Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi cắt thực quản điều trị ung thư thực quản 2/3 dưới

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi cắt thực quản điều trị ung thư thực quản 2/3 dưới

  ii

  MỤC LỤC

  DANH MỤC ĐỐI CHIẾU THUẬT NGỮ VIỆT-ANH iv
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v
  DANH MỤC CÁC BẢNG vii
  DANH MỤC CÁC HÌNH . x
  DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ . xii
  ĐẶT VẤN ĐỀ . 1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
  1.1 GIẢI PHẪU HỌC THỰC QUẢN 3
  1.2 UNG THƯ THỰC QUẢN . 11
  1.3 PHẪU THUẬT CẮT THỰC QUẢN . 24
  CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 31
  2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 31
  2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32
  CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 50
  3.1 ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN 50
  3.2 ĐẶC ĐIỂM KHỐI U 52
  3.3 ĐẶC ĐIỂM PHẪU THUẬT 54
  3.4 TAI BIẾN TRONG MỔ . 59
  3.5 KẾT QUẢ SAU MỔ 59
  CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN . 68
  4.1 ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN 69 iii

  4.2 ĐẶC ĐIỂM KHỐI U 71
  4.3 ĐẶC ĐIỂM PHẪU THUẬT 74
  4.4 TAI BIẾN TRONG MỔ . 82
  4.5 KẾT QUẢ SAU MỔ 85
  KẾT LUẬN . 104
  KIẾN NGHỊ 106
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 107
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 108
  PHỤ LỤC 1 BỆNH ÁN MẪU THU THẬP SỐ LIỆU . 130
  PHỤ LỤC 2 DANH SÁCH BỆNH NHÂN TRONG NGHIÊN CỨU . 134


  iv

  DANH MỤC ĐỐI CHIẾU THUẬT NGỮ VIỆT-ANH

  Chỗ nối thực quản dạ dày Esophagogastric junction (EGJ)
  Chụp cắt lớp điện toán Computed Tomography scanner (CT
  scan)
  Đáp ứng hoàn toàn về mặt bệnh học Pathological complete responders
  (pCR)
  Độ nhọn Kurtosis
  Độ xiên Skewness
  Hội chống Ung thư Quốc tế Union for International Cancer
  Control (UICC)
  Hội Thực quản Nhật Japan Esophageal Society (JES)
  Hóa xạ trị điều trị Definitive chemoradiotherapy
  Mạng lưới toàn diện về Ung thư của
  Quốc gia
  National Comprehensive Cancer
  Network (NCCN)
  Mạc treo thực quản Meso-esophagus
  Máy cắt nối thẳng Linear stapler
  Máy cắt nối vòng Circular stapler
  Loạn sản nặng High-grade dysplasia (HGD)
  Sai số chuẩn Standard error
  Lớp cận niêm Lamina propria
  (Tỉ lệ) sống chung Overall survival (rate)
  (Tỉ lệ) sống không bệnh (tái phát) Disease (relapse) free survival (rate)
  Ủy ban Liên kết Ung thư Hoa Kỳ American Joint Committee on
  Cancer (AJCC)

  v

  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

  AD adventitia Áo ngoài
  AI Invasion to the adjacent
  structures
  Xâm lấn cấu trúc lân cận
  AJCC American Joint Committee on
  Cancer
  Ủy ban Liên kết Ung thư Hoa
  Kỳ
  ASA American Society of
  Anesthesiologists
  Hội các nhà Gây mê Hoa Kỳ
  ASA-PS American Society of
  Anesthesiologists Physical
  Status Classification
  Hệ thống phân loại tình trạng
  bệnh nhân theo Hội các nhà
  Gây mê Hoa Kỳ
  CA 19.9 Carbohydrate antigen 19.9 Kháng nguyên carbohydrate
  19.9
  CEA Carcinoembryonic antigen Kháng nguyên ung thư biểu
  mô phôi
  CT scan Computed Tomography
  scanner
  Chụp cắt lớp điện toán
  EMR Endoscopic Mucosal Resection Cắt bỏ niêm mạc qua nội soi
  tiêu hóa
  ESD Endoscopic Submucosal
  Dissection
  Cắt dưới niêm mạc qua nội soi
  tiêu hóa
  EP Epithelium Biểu mô
  FEV 1 Forced expiratory volume
  during first second
  Thể tích thở ra gắng sức trong
  giây đầu tiên
  Gy Gray Đơn vị Gray vi

