Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Thực trạng ứng dụng thống kê trong các luận văn thạc sĩ và bác sĩ nội trú Trường Đại học Y Hà Nội và kết quả một số giải pháp can thiệp

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng ứng dụng thống kê trong các luận văn thạc sĩ và bác sĩ nội trú Trường Đại học Y Hà Nội và kết quả một số giải pháp can thiệp

  i

  MỤC LỤC

  MỤC LỤC i
  DANH MỤC CÁC BẢNG iv
  DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ . viii
  DANH MỤC CÁC HÌNH . ix
  ĐẶT VẤN ĐỀ 1
  CHƯƠNG 1.TỔNG QUAN 3
  1.1. Cơ sở khoa học của môn học Thống kê y học . 3
  1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của thống kê y học 3
  1.1.2. Các khái niệm và kỹ thuật thống kê ứng dụng trong nghiên cứu y học
  hiện nay . 5
  1.2. Các sai sót thống kê thường gặp trong nghiên cứu y học 10
  1.2.1. Các sai sót thường gặp trong giai đoạn thiết kế nghiên cứu 11
  1.2.2. Các sai sót thường gặp trong giai đoạn xử lý, phân tích số liệu 17
  1.2.3. Các sai sót thường gặp trong trình bày và phiên giải kết quả . 21
  1.2.4. Các yếu tố liên quan đến các sai sót thường gặp trong các nghiên
  cứu y học và các biện pháp khắc phục 29
  1.3. Đào tạo thống kê y học cho bác sỹ y khoa . 30
  1.3.1. Nhu cầu được đào tạo về thống kê của bác sỹ 30
  1.3.2. Giảng dạy thống kê y học cho sinh viên y khoa trên thế giới . 33
  1.3.3. Giảng dạy thống kê cho sinh viên, học viên cao học, nội trú tại
  trường Đại học Y Hà Nội 36
  1.4. Vấn đề đạo đức nghiên cứu đối với các nghiên cứu y sinh học đối tượng
  nghiên cứu là con người 38
  1.4.1. Các nguyên tắc cơ bản của đạo đức nghiên cứu y sinh học . 38
  1.4.2. Các quy định về đạo đức trong nghiên cứu y sinh học trên thế giới 39 ii

  1.4.3. Các quy định về đạo đức trong nghiên cứu y sinh học tại Việt Nam 40
  CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 43
  2.1. Đối tượng và địa điểm nghiên cứu . 43
  2.1.1. Đối tượng nghiên cứu . 43
  2.2.2. Địa điểm nghiên cứu . 43
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 43
  2.2.1. Thiết kế nghiên cứu . 43
  2.2.2. Cỡ mẫu và chọn mẫu . 43
  2.2.3. Các biện pháp can thiệp 45
  2.2.4. Các biến số nghiên cứu . 49
  2.2.5. Công cụ và kỹ thuật thu thập thông tin . 57
  2.2.6. Xử lý và phân tích số liệu 59
  2.2.7. Hạn chế sai số . 60
  2.2.8. Đạo đức nghiên cứu 60
  CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 62
  3.1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu . 62
  3.2. Thực trạng ứng dụng thống kê của học viên cao học và bác sĩ nội trú
  trước can thiệp . 66
  3.2.1. Thực trạng ứng dụng thống kê trong các luận văn cao học và bác sĩ
  nội trú trước can thiệp 66
  3.2.2. Thực trạng kinh nghiệm và nhu cầu đào tạo về thống kê của các học
  viên cao học và bác sĩ nội trú . 97
  3.3. So sánh kết quả trước và sau can thiệp 100
  3.3.1. Thực trạng ứng dụng thống kê trong các luận văn cao học và bác sĩ
  nội trú sau can thiệp 100
  3.3.2. Đánh giá của học viên sau khóa học Phương pháp nghiên cứu khoa
  học và nhu cầu đào tạo của học viên 110 iii

  CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN . 112
  4.1. Thực trạng ứng dụng thống kê trong các luận văn cao học và bác sĩ nội
  trú Trường Đại học Y Hà Nội . 112
  4.1.1. Thực trạng trình bày các nội dung liên quan đến thống kê trong phần
  phương pháp nghiên cứu . 113
  4.1.2. Thực trạng ứng dụng thống kê mô tả trong trình bày kết quả nghiên
  cứu . 119
  4.1.3. Thực trạng ứng dụng thống kê suy luận trong trình bày kết quả
  nghiên cứu . 125
  4.2. Kết quả một số giải pháp can thiệp 130
  4.3. Đề xuất mô hình . 132
  KẾT LUẬN 138
  KHUYẾN NGHỊ 140
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC


  iv

  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Bảng 1.1. Một số ký hiệu toán học và thống kê 6
  Bảng 1.2. Bảng lựa chọn test thống kê thường gặp 9
  Bảng 1.3. Các sai sót thường gặp trong giai đoạn thiết kế nghiên cứu 16
  Bảng 1.4. Một số sai sót thường gặp trong mô tả các phép thống kê
  trong phần thiết kế nghiên cứu
  17
  Bảng 1.5. Một số sai sót thống kê thường gặp trong phân tích xử lý
  số liệu
  21
  Bảng 1.6. Một số sai sót có thể gặp trong trình bày kết quả nghiên
  cứu
  25
  Bảng 1.7. Một số sai sót thường gặp trong quá trình phiên giải kết
  quả nghiên cứu
  29

  Bảng 2.1. Phân bổ cỡ mẫu luận văn cao học và nội trú cho nghiên
  cứu theo đối tượng và theo tầng
  44
  Bảng 2.2. Tỷ lệ đồng thuận của các chuyên gia trong đánh giá luận
  văn
  59
  Bảng 3.1. Phân bố luận văn theo đối tượng 62
  Bảng 3.2. Phân bố luận văn theo chuyên ngành 62
  Bảng 3.3. Phân bố luận văn theo năm tốt nghiệp 63
  Bảng 3.4. Đặc điểm các học viên cao học và bác sĩ nội trú tham gia
  nghiên cứu
  64
  Bảng 3.5. Nội dung về biến số trình bày trong phương pháp nghiên
  cứu của luận văn
  66
  Bảng 3.6. Nội dung về biến số trình bày trong phần phương pháp
  nghiên cứu của các luận văn theo đối tượng
  67 v

  Bảng 3.7. Nội dung về biến số trình bày trong phần phương pháp
  nghiên cứu của các luận văn theo chuyên ngành
  68
  Bảng 3.8. Nội dung xử lý phân tích số liệu được trình bày trong
  chương Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu của các
  luận văn
  69
  Bảng 3.9. Nội dung xử lý phân tích số liệu được trình bày trong
  chương Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu theo đối
  tượng nghiên cứu
  70
  Bảng 3.10. Nội dung xử lý phân tích số liệu được trình bày trong
  chương Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu theo
  chuyên ngành
  71
  Bảng 3.11. Nội dung liên quan đến các thuật toán thống kê được được
  đề cập trong phương pháp nghiên cứu
  73
  Bảng 3.12. Tỷ lệ một số sai sót khi trình bày về phương pháp xử lý,
  phân tích số liệu trong luận văn
  74
  Bảng 3.13. Tỷ lệ một số sai sót khi trình bày về phương pháp xử lý,
  phân tích số liệu trong luận văn theo chuyên ngành
  75
  Bảng 3.14. Các tham số thống kê mô tả được áp dụng trong các luận
  văn
  76
  Bảng 3.15. Các nội dung liên quan đến báo cáo giá trị trung bình
  trong các luận văn có tính giá trị trung bình
  77
  Bảng 3.16. Số chữ số thập phân sau dấu phẩy khi các tác giả trình bày
  các tham số thống kê
  78
  Bảng 3.17. Tỷ lệ biểu đồ trình bày chưa phù hợp trong các luận văn
  cao học và bác sĩ nội trú
  82
  Bảng 3.18. Tỷ lệ luận văn biểu diễn số liệu bằng biểu đồ chưa phù
  hợp theo đối tượng
  83 vi

