Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Quản lý hoạt động dạy học ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý hoạt động dạy học ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh

  ii
  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI CAM ĐOAN i
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii
  DANH MỤC CÁC HÌNH . x
  DANH MỤC CÁC BẢNG . xi
  DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ xiii
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Lý do chọn đề tài . 1
  2. Mục đích nghiên cứu . 3
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu . 3
  4. Giả thuyết khoa học 3
  5. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu 4
  6. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu . 4
  7. Những luận điểm cần bảo vệ . 7
  8. Đóng góp của luận án 7
  9. Cấu trúc luận án 8
  Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG
  DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG
  PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH . 9
  1.1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ . 9
  1.1.1. Những nghiên cứu về hoạt động dạy học theo định hướng
  phát triển năng lực học sinh 9
  1.1.2. Những nghiên cứu về quản lý hoạt động dạy học theo định
  hướng phát triển năng lực học sinh . 17
  1.1.3. Đánh giá chung . 17
  1.2. NĂNG LỰC VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH 19
  1.2.1. Năng lực . 19
  1.2.2. Phát triển năng lực học sinh 27 iii
  1.3. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
  THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH . 29
  1.3.1. Khái quát về hoạt động dạy học ở trường trung học phổ thông . 29
  1.3.2. Đặc điểm tâm lý và đặc điểm hoạt động học tập của học sinh
  trung học phổ thông 31
  1.3.3. Quan niệm về hoạt động dạy học ở trường trung học phổ
  thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh 33
  1.3.4. Cơ sở tâm lý học của việc tổ chức hoạt động dạy học ở trường
  trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực
  học sinh 35
  1.3.5. Tổ chức hoạt động dạy học ở trường trung học phổ thông
  theo định hướng phát triển năng lực học sinh 39
  1.4. VẤN ĐỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG
  TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
  NĂNG LỰC HỌC SINH 42
  1.4.1. Khái niệm quản lý và quản lý hoạt động dạy học ở trường
  THPT theo định hướng phát triển năng lực học sinh . 42
  1.4.2. Sự cần thiết phải quản lý hoạt động dạy học ở trường THPT
  theo định hướng phát triển năng lực học sinh 44
  1.4.3. Mục đích quản lý hoạt động dạy học ở trường THPT theo
  định hướng phát triển năng lực học sinh . 47
  1.4.4. Nội dung quản lý hoạt động dạy học ở trường trung học phổ
  thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh 48
  1.4.5. Chủ thể quản lý hoạt động dạy học ở trường trung học phổ
  thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh 56
  1.4.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý hoạt động dạy
  học ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển
  năng lực học sinh 58
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 61 iv
  Chương 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở
  TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÁC TỈNH BẮC TRUNG BỘ
  THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH . 63
  2.1. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI
  VÀ TÌNH HÌNH GIÁO DỤC CỦA CÁC TỈNH BẮC TRUNG BỘ . 63
  2.1.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của các tỉnh Bắc Trung Bộ 63
  2.1.2. Tình hình chung về giáo dục của các tỉnh Bắc Trung Bộ 64
  2.1.3. Tình hình giáo dục Trung học phổ thông của các tỉnh Bắc
  Trung Bộ 66
  2.2. TỔ CHỨC KHẢO SÁT THỰC TRẠNG . 67
  2.2.1. Mục đích khảo sát thực trạng 67
  2.2.2. Nội dung khảo sát thực trạng 67
  2.2.3. Đối tượng và địa bàn khảo sát . 67
  2.2.4. Phương pháp khảo sát . 68
  2.2.5. Đánh giá kết quả khảo sát . 69
  2.2.6. Cách thức xử lý số liệu . 69
  2.2.7. Thời gian khảo sát 69
  2.3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC
  PHỔ THÔNG CÁC TỈNH BẮC TRUNG BỘ THEO ĐỊNH HƯỚNG
  PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH . 70
  2.3.1. Thực trạng nhận thức của cán bộ quản lý và giáo viên về dạy
  học theo định hướng phát triển năng lực học sinh . 70
  2.3.2. Tình hình thực hiện hoạt động dạy học ở trường trung học
  phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh . 73
  2.4. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG
  TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÁC TỈNH BẮC TRUNG BỘ THEO
  ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH . 77 v
  2.4.1. Thực trạng nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về hoạt động
  dạy học ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát
  triển năng lực học sinh 77
  2.4.2. Thực trạng xây dựng kế hoạch dạy học ở trường trung học
  phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh . 79
  2.4.3. Thực trạng tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức hoạt động dạy
  học ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển
  năng lực học sinh 81
  2.4.4. Thực trạng chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo
  cơ sở vật chất - thiết bị và xây dựng chính sách, tạo động lực
  thúc đẩy giáo viên, học sinh phát huy tốt vai trò của mình
  trong dạy học theo định hướng phát triển năng lực . 86
  2.4.5. Thực trạng kiểm tra, đánh giá việc thực hiện hoạt động dạy
  học ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển
  năng lực học sinh 91
  2.4.6. Thực trạng bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý hoạt động
  dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh cho cán
  bộ quản lý trường trung học phổ thông . 93
  2.5. THỰC TRẠNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ
  QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC
  PHỔ THÔNG CÁC TỈNH BẮC TRUNG BỘ THEO ĐỊNH HƯỚNG
  PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH . 96
  2.6. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
  Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG
  PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH . 99
  2.6.1. Những điểm mạnh . 99
  2.6.2. Những điểm yếu . 100
  2.6.3. Cơ hội và thách thức . 101
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 101 vi
  Chương 3. CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở
  TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG
  PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH 103
  3.1. CÁC NGUYÊN TẮC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP . 103
  3.1.1. Bảo đảm tính mục tiêu 103
  3.1.2. Bảo đảm tính thực tiễn 103
  3.1.3. Bảo đảm tính hệ thống 103
  3.1.4. Bảo đảm tính hiệu quả 103
  3.2. CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG
  TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
  NĂNG LỰC HỌC SINH 104
  3.2.1. Kế hoạch hóa hoạt động dạy học ở trường trung học phổ
  thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh 104
  3.2.2. Tổ chức hoạt động dạy học ở trường THPT theo định hướng
  phát triển năng lực học sinh 108
  3.2.3. Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động dạy học
  ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển
  năng lực học sinh 117
  3.2.4. Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý hoạt động dạy học theo
  định hướng phát triển năng lực học sinh cho cán bộ quản lý
  trường trung học phổ thông . 122
  3.2.5. Xây dựng cơ chế, tạo động lực để giáo viên và học sinh phát
  huy tốt vai trò của mình trong dạy học theo định hướng phát
  triển năng lực 127
  3.2.6. Tăng cường cơ sở vật chất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
  thông tin, đáp ứng yêu cầu dạy học ở trường trung học phổ
  thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh 131 vii
  3.3. KHẢO SÁT SỰ CẦN THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC
  GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT . 134
  3.3.1. Mục đích khảo sát . 134
  3.3.2. Nội dung và phương pháp khảo sát . 134
  3.3.3. Đối tượng khảo sát 134
  3.3.4. Kết quả khảo sát về sự cần thiết và tính khả thi của các giải
  pháp đã đề xuất . 135
  3.4. THỬ NGHIỆM 139
  3.4.1. Tổ chức thử nghiệm 139
  3.4.2. Phân tích kết quả thử nghiệm 142
