Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu hiệu quả an thần của propofol có kiểm soát nồng độ đích kết hợp với fentanyl trong điều trị chấn thương sọ não nặng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu hiệu quả an thần của propofol có kiểm soát nồng độ đích kết hợp với fentanyl trong điều trị chấn thương sọ não nặng

  MỤC LỤC
  Đề mục Trang
  Trang phụ bìa
  Lời cam đoan
  Lời cảm ơn
  Mục lục
  Danh mục chữ viết tắt trong luận án
  Danh mục các bảng
  Danh mục các biểu đồ
  Danh mục các sơ đồ và hình ảnh
  ĐẶT VẤN ĐỀ . 1
  Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
  1.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO 3
  1.1.1. Dịch tễ học chấn thương sọ não 3
  1.1.2. Định nghĩa và phân loại chấn thương sọ não 3
  1.1.3. Sinh lý bệnh chấn thương sọ não 5
  1.1.4. Một số phương pháp theo dõi, đánh giá bệnh nhân CTSN 5
  1.1.5. Điều trị chấn thương sọ não nặng . 11
  1.2. AN THẦN VÀ GIẢM ĐAU TRONG ĐIỀU TRỊ BN CTSN NẶNG 16
  1.2.1. Mục đích yêu cầu . 16
  1.2.2. Thang điểm đánh giá đau và an thần . 18
  1.2.3. Thuốc an thần giảm đau 19
  1.3. PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN KIỂM SOÁT NỒNG ĐỘ ĐÍCH 25
  1.4. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRÊN THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC 29
  1.4.1. Thế giới 29
  1.4.2. Việt Nam 34 Chương 2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36
  2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 36
  2.1.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu . 36
  2.1.2. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân 36
  2.1.3. Tiêu chuẩn không chọn bệnh nhân 36
  2.1.4. Tiêu chuẩn loại ra khỏi nghiên cứu . 37
  2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37
  2.2.1. Thiết kế nghiên cứu 37
  2.2.2. Mẫu nghiên cứu 37
  2.2.3. Các chỉ tiêu nghiên cứu 38
  2.2.4. Phương tiện nghiên cứu 44
  2.2.5. Phương pháp tiến hành nghiên cứu . 48
  2.3. XỬ LÝ SỐ LIỆU . 56
  2.4. ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU . 56
  Chương 3: KẾT QUẢ 57
  3.1. ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU . 57
  3.1.1. Tuổi, cân nặng, chiều cao và BMI 57
  3.1.2. Phân bố giới tính 58
  3.1.3. Đặc điểm mạch, huyết áp, GCS và ISS lúc nhập viện . 58
  3.1.4. Phân loại tổn thương . 59
  3.1.5. Nguyên nhân chấn thương 59
  3.1.6. Phân loại chấn thương 60
  3.1.7. Phân nhóm bệnh theo GCS . 60
  3.1.8. Đặc điểm nhiệt độ, glucose máu, khí máu và ion đồ ở T0 . 61
  3.1.9. Phẫu thuật và truyền máu trước khi an thần 62
  3.1.10. Chỉ định sử dụng thuốc an thần . 62 3.2. HIỆU QUẢ AN THẦN CỦA HAI PHƯƠNG PHÁP . 63
  3.2.1. Thời gian chuẩn độ, an thần và hồi tỉnh 63
  3.2.2. Thời gian an thần hiệu quả 63
  3.2.3. Liều propofol sử dụng và nồng độ đích 64
  3.2.4. Liều fentanyl sử dụng . 65
  3.2.5. Thay đổi thang điểm an thần SAS . 66
  3.2.6. Thay đổi thang điểm Chamorro 67
  3.2.7. Thay đổi áp lực nội sọ 68
  3.2.8. So sánh tỉ lệ tăng ALNS trước an thần và sau khi ngừng an thần 69
