Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Stress ở giáo viên mầm non

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Stress ở giáo viên mầm non

  MỤC LỤC Trang
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TĂT
  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án 3
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án 4
  4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận án 5
  5. Đóng góp mới về khoa học của luận án 5
  6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án 6
  7. Cơ cấu của luận án 7
  Chương 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ STRESS Ở
  GIÁO VIÊN MẦM NON
  8
  1.1. Tổng quan các nghiên cứu về stress ở giáo viên và giáo viên mầm
  non
  8
  1.1.1. Nghiên cứu ở nước ngoài 8
  1.1.2. Nghiên cứu ở Việt Nam 21
  1.2. Lý thuyết tiếp cận nghiên cứu stress ở giáo viên trong hoạt động
  nghề nghiệp
  26
  Chương 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ STRESS Ở GIÁO VIÊN MẦM NON 35
  2.1. Một số vấn đề lý luận về stress ở giáo viên mầm non 35
  2.1.1. Các khái niệm công cụ của đề tài nghiên cứu 35
  2.1.1.1. Khái niệm stress 35
  2.1.1.2. Khái niệm stress ở giáo viên mầm non 37
  2.1.2. Mức độ stress ở giáo viên mầm non 42
  2.1.3. Các tác nhân gây stress ở giáo viên mầm non 46
  2.1.4. Cách ứng phó với stress ở giáo viên mầm non 49
  2.1.5. Những trải nghiệm stress ở giáo viên mầm non 53
  2.1.6. Những hệ quả liên quan đến stress ở giáo viên mầm non 56
  2.2. Một số yếu tố ảnh hưởng đến stress ở giáo viên mầm non 58
  iii
  2.2.1. Tính lạc quan, bi quan trong hoạt động nghề nghiệp 58
  2.2.2. Sự hài lòng trong hoạt động nghề nghiệp 59
  2.2.3. Nguồn trợ giúp xã hội 60
  2.2.4. Thời gian làm việc của giáo viên 62
  Chương 3. TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
  CỨU
  64
  3.1. Vài nét về địa bàn nghiên cứu 64
  3.2. Tổ chức nghiên cứu 65
  3.3. Phương pháp nghiên cứu 69
  Chương 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN VỀ STRESS Ở
  GIÁO VIÊN MẦM NON
  83
  4.1. Khái quát thực trạng stress ở giáo viên mầm non 83
  4.1.1. Mức độ stress ở giáo viên mầm non 83
  4.1.2. Các tác nhân gây stress ở giáo viên mầm non 87
  4.1.3. Cách ứng phó với stress ở giáo viên mầm non 96
  4.1.4. Những trải nghiệm stress ở giáo viên mầm non 106
  4.1.5. Hệ quả liên quan đến stress ở giáo viên mầm non 115
  4.2. Một số yếu tố ảnh hưởng đến stress ở giáo viên mầm non 123
  4.3. Stress ở giáo viên mầm non qua nghiên cứu trường hợp điển hình 128
  4.4. Một số biện pháp giúp giảm stress ở giáo viên mầm non 140
  KẾT LUẬN 146
  1. Kết luận 146
  2. Kiến nghị 148
  HƯỚNG NGHIÊN CỨU TRONG TƯƠNG LAI 150
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 152
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 153
  PHỤ LỤC
  iv
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN
