Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . i
  DANH MỤC BẢNG BIỂU ii
  DANH MỤC HÌNH . iii
  PHẦN MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ NHỮNG
  VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP . 5
  1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 5
  1.2. Cơ sở lý luận về cơ chế quản lý tài chính đối với các trường Đại học công
  lập 8
  1.2.1. Tài chính trong đơn vị sự nghiệp có thu . 8
  1.2.2. Cơ chế quản lý tài chính đối với trường Đại học công lập . 12
  1.3. Kinh nghiệm về quản lý tài chính tại một số Trường đại học công lập và
  bài học kinh nghiệm cho trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 . 28
  1.3.1 Cơ chế quản lý tài chính ở một số Trường Đại học công lập ở một nước
  trên thế giới . 28
  1.3.2. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội . 31
  1.3.3. Bài học cho trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 . 35
  CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37
  2.1. Cơ sở phương pháp luận 37
  2.2. Phương pháp thu thập số liệu . 38
  2.3. Các phương pháp nghiên cứu . 38
  2.3.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu . 38
  2.3.2. Phương pháp phân tích – tổng hợp . 39
  2.3.3. Phương pháp thống kê mô tả . 40
  CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2 . 41
  3.1. Khái quát về Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2 41
  3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2 41
  3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường Đại học sư
  phạm Hà Nội 2 41
  3.2. Phân tích cơ chế quản lý tài chính tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
  . 46
  3.2.1. Cơ chế huy động, tạo nguồn lực tài chính 46
  3.2.2. Cơ chế quản lý, sử dụng nguồn lực tài chính 52
  3.2.3. Cơ chế phân phối chênh lệch thu - chi 55
  3.2.4. Cơ chế quản lý tài sản . 56
  3.2.5. Cơ chế kiểm tra, kiểm soát tài chính . 57
  3.3. Đánh giá thực trạng cơ chế quản lý tài chính tại trường Đại học Sư phạm
  Hà Nội 2 59
  3.3.1. Những kết quả đạt được 59
  CHƯƠNG 4. ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN
  LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2 68
  4.1. Định hướng phát triển tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 . 68
  4.1.1. Định hướng phát triển . 68
  4.1.2. Các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản của Chiến lược phát triển tại trường Đại
  học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2015, tầm nhìn 2020 68
  4.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại Trường
  Đại học Sư phạm Hà Nội 2 . 70
  4.2.1. Đa dạng hóa các nguồn lực tài chính 70
  4.2.2. Nâng cao hiệu quả quản lý chi 71
  4.2.3. Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản 72
  4.2.4. Hoàn thiện cơ chế kiểm tra, kiểm soát tài chính . 73
  4.2.5. Vị trí, vai trò của Thủ trưởng đơn vị và kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng
  cao năng lực đội ngũ cán bộ và ứng dụng CNTT vào công tác quản lý tài
  chính 73
  4.3. Một số kiến nghị nhằm thực hiện giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý tài
  chính tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 74
  4.3.1. Kiến nghị với Cơ quan quản lý Nhà nước 74
  4.3.2. Kiến nghị với trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 77
  KẾT LUẬN . 80
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 81
  i
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  STT Ký hiệu Nguyên nghĩa
  1. CGCN Chuyê ̉ n giao công nghê ̣
  2. CNH Công nghiê ̣ p ho
  ́
  a
  3. CP Chính phủ
  4. ĐTDA Đê ̀ ta
  ̀
  i, dư ̣ a
  ́
  n
  5. KH&CN Khoa ho ̣ c va
  ̀ Công nghê ̣
  6. KTXH Kinh tế xã hội
  7. NĐ Nghị định
  8. NSNN Ngân sa
  ́
  ch Nha
  ̀
  nươ
  ́
  c
  9. NSTW Ngân sa
  ́
  ch Trung ương
  10. NSĐP Ngân sa
  ́
  ch đi ̣ a phương
  11. TNQD Thu nhâ ̣ p quô ́ c dân
