Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Các tỉnh ủy ở vùng đồng bằng sông hồng lãnh đạo chính quyền tỉnh giai đoạn hiện nay

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các tỉnh ủy ở vùng đồng bằng sông hồng lãnh đạo chính quyền tỉnh giai đoạn hiện nay

  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU 1
  Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN
  ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 5
  1.1. Các công trình nghiên cứu của Việt Nam 5
  1.2. Các công trình nghiên cứu của nước ngoài 17
  1.3. Kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học có liên quan và
  những vấn đề luận án tập trung giải quyết 21
  Chương 2: CÁC TỈNH ỦY Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
  LÃNH ĐẠO CHÍNH QUYỀN TỈNH HIỆN NAY - NHỮNG
  VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 25
  2.1. Tỉnh, tỉnh ủy, chính quyền tỉnh ở đồng bằng sông Hồng hiện nay 25
  2.2. Các tỉnh ủy ở vùng đồng bằng sông Hồng lãnh đạo chính quyền
  tỉnh hiện nay - Khái niệm, nội dung, phương thức 44
  Chương 3: TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CHÍNH QUYỀN TỈNH
  VÀ CÁC TỈNH ỦY Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
  LÃNH ĐẠO CHÍNH QUYỀN TỈNH - THỰC TRẠNG,
  NGUYÊN NHÂN VÀ KINH NGHIỆM 55
  3.1. Thực trạng tổ chức và hoạt động của các chính quyền tỉnh ở vùng
  đồng bằng sông Hồng 55
  3.2. Các tỉnh ủy ở vùng đồng bằng sông Hồng lãnh đạo chính quyền
  tỉnh - Thực trạng, nguyên nhân và kinh nghiệm 75
  Chương 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG
  CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CÁC TỈNH ỦY Ở VÙNG
  ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG ĐỐI VỚI CHÍNH QUYỀN
  TỈNH ĐẾN NĂM 2025 113
  4.1. Dự báo các nhân tố tác động và phương hướng tăng cường sự lãnh
  đạo của các tỉnh ủy ở đồng bằng sông Hồng đối với chính quyền tỉnh 113
  4.2. Các giải pháp chủ yếu tăng cường sự lãnh đạo của tỉnh ủy đối với
  chính quyền tỉnh ở vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2025 125
  KẾT LUẬN 159
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ CÓ
  LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 162
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 163
  PHỤ LỤC 178