  Các chữ viết tắt Nghĩa đầy đủ của từ
  ĐLC Độ lệch chuẩn
  ĐTB Điểm trung bình
  GVMN Giáo viên mầm non
  NXB Nhà xuất bản
  TN Tác nhân
  TL Tỷ lệ
  % Phần tram
  v
  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
  Các bảng biểu Trang
  Bảng 3.1. Phân bố mẫu nghiên cứu 67
  Bảng 4.1. Sự khác biệt về mức độ stress ở giáo viên mầm non theo các
  nhóm khách thể
  85
  Bảng 4.2. Các nhóm tác nhân gây stress ở giáo viên mầm non 88
  Bảng 4.3. Sự khác biệt về mức độ tác động của các tác nhân gây stress giữa
  các nhóm khách thể giáo viên mầm non
  89
  Bảng 4.4. Các tác nhân tác động mạnh nhất gây stress cho giáo viên mầm
  non
  93
  Bảng 4.5. Các cách ứng phó với stress ở giáo viên mầm non 96
  Bảng 4.6. Sự khác biệt về hiệu quả sử dụng các cách ứng phó với stress ở
  giáo viên mầm non
  98
  Bảng 4.7. So sánh hiệu quả sử dụng các cách ứng phó giữa giáo viên có
  mức độ stress khác nhau
  99
  Bảng 4.8. Các hành động ứng phó hiệu quả nhất đối với stress ở giáo viên
  mầm non
  102
  Bảng 4.9. Những trải nghiệm stress ở giáo viên mầm non 107
  Bảng 4.10. Sự khác biệt về trường độ trải nghiệm stress ở giáo viên mầm
  non
  108
  Bảng 4.11. Trường độ những trải nghiệm stress về thể chất ở giáo viên
  mầm non
  110
  Bảng 4.12. Trường độ các trải nghiệm stress về tâm lý mạnh nhất ở giáo
  viên mầm non
  113
  Bảng 4.13. Mối tương quan giữa những trải nghiệm stress với mức độ
  stress ở giáo viên mầm non
  114
  Bảng 4.14. Các nhóm hệ quả liên quan đến stress ở giáo viên mầm non 115
  Bảng 4.15. Sự khác biệt về mức độ nghiêm trọng những hệ quả liên quan
  đến stress ở giáo viên mầm non theo nhóm khách thể
  116
  vi
  Bảng 4.16. Những hệ quả liên quan đến stress ở giáo viên mầm non có
  mức độ nghiêm trọng nhất
  119
  Bảng 4.17. Dự báo mức độ ảnh hưởng của các yếu tố mức độ stress, tác
  nhân gây stress, cách ứng phó với stress và trải nghiệm stress đến hệ quả
  liên quan đến stress ở giáo viên mầm non
  122
  Bảng 4.18. Dự báo mức độ ảnh hưởng của tổng hợp các yếu tố mức độ
  stress, tác nhân gây stress, trải nghiệm stress đến những hệ quả liên quan
  đến stress ở giáo viên mầm non
  123
  Bảng 4.19. Từng yếu tố dự báo mức độ stress ở giáo viên mầm non 124
  Bảng 4.20. Ảnh hưởng của tổ hợp các yếu tố hỗ trợ từ đồng nghiệp, hỗ trợ
  từ phụ huynh của trẻ, hỗ trợ từ gia đình, tính lạc quan bi quan, lòng yêu
  nghề, thời gian dành cho công việc tại nhà đến mức độ stress ở giáo viên
  126
  Bảng 4.21. Ảnh hưởng của tổ hợp các yếu tố hỗ trợ từ đồng nghiệp, hỗ trợ
  từ phụ huynh của trẻ, tính lạc quan bi quan, thời gian dành cho công việc
  tại nhà đến mức độ stress ở giáo viên
  127
  Bảng 4.22. Ảnh hưởng của tổ hợp các yếu tố hỗ trợ từ đồng nghiệp, hỗ trợ
  từ phụ huynh của trẻ, thời gian dành cho công việc tại nhà đến mức độ
  stress ở giáo viên
  127
  vii
