Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ở tỉnh Trà Vinh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ở tỉnh Trà Vinh

  MỤC LỤC
  Trang
  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ
  NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
  8
  1.1. Tình hình nghiên cứu 8
  1.2. Nhận xét về tình hình nghiên cứu và các vấn đề tiếp tục nghiên
  cứu trong luận án
  17
  CHƯƠNG 2 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ NHÀ
  NƯỚC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
  22
  2.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của quản lý nhà nước về
  bảo vệ môi trường
  22
  2.2. Nguyên tắc, nội dung, hình thức và phương pháp quản lý
  nhà nước về bảo vệ môi trường
  42
  2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về bảo vệ môi
  trường
  51
  CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ
  MÔI TRƯỜNG Ở TỈNH TRÀ VINH
  59
  3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội có ảnh hưởng đến quản
  lý nhà nước về bảo vệ môi trường ở tỉnh Trà Vinh
  59
  3.2. Thực tiễn xây dựng và hoạt động của bộ máy quản lý nhà
  nước về bảo vệ môi trường ở tỉnh Trà Vinh
  65
  3.3. Thực trạng thực hiện nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ
  môi trường ở Trà Vinh
  75
  3.4. Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về bảo vệ môi
  trường
  92
  CHƯƠNG 4 YÊU CẦU, QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP TĂNG
  CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ MÔI
  TRƯỜNG Ở TỈNH TRÀ VINH
  110
  4.1. Yêu cầu tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ở
  tỉnh Trà Vinh
  110
  4.2. Quan điểm tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi
  trường ở tỉnh Trà Vinh
  117
  4.3. Các giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi
  trường ở tỉnh Trà Vinh
  123
  KẾT LUẬN 146
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 148
  1
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Ngày nay, bảo vệ môi trường là vấn đề cấp thiết không chỉ đối với mỗi
  quốc gia đã trở thành vấn đề mang tính chất toàn cầu. Bởi lẽ, môi trường liên
  quan chặt chẽ với cuộc sống của con người đồng thời là một dạng tài nguyên
  đặc biệt, cung cấp nguồn lực đầu vào và đầu ra cho các hoạt động và phát
  triển. Trên phạm vi toàn cầu cũng như tại Việt Nam, sự ô nhiễm, suy thoái và
  những sự cố môi trường đang làm cho môi trường có những thay đổi bất lợi
  cho con người, đặc biệt là những thay đổi đối với các yếu tố mang tính tự
  nhiên như đất, nước, không khí, hệ thực vật, hệ động vật. Việt Nam cũng như
  nhiều quốc gia khác, trong quá trình phát triển phải đối mặt với bài toán khó
  khăn là làm thế nào để cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi
  trường. Tăng trưởng kinh tế không đồng nhất hoàn toàn với phát triển kinh tế.
  Phát triển kinh tế không chỉ là tăng trưởng kinh tế về quy mô, tốc độ mà còn
  phải bao gồm cả sự cân đối trong tăng trưởng mà môi trường là một trong
  những yếu tố quan trọng tạo nên sự cân đối đó. Tăng trưởng kinh tế vì lợi ích
  trước mắt mà hy sinh môi trường sẽ để lại những hậu quả khôn lường mà kinh
  nghiệm quốc tế đã cho thấy rõ và nó chắc chắn là thách thức trong quá trình
  phát triển của đất nước trong bối cảnh hội nhập [59]. Đó là chưa kể các di hại
  cho môi trường do cuộc chiến tranh để lại [39].
  Ở Việt Nam, vấn đề bảo vệ môi trường đã được đặt ra từ trước khi đổi
  mới năm 1986. Nhưng chỉ khi bước vào thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá
  đất nước và hội nhập quốc tế thì vấn đề này thực sự trở nên gay gắt. Từ đó,
  bảo vệ môi trường được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, các cấp
  chính quyền và người dân. Ngày 15/11/2004, Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết
  số 41-NQ/TW trong đó đã nhấn mạnh vai trò và nhiệm vụ cơ bản về công tác
  bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất
  nước, sự quan tâm này lại được tiếp tục khẳng định ở Nghị quyết số 24-
  2
  NQ/TW ngày 03/6/2013 của Bộ Chính trị về chủ động ứng phó với biến đổi
  khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Nghị quyết Đại
  hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã chỉ rõ yêu cầu “phát triển
  nhanh, hiệu quả và bền vững, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ,
  công bằng xã hội và bảo vệ môi trường”.