  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN

  BCH Ban Chấp hành
  BCSĐ Ban cán sự đảng
  BTV Ban thường vụ
  CB, CC, VC Cán bộ, công chức, viên chức
  CCHCNN Cải cách hành chính nhà nước
  CNH, HĐH Công nghiệp hóa, hiện đại hóa
  CT - XH Chính trị - xã hội
  CQT Chính quyền tỉnh
  ĐBSH Đồng bằng sông Hồng
  HĐND Hội đồng nhân dân
  HTCT Hệ thống chính trị
  KT - XH Kinh tế - xã hội
  MTTQ Mặt trận Tổ quốc
  PTLĐ Phương thức lãnh đạo
  UBND Ủy ban nhân dân
  XHCN Xã hội chủ nghĩa  1
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Từ khi trở thành đảng cầm quyền (năm 1945) đến nay, Đảng Cộng sản Việt
  Nam luôn nỗ lực hoàn thành chức trách của đảng cầm quyền, bảo đảm tính chính
  đáng cầm quyền. Với vai trò là đảng cầm quyền, Đảng lãnh đạo Nhà nước thể chế
  hóa, cụ thể hóa, hiện thực hóa cương lĩnh, đường lối của Đảng thành chính sách,
  pháp luật của Nhà nước. Năng lực cầm quyền của Đảng thể hiện chủ yếu, trước hết
  ở năng lực lãnh đạo Nhà nước, trong đó có năng lực lãnh đạo của các cấp ủy địa
  phương đối với chính quyền cùng cấp.
  Cấp tỉnh giữ vị trí, vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội (KT -
  XH), bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội (CT - XH) ở
  địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước. Để phát huy
  tốt vai trò của cấp tỉnh, vừa phải nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của
  tỉnh ủy, vừa phải xây dựng tổ chức bộ máy chính quyền tỉnh (CQT) trong sạch,
  vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đồng thời coi trọng vai trò của Mặt trận Tổ
  quốc (MTTQ) và các đoàn thể CT- XH. Muốn vậy, cần tăng cường sự lãnh đạo của
  tỉnh ủy đối với CQT mà mấu chốt là tỉnh ủy phải xác định đúng nội dung lãnh đạo
  và sử dụng hiệu quả các phương thức lãnh đạo (PTLĐ) đối với CQT.
  Trong 30 năm lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, các tỉnh ủy ở đồng bằng sông
  Hồng (ĐBSH) đã tích cực lãnh đạo CQT, đạt được một số kết quả tiêu biểu như:
  lãnh đạo CQT thực hiện tương đối tốt chức năng, nhiệm vụ, lãnh đạo kiện toàn tổ
  chức bộ máy CQT, lãnh đạo CQT phối hợp công tác với các tổ chức khác trong hệ
  thống chính trị tỉnh (HTCT) khá tốt; xây dựng chương trình làm việc toàn khóa sau
  đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh; xây dựng và hoàn thiện quy chế làm việc, cải tiến chế
  độ công tác, lề lối, phong cách làm việc của tỉnh ủy; bước đầu phân định rõ chức
  năng, nhiệm vụ của tỉnh ủy với chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân
  (HĐND) tỉnh và của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh; tăng cường chất lượng công
  tác tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát
  Bên cạnh những ưu điểm, các tỉnh ủy ở vùng ĐBSH có một số hạn chế, lúng
  túng trong quá trình lãnh đạo CQT, cụ thể là: chậm đổi mới, cải tiến một số khâu

  2
  công tác; sự vi phạm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng vẫn tái diễn ở nơi
  này, nơi khác, ở thời điểm này, thời điểm khác; thẩm quyền, trách nhiệm của những
  người đứng đầu tỉnh ủy, CQT chưa được quy định rõ và đầy đủ . Một mặt, đôi khi
  tỉnh ủy lấn sân, bao biện, làm thay hoặc can thiệp sâu vào công việc của CQT, mặt
  khác, vẫn còn tình trạng tỉnh ủy buông lỏng lãnh đạo đối với CQT trên một lĩnh vực.
  Năng lực lãnh đạo của tỉnh ủy đối với CQT chưa ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ, tác
  động tiêu cực đến sự nghiệp xây dựng và phát triển địa phương. Vấn đề đặt ra đối với
  các tỉnh ủy ở vùng ĐBSH trong lãnh đạo hiện nay như: phân định rõ chức năng,
  nhiệm vụ của tỉnh ủy với chức năng, nhiệm vụ của CQT; làm rõ chế độ trách nhiệm
  của người đứng đầu tỉnh ủy, của CQT; khắc phục cả hai xu hướng: lấn sân, bao biện,
  làm thay và buông lỏng lãnh đạo; vừa nâng cao năng lực lãnh đạo của tỉnh ủy vừa
  nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành và quản lý của CQT
  Xuất phát từ những lý do trên, tác giả chọn vấn đề: “Các tỉnh ủy ở vùng
  đồng bằng sông Hồng lãnh đạo chính quyền tỉnh giai đoạn hiện nay” làm luận án
  tiến sĩ chuyên ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, nhằm góp phần giải
  quyết những vấn đề cấp bách nêu trên.
  2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
  2.1. Mục đích nghiên cứu
  Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn các tỉnh ủy vùng ĐBSH
  lãnh đạo CQT, luận án đề xuất phương hướng và các giải pháp tăng cường sự lãnh
  đạo của các tỉnh ủy vùng ĐBSH đối với CQT đến năm 2025.
  2.2. Nhiệm vụ
  - Tổng quan các công trình khoa học trong và ngoài nước liên quan đến đề
  tài luận án, đánh giá khái quát kết quả cơ bản của các công trình đó và chỉ ra những
  nội dung luận án tiếp tục nghiên cứu;
  - Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về tỉnh ủy ở vùng ĐBSH lãnh đạo
  CQT giai đoạn hiện nay;
  - Khảo sát, đánh giá thực trạng các CQT ở vùng ĐBSH và thực trạng các
  tỉnh ủy ở vùng ĐBSH lãnh đạo CQT từ năm 2005 đến nay, chỉ rõ nguyên nhân, khái
  quát các kinh nghiệm lãnh đạo CQT của các tỉnh ủy ở vùng ĐBSH;