  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ
  Các sơ đồ và biểu đồ Trang
  Sơ đồ 1.1. Hội chứng thích ứng chung 28
  Biểu đồ 4.1. Mức độ stress ở giáo viên mầm non 83
  Sơ đồ 4.1. Mối tương quan giữa các cách ứng phó với stress ở giáo viên mầm
  non
  106
  Sơ đồ 4.2. Mối quan hệ giữa các nhóm hệ quả liên quan đến stress ở giáo
  viên mầm non
  120
  Sơ đồ 4.3. Mối tương quan giữa những hệ quả với stress ở giáo viên mầm
  non
  121
  Sơ đồ 4.4. Tác nhân, trải nghiệm và hệ quả liên quan đến stress ở cô NTH 134
  Sơ đồ 4.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến stress ở giáo viên NTH 137
  Sơ đồ 4.6. Tổng hợp các con đường dẫn đến stress ở giáo viên NTH 139
  1
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Trong những năm trở lại đây, giáo dục mầm non được Nhà nước quan tâm và
  đầu tư phát triển. Kết quả thực hiện chiến lược phát triển giáo dục quốc gia giai
  đoạn từ năm 2001 – 2010 cho thấy, giáo dục mầm non đã được ―xóa trắng‖ ở hầu
  hết các vùng miền của đất nước. Giai đoạn từ năm 2011 đến 2020 mục tiêu phổ cập
  giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi vào năm 2015; đến năm 2020, có ít nhất 30%
  trẻ trong độ tuổi nhà trẻ và 80% trong độ tuổi mẫu giáo được chăm sóc, giáo dục tại
  các cơ sở giáo dục mầm non; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng trong các cơ sở giáo dục
  mầm non giảm xuống dưới 10% [2]. Để đáp ứng được mục tiêu phát triển, bậc giáo
  dục mầm non phải có những thay đổi, cải tiến về chương trình, chính sách, cách
  thức quản lý, và hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ nhằm đáp ứng nhu
  cầu của trẻ, của phụ huynh và toàn xã hội, dẫn đến những áp lực cho giáo viên mâm
  non, khiến giáo viên gặp stress trong hoạt động nghề nghiệp.
  Hiệp hội sức khỏe và an toàn vương quốc Anh đã báo cáo: dạy học là một
  nghề căng thẳng nhất so với các nghề khác như điều dưỡng, quản lý, ngành nghề
  dịch vụ, cứ 2 trong 5 giáo viên được báo cáo có trải nghiệm stress so với 1 trong 5
  người lao động từ các ngành nghề khác [38]. Các nghiên cứu về lý luận và thực tiễn
  của các tác giả đã cho thấy, giáo viên hiện đang phải chịu đựng stress với các mức
  độ khác nhau, stress ở giáo viên có liên quan đến các tác nhân gây stress và cách
  ứng phó với stress trong hoạt động nghề nghiệp. Stress ở giáo viên dẫn đến những
  biến đổi, trải nghiệm về thể chất và tâm lý, để lại những hậu quả cho giáo viên và tổ
  chức nhà trường. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến stress ở giáo viên như: giới
  tính, thâm niên công tác, độ tuổi, thu nhập, tình trạng hôn nhân, Bên cạnh đó các
  tác giả đã đề xuất nhiều biện pháp giúp giảm stress ở giáo viên tùy thuộc vào tình
  hình stress thực tế ở giáo viên tại các trường học, bậc học, cấp học, khu vực và các
  quốc gia khác nhau trên thế giới.
