Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Các nhân tố tác động đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp tại việt nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các nhân tố tác động đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp tại việt nam

  iii  MỤC LỤC
  Lời cam đoan ------------------------------------------------------------------------------------------ ii
  Mục lục ------------------------------------------------------------------------------------------------ iii
  Danh mục các Sơ đồ, Bảng biểu và Phụ lục -------------------------------------------------------xi
  Danh mục các từ viết tắt ---------------------------------------------------------------------------- xxi
  Phần mở đầu ------------------------------------------------------------------------------------- xxiii
  1. Lý do chọn đề tài -------------------------------------------------------------------------- xxiii
  2. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu ---------------------------------------------------------xxvi
  3. Phương pháp nghiên cứu----------------------------------------------------------------- xxvii
  4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu -------------------------------------------------------- xxviii
  5. Các đóng góp mới của luận án -------------------------------------------------------- xxviii
  6. Kết cấu của Luận án -----------------------------------------------------------------------xxix
  Chương 1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu -------------------------------------------------- 1
  1.1. Các nghiên cứu về chất lượng thông tin BCTC --------------------------------------------- 1
  1.1.1. Các bước công việc ---------------------------------------------------------------------------- 1
  1.1.2. Tổng quan các hướng nghiên cứu về CLTT BCTC -------------------------------------- 2
  1.1.3. Đánh giá CLTT BCTC theo các thuộc tính chất lượng----------------------------------- 5
  1.1.3.1. Tổng quan nghiên cứu về đánh giá CLTT BCTC theo các thuộc tính CL----------- 5
  1.1.3.2. Các thuộc tính đánh giá CLTT từ các tổ chức nghề nghiệp KT----------------------- 6
  1.1.3.3. Các thuộc tính CLTT từ phía quy định của Nhà nước --------------------------------- 9
  1.1.3.4. Đánh giá CLTT BCTC từ phía các nhà nghiên cứu độc lập ------------------------- 11
  1.1.4. Nhận xét xu hướng phát triển của nghiên cứu về đánh giá CLTT BCTC ------------ 13
  1.2. Nghiên cứu liên quan đến nhân tố tác động đến CLTT BCTC -------------------------- 14
  1.2.1. Các bước công việc -------------------------------------------------------------------------- 14
  1.2.2. Tổng quan các nghiên cứu trước----------------------------------------------------------- 15 iv  1.2.3. Nghiên cứu của các nhà nghiên cứu độc lập --------------------------------------------- 17
  1.2.3.1. Nghiên cứu từ các tác giả nước ngoài --------------------------------------------------- 17
  1.2.3.2. Nghiên cứu từ các tác giả trong nước --------------------------------------------------- 21
  1.2.4. Nhận xét xu hướng phát triển của nghiên cứu về các nhân tố tác động đến CLTT
  BCTC ------------------------------------------------------------------------------------------------- 23
  1.3. Khe hổng nghiên cứu -------------------------------------------------------------------------- 24
  1.3.1. Đóng góp của các nghiên cứu trước ------------------------------------------------------- 24
  1.3.2. Hạn chế của các nghiên cứu trước --------------------------------------------------------- 25
  1.3.3. Định hướng của nghiên cứu này ----------------------------------------------------------- 26
  1.4. Kết luận chương 1 ------------------------------------------------------------------------------ 27
