Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đặc điểm ngôn ngữ điện tín hàng hải tiếng Anh trong ngành hàng hải Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đặc điểm ngôn ngữ điện tín hàng hải tiếng Anh trong ngành hàng hải Việt Nam

  iv
  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN i
  CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU iv
  DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU . vi
  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐIỆN TÍN HÀNG
  HẢI VÀ CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA LUẬN ÁN . 5
  1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu điện tín hàng hải 5
  1.2. Cơ sở lý luận 8
  1.3. Tiểu kết . 46
  CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ ĐIỆN TÍN HÀNG HẢI VỀ CẤU
  TRÚC VĨ MÔ 48
  2.1. Nhận diện văn bản điện tín hàng hải 48
  2.2. Cấu trúc tổ chức văn bản điện tín hàng hải 66
  2.3. Đặc điểm lớp từ vựng trong điện tín hàng hải . 93
  2.4. Đặc điểm phong cách ngôn ngữ điện tín hàng hải . 94
  2.5. Tiểu kết . 95
  CHƯƠNG 3: ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ ĐIỆN TÍN HÀNG HẢI VỀ CẤU
  TRÚC VI MÔ 97
  3.1. Đặc điểm từ ngữ . 97
  3.2. Đặc điểm cú pháp . 122
  3.3. Đặc điểm cấu trúc đoạn văn trong điện tín hàng hải 136
  3.4. Tiểu kết . 144
  KẾT LUẬN 147
  NHỮNG CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN
  ĐẾN LUẬN ÁN . 151
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 152
  NGUỒN XUẤT XỨ TƯ LIỆU . 159
  PHỤ LỤC . 159
  v
  DANH MỤC KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIÊT TẮT
  Kí hiệu
  [ ] Ví dụ
  [1] I am a student
  [ ] Số thứ tự trong tài liệu tham khảo
  Bolee [90]
  Chữ viết tắt
  Tiếng Việt
  CB Chủ biên
  BNV Bộ nội vụ
  BĐNN Biến đổi ngôn ngữ
  DQB Diệp Quang Ban
  ĐT Điện tín
  ĐTATHH Điện tín an toàn hàng hải
  ĐTDVTT Điện tín dịch vụ thời tiết
  ĐTDS Điện tín dân sinh
  ĐTHH Điện tín hàng hải
  ĐTTTHH Điện tín thông tin hàng hải
  LATS Luận án tiến sỹ
  NNĐ Người nhận điện tín
  NSĐ Người soạn điện tín
  PTNV Phân tích ngữ vực
  TNT Trần Ngọc Thêm
  THT Thế tố
  Tr. Trang.
  Tiếng Anh
  A Trạng ngữ
  O Tân ngữ
  V Động ngữ
  S Chủ ngữ
  Od Tân ngữ trực tiếp
  Oi Tân ngữ gián tiếp
  VISHIPEL Công ty thông tin điện tín hàng hải Việt Nam
  GMDSS Hệ thống định vị toàn cầu
  IMO Tổ chức hàng hải quốc tế
  ITU Tổ chức viễn thông quốc tế
  UT Giờ quốc tế
  GMT Giờ quốc tế
  vi
  DANH MỤC BẢNG
  Danh mục Bảng:
  Bảng 2.1. Cấu trúc vĩ mô của văn bản điện hàng hải âm 54
  Bảng 2.2. Cấu trúc vĩ mô thư tín thương mại và điện tín hàng hải . 73
  Bảng 2.3. Tỉ lệ các loại tỉnh lược theo quan điểm của Quirk . 75
  Bảng 2.4. Tần suất phương tiện thế trong điện tín hàng hải . 77
  Bảng 2.5. Tần suất liên tố trong điện tín hàng hải . 78
  Bảng 2.6. Tần suất sử dụng các chiếu tố . 79
  Bảng 2.7. Thống kê tần suất xuất hiện chiếu tố 92
  Bảng 3.1. Tần suất thực từ và hư từ trong văn bản điện tín hàng hải . 98
  Bảng 3.2. Tần suất xuất hiện các loại danh từ . 100
  Bảng 3.3. Tần suất danh từ riêng 101
  Bảng 3.4. Tần suất danh từ chung . 101
  Bảng 3.5. Thời của động từ trong điện tín tiểu loại thông tin hàng hải 105
  Bảng 3.6. Thời động từ trong điện tín tiểu loại dịch vụ thời tiết 107
  Bảng 3.7. Thời của động từ trong điện tín hàng hải an toàn . 108
  Bảng 3.8. Thức trong các loại văn bản điện tín hàng hải 110
  Bảng 3.9. Tần suất giới từ trong điện tín hàng hải 111
  Bảng 3.10. Đặc điểm danh từ ghép trong điện tín hàng hải tiếng Anh . 117
  Bảng 3.11.Thống kê loại từ tắt 119
  Bảng 3.12. Kiểu cấu trúc ghép câu trong điện tín hàng hải . 122
