Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý đào tạo nghề cho lao động nông thôn bị thu hồi đất nông nghiệp tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý đào tạo nghề cho lao động nông thôn bị thu hồi đất nông nghiệp tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội

  MỤC LỤC
  Lời cam đoan
  Lời cảm ơn
  Mục lục
  Danh mục các bảng . ii
  Danh mục hình, biểu đồ ii
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu: . 3
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 4
  4. Đóng góp mới của luận văn 4
  5. Cấu trúc luận văn 5
  Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU , CƠ SỞ LÝ
  LUẬN VÀ THỰC TIÊ
  ̃
  N VÊ
  ̀
  QUA ̉N LY ́ ĐA ̀O TA ̣ O NGHÊ
  ̀
  CHO LAO
  ĐỘNG NÔNG THÔN THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP . 6
  1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 6
  1.2. Cơ sơ
  ̉
  ly
  ́
  luâ ̣ n về qua
  ̉
  n ly
  ́
  đa
  ̀
  o ta ̣ o nghề cho LĐNT thuô ̣ c diê ̣ n thu
  hồi đất NN 12
  1.2.1. Lao động nông thôn thuộc diện thu hồi đất NN 12
  1.2.2. Quản lý đào tạo nghề cho LĐNT 16
  1.3. Kinh nghiê ̣ m về quản lý đào tạo nghề cho LĐNT ở một số huyện
  trong nước và bài học rút ra cho huyện Chương Mỹ 27
  1.3.1.Quản lý đào tạo nghề cho LĐNT ở một số huyện trong nước . 27
  1.3.2. Những bài học kinh nghiệm rút ra đối với huyện Chương Mỹ . 33
  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35
  2.1 Cách tiếp cận . 35
  2.2. Các phương pháp thu thập sô ́ liê ̣ u 35
  2.3 Các phương pháp xử lý số liệu . 38
  Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO
  ĐỘNG NÔNG THÔN THUỘ C DIÊ ̣ N THU HỒI ĐẤT NÔNG
  NGHIÊ ̣ P TẠI HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI 40
  3.1. Mô ̣ t sô ́ nhân tô ́ tư ̣ nhiên , xã hội ảnh hưởng tới ho ạt động quản lý
  đa
  ̀
  o ta ̣ o nghề cho LĐNT huyện Chương Mỹ . 40
  3.1.1. Nhân tô ́ tự nhiên 40
  3.1.2. Nhân tô ́ kinh tế - xã hội . 42
  3.1.3. Đặc điểm dân số, lao động 44
  3.2. Tình hình thu hồi đất . 44
  3.3 Thực trạng quản lý đào tạo nghề cho LĐNT thuô ̣ c diê ̣ n thu hồi
  đất NN ở huyện Chương Mỹ giai đoạn 2010 – 2015 48
  3.3.1. Xây dự ng chi ến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển
  đào tạo nghề cho LĐNT 48
  3.3.2. Tổ chư
  ́
  c thự c hiê ̣ n , triể n khai ca
  ́
  c kê ́ hoa ̣ ch , chính sách về đào
  tạo nghề cho LĐNT . 50
  3.3.3 . Thự c tra ̣ ng thanh tra, kiểm tra công tác đào tạo nghề cho LĐNT 70
  3.4. Đánh giá chung về công tác quản lý ĐTN cho LĐNT huyê ̣ n Chương My
  ̃
  74
  3.4.1. Một số tha
  ̀
  nh tự u chủ yếu 74
  3.4.2. Những hạn chế 76
  3.4.3. Nguyên nhân cu
  ̉
  a như
  ̃
  ng ha ̣ n chê ́ 77
  Chương 4: QUAN ĐIÊ
  ̉M VA ̀ GIẢI PHÁP HOA ̀N THIÊ ̣ N QUẢN LÝ
  ĐA ̀O TA ̣ O NGHÊ
  ̀
  CHO LAO ĐỘ NG NÔNG THÔN THUỘ C DIÊ ̣ N THU

  ̀
  I ĐẤT NÔNG NGHIÊ ̣ P TA ̣ I HUYÊ ̣ N CHƯƠNG MY ̃ , HÀ NỘI . 80
  4.1. Quan điê ̉ m quản lý hoạt động đa
  ̀
  o tạo nghề 80
  4.2. Như
  ̃
  ng giải pháp hoa
  ̀
  n thiê ̣ n quản lý hoạt động đa
  ̀
  o tạo nghề . 82
  4.2.1. Đẩy mạnh khâu tuyên truyền , tư vấn hướng nghiệp nhằm nâng
  cao nhâ ̣ n thư
  ́
  c cu
  ̉
  a người dân về đào tạo nghề ; 82
  4.2.2. Đổi mới cơ chế chính sách , chú trọng quản lý đổi mới , bổ sung
  các ngành nghề đào tạo thích hợp. . 83

  ́
  T LUẬN 87