  HGD High Grade Dysplasia Loạn sản nặng
  ICU Intensive care unit Đơn vị săn sóc đặc biệt
  is In situ Tại chỗ
  JES Japan Esophageal Society Hội Thực quản Nhật
  LPM lamina propria mucosa Lớp cận niêm
  MM muscularis mucosa Cơ niêm
  MP muscularis propria Lớp cơ
  MRI Magnetic resonance imaging Chụp cộng hưởng từ
  NCCN National Comprehensive
  Cancer Network
  Mạng lưới toàn diện về Ung
  thư của Quốc gia
  PET-CT Positron emission tomography-
  computed tomography
  Chụp cắt lớp điện toán bằng
  phát xạ positron
  R0 No residual tumor Diện cắt không có tế bào u
  SM submucosa Lớp dưới niêm
  UICC Union for International Cancer
  Control
  Hội chống Ung thư Quốc tế

  vii

  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Bảng 1.1: Tỉ lệ di căn hạch (%) theo mức độ xâm lấn (T) đối với ung thư biểu
  mô tế bào gai . 13
  Bảng 1.2: Các nhóm hạch trong ung thư thực quản theo AJCC 7th 2010 14
  Bảng 1.3: Phân loại TNM trong ung thư thực quản theo AJCC 7 th 2010 . 16
  Bảng 1.4: Độ mô học trong ung thư thực quản theo AJCC 7 th 2010 16
  Bảng 1.5: Giai đoạn ung thư biểu mô tế bào gai thực quản theo AJCC 7 th 18
  Bảng 3.6: Tỉ lệ các bệnh kèm theo và biến chứng tử vong theo các bệnh này .
  . 51
  Bảng 3.7: Phân bố vị trí u 52
  Bảng 3.8: Phân nhóm kích thước u . 53
  Bảng 3.9: Đặc điểm giải phẫu bệnh của u . 53
  Bảng 3.10: Phân bố giai đoạn bệnh . 54
  Bảng 3.11: So sánh thời gian mổ giữa 2 giai đoạn phẫu thuật . 54
  Bảng 3.12: Số hạch nạo được 55
  Bảng 3.13: So sánh số hạch thu được theo tư thế phẫu thuật . 56
  Bảng 3.14: So sánh số hạch thu được giữa 2 giai đoạn 56
  Bảng 3.15: Số ngày nằm ICU sau mổ . 59
  Bảng 3.16: Tỉ lệ biến chứng sớm sau mổ 60
  Bảng 3.17: So sánh tỉ lệ viêm phổi giữa các nhóm bệnh nhân . 61
  Bảng 3.18: So sánh tỉ lệ xì miệng nối theo kiểu thực hiện miệng nối 62
  Bảng 3.19: So sánh tỉ lệ hẹp miệng nối theo các nhóm bệnh nhân 63
  Bảng 3.20: Kết quả theo dõi bệnh nhân 64
  Bảng 3.21: Vị trí tái phát u 64
  Bảng 3.22: Khả năng sống thêm của bệnh nhân . 66
  Bảng 3.23: So sánh khả năng sống thêm giữa giai đoạn sớm và giai đoạn muộn
  . 67 viii

  Bảng 4.24: Tuổi trung bình và trung vị . 69
  Bảng 4.25: Tỉ lệ nam/nữ 70
  Bảng 4.26: Vị trí u . 72
  Bảng 4.27: Mức độ xâm lấn của u 72
  Bảng 4.28: Di căn hạch . 73
  Bảng 4.29: Độ biệt hóa của u 74
  Bảng 4.30: Giải phẫu bệnh khối u . 74
  Bảng 4.31: Thời gian mổ . 75
  Bảng 4.32: Số hạch nạo được 76
  Bảng 4.33: Tỉ lệ chuyển mổ mở 77
  Bảng 4.34: Tư thế bệnh nhân 78
  Bảng 4.35: Tỉ lệ mở hỗng tràng nuôi ăn . 80
  Bảng 4.36: Tỉ lệ thực hiện miệng nối 80
  Bảng 4.37: Lượng máu mất . 82
  Bảng 4.38: Thời gian nằm săn sóc đặc biệt 85
  Bảng 4.39: So sánh thời gian hậu phẫu giữa phẫu thuật nội soi và mổ mở 86
  Bảng 4.40: Thời gian hậu phẫu . 86
  Bảng 4.41: Viêm phổi sau phẫu thuật nội soi cắt thực quản . 88
  Bảng 4.42: Viêm phổi sau mổ mở cắt thực quản 89
  Bảng 4.43: Xì miệng nối sau cắt thực quản mổ mở 92
  Bảng 4.44: Xì miệng nối sau phẫu thuật nội soi cắt thực quản 93
  Bảng 4.45: Tràn dịch dưỡng trấp sau phẫu thuật nội soi cắt thực quản . 96
  Bảng 4.46: Tràn dịch dưỡng trấp sau mổ mở cắt thực quản . 96
  Bảng 4.47: Tử vong sau cắt thực quản mổ mở . 99
  Bảng 4.48: Tử vong trong vòng 30 ngày sau cắt thực quản nội soi . 99
  Bảng 4.49: So sánh tỉ lệ tử vong sau cắt thực quản mổ mở và nội soi . 100
  Bảng 4.50: Tỉ lệ sống chung sau mổ cắt thực quản nội soi 102 ix