  Điểm đáng chú ý là nếu như trước đây công việc về bảo vệ môi trường
  hầu như được đặt hoàn toàn lên vai Nhà nước thì đến nay với chủ trương xã
  hội hoá, một bộ phận đáng kể công việc về môi trường đã được chuyển giao
  cho xã hội thực hiện. Nhưng, dù thế nào, Nhà nước vẫn phải đóng vai trò chủ
  yếu trong việc bảo vệ môi trường thông qua hoạt động quản lý nhà nước về
  bảo vệ môi trường. Điều này thể hiện rất rõ trong các quy định của Luật Bảo
  vệ môi trường năm 2014. Nhận thức về vai trò và các yêu cầu của quản lý nhà
  nước về bảo vệ môi trường trong cộng đồng, trong xã hội ngày càng được
  nâng lên rõ rệt. Trong thực tế, quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đang
  được đặt đúng tầm quan trọng của nó. Quản lý nhà nước về bảo vệ môi
  trường đã đạt được những thành tựu nhất định như: hạn chế mức độ gia tăng ô
  nhiễm, khắc phục suy thoái, phục hồi và cải thiện chất lượng môi
  trường .Tuy nhiên, xét trên cản bình diện lý luận và thực tiễn thì quản lý nhà
  nước về bảo vệ môi trường của Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế: kết cấu hạ
  tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường lạc hậu, nguồn lực chưa đủ, tổ chức và
  năng lực quản lý môi trường chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiều nơi vẫn còn
  những điểm gây bức xúc về môi trường như: suy thoái và ô nhiễm đất, ô
  nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước mặt, hiện tượng sụt giảm mực nước
  ngầm ngày càng gia tăng .
  Tình hình thế giới và trong nước về môi trường và bảo vệ môi trường
  kể trên liên quan chặt chẽ với vấn đề quản lý môi trường tại tỉnh Trà Vinh.
  Thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Bộ Chính trị, Nghị
  quyết tỉnh Đảng bộ Trà Vinh, đồng thời thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ phát
  triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2010 - 2015, trong thời gian qua, Trà
  3
  Vinh đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc thu hút đầu tư, phát
  triển các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn ngày càng mở rộng và có tác
  động tích cực đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Tính đến
  nay, toàn tỉnh đã có 01 khu công nghiệp và 09 cụm công nghiệp với 6.705 cơ
  sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và đã giải quyết việc làm cho
  hơn 30.000 lao động địa phương. Ước giá trị sản xuất 2.441,3 tỷ đồng, tăng
  26,51%. Trong đó, khu vực quốc doanh 1.100 tỷ đồng, tăng 24,64%; khu vực
  có vốn đầu tư nước ngoài 69,3 tỷ đồng, tăng 23,33% so với cùng kỳ. Là tỉnh
  nông nghiệp nên ngành công nghiệp của tỉnh chủ yếu tập trung vào các loại
  ngành nghề như: chế biến thủy sản; tơ xơ dừa, cơm dừa nạo sấy; chế biến mía
  đường, chế biến lương thực - thực phẩm, .trên 90% số cơ sở sản xuất ở quy
  mô nhỏ.
  Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, những vấn đề về ô
  nhiễm môi trường cũng đang là vấn đề thách thức lớn đòi hỏi chúng ta cần
  phải xem xét, đánh giá lại công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường,
  đồng thời đề ra một số giải pháp bảo vệ môi trường phù hợp nhằm phục vụ
  cho tiến trình đẩy mạnh CNH-HĐH và phát triển xã hội, sớm đưa tỉnh Trà
  Vinh nói riêng và cả nước nói chung tiến lên công nghiệp theo hướng hiện đại
  có trình độ phát triển trung bình trong năm 2020 theo tinh thần Hội nghị lần
  thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương khoá X đã đề ra. Trà Vinh cũng như một
  số địa phương khác chưa phải là địa phương có nền kinh tế phát triển mạnh,
  nên vấn đề môi trường chưa đặt ra thật gay gắt, cấp thiết cao. Tuy nhiên, Trà
  Vinh cần phải quản lý tốt vấn đề bảo vệ môi trường để phòng ngừa tình trạng
  môi trường có thể xấu đi. Đây là hoàn toàn có thể sẽ xảy trong quá trình phát
  triển kinh tế - xã hội. Mặt khác, tình trạng quản lý nhà nước về bảo vệ môi
  trường trong tương lai gắn bó chặt chẽ với những gì mà chính quyền và nhân
  dân tỉnh thực hiện như thế nào trong hiện tại.
  Xuất phát từ những vấn đề được trình bày trên đây, tác giả chọn đề tài
  “Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ở tỉnh Trà Vinh” làm đề tài luận
  4
  án tiến sĩ của mình.
  2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu
  2.1. Mục đích nghiên cứu luận án
  Luận án có mục đích làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về quản lý nhà
  nước về bảo vệ môi trường và thực tiễn quản lý nhà nước về bảo vệ môi
  trường tại tỉnh Trà Vinh. Trên cơ sở đó, luận án đề xuất các giải pháp tăng
  cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại địa phương.