  Bảng 3.13. Loại câu trong điện tín hàng hải theo quan điểm của Quirk 123
  Bảng 3.14. Loại cú trong điện tín hàng hải theo quan điểm của Quirk 124
  Bảng 3.15. Đặc điểm cú SV trong điện tín hàng hải 127
  Bảng 3.16. Đặc điểm cú SVC trong điện tín hàng hải . 128
  Bảng 3.17. Đặc điểm kiểu cú SVA trong điện tín hàng hải 129
  Bảng 3.18. Đặc điểm kiểu cú SVO trong điện tín hàng hải . 130
  Bảng 3.19. Đặc điểm cú SVOO trong điện tín hàng hải 132
  Bảng 3.20. Đặc điểm cấu trúc SVOC trong điện tín hàng hải 132
  Bảng 3.21. Đặc điểm kiểu cú SVOA trong điện tín hàng hải . 133
  Bảng 3.22. Cấu trúc dạng bị động trong văn bản điện tín hàng hải . 134
  vii
  Bảng 3.23. Tần suất dạng câu trong điện tín hàng hải 136
  Bảng 3.24. Phân bổ kiểu cú trong tiểu loại điện tín . 137
  Bảng 3.25. Khuôn điện tín hàng hải tiểu loại hàng hóa 139
  Bảng 3.26. Khuôn điện tín hàng hải tiểu loại cung ứng hàng hóa 140
  Bảng 3.27. Khuôn điện tín hàng hải yêu cầu dịch vụ . 141
  Bảng 3.28. Khuôn điện tín hàng hải tình trạng thời tiết 141
  Bảng 3.29. Khuôn điện tín hàng hải tiểu loại dự báo thời tiết 142
  Bảng 3.30. Khuôn điện tín hàng hải cảnh báo từ tàu 143
  Bảng 3.31. Khuôn điện tín hàng hải cảnh báo từ đất liền . 143
  Bảng 3.32. Khuôn điện tín hàng hải yêu cầu trợ giúp y tế 143
  Bảng 3.33. Khuôn điện tín hàng hải yêu cầu cứu hộ 144
  DANH MỤC BIỂU ĐỒ SƠ ĐỒ
  Danh mục biểu:
  Biểu đồ 3.1. Tỉ lệ thực từ và hư từ trong điện tín hàng hải 98
  Biểu đồ 3.2. Tần suất thực từ trong văn bản ĐTHH . 99
  Biểu đồ 3.3. Tần suất xuất hiện của hư từ trong điện tín hàng hải 110
  Biểu đồ 3.4. Tỉ lệ từ tắt trong điện tín hàng hải 119
  Biểu đồ 3.5. Tỉ lệ dạng câu bị động và chủ động trong điện tín hàng hải 136
  Danh mục sơ đồ:
  Sơ đồ 1.1. Phương thức liên kết theo quan điểm của Halliday . 20
  Sơ đồ 2.2. Phân loại điện tín hàng hải . 58
  Sơ đồ 2.3. Tóm tắt quy trình phát điện tín . 59
  Sơ đồ 2.4. Tóm tắt quy trình ĐTHH âm và dương . 60
  1
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Thông tin liên lạc trên biển đặc biệt quan trọng đối với việc đảm bảo một
  chuyến đi biển an toàn. Nó được thực hiện bằng nhiều hình thức, phương tiện khác
  nhau và mỗi loại lại có vai trò, thế mạnh nhất định. Khi tàu gần nhau, người ta sử
  dụng lời nói. Khi ở vị trí xa nhau nhưng quan sát được bằng mắt, phương tiện phi
  ngôn ngữ như cờ hiệu, đuốc hiệu hay pháo sáng được sử dụng. Khi ở khoảng cách
  xa không thể quan sát bằng mắt, người ta phải sử dụng phương tiện duy nhất là điện
  tín hàng hải (ĐTHH) dưới dạng chữ viết.
  Năm 1973, Ủy ban An toàn hàng hải [126, tr.12] đã chọn tiếng Anh làm ngôn
  ngữ giao dịch trong ngành hàng hải. Do trình độ giao tiếp bằng tiếng Anh của thủy
  thủ còn hạn chế và thủy thủ lại nói thứ tiếng mẹ đẻ khác nhau nhiều khi xảy ra sự
  bất đồng trong giao tiếp. Để khắc phục vấn đề này, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO
  - International Maritime Organization) cho xuất bản cuốn cẩm nang “Từ vựng hàng
  hải tiêu chuẩn” (Standard Marine Navigational Vocabulary). Cuốn sách giới thiệu
  các câu chuẩn mực đối với các tình huống giao tiếp và yêu cầu thủy thủ phải nói
  theo đúng như thế. Tuy vậy, IMO mới chỉ giải quyết được khó khăn khi giao tiếp
  bằng khẩu ngữ. Hiện nay việc soạn thảo ĐTHH bằng tiếng Anh dưới dạng chữ viết
  còn bỏ trống các quy định nên việc soạn điện tín hết sức tùy tiện, dễ gây hiểu nhầm
  dẫn đến tổn thất hàng hải. Việc nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ ĐTHH tiếng Anh để
  làm cơ sở để ra các quy định biên soạn điện tín trình cơ quan chủ quản cho phép áp
  dụng trong ngành là quan trọng và hết sức cấp thiết.