  3.2.9. Thay đổi ALNS khi hút NKQ . 69
  3.2.10. Thay đổi áp lực tưới máu não . 70
  3.2.11. Thay đổi điểm đau NCS-R 71
  3.2.12. Thay đổi độ mê theo thang điểm GCS 72
  3.3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA PROPOFOL ĐỐI VỚI MỘT SỐ CHỈ SỐ
  HUYẾT ĐỘNG, KHÍ MÁU ĐỘNG MẠCH VÀ SINH HÓA MÁU . 73
  3.3.1. Thay đổi huyết áp, nhịp tim và sử dụng thuốc vận mạch 73
  3.3.2. Thay đổi nhiệt độ trong thời gian an thần . 75
  3.3.3. Thay đổi khí máu động mạch và pH ở các thời điểm an thần 76
  3.3.4. Thay đổi SGOT và SGPT . 78
  3.3.5. Thay đổi triglycerid và cholesterol . 80
  3.3.6. Thay đổi ion đồ và glucose máu trong thời gian an thần .82
  3.3.7. Đánh giá một số biện pháp điều trị tăng ALNS nội khoa 84
  3.3.8. Một số kết quả điều trị 84
  3.3.9. So sánh GCS lúc nhập viện và rời phòng hồi sức 85
  3.3.10. Mối tương quan giữa GCS lúc vào viện và tăng ALNS với tử vong . 86
  Chương 4: BÀN LUẬN 88 4.1. ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU . 88
  4.1.1. Tuổi 88
  4.1.2. Giới tính . 88
  4.1.3. Cân nặng, chiều cao và BMI . 89
  4.1.4. Điểm GCS lúc nhập viện 89
  4.1.5. Các loại thương tổn 90
  4.1.6. Nguyên nhân và tổn thương phối hợp các cơ quan khác . 90
  4.1.7. Đặc điểm nhiệt độ, glucose máu, khí máu và ion đồ ở T0 . 91
  4.1.8. Phẫu thuật và truyền máu . 92
  4.1.9. Chỉ định an thần . 92
  4.2. HIỆU QUẢ AN THẦN CỦA 2 PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN THUỐC . 93
  4.2.1. Thời gian chuẩn độ . 93
  4.2.2. Thời gian an thần 95
  4.2.3. Thời gian hồi tỉnh . 97
  4.2.4. Thời gian an thần hiệu quả 97
  4.2.5. Liều lượng propofol và nồng độ đích 99
  4.2.6. Liều lượng fentanyl 103
  4.2.7. Thay đổi thang điểm an thần SAS . 103
  4.2.8. Thay đổi thang điểm Chamorro 104
  4.2.9. Thay đổi áp lực nội sọ 105
  4.2.10. So sánh tỉ lệ tăng ALNS trước an thần và sau khi ngừng an thần 107
  4.2.11. Thay đổi ALNS khi hút NKQ . 108
  4.2.12. Thay đổi áp lực tưới máu não . 108
  4.2.13. Thay đổi điểm đau NCS-R 109
  4.2.14. Thay đổi mức độ hôn mê theo thang điểm GCS 110 4.3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA PROPOFOL ĐỐI VỚI MỘT SỐ CHỈ SỐ
  HUYẾT ĐỘNG, KHÍ MÁU ĐỘNG MẠCH VÀ SINH HÓA MÁU . 110
  4.3.1. Ảnh hưởng trên huyết động, nhịp tim và sử dụng thuốc vận mạch 110
  4.3.2. Thay đổi nhiệt độ trong thời gian an thần . 111
  4.3.3. Thay đổi khí máu động mạch và pH ở các thời điểm an thần 111
  4.3.4. Thay đổi SGOT, SGPT . 112
  4.3.5. Thay đổi lipid máu 113
  4.3.6. Thay đổi ion đồ và glucose máu trong thời gian an thần . 115
  4.3.7. Một số biện pháp điều trị tăng ALNS bằng nội khoa 116
  4.3.8. Một số kết quả điều trị 117
  4.3.9. So sánh GCS lúc nhập viện và rời phòng hồi sức 118
  4.3.10. Mối tương quan giữa GCS lúc vào viện và tăng ALNS với tử vong 119
  KẾT LUẬN . 120
  KIẾN NGHỊ 122
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC
  Phụ lục 1: Các bảng điểm sử dụng trong nghiên cứu
  Phụ lục 2: Bệnh án nghiên cứu
  Phụ lục 3: Danh sách bệnh nhân nghiên cứu