  Bảng 4.51: Tỉ lệ sống sau mổ cắt thực quản mổ mở . 102
  Bảng 4.52: Thời gian sống ước lượng sau phẫu thuật cắt thực quản 102

  x

  DANH MỤC CÁC HÌNH

  Hình 1.1: Phân chia thực quản trên nội soi theo AJCC lần thứ 7, 2010 . 4
  Hình 1.2: Thành thực quản 4
  Hình 1.3: Động mạch cung cấp cho thực quản . 6
  Hình 1.4: Dẫn lưu tĩnh mạch của thực quản . 7
  Hình 1.5: Bạch huyết của thực quản . 8
  Hình 1.6: Các dây thần kinh X 9
  Hình 1.7: Thực quản nhìn từ khoang màng phổi phải 10
  Hình 1.8: Bản đồ hạch trong ung thư thực quản theo AJCC 7 th 2010 17
  Hình 1.9: Giai đoạn TNM của ung thư thực quản theo AJCC 7 th 2010 . 17
  Hình 1.10: Nạo hạch trung thất tiêu chuẩn và nạo hạch trung thất mở rộng 20
  Hình 1.11: Sơ đồ điều trị ung thư thực quản từ Hướng dẫn chẩn đoán và điều
  trị ung thư biểu mô thực quản . 21
  Hình 2.12: Tư thế phẫu thuật nội soi thì ngực, bệnh nhân nằm nghiêng trái . 33
  Hình 2.13: Tư thế phẫu thuật nội soi thì ngực, bệnh nhân nằm sấp . 33
  Hình 2.14: Vị trí các trocar ngực 34
  Hình 2.15: Phẫu tı́ch thực quản ngực qua nô ̣i soi ngực phải 35
  Hình 2.16: Một bệnh nhân sau nạo hạch trung thất 36
  Hình 2.17: Tư thế phẫu thuật nội soi thì bụng 37
  Hình 2.18: Vị trí trocar bụng . 37
  Hình 2.19: Di động dạ dày 38
  Hình 2.20: Tạo hình dạ dày bằng máy cắt nối thẳng 39
  Hình 2.21: Rạch da bờ trong cơ ức đòn chũm trái, bộc lộ thực quản . 40
  Hình 2.22: Cắt ngang thực quản cổ, đưa ống dẫn lưu màng phổi (hoặc ống thông
  mũi dạ dày) xuống bụng để kéo ống dạ dày lên cổ . 40
  Hình 2.23: Nối thực quản cổ-ống dạ dày tận bên bằng khâu tay 41 xi

  Hình 2.24: Nối ống dạ dày thực quản bên bên kiểu T dùng kết hợp máy nối
  thẳng và khâu tay . 42
  Hình 2.25: Tái tạo thực quản bằng ống dạ dày . 43
  Hình 4.27: Phế quản gốc trái bị căng do bóng nội khí quản . 84
  Hình 4.28: Đo áp lực bóng nội khí quản . 84

  xii

  DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ

  Biểu đồ 3.1: Biểu đồ minh họa sự phân bố tuổi của bệnh nhân . 50
  Biểu đồ 3.2: Biểu đồ minh họa chức năng hô hấp trước mổ của bệnh nhân 52
  Biểu đồ 3.3: Biểu đồ minh họa tư thế nằm của bệnh nhân trong thì ngực qua
  hai giai đoạn phẫu thuật 58
  Biểu đồ 3.4: Biểu đồ minh họa kiểu thực hiện miệng nối qua hai giai đoạn phẫu
  thuật . 59
  Biểu đồ 3.5: Biểu đồ Kaplan-Meier ước lượng tỉ lệ sống không bệnh của bệnh
  nhân . 65
  Biểu đồ 3.6: Biểu đồ Kaplan-Meier ước lượng tỉ lệ sống chung của bệnh nhân
  . 66
  Biểu đồ 3.7: Biểu đồ Kaplan-Meier minh họa khả năng sống thêm giữa giai
  đoạn sớm và giai đoạn muộn . 67