  Kết quả nghiên cứu về stress ở giáo viên nói chung và stress ở giáo viên mầm
  non nói riêng của các tác giả nước ngoài cho thấy, stress xuất hiện hầu hết ở giáo
  viên, cứ bốn giáo viên thì có một giáo viên khá thường xuyên bị stress (Hayes,
  2
  2006; Kyriacou, 2000) [49, tr.135]. Trong nghiên cứu ―stress ở giáo viên và chiến
  lược ứng phó‖, khảo sát trên 1201 giáo viên giảng dạy từ mẫu giáo cho đến lớp 12
  tại nước Mỹ, kết quả cho thấy giáo viên trên toàn nước Mỹ đang rất stress [66]. Các
  nghiên cứu về stress ở giáo viên mầm non của các tác giả như Kelly và Berthelsen
  (1995, 1997) [46], [47], Tsai, Fung, Chow (2006) [77], Zinsser, Bailey, Curby,
  Denham và Bassett (2013) [81] cho thấy, mức độ stress ở giáo viên mầm non hiện
  nay diễn ra phổ biến ở mức độ rất cao. Có rất nhiều tác nhân gây stress ở giáo viên
  mầm non như: áp lực thời gian, đáp ứng nhu cầu của trẻ, đối phó với nhiệm vụ
  không liên quan đến giảng dạy, duy trì hoạt động giảng dạy thực hành, đáp ứng nhu
  cầu cá nhân, vấn đề liên quan đến phụ huynh của trẻ, mối quan hệ với đồng nghiệp,
  những vấn đề về các chương trình ở trường mầm non, và những áp lực công việc,
  sự chuyên nghiệp trong công việc, kỷ luật và động lực. Stress ở giáo viên mầm non
  dẫn đến những biến đổi, trải nghiệm với các mức độ khác nhau về cảm xúc, sự mệt
  mỏi, vấn đề tim mạch, vấn đề ăn uống, hành vi, và những hệ quả có liên quan khác
  như: không đáp ứng được nhiệm vụ, nhu cầu nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ,
  ảnh hưởng đến mối quan hệ với đồng nghiệp, tổ chức nhà trường. Để đối phó với sự
  thay đổi, giáo viên cần có những phản ứng tích cực với những thay đổi và áp lực,
  phải quyết đoán hơn trong công việc, kiểm soát cảm xúc cá nhân. Giáo viên cũng
  cần hỗ trợ cho các đồng nghiệp, giúp đồng nghiệp tự tin hơn trong công việc. Đối
  với nhà trường và xã hội cần có một mạng lưới giám sát, hỗ trợ giáo viên mầm non
  thực hiện các công việc hàng ngày.
  Nghiên cứu về ―Stress trong công việc của giáo viên mầm non hiện nay‖ của
  tác giả Lê Thị Hương (2013) [10], đã khẳng định stress trong công việc ở giáo viên
  mầm non hiện nay đang ở tình trạng rất báo động. Tác giả Huỳnh Văn Sơn và cộng
  sự (2012) nghiên cứu ―thực trạng biểu hiện stress ở giáo viên một số trường mầm
  non tư thục tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay‖ cho thấy, biểu hiện stress ở giáo
  viên mầm non nhìn chung chưa đến mức đáng báo động nhưng có ảnh hưởng đến
  chất lượng cuộc sống của giáo viên và đặc biệt ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục
  trẻ [20]. Mặt khác, trong thời gian gần đây có một số hành vi tiêu cực của giáo viên
  xảy ra với trẻ, được truyền thông đại chúng, xã hội và phụ huynh của trẻ phản ánh,
  3
  lên án, dẫn đến xã hội, phụ huynh có cái nhìn chưa đầy đủ, đúng đắn về giáo viên
  và tỏ ra đề phòng, soi mói, coi thường giáo viên, khiến hoạt động nghề nghiệp của
  giáo viên mầm non trở nên căng thẳng.
  Với những vấn đề đã trình bày ở trên, chúng ta có thể thấy cần thiết phải có
  một nghiên cứu xuyên suốt, sâu rộng cả về mặt lý luận và thực tiễn với nhiều khía
  cạnh từ khảo sát, đánh giá thực trạng stress ở giáo viên mầm non nhằm phát hiện
  mức độ stress, những tác nhân gây stress, trải nghiệm stress, cách ứng phó với stress
  ở giáo viên mầm non, mối liên hệ giữa stress giáo viên mầm non với những hệ quả
  do stress gây ra, đến việc tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng đến stress ở giáo viên
  mầm non. Qua đó đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao khả năng ứng phó với
  stress, giúp giảm stress ở giáo viên mầm non tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
  Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi lựa chọn đề tài ―Stress ở giáo viên
  mầm non‖ làm đề tài nghiên cứu.
  2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án
  2.1. Mục đích nghiên cứu
  Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về stress, cũng như các yếu tố có liên quan
  đến stress ở giáo viên mầm non (GVMN), trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp
  tác động thích hợp nhằm giúp GVMN nâng cao khả năng ứng phó với stress, giảm
  stress trong hoạt động nghề nghiệp.
