Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Đánh giá đáp ứng điều trị và chức năng thận của phác đồ có bortezomib trong bệnh đa u tủy xương

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá đáp ứng điều trị và chức năng thận của phác đồ có bortezomib trong bệnh đa u tủy xương

  ii
  MỤC LỤC

  Lời cam đoan i
  Mục Lục ii
  Danh mục các chữ viết tắt tiếng anh . v
  Danh mục các chữ viết tắt tiếng việt . viii
  Danh mục các bảng ix
  Danh mục các biểu đồ . xii
  Danh mục các hình xiii
  Danh mục các sơ đồ . xiv
  ĐẶT VẤN ĐỀ . 1
  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 3
  1.1. KHÁI NIỆM . 3
  1.2. LỊCH SỬ 3
  1.3. DỊCH TỄ 5
  1.4. CƠ CHẾ BỆNH SINH ĐA U TỦY XƯƠNG . 6
  1.5. CHẨN ĐOÁN BỆNH 12
  1.6. CÁC THUỐC ĐIỀU TRỊ . 17
  1.7. GHÉP TẾ BÀO GỐC NGOẠI VI . 25
  1.8. ĐIỀU TRỊ . 27
  1.9. TIÊN LƯỢNG . 31
  1.10. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU . 32
  CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 40
  2.1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 40
  2.2. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU . 40
  2.3. CỠ MẪU 40
  2.4. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH . 41
  2.5. ĐỊNH NGHĨA BIẾN SỐ . 45 iii
  2.6. THU THẬP SỐ LIỆU . 52
  2.7. XỬ LÝ VÀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU 52
  2.8. CÔNG CỤ THU THẬP DỮ LIỆU 54
  2.9. KIỂM SOÁT SAI LẦM HỆ THỐNG . 54
  2.10. XỬ LÝ SỐ LIỆU . 54
  2.11. VẤN ĐỀ Y ĐỨC . 54
  CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 55
  3.1. ĐẶC ĐIỂM CỦA BỆNH NHÂN TRONG NGHIÊN CỨU . 55
  3.2. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA BN TRONG NGHIÊN CỨU . 57
  3.3. ĐẶC ĐIỂM CẬN LÂM SÀNG CỦA BN LÚC CHẨN ĐOÁN . 58
  3.4. PHÂN CHIA GIAI ĐOẠN BỆNH 65
  3.5. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ 66
  3.6. KẾT QUẢ THỜI GIAN SỐNG CÒN TOÀN BỘ (OS) 73
  3.7. MỐI TƯƠNG QUAN 77
  3.8. TÁC DỤNG PHỤ (TDP) . 81
  3.9. NGUYÊN NHÂN TỬ VONG . 83
  CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN 84
  4.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÁC BN TRONG NGHIÊN CỨU . 84
  4.2. PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA CÁC BN . 85
  4.3. PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM CẬN LÂM SÀNG . 86
  4.4. PHÂN TÍCH BIỂU HIỆN NHIỄM SẮC THỂ 91
  4.5. PHÂN TÍCH TỔN THƯƠNG THẬN . 99
  4.6. PHÂN TÍCH ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ 103
  4.7. PHÂN TÍCH THỜI GIAN SỐNG CÒN 110
  4.8. PHÂN TÍCH THẤT BẠI TRONG ĐIỀU TRỊ 111
  KẾT LUẬN . 113
  KIẾN NGHỊ 114
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN
  LUẬN ÁN iv
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC 1: PHIẾU THU THẬP SỐ LIỆU
  PHỤ LỤC 2: GIẤY ĐỒNG Ý THAM GIA NGHIÊN CỨU VỀ BỆNH ĐA U TỦY
  XƯƠNG ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG PHÁC ĐỒ CÓ BORTEZOMIB
  (VELCADE)
  PHỤ LỤC 3: CÁCH PHÁT HIỆN CÁC ĐỘT BIẾN GEN
  PHỤ LỤC 4:
  PHỤ LỤC 5: HÌNH NHIỄM SẮC THỂ
  PHỤ LỤC 6: DANH SÁCH BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU
  v
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG ANH