  Bảng 3.19. Tỷ lệ luận văn biểu diễn số liệu bằng biểu đồ chưa phù
  hợp theo chuyên khoa
  83
  Bảng 3.20. Tỷ lệ luận văn có bảng trình bày số liệu chưa phù hợp
  trong các luận văn cao học và bác sĩ nội trú
  86
  Bảng 3.21. Tỷ lệ luận văn trình bày bảng số liệu chưa phù hợp theo
  chuyên khoa
  86
  Bảng 3.22. Tỷ lệ luận văn biểu diễn số liệu bằng biểu đồ chưa phù
  hợp theo chuyên khoa
  87
  Bảng 3.23. Tỷ lệ các nội dung thống kê suy luận được áp dụng trong
  các luận văn
  91
  Bảng 3.24. Một số đặc điểm trong báo cáo kết quả các thuật toán
  thống kê suy luận trong các luận văn
  92
  Bảng 3.25. Đặc điểm các luận văn có phân tích mối liên quan 93
  Bảng 3.26. Đặc điểm các luận văn có phân tích mối tương quan 94
  Bảng 3.27. Đặc điểm các luận văn có phân tích hồi quy 95
  Bảng 3.28. Đặc điểm các luận văn có phân tích sống còn 96
  Bảng 3.29. Kinh nghiệm của các học viên về phương pháp nghiên
  cứu
  97
  Bảng 3.30. Kinh nghiệm của các học viên về ứng dụng thống kê 98
  Bảng 3.31. Nhu cầu đào tạo và kỳ vọng của học viên đối với khóa học
  phương pháp nghiên cứu khoa học
  99
  Bảng 3.32. Nội dung về biến số trình bày trong phương pháp nghiên
  cứu trước và sau can thiệp
  100
  Bảng 3.33. Nội dung xử lý phân tích số liệu được trình bày trong
  phương pháp nghiên cứu trước và sau can thiệp
  101
  Bảng 3.34. Nội dung trình bày về phương pháp xử lý, phân tích số 102 vii

  liệu trước và sau can thiệp
  Bảng 3.35. Các nội dung liên quan đến báo cáo giá trị trung bình
  trong các luận văn trước và sau can thiệp
  103
  Bảng 3.36. Tỷ lệ biểu đồ trình bày chưa phù hợp trước và sau can
  thiệp theo từng nội dung
  105
  Bảng 3.37. Tỷ lệ bảng trình bày chưa phù hợp trước và sau can thiệp
  theo từng nội dung
  106
  Bảng 3.38. Một số đặc điểm trong báo cáo kết quả các thuật toán
  thống kê suy luận trong các luận văn trước và sau can
  thiệp
  108
  Bảng 3.39. So sánh kỳ vọng và đánh giá của học viên trước và sau
  khóa học phương pháp nghiên cứu khoa học
  110
  Bảng 3.40. Các mong muốn khác của học viên liên quan đến giảng
  dạy và tư vấn về thống kê
  111