  12. SNKH Sư ̣ nghiê ̣ p khoa ho ̣ c
  13. XDCB Xây dư ̣ ng cơ ba
  ̉
  n
  ii
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  Bảng 3.1: Cơ cấu nguồn kinh phí, giai đoạn 2012 - 2014 47
  Bảng 3.2: Cơ cấu nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước cấp, giai đoạn 2012 -2014 . 48
  Bảng 3.3: Cơ cấu nguồn thu sự nghiệp, giai đoạn 2012 - 2014 50
  Bảng 3.4: Cơ cấu sử dụng nguồn kinh phí NSNN cấp, giai đoạn 20122014 . 52
  Bảng 3.5: Cơ cấu sử dụng nguồn thu sự nghiệp, giai đoạn 2012 - 2014 55
  Bảng 3.6: Chênh lệch thu - chi, giai đoạn 2012 - 2014 56
  Bảng 3.7: Quy mô tuyển sinh trường ĐHSPHN2, giai đoạn 2012 - 1014 . 62
  Bảng 3.8: Số lượng đề tài Trường ĐHSPHN2 đã và đang chủ trì trong 5 năm
  gần đây 63
  Bảng 3.9: Số lượng cán bộ cơ hữu của nhà trường tham gia thực hiện đề tài
  khoa học trong 5 năm gần đây 63
  Bảng 3.10: Công bố khoa học của Trường ĐHSPHN2 trong 5 năm gần đây 64
  Bảng 3.11: Số lượng báo cáo khoa học trong 5 năm gần đây . 64
  iii
  DANH MỤC HÌNH
  Hình 3.1. Sơ đồ hệ thống tổ chức, cơ chế làm việc, cơ chế phối hợp . 43
  Hình 3.2: Cơ cấu nguồn kinh phí, giai đoạn 2012 - 2014 . 48
  Hình 3.2: Cơ cấu nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước cấp, giai đoạn 2012 -2014 . 49
  Hình 3.3: Cơ cấu nguồn thu sự nghiệp, giai đoạn 2012 - 2014 50
  Hình 3.4: Cơ cấu sử dụng nguồn kinh phí NSNN cấp, giai đoạn 20122014 53
  1
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Sự nghiệp giáo dục và đào tạo là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. Đảng
  và Nhà nước ta luôn coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Trong hệ
  thống giáo dục và đào tạo, giáo dục ở mỗi cấp học, bậc học có một vai trò nhất
  định, trong đó giáo dục đại học là một khâu trọng yếu, đảm nhận sứ mệnh đào tạo
  nguồn nhân lực có trình độ cao, là động lực cho tăng trưởng và phát triển kinh tế
  của đất nước, nhất là trong giai đoạn công nghiệp hoá hiện đại hoá.
  Phát triển giáo dục và đào tạo phải đi trước một bước so với phát triển kinh
  tế. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư quan trọng có hiệu quả và tác động nhiều mặt và
  dài hạn. Để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nói chung và đào tạo đại học
  nói riêng, bên cạnh sự đổi mới về các mặt như tổ chức, cán bộ, chương trình,
  phương pháp đào tạo, việc đảm bảo nguồn tài chính và xác lập cơ chế quản lý tài
  chính cho các trường đại học có vai trò cực kỳ quan trọng. Trong giai đoạn đổi
  mới hiện nay, đối với các trường công lập, nhất là các trường chuyên ngành đào
  tạo cán bộ cho lực lượng vũ trang, việc đa dạng hoá nguồn tài chính và đổi mới
  quản lý tài chính sao cho tiết kiệm, có hiệu quả có vai trò góp phần quyết định
  đến sự phát triển lâu dài của các trường.
  Tuy nhiên, huy động nguồn tài chính và quản lý tài chính cho giáo dục và
  đào tạo là một vấn đề khá phức tạp. Trước hết, trong giai đoạn đổi mới hiện nay,
  khi cơ chế quản lý chuyển từ nhà nước bao cấp hoàn toàn sang nhà nước chỉ chịu
  một phần chi phí, đầu ra và sản phẩm của hoạt động đào tạo đại học lại rất đa
  dạng. Hơn nữa, xét về mặt cấu trúc cơ chế quản lý tài chính cho các trường đào
  tạo công lập, cả về đa dạng hoá nguồn thu tài chính, cả về nâng cao quyền tự chủ
  trong quyết định chi tiêu đều không thể áp dụng một kiểu mô hình giống nhau ở
  tất cả các trường.
  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 trong thời gian qua đã rất tích cực hoàn
  thiện cơ chế quản lý tài chính nói chung và công tác kế toán nói riêng, chủ động
  2
  khai thác các nguồn thu, nâng cao hiệu quả các khoản chi, tích cực cân đối thu chi
  đảm bảo về tài chính phục vụ tốt sự nghiệp giáo dục đào tạo. Vì vậy nhu cầu đẩy
  mạnh công tác quản lý tài chính là rất cần thiết nhằm nâng cao chất lượng đào
  tạo, nghiên cứu khoa học.