  CHỮ VIẾT TẮT NGHĨA TIẾNG ANH: NGHĨA TIẾNG VIỆT
  BMSC Bone Marrow Stroma Cell: Tế bào đệm của tủy xương
  CD Cluster differentiation: Chùm biệt hóa
  Del Delete: Mất
  ECM Extra Cellular Matrix: Chất đệm ngoại bào
  EF Ejection Fraction: Phân suất tống máu
  eGFR Estimated glomerular filtration rate: Độ lọc cầu thận ước tính
  FGFR Fibroblast Growth Factor Receptor: Thụ thể yếu tố tăng
  trưởng nguyên bào sợi
  FISH Fluorescence in situ hybridation: Kỹ thuật lai huỳnh quang tại
  chỗ
  FLC Free light chains: Chuỗi nhẹ tự do
  G GIGA: Đơn vị đo lường quốc tế = 10
  3

  IGF Insuline like Growth Factor: Yếu tố tăng trưởng giống insulin
  IGH Immunoglobulin Heavy: Chuỗi nặng của Globulin miễn dịch
  IGHC Immunoglobulin Heavy Constant: Vùng hằng định trên chuỗi
  nặng của globulin miễn dịch
  IGHD Immunoglobulin Heavy Diversity: Vùng đa dạng trên chuỗi
  nặng của globulin miễn dịch
  IGHV Immuoglobulin Heavy Variable: Vùng thay đổi trên chuỗi
  nặng của globulin miễn dịch
  IGK Immunoglobulin Kappa: Chuỗi Kappa của kháng thể
  IGL Immunoglobulin Lambda: Chuỗi Lambda của kháng thể
  IL6 Interleukin 6
  IMWG International Myeloma Working Group: nhóm làm việc quốc
  tế về đa u tủy xương vi
  ISS International Staging System: hệ thống xếp loại quốc tế
  JAK Janus Kinase: Gia đình nội bào, tyrosine kinase không thụ thể,
  thu nhận tín hiệu cytokin thông qua con đường JAK-
  STAT (tên của vị thần La Mã 2 mặt) (một mặt ức chế hoạt
  động của kinase, một mặt kích thích hoạt động kinase)
  MAF Musculoaponeurotic Fibrosarcoma: Sarcom sợi thần kinh cơ
  MAFB Musculoaponeurotic Fibrosarcoma oncology family,
  protein B: Gia đình sarcom sợi thần kinh cơ, protein B
  MAPK Mitogene activated protein kinase: Mitogene kích hoạt protein
  kinase
  MDRD Modification of Diet in Renal Disease study: Nghiên cứu
  thay đổi chế độ ăn trong bệnh thận
  MGUS Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance:
  Tăng gamma đơn dòng chưa xác định
  MM cell Multiple Myeloma cell: Tế bào đa u tủy xương
  MMSET Multiple Myeloma Set domain: Vùng cài đặt đa u tủy xương
  MRI Magnetic resonance imaging: hình ảnh cộng hưởng từ
  PA Prevents Apoptosis: Dự phòng chết theo chương trình
  PI3 Phosphoinositide 3 Kinase: Dòng họ enzyme trong tế bào
  giúp tế bào tăng trưởng phát triển
  PLCI Plasma cell Index: Chỉ số tương bào
  PS Performance Status: Tình trạng của BN
  RANK Receptor activator of nuclear factor kappa-B: Thụ thể hoạt
  hóa các yếu tố nhân kappa B
  RAS Rat Sarcoma: Gia đình protein trong tế bào
  SDF Stroma Cell-Derived Factor - 1: Yếu tố xuất phát từ tế bào đệm
  SDF-1α Stroma cell-Derived Factor-1 α: Yếu tố xuất phát từ tế bào
  đệm 1α vii
  SMM Smouldering Multiple Myeloma: Đa u tủy xương tiềm ẩn
  STAT Signal tranducer and activator of transcription: Tín hiệu dò và
  kích hoạt phiên mã
  TNF Tumor Necrosis Factor: Yếu tố hoại tử bướu
  VCAM Vascular cell adhesion molecule: Phân tử dính tế bào vào
  mạch máu
  VD Bortezomib, Dexamethasone
  VEGF Vascular endothelial growth factor: Yếu tố tăng trưởng nội
  mô mạch máu
  VLA-4 Very late antigen: Kháng nguyên rất chậm (VLA-4: CD49d,
  VLA-5: CD49e, VLA-6: CD49f)
  Wnt Con đường tín hiệu Wnt