  2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
  Để đạt đư ợc mục đích trên đây, nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra cho luận án là:
  Thứ nhất, tổng quan về tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận
  án. Cụ thể tiến hành hồi cứu, thu thập các tài liệu, công trình khoa học liên
  quan đến đề tài luận án. Tìm hiểu và nhận xét, đánh giá, nêu quan điểm về
  những vấn đề đã được các công trình nghiên cứu; nêu các nội dung chưa được
  các công trình đề cập để định hướng các vấn đề, nội dung sẽ được giải quyết
  trong luận án.
  Thứ hai, nghiên cứu làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về quản lý nhà
  nước về bảo vệ môi trường. Cụ thể là vấn đề về khái niệm, đặc điểm, các yếu
  tố cấu thành, quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường có điểm đặc thù gì so
  với những quản lý nhà nước về lĩnh vực khác, điều chỉnh pháp luật, kinh
  nghiệm của quốc tế về quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; xem xét các
  khía cạnh của quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với bảo vệ môi trường; các
  yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.
  Thứ ba, phân tích, đánh giá thực trạng các quy định của pháp luật và
  thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước về bảo vệ
  môi trường, rút ra các nhận xét về những ưu điểm, hạn chế, bất cập trong các
  quy định của pháp luật hiện hành; phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà
  nước về bảo vệ môi trường ở tỉnh Trà Vinh, chỉ ra các thành tựu và hạn chế
  trong quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ở địa phương và nguyên nhân của
  các thành tựu và hạn chế.
  Thứ tư, trên cơ sở nhận thức lý luận về quản lý nhà nước về bảo vệ môi
  trường và từ thực tiễn quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ở tỉnh Trà
  Vinh, luận án đề xuất các giải pháp tạo ra chuyển biến trong quản lý nhà nước
  về bảo vệ môi trường ở tỉnh Trà Vinh.
  5
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  Luận án nghiên cứu những vấn đề lý luận về quản lý nhà nước về bảo
  vệ môi trường và thực tiễn quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ở một địa
  phương; hệ thống quy định pháp luật về quản lý nhà nước về bảo vệ môi
  trường và thực tiễn thực hiện pháp luật về quản lý nhà nước về bảo vệ môi
  trường; kinh nghiệm thế giới về xây dựng pháp luật về quản lý nhà nước về
  bảo vệ môi trường.
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  Luận án nghiên cứu quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại m ột địa
  phương cụ thể là tỉnh Trà Vinh. Thực tiễn quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường
  tại tỉnh Trà Vinh được khảo sát trong khoảng thời gian là 5 năm trở lại đây.
  4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
  Đề tài nghiên cứu được thực hiện dựa trên phép duy vật biện chứng và chủ
  nghĩa duy vật lịch sử, các quan điểm của Đảng và Nhà nước ta cũng như các
  thành tựu khoa học về các vấn đề nhà nước và pháp luật, về tầm quan trọng của
  môi trường, quản lý nhà nước về môi trường, bảo vệ môi trường, quản lý nhà
  nước về bảo vệ môi trường
  Các phương pháp nghiên cứu chủ yếu được sử dụng trong luận án nhằm
  làm sáng tỏ về mặt khoa học của từng vấn đề tương ứng, đó là các phương pháp
  như: phương pháp phân tích, tổng hợp, hệ thống, phương pháp luật học so sánh,
  phương pháp lịch sử cụ thể, phương pháp thống kê, tiếp cận liên ngành, đa
  ngành
  Phương pháp phân tích và các phương pháp tổng hợp, tiếp cận đa ngành
  được luận án sử dụng chủ yếu ở chương 1, chương 2 để tổng hợp tình hình
  nghiên cứu và làm rõ những vấn đề lý luận như khái niệm, bản chất, đặc điểm,
  vai trò và nội dung, hình thức của quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.
  Các phương pháp thống kê, phân tích, so sánh được sử dụng chủ yếu
  trong chương 3 nhằm nghiên cứu và đánh giá về thực trạng quản lý nhà nước
  6
  về bảo vệ môi trường tại tỉnh Trà Vinh.
  Các phương pháp nghiên cứu tổng hợp, quy nạp được sử dụng chủ yếu ở
  chương 4 vào việc làm rõ các nhu cầu, quan điểm về tăng cường quản lý nhà
  nước về bảo vệ môi trường.
  5. Những đóng góp mới về khoa học của luận án
  Là công trình khoa học nghiên cứu một cách có hệ thống, toàn diện về
  quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, luận án có những đóng góp mới chủ
  yếu sau đây:
  - Thứ nhất, luận án đã đóng góp cho khoa học pháp lý chuyên ngành trong
  việc làm rõ những vấn đề lý luận về quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường như:
  xác định khái niệm, đặc điểm, vai trò, nguyên tắc, nội dung, phương pháp của
  quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.
