Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu ứng dụng tài khoản vệ tinh du lịch ở cấp tỉnh, thành phố (Minh họa tại Thừa Thiên Huế)

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu ứng dụng tài khoản vệ tinh du lịch ở cấp tỉnh, thành phố (Minh họa tại Thừa Thiên Huế)

  iii
  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN .i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . v
  DANH MỤC BẢNG .vi
  DANH MỤC SƠ ĐỒ . viii
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI KHOẢN VỆ TINH
  DU LỊCH CẤP TỈNH 14
  1.1. Giới thiệu chung về tài khoản vệ tinh du lịch . 14
  1.1.1. Khái niệm và vai trò của tài khoản vệ tinh du lịch . 14
  1.1.2. Một số phân loại chủ yếu trong tài khoản vệ tinh du lịch . 20
  1.1.3. Các khái niệm chủ yếu được sử dụng trong tài khoản vệ tinh du lịch 25
  1.2. Tài khoản vệ tinh du lịch cấp tỉnh 35
  1.2.1. Khái niệm về tài khoản vệ tinh du lịch cấp tỉnh 35
  1.2.2. Nội dung của tài khoản vệ tinh du lịch cấp tỉnh 40
  CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LẬP TÀI KHOẢN VỆ TINH DU LỊCH CẤP
  TỈNH . 46
  2.1. Nguồn số liệu phục vụ cho việc lập tài khoản vệ tinh du lịch cấp tỉnh . 46
  2.1.1. Thực trạng công tác thống thống kê du lịch ở cấp tỉnh hiện nay 46
  2.1.2. Nguồn số liệu cần thiết để lập tài khoản vệ tinh du lịch cấp tỉnh . 56
  2.1.3. Đề xuất đảm bảo nguồn thông tin để lập tài khoản vệ tinh du lịch cấp tỉnh 58
  2.2. Phương pháp xác định một số chỉ tiêu chủ yếu của tài khoản vệ tinh du lịch
  cấp tỉnh . 60
  2.2.1. Tổng số lượt khách du lịch nội địa 61
  2.2.2. Tổng số lượt khách du lịch quốc tế đến 63
  2.2.3. Số ngày lưu trú bình quân . 64
  2.2.4. Chi tiêu bình quân một ngày khách du lịch 64
  2.2.5. Tổng thu từ khách du lịch . 65
  2.3. Lập Tài khoản vệ tinh du lịch ở cấp tỉnh . 68
  2.3.1. Bảng chi tiêu của khách du lịch quốc tế phân theo sản phẩm và loại khách . 68
  2.3.2. Bảng chi tiêu của khách du lịch nội địa phân theo sản phẩm và loại khách 71
  2.3.3. Bảng chi tiêu của khách du lịch trên lãnh thổ địa phương phân theo sản phẩm
  và loại khách . 72
  iv
  2.3.4. Bảng Tài khoản sản xuất các ngành sản phẩm thuộc du lịch 73
  2.3.5. Đóng góp của du lịch đối với nền kinh tế địa phương 74
  2.3.6. Bảng việc làm và thu nhập của lao động trong hoạt động du lịch 74
  2.3.7. Bảng các chỉ tiêu hiện vật . 76
  Kết luận chương 2 80
  CHƯƠNG 3 TÍNH TOÁN THỬ NGHIỆM TÀI KHOẢN VỆ TINH DU LỊCH
  TẠI THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2013 81
  3.1. Nguồn số liệu sử dụng trong việc tính toán thử nghiệm Tài khoản vệ tinh du
  lịch tại Thừa Thiên Huế . 81
  3.1.1. Nguồn số liệu hiện có 81
  3.1.2. Nguồn số liệu cần thu thập 82
  3.2. Tính một số chỉ tiêu chủ yếu để lập tài khoản vệ tinh du lịch tại Thừa Thiên
  Huế . 85
  3.2.1. Ước tính tổng lượt khách tại Thừa Thiên Huế năm 2013 . 85
  3.2.2. Chi tiêu bình quân một ngày khách tại Thừa Thiên Huế năm 2013 . 86
  3.2.3. Tổng chi tiêu của khách du lịch tại Thừa Thiên Huế năm 2013 . 91
  3.3. Tính toán thử nghiệm Tài khoản vệ tinh du lịch tại Thừa Thiên Huế năm
  2013 . 93
  3.3.1. RTSA1- Tiêu dùng của khách du lịch quốc tế, phân theo sản phẩm và nhóm
  khách . 93
  3.3.2. RTSA2- Chi tiêu của khách du lịch nội địa, phân theo sản phẩm và nhóm
  khách . 94
  3.3.3. RTSA3- Tổng chi tiêu du lịch địa phương theo sản phẩm và nhóm khách 94
  3.3.4. RTSA4- Tài khoản sản xuất của các ngành sản phẩm thuộc du lịch và các
  ngành khác theo giá thực tế . 96
  3.3.5. RTSA5- Đóng góp của ngành du lịch năm 2013 96
  3.3.6. RTSA6- Việc làm và thu nhập của lao động trong hoạt động du lịch 97
  3.3.7. RTSA7- Các chỉ tiêu về mặt hiện vật . 99
  3.3.8. Nhận xét kết quả tổng hợp từ tài khoản vệ tinh du lịch tại tỉnh Thừa Thiên
  Huế 2013 . 100
  3.4. Đánh giá kết quả nghiên cứu và một số đề xuất . 101
  Kết luận chương 3 106
  PHẦN 3: KẾT LUẬN 107
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ . 109
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 110
  v
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
  BVHTTDL Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch
