2013 - 2014
MÔN: TOÁN
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm).
Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng:
a/ Số 90 001 được đọc là:
A. Chín nghìn linh một
B. Chín mươi nghìn linh một
C. Chín mươi nghìn không trăm linh một
b/ Số liền sau của 2309 là:
A. 2308 B. 2311 C. 2301 D. 2310
c/ Phép chia 8460 : 6 có thương gồm:
A. 4 chữ số B. 3 chữ số C. 2 chữ số D. 1 chữ số
d/ Ngày đầu tiên của tháng 4 năm 2013 là thứ hai, ngày cuối cùng của tháng đó là thứ mấy?
A. Thứ hai B. Thứ ba C. Thứ tư D. Thứ năm
e/ Bốn tháng, mỗi tháng có 30 ngày là:
A. Tháng 2; tháng 3; tháng 5; tháng 6
B. Tháng 7; tháng 8; tháng 9; tháng 10
C. Tháng 8; tháng 9; tháng 10; tháng 11
D. Tháng 4; tháng 6; tháng 9; tháng 11
g/ Độ dài một cạnh của hình vuông bằng . chu vi của hình vuông đó. Số cần điền vào chỗ chấm là:
A. 1/2 B. 1/3 C. 1/4 D. 1/5
II/ PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm).
Câu 1: (2 điểm). Đặt tính rồi tính
a. 63495 - 36238
b. 37428 + 62562
c. 22506 x 3
d. 25704 : 5
Câu 2: (2 điểm). Tìm x
a/ 1999 + x = 2015
b/ x × 2 = 4998
Câu 3: (2 điểm).
Hai đội công nhân phải sửa một đoạn đường dài 2387m. quãng đường đó là công việc của đội Một. Hỏi mỗi đội phải sửa bao nhiêu mét đường?
Câu 4: (1 điểm)
Viết thêm 3 số để hoàn thành dãy số: 2; 12; 72; . ; . ; . .
Download tài liệu để xem thêm chi tiết.

Xem Thêm: Bài kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 4 tỉnh Trà Vinh năm 2013 - 2014
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Bài kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 4 tỉnh Trà Vinh năm 2013 - 2014 sẽ giúp ích cho bạn.