  i
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

  ALNS Áp lực nội sọ
  ALTMN Áp lực tưới máu não
  BN Bệnh nhân
  BV Bệnh viện
  CI Continuous Infusion: Truyền liên tục
  CPOT Critical - Care Pain Observational Tool: Theo dõi đau
  trong hồi sức
  CTSN Chấn thương sọ não
  CVP Central Venous pressure: Áp lực tĩnh mạch trung tâm
  DMC Dưới màng cứng
  ĐM Động mạch
  FiO 2 Faction of inspired oxygen concentration: Nồng độ % oxy
  hít vào
  GCS Glasgow Coma Scale: Thang điểm hôn mê
  GMHS Gây mê hồi sức
  HA Huyết áp: Huyết áp động mạch
  HATB Huyết áp trung bình: Huyết áp động mạch trung bình
  I/E Inhaled / exhaled: Hít vào / thở ra
  ISS Injury Severity Score: Điểm đánh giá mức độ chấn thương
  LLMN Lưu lượng máu não
  NCS - R Nociception Coma Scale - Revised: Thang điểm đánh giá
  đau trên bệnh nhân hôn mê có sửa đổi
  NKQ Nội khí quản
  NMC Ngoài màng cứng ii
  PaCO 2 Partial pressure of carbon dioxide in arterial blood: Phân
  áp CO 2 trong máu động mạch
  PaO 2 Partial pressure of Oxygen in arterial blood: Phân áp Oxy
  trong máu động mạch
  PIS Pain Intensity scale: Thang điểm đau trong hồi sức
  PRIS Propofol infusion syndrome: Hội chứng truyền propofol
  PT Phẫu thuật
  RASS Richmond Agitation - Sedation Scale: Thang điểm đánh
  giá an thần hay kích động của Richmond
  SAS Sedation - Agitation Scale: Thang điểm đánh giá an thần
  hay kích động
  TCI Target Controlled Infusion: Truyền liên tục có kiểm soát
  nồng độ đích
  TK Thần kinh
  TM Tĩnh mạch
  VT Tidal volume: Thể tích khí hít vào hoặc thở ra trong một
  chu kỳ hô hấp
  iii
  DANH MỤC CÁC BẢNG

  Bảng 3.1. Tuổi, cân nặng, chiều cao và BMI 57
  Bảng 3.2. Đặc điểm mạch, HA, GCS và ISS lúc nhập viện 58
  Bảng 3.3. Các loại tổn thương 59
  Bảng 3.4. Nguyên nhân chấn thương 59
  Bảng 3.5. Phân loại chấn thương 60
  Bảng 3.6. Nhiệt độ, glucose máu, PaO 2 , PaCO 2 , pH, Na
  +
  và K
  +
  ở T0 . 61
  Bảng 3.7. Phẫu thuật và truyền máu trước khi an thần 62
  Bảng 3.8. Chỉ định sử dụng thuốc an thần 62
  Bảng 3.9. Thời gian chuẩn độ, an thần và hồi tỉnh 63
  Bảng 3.10. Tỉ lệ (%) thời gian an thần hiệu qủa 63
  Bảng 3.11. Liều propofol sử dụng và nồng độ đích 64
  Bảng 3.12. Liều fentanyl sử dụng . 65
  Bảng 3.13. Thay đổi thang điểm an thần SAS 66
  Bảng 3.14. Thay đổi thang điểm Chamorro 67
  Bảng 3.15. Thay đổi áp lực nội sọ 68
  Bảng 3.16. Thay đổi ALNS khi hút NKQ . 69
  Bảng 3.17. Thay đổi áp lực tưới máu não . 70
  Bảng 3.18. Thay đổi điểm đau NCS-R . 71
  Bảng 3.19. Thay đổi độ mê theo thang điểm GCS 72
  Bảng 3.20. Thay đổi huyết áp trung bình 73
  Bảng 3.21. Thay đổi nhịp tim . 74
  Bảng 3.22. Tỉ lệ bệnh nhân sử dụng thuốc vận mạch 75
  Bảng 3.23. Nhiệt độ của 2 nhóm tại các thời điểm T12, T24, T48 và T72 75
  Bảng 3.24. PaCO 2 của 2 nhóm tại các thời điểm T12, T24, T48 và T72 . 76
  Bảng 3.25. PaO 2 của 2 nhóm tại các thời điểm T12, T24, T48 và T72 77 iv
  Bảng 3.26. pH của 2 nhóm tại các thời điểm T12, T24, T48 và T72 . 77
  Bảng 3.27. Thay đổi SGOT (AST) . 78
  Bảng 3.28. Thay đổi SGPT (ALT) . 79
  Bảng 3.29. Thay đổi triglycerid 80
  Bảng 3.30. Thay đổi cholesterol . 81
  Bảng 3.31. Na
  +
  máu của 2 nhóm tại các thời điểm T12, T24, T48 và T72 82
  Bảng 3.32. K
  +
  máu của 2 nhóm tại các thời điểm T12, T24, T48 và T72 83
  Bảng 3.33. Glucose máu của 2 nhóm tại các thời điểm T12, T24, T48 và T72 . 83
  Bảng 3.34. Các biện pháp điều trị tăng ALNS nội khoa . 84
  Bảng 3.35. Một số kết quả điều trị 84
  Bảng 3.36. So sánh GCS lúc nhập viện và rời phòng hồi sức . 85
  Bảng 3.37. So sánh nhóm điểm GCS lúc BN rời phòng hồi sức . 85
  Bảng 3.38. Mối tương quan giữa GCS lúc vào viện với tử vong . 86
  Bảng 3.39. Mối tương quan giữa BN có tăng ALNS với tử vong . 87
  v
  DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ

  Biểu đồ 1.1. Đường cong áp lực - thể tích 6
  Biểu đồ 1.2. Mối liên quan giữa HATB, PaCO 2 , PaO 2 với LLMN . 9
  Biểu đồ 3.1. Phân bố giới tính 58
  Biểu đồ 3.2. Phân loại mức độ nặng theo GCS . 60
  Biểu đồ 3.3. So sánh tỉ lệ tăng ALNS trước và sau ngừng an thần 69
  Biểu đồ 3.4. Nhóm điểm GCS lúc BN rời phòng hồi sức của hai nhóm 86  vi
  DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH VÀ SƠ ÐỒ


  Hình 1.1. Công thức hóa học của Propofol . 19
  Hình 1.2. Công thức cấu tạo hoá học của fentanyl 22
  Hình 2.1. Máy thở Purital-Bennett 840 . 44
  Hình 2.2. Máy theo dõi ALNS và catheter đặt trong nhu mô não . 45
  Hình 2.3. Máy bơm tiêm có kiểm soát nồng độ đích và bơm liên tục . 46
  Hình 2.4. Máy theo dõi BN 11 thông số sử dụng trong nghiên cứu 46
  Hình 2.5. Thuốc propofol sử dụng trong nghiên cứu 47
  Hình 2.6. Thuốc fentanyl sử dụng trong nghiên cứu . 47

  Sơ đồ 1.1. Phương thức dược động học 3 khoang . 26
  Sơ đồ 1.2. Phương thức dược động học TCI . 27
  Sơ đồ 2.1. Quy trình nghiên cứu . 55