  Chương 2. Cơ sở lý thuyết ------------------------------------------------------------------------ 28
  2.1. Các khái niệm ----------------------------------------------------------------------------------- 28
  2.1.1. Khái niệm thông tin -------------------------------------------------------------------------- 28
  2.1.2. Khái niệm chất lượng ------------------------------------------------------------------------ 29
  2.1.3. Khái niệm chất lượng thông tin ------------------------------------------------------------ 30
  2.1.4. Khái niệm chất lượng thông tin BCTC --------------------------------------------------- 31
  2.2. Các lý thuyết nền và vận dụng cho nghiên cứu này --------------------------------------- 34
  2.2.1. Lý thuyết Đại diện (Agency Theory) ------------------------------------------------------ 34
  2.2.1.1. Khái quát nội dung và vận dụng lý thuyết của các nghiên cứu trước --------------- 34
  2.2.1.2. Vận dụng lý thuyết cho nghiên cứu này ------------------------------------------------ 37
  2.2.2. Lý thuyết xử lý thông tin (Information Processing Theory) --------------------------- 37
  2.2.2.1. Khái quát nội dung và vận dụng lý thuyết của các nghiên cứu trước --------------- 37
  2.2.2.2. Vận dụng lý thuyết cho nghiên cứu này ------------------------------------------------ 38
  2.2.3. Lý thuyết sự khuếch tán kỹ thuật (Technology Diffusion Theory) ------------------- 38
  2.2.3.1. Khái quát nội dung và vận dụng lý thuyết của các nghiên cứu trước --------------- 38 v  2.2.3.2. Vận dụng lý thuyết cho nghiên cứu này ------------------------------------------------ 40
  2.2.4. Lý thuyết ngẫu nhiên (Contingency theory of organizations) ------------------------- 40
  2.2.4.1. Khái quát nội dung và vận dụng lý thuyết của các nghiên cứu trước --------------- 40
  2.2.4.2. Vận dụng lý thuyết cho nghiên cứu này ------------------------------------------------ 40
  2.2.5. Quan điểm quản trị CL toàn diện (Total Quality Management- TQM) -------------- 41
  2.2.5.1. Khái quát nội dung và vận dụng của các nghiên cứu trước -------------------------- 41
  2.2.5.2. Vận dụng cho nghiên cứu này ----------------------------------------------------------- 42
  2.3. Các nhân tố tác động đến CLTT BCTC từ cơ sở lý thuyết ------------------------------ 42
  2.4. Kết luận chương 2 ------------------------------------------------------------------------------ 43
  Chương 3. Phương pháp nghiên cứu ----------------------------------------------------------- 44
  3.1. Phương pháp nghiên cứu ---------------------------------------------------------------------- 45
  3.1.1. Xác định phương pháp nghiên cứu -------------------------------------------------------- 45
  3.1.2. Quy trình nghiên cứu ------------------------------------------------------------------------ 46
  3.1.3. Biện luận sự phù hợp của phương pháp nghiên cứu ------------------------------------ 47
  3.1.3.1. Nghiên cứu định tính ---------------------------------------------------------------------- 47
  3.1.3.2. Nghiên cứu định lượng -------------------------------------------------------------------- 48
  3.1.3.3. Thiết kế hỗn hợp khám phá -------------------------------------------------------------- 48
  3.2. Nghiên cứu định tính -------------------------------------------------------------------------- 49
  3.2.1. Quy trình chung ------------------------------------------------------------------------------ 49
  3.2.2. Nội dung nghiên cứu định tính ------------------------------------------------------------- 50
  3.2.3. Phương pháp nghiên cứu -------------------------------------------------------------------- 51
  3.2.4. Chọn mẫu nghiên cứu ---------------------------------------------------------------------- 51
  3.2.4.1. Phương pháp chọn mẫu ------------------------------------------------------------------- 51