  3
  - Đề xuất phương hướng và các giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của các
  tỉnh ủy ở vùng ĐBSH đối với CQT đến năm 2025.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  Các tỉnh ủy ở vùng ĐBSH lãnh đạo CQT.
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  - Nội dung: Luận án nghiên cứu sự lãnh đạo của các tỉnh ủy ở vùng ĐBSH
  đối với CQT (HĐND tỉnh, UBND tỉnh) nhằm xây dựng CQT trong sạch, vững
  mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
  - Thời gian: Luận án nghiên cứu sự lãnh đạo của các tỉnh ủy ở ĐBSH đối với
  CQT từ năm 2005 đến nay; đề xuất các phương hướng và giải pháp có giá trị đến
  năm 2025.
  - Không gian: Luận án khảo sát sự lãnh đạo của các tỉnh ủy đối với CQT ở
  vùng ĐBSH, bao gồm 9 tỉnh: Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Nam
  Định, Thái Bình, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh.
  4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
  4.1. Cơ sở lý luận
  Luận án dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí
  Minh và quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về đảng cầm quyền,
  Đảng lãnh đạo Nhà nước, về xây dựng tổ chức bộ máy và hoạt động của Nhà nước.
  4.2. Phương pháp nghiên cứu
  Luận án sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin đồng thời sử
  dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học liên ngành và chuyên ngành như: khảo
  sát, tổng kết thực tiễn; lịch sử - lôgíc; phân tích - tổng hợp; điều tra xã hội học;
  phỏng vấn sâu; phương pháp chuyên gia .
  5. Đóng góp mới về khoa học của luận án
  - Khái niệm tỉnh ủy lãnh đạo CQT giai đoạn hiện nay;
  - Một số kinh nghiệm lãnh đạo của các tỉnh ủy ở vùng ĐBSH đối với CQT từ
  năm 2005 đến nay;
  - Các giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của các tỉnh ủy ở vùng ĐBSH đối với
  CQT đến năm 2025.

  4
  6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án
  6.1. Ý nghĩa lý luận
  Kết quả nghiên cứu của luận án cung cấp những luận cứ khoa học cho các
  tỉnh ủy nghiên cứu, tham khảo để xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo CQT.
  6.2. Ý nghĩa thực tiễn
  Nội dung luận án là tài liệu tham khảo phục vụ công tác nghiên cứu, giảng
  dạy, học tập ở các trường chính trị tỉnh, thành phố và ở Học viện Chính trị quốc gia
  Hồ Chí Minh.
  7. Kết cấu của luận án
  Luận án gồm phần mở đầu, 4 chương, 9 tiết, kết luận, danh mục công trình
  khoa học của tác giả đã công bố liên quan đến đề tài luận án, danh mục tài liệu tham
  khảo và phụ lục.

  Xem Thêm: Các tỉnh ủy ở vùng đồng bằng sông hồng lãnh đạo chính quyền tỉnh giai đoạn hiện nay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các tỉnh ủy ở vùng đồng bằng sông hồng lãnh đạo chính quyền tỉnh giai đoạn hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status