  viii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT

  TIẾNG VIỆT NGHĨA TIẾNG VIỆT
  BC Bạch cầu
  BN Bệnh nhân
  BS Bác sĩ
  BT Bình thường
  CK Chu kỳ
  ĐDMDCĐ Điện di miễn dịch cố định
  GĐ Giai đoạn
  N Ngày
  NC Nghiên cứu
  NST Nhiễm sắc thể
  Ph Phút
  TBGNV Tế bào gốc ngoại vi
  TDD Tiêm dưới da
  TDP Tác dụng phụ

  ix
  DANH MỤC CÁC BẢNG

  BẢNG TRANG
  Bảng 1.1. Tóm tắt lịch sử của bệnh đa u tủy xương . 5
  Bảng 1.2. Bảng điều chỉnh liều Bortezomib . 23
  Bảng 1.3. Phác đồ VMP 24
  Bảng 1.4. Phác đồ VD . 24
  Bảng 1.5. Bảng điều chỉnh liều theo tuổi 25
  Bảng 1.6. Yếu tố tiên lượng trong bệnh đa u tủy xương . 31
  Bảng 1.7. Phân tầng nguy cơ . 32
  Bảng 1.8. Tóm tắt các nghiên cứu có dùng Bortezomib . 36
  Bảng 2.1. Phân tầng nguy cơ . 46
  Bảng 2.2. Tình trạng của bệnh nhân, đánh giá theo Karnofsky 46
  Bảng 2.3. Bảng đánh giá đáp ứng . 47
  Bảng 2.4. Bảng chia giai đoạn bệnh thận theo độ lọc cầu thận 48
  Bảng 2.5. Tiêu chuẩn đánh giá mức độ đáp ứng về chức năng thận 49
  Bảng 2.6. Tác dụng phụ của thuốc lên hệ huyết học 49
  Bảng 2.7. Tác dụng phụ của thuốc lên chức năng gan 50
  Bảng 2.8. Tác dụng phụ của thuốc lên hệ tiêu hóa . 50
  Bảng 2.9. Tác dụng phụ của thuốc lên thần kinh 51
  Bảng 3.1. Phân bố giới tính trong mẫu nghiên cứu 56
  Bảng 3.2. Khoa đầu tiên BN được nhập khi vào viện . 57
  Bảng 3.3. Tình trạng hoạt động của BN, đánh giá theo Karnofsky 57
  Bảng 3.4. Số lượng Hemoglobine lúc chẩn đoán 58
  Bảng 3.5. Số lượng bạch cầu l c chẩn đoán . 59
  Bảng 3.6. Số lượng tiểu cầu l c chẩn đoán . 60
  Bảng 3.7. Độ lọc cầu thận ước đoán eGFR l c chẩn đoán . 60
  Bảng 3.8. Nồng độ Albumine huyết thanh 61
  Bảng 3.9. Tỷ lệ BN c bất thường NST l c chẩn đoán 63 x
  Bảng 3.10. Đặc điểm di truyền tế bào và sinh học phân tử lúc chẩn đoán . 64
  Bảng 3.11. Tỷ lệ các bất thường di truyền phối hợp với del13 . 64
  Bảng 3.12. Phân tích bộ nhiễm sắc thể . 65
  Bảng 3.13. Xếp giai đoạn bệnh . 65
  Bảng 3.14. Phân nh m nguy cơ theo kết quả phân tích NST . 66
  Bảng 3.15. Phân bố BN được điều trị với các phác đồ khác nhau 66
  Bảng 3.16. Tổng kết sau 8 chu kỳ điều trị 67
  Bảng 3.17. Số BN tham gia các chu kỳ điều trị 67
  Bảng 3.18. Tỷ lệ đáp ứng điều trị sau khi kết th c điều trị 8 chu kỳ của từng loại
  phác đồ 68
  Bảng 3.19. Độ lọc cầu thận ước đoán eGFR l c chẩn đoán . 70
  Bảng 3.20. Tỷ lệ BN suy thận . 71
  Bảng 3.21. Hiệu quả thay đổi chức năng thận 71
  Bảng 3.22. Mối tương quan giữa NST và đáp ứng điều trị . 77
  Bảng 3.23. Mối tương quan giữa nh m nguy cơ và đáp ứng điều trị . 78
  Bảng 3.24. Mối tương quan giữa bất thường NST và sống toàn bộ sau 5 năm 78
  Bảng 3.25. Mối tương quan giữa bất thường NST và tử vong . 79
  Bảng 3.26. Mối tương quan giữa mức độ suy thận và kết quả điều trị . 79
  Bảng 3.27. Mối tương quan giữa giai đoạn bệnh và đáp ứng điều trị . 80
  Bảng 3.28: Mối liên quan giữa phác đồ điều trị và đáp ứng . 80
  Bảng 3.29. Tác dụng phụ về mặt huyết học 81
  Bảng 3.30. Tác dụng phụ về tiêu hóa, gan 82
  Bảng 3.31. Tác dụng phụ về thần kinh . 82
  Bảng 3.32. Tác dụng phụ về nhiễm trùng . 83
  Bảng 3.33. Nguyên nhân tử vong của các BN trong nghiên cứu 83
  Bảng 4.1. Bảng so sánh phân tích NST với các tác giả khác 93
  Bảng 4.2. Bảng so sánh phân nh m nguy cơ với các tác giả khác . 95
  Bảng 4.3. Bảng giá trị tiên đoán của các rối loạn NST . 96
  Bảng 4.4. Kiểu rối loạn NST ảnh hưởng đến sống còn toàn bộ . 97 xi
  Bảng 4.5. So sánh tỷ lệ cải thiện chức năng thận với tác giả khác . 103
  Bảng 4.6. Bảng so sánh đáp ứng với các tác giả . 106
  Bảng 4.7. Khuyến cáo điều trị theo nh m nguy cơ . 107
  Bảng 4.8. So sánh tỷ lệ tử vong với các tác giả khác 112
  xii
  DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ

  BIỂU ĐỒ TRANG
  Biểu đồ 3.1. Phân bố bệnh nhân theo nhóm tuổi 55
  Biểu đồ 3.2. Phân bố bệnh nhân theo nghề nghiệp . 56
  Biểu đồ 3.3. Biểu hiện lâm sàng lúc chẩn đoán 58
  Biểu đồ 3.4. Số lượng Hemoglobine lúc chẩn đoán . 59
  Biểu đồ 3.5. Nồng độ β2 microglobulin 61
  Biểu đồ 3.6. Nồng độ canxi máu lúc chẩn đoán . 61
  Biểu đồ 3.7. Số lượng tế bào tủy trên tủy đồ 62
  Biểu đồ 3.8. Tỷ lệ tương bào trong tủy xương . 62
  Biểu đồ 3.9. Loại kháng thể bị tổn thương 63
  Biểu đồ 3.10. Tỷ lệ BN hoàn thành các chu kỳ điều trị 68
  Biểu đồ 3.11. Tỷ lệ BN đáp ứng điều trị sau 8 chu kỳ 70
  Biểu đồ 3.12. Hiệu quả cải thiện chức năng thận 72
  Biểu đồ 3.13. Tỷ lệ sống còn toàn bộ 73
  Biểu đồ 3.14. Tỷ lệ sống còn toàn bộ theo từng phác đồ 74
  Biểu đồ 3.15. Thời gian sống toàn bộ giữa 2 nh m suy thận và không suy thận 75
  Biểu đồ 3.16. Tỷ lệ sống bệnh không tiến triển 76
  Biểu đồ 4.1. Mối tương quan giữa các bất thường NST và sống còn toàn bộ 97
  Biểu đồ 4.2. So sánh kết quả điều trị giữa BN mất NST 13 và
  không mất NST 13 98
  Biểu đồ 4.3. Mối tương quan giữa Bortezomib và t 4;14 99