  3.2.4.2. Số lượng mẫu ------------------------------------------------------------------------------ 51 vi  3.2.4.3. Chọn lựa phần tử mẫu --------------------------------------------------------------------- 52
  3.2.4.4. Đối tượng tham gia thảo luận ------------------------------------------------------------ 53
  3.2.5. thu thập dữ liệu ------------------------------------------------------------------------------- 55
  3.2.5.1. Phương pháp thu thập dữ liệu ------------------------------------------------------------ 55
  3.2.5.2. Kỹ thuật thu thập dữ liệu ----------------------------------------------------------------- 55
  3.2.5.3. Công cụ và quy trình thu thập dữ liệu -------------------------------------------------- 55
  3.3. Nghiên cứu định lượng ------------------------------------------------------------------------ 57
  3.3.1. Quy trình chung ----------------------------------------------------------------------------- 57
  3.3.2. Nội dung nghiên cứu định lượng ---------------------------------------------------------- 59
  3.3.3. Phương pháp nghiên cứu ------------------------------------------------------------------- 60
  3.3.4. Xây dựng thang đo -------------------------------------------------------------------------- 60
  3.3.4.1. Nguyên tắc xây dựng thang đo ---------------------------------------------------------- 60
  3.3.4.2. Thang đo đo lường CLTT BCTC ------------------------------------------------------- 60
  3.3.4.3. Thang đo đo lường các nhân tố tác động đến CLTT BCTC ------------------------- 62
  3.3.5. Chọn mẫu nghiên cứu ----------------------------------------------------------------------- 64
  3.3.6. Thiết kế bảng câu hỏi------------------------------------------------------------------------ 67
  3.3.6.1. Nguyên tắc chung ------------------------------------------------------------------------ 67
  3.3.6.2. Thiết kế bảng câu hỏi nháp --------------------------------------------------------------- 68
  3.3.6.3. Bảng câu hỏi nháp cuối cùng ------------------------------------------------------------ 68
  3.3.6.4. Bảng câu hỏi hoàn chỉnh ----------------------------------------------------------------- 68
  3.3.7. Thu thập và chuẩn bị dữ liệu --------------------------------------------------------------- 69
  3.3.8. Đánh giá độ tin cậy của thang đo --------------------------------------------------------- 69
  3.3.9. Kiểm định giá trị thang đo ----------------------------------------------------------------- 70
  3.3.10. Kiểm định giả thuyết nghiên cứu -------------------------------------------------------- 71 vii  3.4. Kết luận------------------------------------------------------------------------------------------ 72
  Chương 4. Kết quả nghiên cứu ------------------------------------------------------------------ 74
  4.1. Kết quả nghiên cứu định tính ----------------------------------------------------------------- 75
  4.1.1. Phương pháp và quy trình phân tích ------------------------------------------------------ 75
  4.1.2. Phân tích đo lường CLTT BCTC ---------------------------------------------------------- 76
  4.1.3. Phân tích khám phá các nhân tố tác động đến CLTT BCTC -------------------------- 76
  4.1.3.1. Các tình huống khẳng định các nhân tố khám phá ------------------------------------ 76
  4.1.3.2. Kết quả phân tích -------------------------------------------------------------------------- 78
  4.1.4. Phân tích đo lường các nhân tố tác động đến CLTT BCTC --------------------------- 80
  4.1.5. Xác định mô hình nghiên cứu lý thuyết --------------------------------------------------- 80
  4.1.6. So sánh với các nghiên cứu trước --------------------------------------------------------- 81