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 88
  PHỤ LỤC
  i
  DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CỤM TỪ VIẾT TẮT
  STT Ký hiệu Nguyên nghĩa
  1 Ban Chi
  ̉
  đa ̣ o BCĐ
  2 CNH-HĐH Công nghiệp hóa-Hiện đại hóa
  3 CP Chính phủ
  4 ĐTN Đào tạo nghề
  5 GQVL Giải quyết việc làm
  6 HĐND Hội đồng nhân dân
  7 KT-XH Kinh tế - xã hội
  8 LĐNT Lao động nông thôn
  9 LĐ-TBXH Lao động-Thương binh Xã hội
  10 NN Nông nghiê ̣ p
  11 NN&PTNN Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  12 NNL Nguồn nhân lực
  13 QH Quốc hội
  14 QĐ Quyê ́ t đi ̣ nh
  15 UBND Ủy ban nhân dân
  ii
  DANH MỤC BẢNG
  STT Bảng Nội dung Trang
  1
  Bảng 2.1 So sánh kết quả thực hiện công tác Đào tạo nghề so
  với kế hoạch
  39
  2 Bảng 3.1 Biến động các loại đất huyện trong 3 năm 42
  3
  Bảng 3.2 Tình hình phát triển Kinh tế - xã hội, trên địa bàn
  huyện Chương Mỹ năm 2013
  43
  4
  Bảng 3.3 Diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi trên địa bàn
  huyện từ năm 2010 - 2015 trên địa bàn huyện
  45
  5
  Bảng 3.4 Thực trạng diện tích đất nông nghiệp bị thu hồiở
  mô ̣ t sô ́ xa
  ̃
  tiêu biê ̉ u
  46
  6
  Bảng 3.5 Diện tích đất đã được hỗ trợ sau khi thu hồi qua các
  năm
  47
  DANH MỤC HÌNH, BIỂU ĐỒ
  STT Hình,
  biểu đồ
  Nội dung Trang
  1 Hình 1
  Bản đồ hành chính huyện Chương Mỹ
  41
  2 Biểu đồ 3.1
  Sô ́ lơ
  ́
  p đươ ̣ c mơ ̉
  va
  ̀
  sô ́ ho ̣ c viên đươ ̣ c đa
  ̀
  o ta ̣ o
  nghê ̀ giai đoa ̣ n 2010-2014
  56
  3 Biểu đồ 3.2
  Cơ câ ́ u lao đô ̣ ng ho ̣ c nghê ̀ nông nghiê ̣ p (NN)
  và phi nông nghiệp (PNN) tại huyện năm 2013
  và 2014
  57
  1
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh và tích cực hội
  nhập với thế giới. Nhưng xuất phát điểm của nền kinh tế nước ta còn lạc hậu:
  Gần 80% dân số sống ở nông thôn, trong đó trên 70% là lao động nông
  nghiệp, đa phần các kỹ năng nghề thấp Một trong những giải pháp có tính
  đột phá thực hiện được mục tiêu đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp
  theo hướng hiện đại vào năm 2020 là phát triển, nâng cao chất lượng nguồn
  nhân lực, trong đó có nhân lực qua đào tạo nghề và chính sách bảo đảm việc
  làm cho nông dân.
  Trên tinh thần đó, ngày 27-11-2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành
  Quyết định số 1956/QĐ-TTg (gọi tắt là Đề án 1956) về “Đào tạo nghề cho lao
  động nông thôn đến năm 2020”. Trong đó nhấn mạnh: “Đa
  ̀
  o ta ̣ o nghề cho lao
  đô ̣ ng nông thôn là sư ̣ nghiê ̣ p của Đảng , Nhà nước, của các cấp , các ngành và
  xã hội nhă ̀ m nâng cao châ ́ t lươ ̣ ng lao đô ̣ ng nông thôn , đa
  ́
  p ư
  ́
  ng yêu câ ̀ u công
  nghiê ̣ p ho
  ́
  a , hiê ̣ n đa ̣ i ho
  ́
  a nông nghiê ̣ p , nông thôn . Nhà nước tăng cường đầu
  tư để phát triển đa
  ̀
  o ta ̣ o nghề cho lao động nông thôn , có chính sách bảo đảm
  thực hiện công bằng xã hội về cơ hội học nghề đô ́ i vơ
  ́
  i mọi lao động nông
  thôn, khuyến khích, huy động và tạo điều kiện để toàn xã hội tham gia đa
  ̀
  o ta ̣ o
  nghê ̀ cho lao đô ̣ ng nông thôn”. Như vậy, đào tạo nghề cho lao động nông thôn
  (LĐNT) được xem là "chìa khóa" thành công cho nhiều chương trình, mục
  tiêu quốc gia về phát triển nông nghiệp, nông thôn. Chuyển dịch cơ cấu lao
  động, cơ cấu kinh tế phải đồng nghĩa với trang bị nghề mới và tạo việc làm
  mới cho người lao động.