  viii

  DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
  Biểu đồ 3.1. Tỷ lệ học viên đã được đào tạo về phương pháp
  nghiên cứu và thống kê
  65
  Biểu đồ 3.2. Tỷ lệ phần trăm các phần mềm xử lý phân tích số liệu
  được sử dụng trong các luận văn
  72
  Biểu đồ 3.3. Tỷ lệ ứng dụng thống kê mô tả và thống kê suy luận
  trong các luận văn
  79
  Biểu đồ 3.4. Tỷ lệ luận văn có ứng dụng thống kê suy luận trong
  các luận văn theo đối tượng
  79
  Biểu đồ 3.5. Tỷ lệ ứng dụng thống kê mô tả và thống kê suy luận
  trong các luận văn theo chuyên ngành
  80
  Biểu đồ 3.6. Tỷ lệ luận văn sử dụng biểu đồ và bảng trình bày kết
  quả nghiên cứu của luận văn cao học và nội trú
  81
  Biểu đồ 3.7. Phân bố số lượng biểu đồ được sử dụng biểu diễn số
  liệu trong các luận văn
  84
  Biểu đồ 3.8. Tỷ lệ các loại biểu đồ được sử dụng trong các luận văn 85
  Biểu đồ 3.9. Tỷ lệ các luận văn theo từng chuyên ngành sử dụng
  các loại biểu đồ
  85
  Biểu đồ 3.10. Đánh giá nhận xét biểu đồ trong các luận văn cao học
  và bác sĩ nội trú
  88
  Biểu đồ 3.11. Tỷ lệ ứng dụng thống kê mô tả và thống kê suy luận
  trong các luận văn
  89
  Biểu đồ 3.12. Tỷ lệ luận văn có ứng dụng thống kê suy luận trong
  các luận văn theo đối tượng
  89
  Biểu đồ 3.13. Tỷ lệ ứng dụng thống kê mô tả và thống kê suy luận
  trong các luận văn theo chuyên ngành
  90
  Biểu đồ 3.14. Tỷ lệ luận văn có biểu đồ biểu diễn số liệu và bảng
  trình bày số liệu chưa phù hợp trước và sau can thiệp
  104
  Biểu đồ 3.15. Tỷ lệ luận văn có có nhận xét đúng trước và sau can
  thiệp
  107
  Biểu đồ 3.16. Tỷ lệ luận văn có ít nhất một sai sót về thống kê trước
  can thiệp so với sau can thiệp
  109 ix

  DANH MỤC CÁC HÌNH
  Hình 1.1. Hai biểu đồ biểu diễn cùng một bộ số liệu với giá trị
  gốc trục y khác nhau
  26
  Hình 1.2. Ba biểu đồ biểu diễn cùng một bộ số liệu với thang
  chia trục x, y khác nhau
  27
  Hình 1.3. Sử dụng biểu đồ gian 3 chiều để biểu diễn số liệu 27
  Sơ đồ 2.1. Sự tham gia của giảng viên giảng NCKH trong quá
  trình làm luận văn của học viên cao học và bác sĩ nội
  trú Trường Đại học Y Hà Nội
  46
  Sơ đồ 2.2. Mô hình can thiệp dự kiến nhằm tăng cường ứng dụng
  thống kê trong các luận văn của học viên sau đại học
  của Trường Đại học Y Hà Nội
  47
  Sơ đồ 2.3. Các bước tiến hành nghiên cứu 61


  1

  ĐẶT VẤN ĐỀ
  Trong những năm gần đây, quy mô đào tạo sau đại học của nước ta có tốc
  độ phát triển rất nhanh [1]. Sau hơn 30 năm từ chỗ phải gửi đi đào tạo sau đại
  học ở nước ngoài, đến nay cả nước có hơn 130 cơ sở đào tạo trình độ tiến sĩ
  và hơn 150 cơ sở đào tạo trình độ thạc sĩ. So với năm 1996 đội ngũ sau đại
  học tăng trung bình 11,6%/năm, trong đó tiến sĩ tăng 7%/năm, thạc sĩ tăng
  14%/năm. Có thể nói đào tạo sau đại học trong nước đóng vai trò quan trọng
  trong việc cung ứng nguồn nhân lực trình độ cao cho đất nước. Nhiều luận
  văn, luận án thực sự là những công trình khoa học đóng góp tích cực vào việc
  xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Tuy nhiên chất lượng đào tạo sau đại học lại có
  chiều hướng suy giảm[1]. Trên thực tế vẫn còn luận văn không đạt chuẩn
  khoa học quốc tế cả về nội dung và hình thức trình bày bài báo cáo khoa học
  đặc biệt là cách tham khảo tài liệu và ứng dụng thống kê[1].Trong khi đó ứng
  dụng thống kê chính là nền tảng cho khoa học nói chung và ngày càng được
  ứng dụng rộng rãi với sự phát triển mạnh mẽ và tiến bộ của khoa học kỹ
  thuật[2]. Theo Campbel và Machin, ứng dụng thống kê có mặt trong phần lớn
  các nghiên cứu y học [3]. Nếu những năm 1978-1979 của thế kỷ XX, tỷ lệ các
  bài báo đăng tải trên tạp chi New England Journal of Medicine không sử dụng
  thống kê hoặc chỉ sử dụng thống kê mô tả đơn thuần là 27% [4] thì đến nay,
  hầu như tất cả các kết quả nghiên cứu đăng tải trên các tạp chí đều sử dụng
  thống kê [5]. Tuy nhiên, các nghiên cứu về chất lượng các ứng dụng thống kê
  cho thấy các sai sót khi áp dụng các phương pháp thống kê vẫn còn phổ biến
  và đáng quan tâm bất chấp những sáng kiến và nỗ lực được thực hiện trong
  quá trình phản biện và xét duyệt bản thảo các bài báo [6],[7]. Tác giả John P.
  A. Ioannidis còn khẳng định rằng ―phần lớn các phát hiện của các nghiên cứu
  được đăng tải là không đúng‖ trong đó có vai trò của ứng dụng thống kê [8].
  Cùng với xu hướng phát triển ngày càng phức tạp của thống kê và sự chú 2