  xiii
  DANH MỤC CÁC HÌNH

  HÌNH TRANG
  Hình 1.1. NST 14 chuyển đoạn với các NST khác . 6
  Hình 1.2. Mất NST 13 . 8
  Hình 1.3. NST 17 có chứa gen P53 là một gen tạo protein ức chế khối u 8
  Hình 1.4. Tương tác giữa tương bào và vi môi trường tủy xương 10
  Hình 1.5. Các con đường tín hiệu nội bào trong bệnh sinh đa u tủy xương . 10
  Hình 1.6. Cơ chế suy thận trong bệnh đa u tủy xương . 12
  Hình 1.7. Các giai đoạn biểu hiện của tổn thương dòng tương bào 15
  Hình 1.8. Cơ chế tác động của các thuốc độc tế bào, nhóm alkyl 18
  Hình 1.9. Cơ chế tác dụng của Bortezomib 20
  Hình 1.10. Cơ chế tác dụng của Bortezomib 20
  Hình 1.11 Hình cơ chế tác động chung của các thuốc Corticoide, Melphalan,
  Bortezomib 24  xiv
  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ

  SƠ ĐỒ TRANG
  Sơ đồ 2.1. Sơ đồ đánh giá đáp ứng điều trị . 44
  Sơ đồ 2.2. Các bước tiến hành nghiên cứu . 53
  Sơ đồ 3.1. Sơ đồ kết quả điều trị . 69 1
  ĐẶT VẤN ĐỀ