  GDP Tổng sản phẩm trong nước (Gross Domestic Product)
  GTSX Giá trị sản xuất
  KHTSCĐ Khấu hao Tài sản cố định
  NVA Giá trị gia tăng thuần
  OECD Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế
  (Organization for Economic Co-operation and Development)
  RTSA Tài khoản vệ tinh du lịch vùng (Regional Tourism Satellite Account)
  SNA Hệ thống Tài khoản quốc gia SNA (System of National Account )
  Sở VHTTDL Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
  TCDL Tổng cục Du lịch
  TCTK Tổng cục Thống kê
  TKVTDL Tài khoản vệ tinh du lịch
  TSA Tài khoản vệ tinh du lịch (Tourism Satellite Account)
  UNWTO Tổ chức du lịch Thế giới (World Tourism Organnization)
  USD Đô la Mỹ
  VA Giá trị gia tăng (Value Added)
  VNĐ Đồng Việt Nam
  WTTC Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới
  vi
  DANH MỤC BẢNG
  Bảng 1.1: Phân loại các sản phẩm du lịch 21
  Bảng 1.2: Phân loại ngành sản phẩm 24
  Bảng 1.3: Đề xuất các bảng cơ bản của TSA cấp tỉnh 41
  Bảng 1.4: So sánh chỉ tiêu lượt khách và chi tiêu của khách du lịch ở phạm vi cấp
  tỉnh và quốc gia 44
  Bảng 2.1: RTSA1 – Chi tiêu của khách du lịch quốc tế phân theo sản phẩm và loại
  khách 68
  Bảng 2.2: RTSA2- Chi tiêu của khách du lịch nội địa phân theo sản phẩm và loại
  khách 71
  Bảng 2.3: RTSA3 – Chi tiêu của khách du lịch trên lãnh thổ địa phương phân theo
  sản phẩm và loại khách 72
  Bảng 2.4: RTSA4 - Tài khoản sản xuất các ngành sản phẩm thuộc du lịch . 73
  Bảng 2.5: RTSA5 – Đóng góp của du lịch trong nền kinh tế địa phương 74
  Bảng 2.6: RTSA6- Việc làm và thu nhập ngành du lịch 75
  Bảng 2.7: RTSA7a- Số lượt khách đến địa phương phân theo loại khách . 77
  Bảng 2.8: RTSA7b- Phân loại khách quốc tế theo mục đích chuyến đi . 77
  Bảng 3.1: Phân loại khách du lịch theo mẫu điều tra tại Thừa Thiên Huế năm 2013 . 85
  Bảng 3.2: Ước tính tổng số lượt khách du lịch đến Thừa Thiên Huế năm 2013 86
  Bảng 3.3: Chi tiêu bình quân 1 ngày khách du lịch tự tổ chức phân theo nhóm khách
  tại Thừa Thiên Huế năm 2013 87
  Bảng 3.4: Chi tiêu trong tour bình quân 1 ngày khách du lịch theo tour tại TT Huế
  năm 2013 88
  Bảng 3.5: Chi thêm ngoài tour bình quân 1 ngày khách du lịch theo tour tại TT Huế
  năm 2013 89
  Bảng 3.6: Chi tiêu bình quân 1 ngày khách của du lịch theo tour phân theo nhóm
  khách tại TT Huế năm 2013 . 90
  Bảng 3.7: Chi tiêu của khách quốc tế đến Thừa Thiên Huế năm 2013 91
  Bảng 3.8: Chi tiêu của khách nội địa đến Thừa Thiên Huế năm 2013 . 92
  Bảng 3.9: RTSA1- Chi tiêu của khách quốc tế phân theo sản phẩm và loại khách . 93
  Bảng 3.10: RTSA2- Chi tiêu của khách du lịch nội địa phân theo sản phẩm và loại
  khách 94
  Bảng 3.11: RTSA3 – Chi tiêu của khách du lịch trên lãnh thổ địa phương phân theo
  sản phẩm và loại khách 95
  Bảng 3.12: RTSA4 – Tài khoản sản xuất của du lịch đến năm 2013 . 96
  vii
  Bảng 3.13: RTSA5- Đóng góp của ngành du lịch năm 2013 . 96
  Bảng 3.14: RTSA6- Việc làm và thu nhập của người lao động trong hoạt động du lịch . 98
  Bảng 3.15: RTSA7a- Số lượt khách đến Thừa Thiên Huế phân theo loại khách . 99
  Bảng 3.16: RTSA7b- Số lượt khách quốc tế phân theo mục đích chuyến đi . 99
  Bảng 3.17: RTSA7c- Số lượt khách quốc tế phân theo phương tiện đến 100
  Bảng 3.18: Đề xuất kế hoạch hành động cho việc ứng dụng triển khai Tài khoản vệ
  tinh du lịch ở cấp tỉnh, thành phố hiện nay 104
  viii
  DANH MỤC SƠ ĐỒ
  Sơ đồ 1.1: Số lượt khách và chi tiêu của khách du lịch ở cấp quốc gia và cấp tỉnh . 42
  Sơ đồ 2.1: Cách tính tổng lượt khách nội địa cấp tỉnh từ số đêm lưu trú 61
  Sơ đồ 2.2: Cách tính tổng lượt khách nội địa cấp tỉnh số lượt khách lưu trú 62
  Sơ đồ 2.3: Cách tính tổng lượt khách quốc tế cấp tỉnh từ số đêm lưu trú . 63
  Sơ đồ 2.4: Cách tính tổng thu từ khách du lịch tại địa phương . 65

  Xem Thêm: Nghiên cứu ứng dụng tài khoản vệ tinh du lịch ở cấp tỉnh, thành phố (Minh họa tại Thừa Thiên Huế)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu ứng dụng tài khoản vệ tinh du lịch ở cấp tỉnh, thành phố (Minh họa tại Thừa Thiên Huế) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status