  2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
  - Nghiên cứu cơ sở lý luận về stress ở GVMN.
  - Phân tích thực trạng stress ở GVMN với các khía cạnh: mức độ stress, các
  TN gây stress, cách ứng phó với stress, trải nghiệm stress, những hệ quả liên quan
  đến stress ở giáo viên và một số yếu tố ảnh hưởng đến stress ở GVMN.
  - Đề xuất một số biện pháp tác động nhằm giúp GVMN nâng cao khả năng
  ứng phó với stress, giảm stress trong hoạt động nghề nghiệp.
  Trên cơ sở thực tiễn và lý luận, chúng tôi đề ra những giả thuyết nghiên
  cứu của luận án như sau:
  - Đa số GVMN hiện nay có mức độ stress nhẹ trong hoạt động nghề nghiệp.
  - Có nhiều TN gây stress, cách ứng phó với stress, những trải nghiệm stress,
  4
  những hệ quả liên quan đến stress khác nhau ở GVMN. Mức độ stress, các TN gây
  stress, cách ứng phó với stress, những trải nghiệm stress và những hệ quả liên quan
  đến stress có mối quan hệ tác động qua lại với nhau. Trong đó, mức độ stress, các
  TN gây stress, những trải nghiệm stress có thể dự báo được những hệ quả liên quan
  đến stress ở GVMN.
  - Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến mức độ stress ở GVMN, trong đó yếu tố hỗ
  trợ từ đồng nghiệp, hỗ trợ từ phía phụ huynh của trẻ, thời gian dành cho công việc ở
  nhà có liên quan đến nghề nghiệp ảnh hưởng mạnh nhất.
  - Trên cơ sở đánh giá những yếu tố tác động và thực tiễn stress ở GVMN, có
  thể đề xuất các biện pháp thích hợp giúp giáo viên giảm stress trong hoạt động nghề
  nghiệp. Trong các biện pháp được đề xuất, biện pháp tổ chức tham vấn tâm lý trợ
  giúp cho giáo viên có cách ứng phó tích cực đối với stress có hiệu quả nhất.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  Các chiều cạnh stress ở giáo viên mầm non: mức độ stress, các tác nhân (TN)
  gây stress, cách ứng phó với stress, trải nghiệm stress, những hệ quả liên quan đến
  stress và các yếu tố ảnh hưởng đến stress.
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  - Phạm vi về nội dung nghiên cứu
  Luận án chỉ tập trung nghiên cứu stress ở GVMN ở các khía cạnh: mức độ
  stress; các TN gây stress; cách ứng phó với stress; những trải nghiệm stress; hệ quả
  liên quan đến stress và một số yếu tố ảnh hưởng đến stress ở GVMN trong hoạt
  động nghề nghiệp.
  - Giới hạn về khách thể và địa bàn nghiên cứu
  Đề tài tiến hành khảo sát nghiên cứu trên GVMN giảng dạy ở một số trường
  mầm non công lập và ngoài công lập thuộc quận 3, quận 4, quận 7, quận 9, quận 12,
  quận Thủ Đức, quận Nhà Bè tại thành phố Hồ Chí Minh.
  Khách thể nghiên cứu của luận án gồm 635 giáo viên giảng dạy tại các
  trường mầm non công lập và ngoài công lập
  5
  4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận án
  4.1. Phương pháp luận
  Nghiên cứu được thực hiện dựa trên cơ sở một số nguyên tắc phương pháp
  luận trong tâm lý học sau:
  - Nguyên tắc tiếp cận hoạt động – nhân cách: Nghiên cứu stress ở GVMN
  không tách rời hoạt động nghề nghiệp của giáo viên tại các trường mầm non là
  chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ và một số đặc điểm nhân cách cá nhân của
  giáo viên.