  Đa u tủy xương còn gọi là bệnh Kahler, là một bệnh ác tính về máu, do sự
  tăng sinh ác tính của dòng tương bào, tạo ra globulin miễn dịch bất thường trong
  máu và nước tiểu [43],[69]. Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ ước tính có 20.520 ca mới bị
  đa u tủy xương tại Hoa Kỳ năm 2011, gồm 11.400 nam và 9.120 nữ, và có khoảng
  10.610 người tử vong [94]. Tuổi trung bình mắc bệnh là 62 tuổi, 75% trên 70 tuổi.
  Tỷ lệ bệnh là 3/100.000 dân, bệnh chiếm 1% trong các bệnh ung thư n i chung và
  chiếm 10% trong các bệnh ác tính huyết học [68],[119]. Bệnh có các biến chứng
  như thiếu máu, suy thận, đau nhức xương, gãy xương, loãng xương, tăng canxi máu
  và thường bị nhiễm trùng [68].
  Hiện nay tại nước ta đã c các xét nghiệm giúp chẩn đoán xác định bệnh
  theo tiêu chuẩn quốc tế bao gồm tủy đồ, định lượng các kháng thể IgA, IgG, IgM,
  IgE, Kappa, Lambda, điện di miễn dịch cố định huyết thanh, định lượng chuỗi nhẹ
  tự do, định lượng Beta 2 Microglobuline, định lượng Albumin máu, phân tích
  nhiễm sắc thể [6], nên chúng ta có thể ứng dụng những tiến bộ của thế giới trong
  việc chẩn đoán, phân nh m nguy cơ, điều trị cũng như đánh giá đáp ứng trong
  bệnh đa u tuỷ xương.
  Vào năm 1844 Bác sĩ Solly mô tả trường hợp bệnh đầu tiên [69]. Sau đ năm
  1873, Bác sĩ Von Rustisky đưa ra danh từ Đa u tủy xương. Năm 1960 mới tìm ra
  thuốc Melphalan điều trị bệnh Đa u tủy xương. Những năm sau người ta phối hợp
  Melphalan và Prednisone MP để điều trị bệnh. Khoảng năm 1990 người ta đã phát
  hiện ra ghép tế bào gốc ngoại vi là một phương pháp điều trị bệnh [124]. Năm 2003
  Thalidomide đã được sử dụng cho điều trị bệnh đa u tủy xương [69],[88]. Năm
  2003, phát hiện ra Bortezomib là một thuốc ức chế proteasome làm cho tế bào đi
  vào chu trình chết tự nhiên [59]. Trong 10 năm qua, nhờ có thuốc Thalidomide,
  Bortezomib và ghép tế bào gốc ngoại vi nên hiệu quả điều trị bệnh Đa u tủy xương
  có nhiều cải thiện rất ngoạn mục. Tỷ lệ sống còn gia tăng ngày càng nhiều từ 25%
  năm 1975 đến 34 năm 2003 , đến nay là 50% [69].
  Tác giả San Miguel và cộng sự thực hiện nghiên cứu VISTA là một nghiên
  cứu ngẫu nhiên mù đôi pha III gồm 682 BN, chia làm 2 nhóm. Một nhóm dùng 2
  phác đồ Melphalan, Prednisone (MP) và một nh m dùng phác đồ Bortezomib
  (Velcade), Melphalan, Prednisone (VMP). Kết quả cho thấy phác đồ VMP có hiệu
  quả hơn phác đồ MP về tỷ lệ đáp ứng hoàn toàn (30% so với 4%), tỷ lệ đáp ứng
  (71% so với 35%), thời gian sống bệnh không tiến triển (24 tháng so với 16 tháng),
  sống toàn bộ (39 tháng so với 32 tháng). Ngoài ra, còn có các tác giả Harrousseau
  đã nghiên cứu IMF 2005 - 01, pha III, ngẫu nhiên mù đôi, trên 482 BN, chia làm 2
  nhóm. Một nhóm dùng phác đồ Vincristine, Adriamycine, Dexamethasone (VAD)
  và một nhóm dùng Bortezomib, Dexamethasone (VD). Kết quả cho thấy phác đồ
  VD tốt hơn phác đồ VAD về tỷ lệ đáp ứng hoàn toàn, tỷ lệ đáp ứng, thời gian sống
  không bệnh, thời gian sống toàn bộ.
  Từ tháng 8 năm 2006 Cục Quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ (FDA)
  đã chấp thuận cho việc sử dụng thuốc Bortezomib Velcade trong điều trị bệnh lý
  Đa u tủy xương với phác đồ VMP (Velcade, Melphalan, Prednisone) [110].
  Tháng 3/2011, khuyến cáo về thực hành lâm sàng của Tổ chức ung thư quốc
  gia Hoa kỳ NCCN đã đưa phác đồ VMP (Velcade, Melphalan, Prednison) vào
  mức khuyến cáo cao nhất IA trong điều trị bệnh lý đa u tủy xương cho các BN
  không có chỉ định ghép tế bào gốc ngoại vi [115], và phác đồ VD (Velcade,
  Dexamethasone) cho nhóm BN có chỉ định ghép tế bào gốc ngoại vi [63],[106]. Tại
  Việt Nam việc áp dụng các phác đồ có chứa Bortezomib như VMP, VD trong điều
  trị bệnh lý đa u tủy xương bắt đầu phổ biến. Tuy nhiên, chưa c công trình nghiên
  cứu nào nghiên cứu về vấn đề suy thận cũng như hiệu quả giúp cải thiện chức năng
  thận và điều trị theo phân nh m nguy cơ dựa trên phân tích nhiễm sắc thể chưa
  được đề cập đến. Do đ , ch ng tôi nghiên cứu đề tài: ―Đánh giá đáp ứng điều trị
  và chức năng thận của phác đồ có Bortezomib trong bệnh đa u tuỷ xương ” để
  thực hiện các mục tiêu:
  1. Xác định tỷ lệ đáp ứng hoàn toàn, tỷ lệ đáp ứng của phác đồ có
  Bortezomib.
  2. Xác định tỷ lệ suy thận và tỷ lệ cải thiện chức năng thận của phác đồ có
  Bortezomib.
  3. Xác định tỷ lệ các nh m nguy cơ và tỷ lệ đáp ứng theo phân nh m nguy cơ.

  Xem Thêm: Đánh giá đáp ứng điều trị và chức năng thận của phác đồ có bortezomib trong bệnh đa u tủy xương
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá đáp ứng điều trị và chức năng thận của phác đồ có bortezomib trong bệnh đa u tủy xương sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status