  trọng vào ―y học dựa vào bằng chứng‖, chất lượng thống kê ứng dụng trong
  các nghiên cứu y học ngày càng được quan tâm [9].
  Theo báo cáo mới nhất của Bộ khoa học và công nghệ, giai đoạn 2011-
  2015, số lượng các bài báo đăng tải quốc tế của Việt Nam tăng gấp 2,2 lần so
  với giai đoạn 2006-2010 trong đó lĩnh vực y học đứng đầu[10], tuy nhiên
  phần lớn trong số đó là đứng chung tên với tác giả nước ngoài. Chỉ số trích
  dẫn quốc tế và chỉ số tác động khoa học còn chưa đạt mức trung bình thế giới.
  Bên cạnh nguyên nhân hạn chế về tiếng Anh, việc ứng dụng các kiến thức và
  kỹ năng về thống kê trong các nghiên cứu còn hạn chế cũng là lý do khiến các
  báo cáo nghiên cứu muốn đăng tải bị từ chối[11]. Trong khi đó, các luận văn,
  luận án chính là những công trình nghiên cứu khoa học, cơ sở của các bài báo
  mà các nhà nghiên cứu đăng tải. Mặt khác, Trường Đại học Y đang hướng tới
  xây dựng trường thành đại học nghiên cứu, trong đó số lượng và chất lượng
  nghiên cứu đóng vai trò quan trọng. Do đó, việc tiến hành nghiên cứu tìm
  hiểu ứng dụng thống kê trong các nghiên cứu y học thông qua các luận văn tốt
  nghiệp cao học và bác sĩ nội trú là rất cần thiết nhằm đưa ra những khuyến
  cáo phù hợp cho các học viên sau đại học cũng như các nhà nghiên cứu nói
  chung nhằm nâng cao chất lượng ứng dụng thống kê trong các nghiên cứu,
  góp phần nâng cao chất lượng luận văn nói riêng và chất lượng đào tạo sau
  đại học nói chung của nhà trường. Với các lý do trên chúng tôi tiến hành
  nghiên cứu này với các mục tiêu sau:
  1. Mô tả thực trạng ứng dụng thống kê trong các luận văn cao học và
  bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội giai đoạn 2009-2011
  2. So sánh kết quả thực trạng ứng dụng thống kê trước và sau một số
  giải pháp can thiệp

  Xem Thêm: Thực trạng ứng dụng thống kê trong các luận văn thạc sĩ và bác sĩ nội trú Trường Đại học Y Hà Nội và kết quả một số giải pháp can thiệp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng ứng dụng thống kê trong các luận văn thạc sĩ và bác sĩ nội trú Trường Đại học Y Hà Nội và kết quả một số giải pháp can thiệp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status