  1
  ĐẶT VẤN ĐỀ

  Chấn thương sọ não (CTSN) là một trong những nguyên nhân hàng đầu
  dẫn đến tử vong và tàn tật, gây ra những hậu quả nặng nề cho xã hội và cho
  gia đình người bệnh. Trên thế giới mỗi năm ước tính có khoảng 10 triệu
  người CTSN phải nhập viện, CTSN nặng chiếm khoảng 10,9%. Tỉ lệ tử vong
  của CTSN nặng từ 35 - 50% [19], [82]. Hậu quả nghiêm trọng nhất của CTSN
  nặng là tăng áp lực nội sọ (ALNS). Sau CTSN nặng có tăng ALNS là rất phổ
  biến, cần phải được phát hiện sớm và điều trị kịp thời để có kết quả tốt. ALNS
  càng tăng cao thì tiên lượng sống và hồi phục càng thấp [38], [79].
  An thần trong hồi sức bệnh nhân (BN) CTSN nặng là một trong các bậc
  thang điều trị quan trọng để ngăn ngừa các kích thích, gây tăng ALNS làm tổn
  thương não thứ phát, làm thiếu máu ở vùng não có lưu lượng máu não (LLMN)
  thấp, dẫn đến tổn thương não không hồi phục hoặc tử vong [43], [79], [120].
  Chỉ định thuốc an thần cần đạt các yêu cầu khởi đầu nhanh, thời gian tác
  dụng ngắn, dễ chuẩn độ để đạt hiệu quả an thần mong muốn, ít ảnh hưởng đến
  hệ thống các cơ quan tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu [67].
  Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, trong hồi sức thần kinh (TK)
  propofol làm giảm ALNS, LLMN và chuyển hóa não [66], [122]. Tuy nhiên,
  propofol cũng làm giảm huyết áp (HA) trung bình có thể dẫn đến giảm áp lực
  tưới máu não (ALTMN). Sử dụng propofol liều cao và kéo dài sẽ gây ra hội
  chứng propofol và tăng lipid máu. Vì thế khi sử dụng propofol cần cân nhắc
  về liều lượng, thời gian và phương pháp dùng thuốc cho thích hợp. So với
  midazolam, propofol cải thiện chất lượng an thần và hồi phục ý thức nhanh
  hơn [107], [130].
  Ở thời điểm hiện tại, bơm tiêm điện (CI: Continuous Infusion) như là
  một máy tiêm truyền liên tục tự động có độ chính xác cao, đang sử dụng khá 2
  phổ biến. Tuy nhiên, thiết bị này không thể tính toán được nồng độ của các thuốc
  đang sử dụng trong huyết tương hoặc trong não, phải do con người tính toán có
  thể xảy ra thừa hoặc thiếu liều lượng thuốc. Những năm gần đây, với sự phát
  triển của khoa học công nghệ đã cho ra đời máy bơm tiêm có kiểm soát nồng
  độ đích (Target Controlled Infusion: TCI) đã khắc phục được nhược điểm trên,
  tăng mức độ an toàn và thích hợp để an thần cho hồi sức CTSN [96], [108].
  Theo tác giả Karabinis năm 2004 [90], an thần đầy đủ là nền tảng để
  kiểm soát ALNS trên BN CTSN nặng, an thần không đầy đủ làm tăng ALNS,
  tăng chuyển hóa và tăng tiêu thụ oxy ở não. Năm 2008, tác giả Murthy [114]
  nghiên cứu về propofol trong CTSN đã khẳng định, propofol được sử dụng
  rộng rãi như một thuốc an thần trong hồi sức TK bởi vì nó có rất nhiều ưu điểm
  cho BN CTSN. Propofol được biết như để duy trì, cải thiện tính tự điều hòa của
  não. Một hiệu quả xa hơn của propofol là bảo vệ TK đa mô thức. Năm 2003,
  Bourgoin [36] và cộng sự đã nghiên cứu về tác dụng của propofol TCI trong an
  thần BN CTSN có GCS ≤ 8 được theo dõi ALNS, với liều lượng của propofol
  trung bình 1mcg/ml có phối hợp với fentanyl cho kết quả giảm ALNS.
  Hiện tại ở Việt Nam, chưa có nghiên cứu so sánh sử dụng propofol có
  kiểm soát nồng độ đích với truyền liên tục để an thần cho BN CTSN. Chúng tôi
  thực hiện nghiên cứu này với các mục tiêu sau:
  1. So sánh hiệu quả an thần khi dùng propofol theo phương pháp kiểm
  soát nồng độ đích với truyền liên tục trong điều trị chấn thương sọ não nặng.
  2. Đánh giá tác động của propofol đối với một số chỉ số huyết động, khí
  máu động mạch và sinh hóa máu.

  Xem Thêm: Nghiên cứu hiệu quả an thần của propofol có kiểm soát nồng độ đích kết hợp với fentanyl trong điều trị chấn thương sọ não nặng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu hiệu quả an thần của propofol có kiểm soát nồng độ đích kết hợp với fentanyl trong điều trị chấn thương sọ não nặng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status