  Những năm qua, trên các vùng của đất nước, nhiều khu công nghiệp,
  khu đô thị mới được xây dựng, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được
  nâng cấp, ngày càng đồng bộ và hiện đại. Việc thu hồi đất bao gồm cả đất ở
  2
  và đất nông nghiệp cho xây dựng các khu công nghiệp, khu đô thị . dẫn đến
  đất cho sản xuất của người dân bị thu hẹp, phải thay đổi chỗ ở, điều kiện
  sống. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, mỗi năm
  Việt Nam mất khoảng 7000 ha đất lúa và tính trong vòng 12 năm trở lại đây,
  diện tích đất nông nghiệp giảm khoảng 800 nghìn ha. Năm 2010 có 627.495
  hộ dân với khoảng 950.000 lao động đã bị tác động do bị thu hồi đất nông
  nghiệp, kéo theo khoảng 2,5 triệu người cũng bị ảnh hưởng (Bộ NN&PTNT).
  Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách để giải quyết vấn đề bồi thường , tái
  định cư , bảo đảm việc làm , thu nhập và đời sống của người dân có đất canh
  tác bị thu hồi . Song, tình trạng thiếu việc làm, thất nghiệp, khó khăn trong
  cuộc sống, sinh hoạt tại nơi ở mới , đặc biệt đối với người nông dân bị thu hồi
  đất nông nghiê ̣ p đã và đang diễn ra ở nhiều địa phương.
  Huyện Chương Mỹ nằm ở phía Tây nam Thành phố Hà Nội, là huyện
  có diện tích lớn thứ 3 của thành phố. Những năm gần đ ây trên địa bàn huyện
  đang diễn ra quá trình đô thị hóa mạnh mẽ. Hiện nay, huyện có một khu công
  nghiệp với diện tích 400 ha, bên cạnh đó đã quy hoạch 4 cụm công nghiệp,
  cụm công nghiệp Ngọc Sơn 31 ha, Đông Phương Yên 75 ha, Nam Tiến Xuân
  50 ha, Mỹ Văn 31 ha. Với các cụm khu công nghiệp như vậy đã thu hút nhiều
  doanh nghiệp trong và ngoài nước vào đầu tư, tạo đà phát triển cho địa
  phương, giải quyết việc làm cho lao động. Tuy nhiên bên cạnh đó có những
  vấn đề tiêu cực do sự thu hồi đất nông nghiệp để phát triển công nghiệp và đô
  thị hóa mang lại cho huyện như thất nghiệp , các vấn đề xã hội gia tăng . Thêm
  vào đó, trình độ của người nông dân còn hạn chế nên khó để chuyển đổi nghề
  nghiệp Vì vậy, vấn đề đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc diện thu
  hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện ngày càng trở nên cấp bách.
  Có nhiều nguyên nhân dẫn đến yếu kém trong công tác đào tạo nghề
  cho LĐNT như: Tình trạng đào tạo nghề chưa gắn với nhu cầu xã hội; mức
  3
  độ hỗ trợ học nghề còn thấp; giáo viên và cán bộ quản lý dạ y nghề còn thiếu
  về số lượng và chất lượng ; việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn hiện
  nay còn chưa đầy đủ , thiếu đồng bộ , chưa đảm bảo tính hệ thống và chưa có
  tổ chức quản lý thống nhất . Song vấn đề có tính chất then chốt ở đây là vấn
  đề qua
  ̉
  n ly
  ́
  h oạt động đào tạo này trên nhiều phương diện như chất lượng,
  đối tượng đào tạo, ngành nghề đào tạo, hiệu quả kinh tế xã hội của hoạt động
  đào tạo v.v.
  Đề tài “Quản lý đào tạo nghề cho lao động nông thôn bị thu hồi đất
  nông nghiệp ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội” được tác giả lựa chọn làm luận
  văn Thạc sỹ , với hy vọng đưa ra những giải pháp nhằm hoa
  ̀
  n thiê ̣ n công ta
  ́
  c
  quản lý hoạt động đào tạo nghề cho LĐNT , từ đó nâng cao chất lượng nguồn
  lao động nông thôn huyện, giải quyết việc làm và góp phần vào sự phát tr iển
  bền vững của huyện nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung.