  2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án
  Khi triển khai đề tài này, chúng tôi xác định mục đích nghiên cứu đặc điểm
  ngôn ngữ điện tín hàng hải tiếng Anh trong ngành hàng hải Việt Nam là để góp
  phần minh chứng cho lí thuyết về văn bản học và chỉ ra các đặc điểm ngôn ngữ
  được sử dụng trong văn bản điện tín hàng hải, một loại hình văn bản đặc biệt thuộc
  thể loại thư tín thương mại. Đặc điểm ngôn ngữ điện tín được nhìn nhận qua các
  phương diện như: Khái niệm, thể loại văn bản, đặc điểm ngôn ngữ vĩ mô và vi mô.
  2
  Để đạt được mục đích trên, luận án giải quyết tốt các nhiệm vụ sau: (i) Xác
  định thể loại văn bản điện tín hàng hải; (ii) Xác định cấu trúc văn bản điện tín hàng
  hải;(iii) Chỉ ra đặc điểm văn bản và các yếu tố ngôn ngữ giúp cho việc soạn điện tín
  ngắn gọn và NNĐ có thể phục hồi và đọc hiểu chính xác nội dung điện tín; (iv) Xác
  lập mô hình các tiểu loại điện tín hàng hải.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án
  Đối tượng nghiên cứu của luận án là đặc điểm ngôn ngữ được sử dụng trong
  văn bản điện tín hàng hải bằng tiếng Anh, được lưu hành trong ngành hàng hải Việt
  Nam. Như chúng ta đã biết, ngôn ngữ trong điện tín hàng hải nói riêng và trong
  điện tín nói chung được viết hết sức ngắn gọn vắn tắt do bị chi phối bởi thời gian
  đọc điện và tiền cước phải trả. Chính vì vậy cấu trúc văn bản điện tín và ngôn ngữ
  sử dụng trong đó dường như méo mó và rất khó hiểu đối với người ngoài chuyên
  môn hàng hải và người mới vào nghề. Để đạt được mục đích nghiên cứu nêu trên,
  chúng tôi xác định đối tượng nghiên cứu cụ thể là đặc điểm vi mô và vĩ mô ngôn
  ngữ điện tín hàng hải tiếng Anh trong ngành hàng hải Việt Nam.
  Ngữ liệu nghiên cứu của luận án là các bức ĐTHH đã được sử dụng giữa tàu
  biển với nhau và với đất liền. Để đảm bảo tính khách quan và các bức ĐTHH thuộc
  ngành hàng hải Việt Nam, chúng tôi sưu tầm các bức ĐTHH này từ đài phát vô
  tuyến hàng hải ven bờ biển, tàu biển trên vùng biển Việt Nam và từ thuyền trưởng
  và nhân viên người Việt Nam công tác tại đài phát vô tuyến điện ven biển trực tiếp
  làm công việc đọc và soạn điện tín. Cụ thể là các bức điện được nhận từ giám đốc
  đài vô tuyến ven bờ khu vực Bắc Bộ Inmarsat Hải Phòng.v.v và các cán bộ công
  tác trên các tàu như M/S Maple; M/S Mashall,: M/S Double Providence.v.v trong
  các năm 2010, 2011,2012,2013. Từ nguồn ngữ liệu trên, chúng tôi lựa chọn được
  1530 bức điện chủ yếu có kèm văn bản phục hồi từ NNĐ. Đối với một số bức điện
  không có bản phục hồi, chúng tôi hợp đồng với nhân viên công ty dịch vụ thông tin
  hàng hải và thuyền trưởng công ty vận tải biển đang nghỉ phép trên đất liền phục
  hồi toàn văn bức điện.