  - Nguyên tắc hệ thống: Nghiên cứu xem xét stress ở GVMN dưới các khía
  cạnh các TN gây stress, những trải nghiệm stress, các cách ứng phó với stress,
  những hệ quả liên quan đến stress ở GVMN trong mối quan hệ tác động qua lại với
  các yếu tố cá nhân và xã hội
  - Nguyên tắc phát triển: Nghiên cứu nhìn nhận stress ở GVMN không phải là
  một hiện tượng tâm lý tĩnh mà luôn thay đổi dưới sự tác động của nhiều nhân tố cá
  nhân và xã hội. Bên cạnh đó cho thấy sự tương tác hỗ trợ của các nguồn xã hội như
  gia đình, đồng nghiệp, phụ huynh của trẻ và một số yếu tố khác có ảnh hưởng tác
  động đến stress ở GVMN.
  4.2. Phương pháp nghiên cứu
  Để giải quyết các nhiệm vụ đề ra, nghiên cứu này sử dụng phối hợp các
  phương pháp sau: Phương pháp nghiên cứu tài liệu, phương pháp chuyên gia,
  phương pháp điều tra bằng hỏi, phương pháp phỏng vấn sâu, phương pháp nghiên
  cứu trường hợp, phương pháp tham vấn tâm lý cá nhân và phương pháp xử lý số
  liệu bằng thống kê toán học. Mục đích và cách thức sử dụng các phương pháp được
  trình bày trong Chương 2.
  5. Đóng góp mới về khoa học của luận án
  - Kết quả nghiên cứu lý luận đã khái quát hóa được các hướng nghiên cứu
  stress ở giáo viên và GVMN, làm sáng tỏ các vấn đề: khái niệm về stress, stress ở
  giáo viên, stress ở GVMN; mức độ stress; các TN gây stress ở GVMN; các cách
  ứng phó với stress ở GVMN; những trải nghiệm stress ở GVMN; hệ quả stress ở
  GVMN; các yếu tố ảnh hưởng tác động đến stress ở GVMN.
  6
  - Kết quả nghiên cứu thực tiễn đã cho thấy: Đa số GVMN gặp stress có mức
  độ stress nhẹ (38,0%), chỉ có 16,5% giáo viên có mức độ stress từ stress trung bình
  (13,1%), stress cao (2,8%) và stress rất cao (0,6%). Có sự khác biệt về mức độ
  stress ở GVMN theo các nhóm khách thể như: loại hình nhà trường, trình độ chuyên
  môn, thâm niên công tác, loại hình hợp đồng lao động với trường, độ tuổi, thu nhập
  trung bình hàng tháng, ý định thay đổi nghề nghiệp của giáo viên. Có nhiều TN gây
  stress ở GVMN, trong đó TN có tác động mạnh nhất liên quan đến nhu cầu cá nhân,
  liên quan đến trẻ, liên quan đến biến đổi sinh lý cá nhân. GVMN sử dụng nhiều
  cách ứng phó với stress như: ứng phó tập trung vào vấn đề, ứng phó tìm kiếm sự trợ
  giúp, ứng phó lảng tránh và ứng phó tiêu cực. Trong các cách ứng phó, giáo viên sử
  dụng cách ứng phó tập trung vào vấn đề và cách ứng phó tìm kiếm sự trợ giúp được
  giáo viên sử dụng ứng phó với stress nhiều nhất và có nhiều hiệu quả. Stress khiến
  cho giáo viên có những trải nghiệm stress khác nhau về thể chất, và tâm lý. Trong
  các trải nghiệm stress, giáo viên có trải nghiệm stress về thể chất ở mức độ cao
  nhất. Stress ở giáo viên để lại nhiều hệ quả có liên quan đến cá nhân và tổ chức nhà
  trường. Hệ quả stress ở giáo viên có mối quan hệ và tương quan thuận với mức độ
  stress, TN gây stress và những trải nghiệm stress ở giáo viên. Có rất nhiều yếu tố
  ảnh hưởng tác động dự báo mức độ stress ở GVMN. Trong các yếu tố tác động, yếu
  tố sự trợ giúp của đồng nghiệp, sự trợ giúp từ phụ huynh của trẻ, thời gian dành cho
  công việc ở nhà có liên quan đến nghề nghiệp có tác động và dự báo cao nhất về
  mức độ stress ở GVMN.