  - Thứ hai, phân tích các yếu tố chi phối quản lý nhà nước về bảo vệ môi
  trư ờng như sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; hệ thống pháp luật, hệ
  thống cơ quan quản lý, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; yếu tố kinh tế, văn
  hóa, xã hội; y ếu tố chính trị vật chất và nguồn lực và yếu tố hội nhập quốc tế.
  - Thứ ba, luận án cũng góp phần làm sáng tỏ thực tiễn quản lý nhà nước
  về bảo vệ môi trường ở một địa phương cụ thể là Trà Vinh, làm rõ nhu cầu,
  xác lập quan điểm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi
  trường tại địa phương. Từ đó, đề xuất các giải pháp đổi mới và tăng cường
  quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ở tỉnh Trà Vinh nói riêng và trong cả
  nước nói chung.
  6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án
  - Luận án có ý nghĩa khoa học trong việc làm rõ hơn dưới góc độ luật
  học những vấn đề lý luận về quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, qua
  đóng góp phần làm phong phú và hoàn thiện hơn nhận thức lý luận về quản lý
  nhà nước về bảo vệ môi trường. Qua đó, luận án góp phần nâng cao nhận thức
  của cán bộ, công chức về quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Kết quả
  nghiên cứu của luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các hoạt
  7
  động nghiên cứu, giảng dạy, đào tạo liên quan đến quản lý nhà nước về bảo
  vệ môi trường hiện nay ở nước ta.
  - Luận án có thể là tài liệu tham khảo hữu ích cho các địa phương khác
  trong quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường thông qua việc nghiên cứu đánh
  giá thực tiễn quản lý môi trường và các đề xuất tăng cường quản lý nhà nước
  về bảo vệ môi trường ở tỉnh Trà Vinh. Luận án có thể giúp cho các cơ quan có
  chức năng ở trung ương hiểu đầy đủ hơn thực tiễn và có các biện pháp hỗ trợ
  tương ứng cho địa phương về các mặt trong quản lý nhà nước về bảo vệ môi
  trường. Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ là tư liệu có giá trị tham khảo cho
  các cơ quan nhà nước hữu quan ở trung ương trong việc hoạch định chính
  sách, xây dựng pháp luật về môi trường, quản lý nhà nước về bảo vệ môi
  trường trong phạm vi cả nước.
  7. Kết cấu của luận án
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, luận án gồm bốn
  chương:
  Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu quản lý nhà nước về bảo vệ
  môi trường
  Chương 2. Những vấn đề lý luận của quản lý nhà nước về bảo vệ môi
  trường
  Chương 3. Thực trạng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ở tỉnh
  Trà Vinh
  Chương 4. Yêu cầu, quan điểm và giải pháp tăng cường quản lý nhà
  nước về bảo vệ môi trường ở tỉnh Trà Vinh
  8
  CHƯƠNG 1
  TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
  QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
  1.1. Tình hình nghiên cứu
  1.1.1. Các công trình nghiên cứu trong nước
  Ở nước ta, có một thời gian dài, môi trường ít được quan tâm. Điều đó
  có nguyên nhân là trong thời kỳ bao cấp, kinh tế - xã hội phát triển chậm,
  chưa bước vào công nghiệp hoá - hiện đại hoá nên môi trường chưa phải là
  vấn đề gây hại, bức xúc cho con người, xã hội vì vậy chưa được bàn đến
  nhiều. Nhưng từ khi nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát
  triển mạnh nhất là về chiều rộng thì vấn đề môi trường đặt ra ngày càng cấp
  thiết. Hiện nay, có thể nói, bảo vệ môi trường, quản lý nhà nước về bảo vệ
  môi trường đã trở thành những vấn đề cấp bách và dành được sự quan tâm
  ngày càng lớn của xã hội. Tương ứng với quá trình này, là các công trình
  nghiên cứu về môi trường tăng lên cả về số lượng và chất lượng. Có thể nêu
  một số các công trình nghiên cứu về môi trường, bảo vệ môi trường và quản
  lý nhà nước về bảo vệ môi trường đáng chú ý sau:
  (i) Các công trình nghiên cứu về lý luận quản lý nhà nước về bảo vệ
  môi trường
  Có thể kể đến tác phẩm “Kinh tế hoá lĩnh vực môi trường: Một số vấn đề
  lý luận và thực tiễn”, PGS.TS. Phạm Văn Lợi (chủ biên), Nhà xuất bản Tư

  Xem Thêm: Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ở tỉnh Trà Vinh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ở tỉnh Trà Vinh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status