  4.2. Kết quả nghiên cứu định lượng --------------------------------------------------------------- 82
  4.2.1 Mô tả mẫu nghiên cứu ----------------------------------------------------------------------- 82
  4.2.2. Phương pháp đo lường các biến trong mô hình ------------------------------------------ 84
  4.2.3. Thực Trạng về CLTT BCTC và các nhân tố tác động đến CLTT BCTC tại các DN
  Việt Nam ---------------------------------------------------------------------------------------------- 85
  4.2.3.1. Thực trạng về CLTT BCTC -------------------------------------------------------------- 85
  4.2.3.2. Thực trạng về các nhân tố tác động CLTT BCTC ------------------------------------ 87
  4.2.4. Đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng Cronbach ------------------------------------ 88
  4.2.4.1. Nội dung đánh giá Cronbach ---------------------------------------------------------- 88
  4.2.4.2. Thực hiện đánh giá Cronbach --------------------------------------------------------- 89
  4.2.5. Kiểm định giá trị thang đo (phân tích nhân tố khám phá EFA) ----------------------- 92
  4.2.5.1. Nội dung phân tích nhân tố khám phá EFA -------------------------------------------- 92
  4.2.5.2. Kiểm định điều kiện để phân tích EFA ------------------------------------------------- 92 viii  4.2.5.3. Phân tích EFA cho thang đo thuộc biến độc lập --------------------------------------- 93
  4.2.5.4. Phân tích EFA cho thang đo biến phụ thuộc ------------------------------------------- 96
  4.2.6. Kiểm định giả thuyết nghiên cứu -------------------------------------------------------- 101
  4.2.6.1. Nguyên tắc chung ------------------------------------------------------------------------ 101
  4.2.6.2. Kết quả kiểm định ----------------------------------------------------------------------- 101
  4.2.6.3. Nhận xét kết quả kiểm định các giả thuyết nghiên cứu ----------------------------- 107
  4.2.7. Mô hình hồi qui tuyến tính --------------------------------------------------------------- 107
  4.2.7.1. Mục tiêu xây dựng mô hình hồi qui tuyến tính ------------------------------------- 107
  4.2.7.2. Kiểm định sự phù hợp các giả định trong hồi qui tuyến tính --------------------- 107
  4.2.7.3. Xác định mô hình nghiên cứu chính thức -------------------------------------------- 114
  4.2.7.4. Kết quả phân tích hồi qui -------------------------------------------------------------- 115
  4.2.8. Tổng hợp kết quả kiểm định các giả thuyết nghiên cứu ------------------------------ 123
  4.3. Kết luận ---------------------------------------------------------------------------------------- 124
  Chương 5. Kết luận và kiến nghị ------------------------------------------------------------- 125
  5.1. Kết luận ---------------------------------------------------------------------------------------- 126
  5.1.1. CLTT BCTC trong các DN Việt Nam -------------------------------------------------- 126
  5.1.2. Kết quả kiểm định và phân tích hồi qui ------------------------------------------------ 131
  5.1.3. Những đóng góp của nghiên cứu --------------------------------------------------------- 134
  5.2. Kiến nghị -------------------------------------------------------------------------------------- 136
  5.2.1. Cần hạn chế tác động tiêu cực của hành vi quản trị lợi nhuận ----------------------- 136
  5.2.1.1. Luận bàn về tác động của Hành vi quản trị lợi nhuận đến CLTT trên BCTC --- 137
  5.2.1.2. Các giải pháp hạn chế tác động tiêu cực của Hành vi quản trị lợi nhuận -------- 138
  5.2.2. Nhà quản lý cần thể hiện vai trò đối với HTTTKT ------------------------------------ 139
  5.2.2.1. Luận bàn về tác động của Hỗ trợ từ phía nhà quản trị đến CLTT trên BCTC -- 139 ix  5.2.2.2. Giải pháp gia tăng CLTT BCTC từ phía các nhà quản trị DN --------------------- 140