  1

  ĐẶT VẤN ĐỀ

  Ung thư thực quản (UTTQ) là một bệnh không phải hiếm gặp. Trên thế
  giới có khoảng 400.000 bệnh nhân ung thư thực quản được chẩn đoán mỗi năm
  [34]. Tại Việt Nam, ung thư thực quản nằm trong số 10 loại ung thư thường
  gặp nhất ở nam giới, đứng hàng thứ 4 trong các ung thư đường tiêu hóa
  (GLOBOCAN 2012).
  Ung thư biểu mô tế bào gai là dạng phổ biến nhất của ung thư thực quản
  trên toàn thế giới. Tuy nhiên ở một số quốc gia phát triển, ung thư biểu mô
  tuyến thực quản chiếm ưu thế [112], [137].
  Ung thư thực quản là một ung thư có tiên lượng xấu, dù đã có nhiều tiến
  bộ trong điều trị nhưng tỉ lệ sống 5 năm chỉ từ 15% đến 25% [96]. Trong các
  phương pháp điều trị, phẫu thuật cắt thực quản vẫn đóng vai trò chủ yếu, hóa
  xạ trị có vai trò hỗ trợ. Một số tác giả gần đây chú trọng đến điều trị hóa xạ trị
  trước mổ nhằm giúp làm tăng khả năng cắt được của phẫu thuật cũng như cải
  thiện tỉ lệ sống thêm của bệnh nhân [18], [66]. Điều trị hỗ trợ sau mổ bằng hóa
  và/hoặc xạ trị vẫn chưa cho thấy được lợi ích rõ ràng. Theo hướng dẫn của Hội
  Thực quản Nhật [85], hóa xạ trị sau mổ nên được chỉ định cho những bệnh nhân
  có kết quả di căn hạch sau phẫu thuật hoặc những bệnh nhân có khả năng phẫu
  thuật không lấy hết được mô u.
  Lựa chọn phương pháp phẫu thuật cho ung thư thực quản còn nhiều tranh
  luận trong y văn. Phẫu thuật kinh điển cắt thực quản với nạo hạch ba trường
  mổ ở cổ ngực và bụng là phẫu thuật có tính triệt để, tuy nhiên tỉ lệ tai biến, biến
  chứng sau mổ còn cao đặc biệt là các biến chứng liên quan đến hô hấp, vết mổ
  lớn và đau sau mổ.
  Phẫu thuật nội soi được xem là có triển vọng tốt trong phẫu thuật cắt thực
  quản qua nội soi lồng ngực và ổ bụng vì ít gây sang chấn, vết mổ nhỏ, ít các 2

  biến chứng hô hấp và giúp phẫu tích thực quản trong lồng ngực dễ dàng hơn.
  Tuy nhiên, vấn đề là phẫu thuật nội soi cắt thực quản có thật sự an toàn và cho
  kết quả ung thư học tương tự hay tốt hơn mổ mở hay không? Có nhiều nghiên
  cứu trên thế giới thực hiện cắt thực quản hoàn toàn nội soi qua đường ngực và
  bụng, trong đó, nghiên cứu của tác giả Luketich [96] có số lượng bệnh lớn nhất
  và tới năm 2012, đã thực hiện 1.011 trường hợp cắt thực quản qua nội soi, trong
  đó, có 481 trường hợp cắt thực quản nội soi với miệng nối thực quản dạ dày ở
  cổ. Kết quả rất khả quan: tỉ lệ tử vong sau mổ của phẫu thuật là 2,5%, xì miệng
  nối cần phẫu thuật lại là 5%; thời gian nằm tại đơn vị săn sóc đặc biệt là 1 ngày;
  thời gian nằm viện trung vị là 8 ngày, số hạch nạo được trung vị là 19 hạch.
  Tại Việt Nam, từ năm 2003 đã có một số trung tâm tiến hành phẫu thuật
  nội soi cắt thực quản như bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Đại học Y Dược thành
  phố Hồ Chí Minh, bệnh viện Việt Đức, bệnh viện Trung ương quân đội 108,
  bệnh viện Trung ương Huế, bệnh viện Bình Dân, bệnh viện Quân y 103,
  nhưng chưa nói nhiều về khả năng nạo hạch, tai biến, biến chứng và thời gian
  sống sau mổ. Để làm rõ hơn những vấn đề này, chúng tôi tiến hành nghiên cứu
  này nhằm các mục tiêu sau:
  MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  1. Đánh giá tai biến, biến chứng của phẫu thuật cắt thực quản nội soi đường
  ngực và bụng điều trị ung thư thực quản ngực giữa và dưới.
  2. Đánh giá khả năng nạo hạch của phẫu thuật cắt thực quản nội soi đường
  ngực và bụng điều trị ung thư thực quản ngực giữa và dưới.
  3. Đánh giá khả năng sống thêm của bệnh nhân ung thư thực quản ngực
  giữa và dưới sau phẫu thuật nội soi cắt thực quản đường ngực và bụng.

  Xem Thêm: Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi cắt thực quản điều trị ung thư thực quản 2/3 dưới
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi cắt thực quản điều trị ung thư thực quản 2/3 dưới sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status