  Tuy nhiên trong những năm qua, công tác quản lý tài chính của trường
  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 còn chưa hoàn thiện, hiệu quả công tác khai
  thác nguồn thu, quản lý chi chưa cao, cơ sở vật chất, trang thiết bị chậm đổi mới
  theo yêu cầu phát triển phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, hợp tác
  quốc tế, của Nhà trường. Bên cạnh đó, nhận thức của cán bộ, giáo viên còn
  chưa đầy đủ về công tác tài chính. Kế hoạch thu chi chưa thật sự chủ động, chưa
  phát huy hết hiệu quả của quản lý tài chính đối với hoạt động của Nhà trường.
  Tiền lương và thu nhập chưa thực sự kích thích và động viên được các cán bộ,
  viên chức, giảng viên trong công tác quản lý, giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
  Xuất phát từ lý luận và thực tiễn trên đây, tôi đã nghiên cứu và lựa chọn đề
  tài “Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2”
  làm luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý kinh tế, với mong muốn tìm hiểu
  thực trạng quản lý tài chính tại trường Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và đưa
  ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại đơn vị này,
  đồng thời hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý tài chính phù hợp với xu
  hướng phát triển của đất nước.
  Câu hỏi nghiên cứu: Giải pháp nào để hoàn thiện Hoàn thiện cơ chế quản
  lý tài chính tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2?
  2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
  2.1. Mục tiêu nghiên cứu
  Luận văn có mục tiêu nghiên cứu làm rõ các vấn đề về quản lý tài chính
  của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 trên hình thức quản lý là đơn vị sự nghiệp
  có thu. Trên cơ sở phân tích thực trạng công tác quản lý tài chính của Trường, đề
  tài luận chứng những giải pháp bảo đảm nguồn thu và hoàn thiện cơ chế quản l ý
  tài chính theo hướng tự chủ của đơn vị sự nghiệp có thu.
  3
  2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
  - Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý tài chính ở Trường Đại
  học Sư phạm Hà Nội 2 với tư cách là đơn vị sự nghiệp có thu.
  - Phân tích, đánh giá thực trạng việc quản lý tài chính của Trường Đại học
  Sư phạm Hà Nội 2.
  - Luận chứng những giải pháp góp phần hoàn thiện quản lý tài chính ở
  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu của luận văn là quan hệ quản lý tài chính ở Trường
  Đại học Sư phạm Hà Nội 2 mà hình thức quản lý là đơn vị sự nghiệp có thu.
  Quan hệ này gồm hai mảng rõ rệt: quan hệ giữa tài chính nhà nước với nhà
  trường và quan hệ quản lý tài chính trong nội bộ trường.
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  - Nội dung: Luận văn chỉ tập trung ở quan hệ quản lý tài chính của một đơn
  vị cụ thể, đó là Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, những vấn đề khác có liên
  quan chỉ nghiên cứu với hình thức bổ trợ làm rõ các quan hệ quản lý tài chính.
  - Thời gian: từ năm 2012 -2014
  - Không gian: Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2.
  4. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn
  Một là, xác định việc tồn tại hai hình thức quản lý tài chính ở một đơn vị sự
  nghiệp, đặc biệt đó là đơn vị sự nghiệp là một cơ sở đào tạo trong ngành sư phạm,
  điều này phù hợp với xu thế xã hội hoá giáo dục đào tạo, một đặc điểm riêng khác
  biệt với các trường đào tạo khác trong ngành sư phạm.
  Hai là, các giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính nhằm mục đích tăng
  nguồn thu, tăng tính tự chủ trong hoạt động quản lý tài chính, đáp ứng các nhu
  cầu ngày càng tăng về nguồn tài chính cho đào tạo ngay tại chính Trường Đại học
  Sư phạm Hà Nội 2.
  5. Kết cấu của luận văn
  4
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn
  gồm 4 chương:
  Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu và những vấn đề cơ bản về cơ
  chế quản lý tài chính đối với các trường đại học công lập
  Chương 2. Phương pháp và thiết kế nghiên cứu
  Chương 3. Thực trạng cơ chế quản lý tài chính tại trường Đại học sư phạm
  Hà Nội 2.
  Chương 4. Giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại trường Đại
  học sư phạm Hà N

  Xem Thêm: Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status