  5.2.3. Cần giảm áp lực thuế trong các DN Việt Nam ----------------------------------------- 141
  5.2.3.1. Luận bàn về tác động của Áp lực từ thuế đến CLTT trên BCTC ----------------- 141
  5.2.3.2. Giảm áp lực từ thuế để gia tăng CLTT BCTC --------------------------------------- 142
  5.2.4. Đề cao trách nhiệm của DN đối với Đào tạo & bồi dưỡng -------------------------- 143
  5.2.4.1. Luận bàn về Đào tạo, bồi dưỡng nhân viên và CLTT BCTC --------------------- 143
  5.2.4.2. Giải pháp nâng cao Đào tạo & bồi dưỡng góp phần gia tăng CLTT BCTC ----- 144
  5.2.5. Nâng cao CL nguồn nhân lực kế toán- kiểm toán ------------------------------------- 144
  5.2.5.1. Luận bàn về tác động của Năng lực nhân viên KT đối với CLTT BCTC ------- 145
  5.2.5.2. Các giải pháp gia tăng CL nguồn nhân lực KT và kiểm toán ---------------------- 145
  5.2.6. Nâng cao hiệu quả của HTKSNB nhằm gia tăng CLTT BCTC ---------------------- 147
  5.2.6.1. Luận bàn về tác động của HT KSNB lên CLTT BCTC ---------------------------- 147
  5.2.6.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả của HT KSNB nhằm gia tăng CLTT BCTC ------ 148
  5.2.7. Nâng cao CL kiểm toán nhằm góp phần gia tăng CLTT BCTC --------------------- 150
  5.2.7.1. Luận bàn về tác động của kiểm toán đến CLTT trên BCTC ----------------------- 150
  5.2.7.2. Các giải pháp nâng cao CL kiểm toán ------------------------------------------------- 150
  5.2.8. Gia tăng CLTT BCTC từ phía đảm bảo CL PMKT ----------------------------------- 153
  5.2.8.1. Luận bàn về tác động của CL PMKT lên CLTT BCTC ---------------------------- 153
  5.2.8.2. Giải pháp gia tăng CL PMKT nhằm góp phần gia tăng CLTT BCTC ----------- 154
  5.2.9. Đề cao vai trò giám sát CLTT BCTC từ phía UBCKNN ---------------------------- 155
  5.2.9.1. Luận bàn về vai trò của UBCKNN và CLTT BCTC ------------------------------- 155
  5.2.9.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả giám sát CLTT BCTC của các DN niêm yết ------ 156
  5.3. Những hạn chế của quá trình nghiên cứu luận án ---------------------------------------- 157
  5.4. Kết luận ---------------------------------------------------------------------------------------- 158 x  Danh mục công trình của tác giả đã công bố liên quan đến luận án ----------------------- 160
  Danh mục tài liệu tham khảo --------------------------------------------------------------------- 161
  Phụ lục ---------------------------------------------------------------------------------------------- 176
  xi  DANH MỤC SƠ ĐỒ
  Sơ đồ Trang
  SĐ 1.01: Phác thảo nghiên cứu chương 1 1
  SĐ 1.02: Phác thảo các bước công việc tìm hiểu các nghiên cứu về CLTT BCTC 2
  SĐ 1.03: Các thuộc tính đánh giá CLTT của FASB (1980) (Carmichael, 1980) 7
  SĐ 1.04: các thuộc tính CLTT của IASB 2001 (IASB 2001) 8
  SĐ 1.05: Các thuộc tính CLTT BCTC của FASB & IASB 2010 (IASB, 2010) 9
  SĐ 1.06: Thuộc tính CLTT BCTC của Kế toán Pháp (Odile barbe- Dandon & ctg
  (2008)
  10
  SĐ 1.07: Các thuộc tính CLTT theo Luật Kế toán Việt Nam 10
  SĐ 1.08: các bước công việc tìm hiểu các nghiên cứu về các nhân tố tác động đến
  CLTT BCTC
  15
  SĐ 1.09: Các nhân tố tác động đến CLTT KT trên BCTC của Hongjiong Xu &
  ctg (2003)
  18
  SĐ 1.10: Mô hình các nhân tố tác động đến CLTT kế toán của Céline
  Michailesco (2010)
  19
  SĐ 1.11: Mô hình các nhân tố tác động đến CLTT kế toán Ahmad Al-Hiyari &
  ctg (2013)
  20
  SĐ 1.12: Mô hình các nhân tố tác động đến CLTT BCTC (Nunuy Nur Afiah &
  Dien Noviany Rahmatika, 2014)
  21
  SĐ 2.01: Phác thảo nghiên cứu chương 2 28
  SĐ 3.01: phác thảo nghiên cứu chương 3 45
  SĐ 3.02: Các bước thiết kế hỗn hợp khám phá (Nguyễn, 2011) 46
  SĐ 3.03: Quy trình nghiên cứu 46
  SĐ 3.04: Nội dung nghiên cứu hỗn hợp khám phá 48
  SĐ 3.05: Quy trình nghiên cứu định tính 49