  - Nghiên cứu đã đề xuất được 04 biện pháp tác động liên quan đến cá nhân và
  tổ chức nhà trường nhằm giúp GVMN đối phó với stress trong hoạt động nghề
  nghiệp.
  6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án
  - Ý nghĩa về lý luận của luận án: Thông qua việc hệ thống hóa các tri thức liên
  quan đến stress, stress ở GVMN, luận án góp phần bổ sung nguồn tài liệu phong
  phú cho nghiên cứu, giảng dạy về stress nói chung, stress ở GVMN nói riêng trong
  lĩnh vực tâm lý học xã hội, tâm lý học tổ chức, tâm lý học lâm sàng . Đồng thời,
  luận án cũng cung cấp thêm cơ sở khoa học cho các nhà nghiên cứu trong xây dựng
  các tiêu chí đánh giá về stress ở GVMN nói riêng, stress nghề nghiệp nói chung.
  Dựa trên các tiêu chí đánh giá này, luận án góp phần quan trọng vào việc xác định
  7
  và xác định lại các thành tố chủ yếu cấu thành nên stress ở GVMN, stress nghề
  nghiệp cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến stress ở nhóm khách thể nghiên cứu này.
  - Ý nghĩa về thực tiễn của luận án: Những dữ liệu thu được từ các phương
  pháp định lượng và định tính giúp nhà nghiên cứu đưa ra được các kết luận cụ thể
  về thực trạng mức độ stress ở GVMN, các TN gây stress ở GVMN, các cách ứng
  phó với stress ở GVMN, những trải nghiệm stress ở GVMN, hệ quả stress ở
  GVMN, các yếu tố ảnh hưởng tác động đến stress ở GVMN. Đồng thời, với những
  phát hiện thực chứng về sự khác biệt của các chiều cạnh stress ở GVMN theo các
  biến số độc lập (loại hình nhà trường, giáo viên phụ trách lớp theo độ tuổi của trẻ,
  trình độ chuyên môn, thâm niên công tác, loại hình hợp đồng lao động với trường,
  độ tuổi, thu nhập trung bình hàng tháng, tình trạng hôn nhân, ý định thay đổi nghề
  nghiệp của giáo viên) cũng như mối liên hệ qua lại giữa các chiều cạnh này, luận án
  chỉ ra được các yếu tố ảnh hưởng tác động dự báo mức độ stress ở GVMN. Kết quả
  nghiên cứu của luận án là tài liệu tham khảo bổ ích, giúp cho ngành giáo dục mầm
  non, các nhà quản lý, hoạch định chính sách trong ngành giáo dục, bản thân các
  GVMN và các nhà tham vấn tâm lý học đường nhận diện một cách chính xác hơn,
  rõ ràng hơn về stress, hậu quả có thể có từ stress cũng như các cách thức ứng phó
  với stress ở GVMN; trên cơ sở đó, giúp GVMN phát triển các kỹ năng ứng phó hiệu
  quả với stress trong quá trình hoạt động nghề nghiệp tại trường mầm non.
  7. Cơ cấu của luận án
  Luận án gồm những phần sau:
  - Mở đầu:
  - Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu về stress ở GVMN
  - Chương 2: Cơ sở lý luận về stress ở GVMN
  - Chương 3: Tổ chức và phương pháp nghiên cứu
  - Chương 4: Kết quả nghiên cứu thực tiễn về stress ở GVMN
  - Kết luận
  - Danh mục công trình công bố của tác giả
  - Danh mục tài liệu tham khảo
  - Phụ lục

  Xem Thêm: Stress ở giáo viên mầm non
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Stress ở giáo viên mầm non sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status