Vân Khánh has reported a post.

Reason:
mình không tải về máy được
Post: Tiểu Luận Mối quan hệ giữa ASXH và tăng trưởng phát triển kinh tế
Forum: Chưa Phân Loại
Assigned Moderators: N/A

Posted by: Kòi Xinh
Original Content:
TÊN ĐỀ TÀI: Mối quan hệ giữa ASXH và tăng trưởng phát triển kinh tế
Information
Mục lục
I.An sinh xã hội tác động đến tăng trưởng, phát triển kinh tế. 3
1.ASXH góp phần nâng cao năng suất lao động của người lao động. 3
2.ASXH góp phần giải quyết thất nghiệp. 3
3.ASXH góp phần đảm bảo công bằng xã hội, giảm bất bình đẳng. 4
4.ASXH góp phần ổn định chính trị – xã hội. 4
5.Quỹ ASXH cung cấp nguồn vốn cho đầu tư. 5
6.ASXH góp phần thu hút đầu tư nước ngoài và thúc đẩy mạnh quan hệ giao lưu quốc tế. 5
II)TĂNG TRƯƠNG KINH TÊ TÁC ĐÔNG ĐÊN ASXH 5
1.Kinh tế phát triển mở rộng đối tượng,phạm vi và chất lượng chính sách của ASXH 6
2.Quỹ ASXH có điều kiện được mở rộng do sự tăng trưởng và phát triển kinh tế 7
3.Kinh tế phát triển làm nâng cao hiệu quả quản lý ASXH. 8
Đầu tư ứng dụng các công nghệ tin học hiện đại, các phần mềm quản lý tiện ích( thành tựu của phát triển kinh tế) vào công tác quản lý của ngành, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động ASXH. 8
4.Kinh tế phát triển nâng cao trình độ quản lí 8
5.Kinh tế phát triển kéo theo sự thay đổi diện bảo vệ. 8
6.Kinh tế phát triển ảnh hưởng đến sự hiệu quả của chính sách ASXH 8
7.Tăng trưởng kinh tế giúp ASXH bền vững hơn. 9


Xem Thêm: Báo cáo bài viết vi phạm bởi Vân Khánh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo bài viết vi phạm bởi Vân Khánh sẽ giúp ích cho bạn.