  SĐ 3.06: Quy trình thu thập dữ liệu cho nghiên cứu tình huống 56 xii  SĐ 3.07: Quy trình nghiên cứu định lượng 58
  SĐ 3.08: Mô hình thang đo CLTT BCTC 61
  SĐ 3.09: Quy trình xây dựng Bảng câu hỏi 68
  SĐ 3.10: Quy trình thu thập và chuẩn bị dữ liệu (DL) cho nghiên cứu định lượng 69
  SĐ 3.11: Phương pháp đánh giá độ tin cậy thang đo 70
  SĐ 3.12: Phương pháp kiểm định giá trị thang đo 71
  SĐ 3.13: Phương pháp kiểm định giả thuyết nghiên cứu 72
  SĐ 3.14: Phương pháp kiểm định mức độ tác động giữa các nhân tố trong mô
  hình
  72
  SĐ 4.01: Phác thảo nghiên cứu chương 75
  SĐ 4.02: Quy trình phân tích định tính 76
  SĐ 4.03: Các tình huống khẳng định nhân tố khám phá 77
  SĐ 4.04: các nhân tố tác động đến CLTT BCTC theo tỷ lệ tán thành 79
  SĐ 4.05: Mô hình nghiên cứu 80
  SĐ 4.06: So sánh kết quả của nghiên cứu tình huống với các nghiên cứu trước đó 81
  SĐ 4.07: Trụ sở chính của các DN được khảo sát (Nguồn: số liệu khảo sát thực tế
  2015)
  83
  SĐ 4.08: Quy mô của các DN được khảo sát (Nguồn: số liệu khảo sát thực tế
  2015)
  83
  SĐ 4.09: Tỷ lệ các DN được kiểm toán (Nguồn: số liệu khảo sát thực tế 2015) 83
  SĐ 4.10: Tỷ lệ các DN thực hiện niêm yết (Nguồn: số liệu khảo sát thực tế 2015) 83
  SĐ 4.11: Đối tượng thu thập dữ liệu cho nghiên cứu định lượng 84
  SĐ 4.12: Các phép kiểm định được sử dụng cho việc kiểm định giả thuyết nghiên
  cứu
  101
  SĐ 4.13: Biểu đồ phân tán giữa các phần dư và giá trị dự đoán của Mô hình hồi
  qui tuyến tính được sử dụng cho nghiên cứu (Nguồn: số liệu khảo sát thực tế
  2015)
  108 xiii  SĐ 4.14: Biểu đồ tần suất của các phần dư chuẩn hóa (Nguồn: số liệu khảo sát
  thực tế 2015)
  110
  SĐ 4.15: Biểu đồ tần suất PP-Plot (Nguồn: số liệu khảo sát thực tế 2015) 110
  SĐ 4.16: Mô hình nghiên cứu chính thức 115
  SĐ 5.01: Phác thảo nghiên cứu chương 5 125
  SĐ 5.02: Biểu đồ kết quả đo lường CLTT BCTC và 3 thành phần cấu thành nên
  CLTT BCTC (Nguồn: số liệu khảo sát thực tế 2015)
  126
  SĐ 5.03: Kết quả đo lường giá trị thành phần Thích hợp và 2 yếu tố cấu thành
  nên Thích hợp
  127
  SĐ 5.04: Kết quả đo lường yếu tố Giá trị xác nhận và 5 nội dung cấu thành giá trị
  của nó
  127
  SĐ 5.05: Kết quả đo lường Giá trị dự đoán và 3 nội dung cấu thành giá trị của nó 127
  SĐ 5.06: Kết quả đo lường thành phần Trình bày trung thực và 3 yếu tố cấu thành
  giá trị của nó
  128
  SĐ 5.07: Kết quả đo lường yếu tố Trung lập và 2 nội dung cấu thành giá trị của

  129
  SĐ 5.08: Kết quả đo lường yếu tố Toàn vẹn và 4 nội dung cấu thành giá trị của nó 129
  SĐ 5.09: Kết quả đo lường yếu tố Không sai sót và 3 nội dung cấu thành giá trị
  của nó
  129
  SĐ 5.10: Kết quả đo lường thành phần Các thuộc tính gia tăng CLTT BCTC và 4
  yếu tố cấu thành giá trị của nó
  130
  SĐ 5.11: Kết quả đo lường nhân tố Hành vi quản trị lợi nhuận và 4 nội dung cấu
  thành giá trị của nó
  137
  SĐ 5.12: Kết quả đo lường nhân tố Hỗ trợ từ phía nhà quản trị và 4 nội dung cấu
  thành giá trị của nó
  140
  SĐ 5.13: Kết quả đo lường nhân tố Áp lực từ thuế và 4 nội dung cấu thành giá trị
  của nó
  142
  SĐ 5.14: Kết quả đo lường nhân tố Đào tạo & bồi dưỡng nhân viên và 4 nội dung 144 xiv  cấu thành giá trị của nó (Nguồn: số liệu khảo sát thực tế 2015)
  SĐ 5.15: Kết quả đo lường nhân tố Năng lực nhân viên kế toán và 4 nội dung cấu
  thành giá trị của nó
  145
  SĐ 5.16: Kết quả đo lường hiệu quả hoạt động của HTKSNB và 4 nội dung cấu
  thành giá trị của nó
  148
  SĐ 5.17: Kết quả đo lường CL PMKT và 5 nội dung cấu thành giá trị của nó 154

  Xem Thêm: Các nhân tố tác động đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp tại việt nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các nhân tố tác động đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp tại việt nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status