  Theo quy trình soạn điện tín [123, tr.96], người soạn điện (NSĐ) phải lập một
  văn bản đầy đủ sau đó dùng các thủ pháp ngôn ngữ học lược bỏ những phần có thể
  3
  hiểu ngầm. Văn bản lưu hành là văn bản siêu ngắn gọn. Khi nhận được điện tín,
  người nhận điện (NNĐ) phải phục hồi bức điện về nguyên dạng ban đầu. Trong
  thực tế, quy trình này chỉ áp dụng trong đào tạo và giai đoạn thực tập. Khi có kinh
  nghiệm, NSĐ chỉ hoạch định sẵn trong đầu rồi soạn ngay ra văn bản điện đã rút
  ngắn. NNĐ cũng đọc hiểu ngay nội dung văn bản điện và chỉ tái lập các bản điện
  quan trọng để phục vụ khiếu nại hay các vấn đề liên quan đến pháp lý. Các nhà
  chuyên môn hàng hải gọi văn bản giao dịch là điện tín dương và văn bản phục hồi là
  điện tín âm. Luận án lấy ngữ liệu khảo sát là 1530 văn bản điện tín dương. Mặc dù
  vậy, do luận án nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ có liên quan đến câu nên chúng tôi
  dựa vào điện tín âm để thống kê loại câu và xác lập cấu trúc đầy đủ của nó. Để ngắn
  gọn và tránh lặp lại từ, trong luận án này, chúng tôi dùng thuật ngữ điện tín hàng
  hải có hàm ý trong ngành hàng hải Việt Nam và cụm từ “ nghiên cứu điện tín hàng
  hải” được sử dụng thay cho “nghiên cứu ngôn ngữ điện tín hàng hải”
  Luận án xác định phạm vi nghiên cứu là đặc điểm ngôn ngữ vi mô và vĩ mô
  trong văn bản điện tín hàng hải dương và âm được lưu hành trong thực tế lao động
  sản xuất trong ngành hàng hải Việt Nam.
  4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận án
  Triển khai đề tài này, chúng tôi áp dụng những phương pháp, thủ pháp nghiên
  cứu sau:
  - Phương pháp miêu tả được sử dụng để miêu tả cấu trúc và nội dung bức điện.
  - Thủ pháp thống kê được sử dụng để chỉ ra tần số, tần suất của từng trường hợp
  được phân tích, qua đó giúp thấy được mức độ xuất hiện phổ biến hay không của
  chúng.
  - Thủ pháp so sánh - đối chiếu được áp dụng khi so sánh văn bản điện âm và văn
  bản điện dương giúp tìm ra đặc điểm để soạn và đọc hiểu các bức điện một cách
  nhanh chóng và chính xác.
  5. Đóng góp mới về khoa học của luận án
  Luận án có một số đóng góp mới về khoa học như sau:
  - Chứng minh điện tín hàng hải là một tiểu loại thư tín thương mại đặc biệt
  4
  - Cụ thể hóa lí thuyết văn bản rút ngắn bằng việc trình bày một văn bản dị biệt
  ngắn gọn
  - Bổ sung vào kết quả nghiên cứu thư tín thương mại đã có
  6. Ý nghĩa lí luận và thực tiễn của luận án
  Về lí thuyết: Luận án chứng minh điện tín hàng hải là một tiểu loại thư tín
  thương mại đặc biệt không bao gồm các yếu tố lịch sự rào đón như thường thấy
  trong thư tín thương mại thông thường khác. Điện tín hàng hải là một loại văn bản
  rút ngắn điển hình ở cấu trúc vĩ mô và vi mô. Việc rút gọn được thực hiện triệt để, ở
  vi mô, điện tín hàng hải chủ yếu chỉ giữ lại từ vựng quan trọng và việc rút gọn được
  thực hiện tới cấp độ kí tự trong việc sử dụng từ tắt,một đặc điểm phổ biến trong văn
  bản điện tín hàng hải. Ở vĩ mô, điện tín hàng hải bao gồm một đoạn văn chỉ có
  thành phần triển khai. Các thành phần khác trong cấu trúc vĩ mô được lược bỏ.
  Về thực tiễn: Kết quả của luận án là cơ sở để biên soạn cẩm nang ĐTHH
  chuẩn hóa, giúp rút ngắn quá trình đào tạo và biên soạn điện. Ngoài ra, luận án còn
  hữu ích đối với các nghiên cứu tiếp theo trong lĩnh vực thư tín nói chung và ĐTHH
  nói riêng. Kết quả nghiên cứu sẽ giúp rút ngắn văn bản điện một cách khoa học hơn
  và người nhận điện sẽ đọc hiểu chính xác hơn. Ngoài ra, việc rút ngắn văn bản điện
  còn giúp chủ tàu giảm được tiền cước phải trả và giúp thuyền trưởng đọc hiểu
  nhanh nội dung văn bản điện tín để kịp ra quyết định nhanh chóng và kip thời.
  7. Cơ cấu của luận án
  Ngoài các phần Mở đầu và Kết luận, luận án gồm 3 chương:
  Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu ngôn ngữ điện tín hàng

  Xem Thêm: Đặc điểm ngôn ngữ điện tín hàng hải tiếng Anh trong ngành hàng hải Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đặc điểm ngôn ngữ điện tín hàng hải tiếng Anh trong ngành hàng hải Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status