  Thực hiện đề tài này, tác giả muốn tập trung trả lời câu hỏi chính yếu sau:
  Huyê ̣ n Chương My
  ̃
  pha
  ̉ i làm thế nào để hoa
  ̀
  n thiê ̣ n công tác quản lý
  hoạt động đào tạo nghề cho LĐNT thuộc diện bị thu hồi đất nông nghiệp tại
  đi ̣ a phương?
  2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:
  2.1. Mục đích nghiên cứu:
  Mục đích nghiên cứu của luận văn là đề xuất những giải pháp nhằm
  hoàn thiện công tác quản lý hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn
  thuộc diện thu hồi đất nông nghiệp tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội.
  2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu:
  Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về qua
  ̉
  n ly
  ́
  hoạt động đào
  tạo nghề cho LĐNT thuộc diện thu hồi đất nông nghiệp;
  Đánh giá thực trạng qua
  ̉
  n ly
  ́
  hoạt động đào tạo nghề cho LĐNT thuộc
  diện thu hồi đất nông nghiệp tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội;
  4
  Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tácquản lý hoạt động
  đào tạo nghề cho LĐNT thuộc diện thu hồi đất nông nghiệp tại huyện Chương
  Mỹ, thành phố Hà Nội.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu :
  3.1. Đối tượng nghiên cứu:
  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hoạt động quản lý đào tạo nghề cho
  LĐNT thuộc diện thu hồi đất nông nghiệp. Quản lý đào tạo nghề cho LĐNT
  thuộc diện thu hồi đất nông nghiệp được nghiên cứu không chỉ đơn thuần là
  một loại hình quản lý dịch vụ trong nền kinh tế thị trường, mà gắn liền với vai
  trò quản lý của nhà nước trong phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu
  phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn một huyện của thủ đô.
  3.2. Phạm vi nghiên cư ́
  u:
  Về không gian: Luận văn chỉ nghiên cứu qua
  ̉
  n ly
  ́
  nha
  ̀
  nươ
  ́
  c vê ̀ ĐTN cho
  lao động nông thôn do chính quyền cấp Huyện (huyvăn chỉ nghiê tiến hành ,
  không nghiên cứu hoạt động qua
  ̉
  n ly
  ́ ĐTN cu
  ̉
  a các chủ thể khác thực hiện
  (doanh nghiê ̣ p, cơ sơ ̉
  da ̣ y nghê ̀ ).
  Về thời gian: Luận văn nghiên cứu trong thời gian từ 2010-2015
  Nội dung tiếp cận vâ ́ n đê ̀ nghiên cư
  ́
  u : Quản lý hoạt động đào tạo nghề
  cho LĐNT thuộc diện thu hồi đất nông nghiệp được tiếp cận liên ngành
  (Quản lý giáo dục và Quản lý kinh tế) với chủ thể quản lý được xác định là
  chính quyền cấp huyện – Huyện Chương Mỹ.
  4. Đóng góp mới của luận văn
  Thứ nhất, luận văn làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý đào
  tạo nghề cho LĐNT bi ̣ thu hồi đất nông nghiệp.
  Thứ hai, trên cơ sở phân tích, đánh giá thư ̣ c tra ̣ ng quá trình quản lý đào
  tạo nghề cho LĐNT bi ̣ thu hồi đất nông nghiệp tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội
  qua các số liệu báo cáo của các cơ quan có thẩm quyền và thực tiễn điều tra
  5
  bằng phương pháp phỏng vấn , tác giả đưa ra những đa
  ́
  nh gia
  ́
  vê ̀ thành tựu ,
  hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế trong công ta
  ́
  c quản lý đào tạo nghề.
  Thứ ba , đưa ra quan điểm , đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm hoa
  ̀
  n
  thiê ̣ n quản lý đào tạo nghề cho LĐNT khi thu hồi đất , đạt được các chỉ tiêu
  mà UBND huyện đã đề ra trong tổng thể kế hoạch đào tạo nghề, GQVL và
  chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
  5. Cấu trúc luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và các phụ
  lục, luận văn được trình bày trong 4 chương:
  Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn
  về quản lý đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc diện thu hồi đất nông
  nghiệp
  Chương 2: Phương pháp nghiên cứu
  Chương 3: Thực trạng quản lý đào tạo nghề cho lao động nông thôn
  thuộc diện thu hồi đất nông nghiệp tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
  Chương 4: Quan điểm và giải pháp hoàn thiện quản lý hoạt động đào
  tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc diện thu hồi đất nông nghiệp tại huyện
  Chương Mỹ, thành phố Hà

  Xem Thêm: Quản lý đào tạo nghề cho lao động nông thôn bị thu hồi đất nông nghiệp tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý đào tạo nghề cho lao động nông thôn bị thu hồi đất nông nghiệp tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status