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 150
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 152
  1. KẾT LUẬN 152
  2. KIẾN NGHỊ 153
  CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ . 154
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 155
  PHỤ LỤC
  viii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

  TT Các chữ viết tắt Các chữ viết đầy đủ
  1 BD Bồi dưỡng
  2 CBQL Cán bộ quản lý
  3 CNH, HĐH Công nghiệp hóa, hiện đại hóa
  4 CNTT Công nghệ thông tin
  5 CSVC -TB Cơ sở vật chất và thiết bị
  6 ĐG Đánh giá
  7 GD&ĐT Giáo dục và đào tạo
  8 GDPT Giáo dục phổ thông
  9 GV Giáo viên
  10 HĐDH Hoạt động dạy học
  11 HS Học sinh
  12 HTTCDH Hình thức tổ chức dạy học
  13 KHDH Kế hoạch dạy học
  14 KQDH Kết quả dạy học
  15 KQHT Kết quả học tập
  16 KT- XH Kinh tế - xã hội
  17 KTĐG Kiểm tra đánh giá
  18 KN Kỹ năng
  19 KTDH Kỹ thuật dạy học
  20 KX Kỹ xảo
  21 MTDH Mục tiêu dạy học
  22 NDDH Nội dung dạy học ix
  23 NL Năng lực
  24 NLHS Năng lực học sinh
  25 PP Phương pháp
  26 PPDH Phương pháp dạy học
  27 QL Quản lý
  28 QTDH Quá trình dạy học
  30 SGK Sách giáo khoa
  31 THCS Trung học cơ sở
  32 THPT Trung học phổ thông
  33 TN Thử nghiệm x
  DANH MỤC CÁC HÌNH
  Trang
  Hình 1.1. Các NL chung trong mối tương quan với 4 trụ cột giáo dục
  của UNESCO . 23
  Hình 1.2. Mô hình dạy học 4 thành phần của R. Glaser . 37
  Hình 1.3. Diễn giải chuẩn đánh giá và đường phát triển NL thực hiện
  của R. Glaser 38
  xi
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Trang
  Bảng 2.1. Quy mô mạng lưới giáo dục của các tỉnh Bắc Trung Bộ . 64
  Bảng 2.2. Số liệu về giáo dục THPT của các tỉnh Bắc Trung Bộ 66
  Bảng 2.3. Quan niệm của CBQL và GV về dạy học theo định hướng
  phát triển NLHS . 70
  Bảng 2.4. Nhận thức của CBQL và GV về tầm quan trọng và sự cần
  thiết của dạy học theo định hướng phát triển NLHS . 72
  Bảng 2.5. Tình hình thực hiện HĐDH ở trường THPT theo định hướng
  phát triển NLHS . 73
  Bảng 2.6. Thực trạng nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về HĐDH
  ở trường THPT theo định hướng phát triển NLHS . 78
  Bảng 2.7. Thực trạng xây dựng kế hoạch dạy học ở trường THPT
  theo định hướng phát triển NLHS 80
  Bảng 2.8. Thực trạng tổ chức bộ máy quản lý HĐDH ở trường THPT
  theo định hướng phát triển NLHS 82
  Bảng 2.9. Thực trạng tổ chức HĐDH ở trường THPT theo định
  hướng phát triển NLHS 83
  Bảng 2.10. Thực trạng chỉ đạo ứng dụng CNTT, đảm bảo CSVC - TB phục
  vụ HĐDH ở trường THPT theo định hướng phát triển NLHS . 87
  Bảng 2.11. Thực trạng chỉ đạo xây dựng chính sách, tạo động lực thúc
  đẩy GV và HS phát huy tốt vai trò của mình trong dạy học
  theo định hướng phát triển năng lực . 89
  Bảng 2.12. Thực trạng kiểm tra, đánh giá việc thực hiện HĐDH ở
  trường THPT theo định hướng phát triển NLHS 92
  Bảng 2.13. Thực trạng bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý HĐDH
  theo định hướng phát triển NLHS cho CBQL trường THPT 94 xii
  Bảng 2.14. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý HĐDH
  theo định hướng phát triển NLHS 97
  Bảng 3.1. Vai trò của các chủ thể quản lý trong chỉ đạo và tổ chức
  thực hiện các giải pháp quản lý HĐDH ở trường THPT
  theo định hướng phát triển NLHS 133
  Bảng 3.2. Tổng hợp các đối tượng khảo sát 135
  Bảng 3.3. Đánh giá sự cần thiết của các giải pháp đề xuất 135
  Bảng 3.4. Đánh giá tính khả thi của các giải pháp đề xuất 137
  Bảng 3.5. Kết quả khảo sát trình độ đầu vào về kiến thức của CBQL
  trường THPT 142
  Bảng 3.6. Bảng phân phối tần số F về số CBQL trường THPT đạt
  điểm X i (đầu vào) . 143
  Bảng 3.7. Khảo sát trình độ đầu vào về KN của CBQL trường THPT 143
  Bảng 3.8. Bảng phân phối tần số F về số CBQL trường THPT đạt
  điểm X i sau TN 145
  Bảng 3.9. Bảng tần suất kết quả kiểm tra đầu vào và sau TN về kiến thức
  của CBQL trường THPT 145
  Bảng 3.10. Phân bố tần suất i
  f và tần suất tích lũy i
  f ↑ về kiến thức
  của CBQL trường THPT trước TN và sau TN 146
  Bảng 3.11. Kết quả về trình độ KN của CBQL trường THPT sau TN 148
  xiii
  DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
  Trang
  Biểu đồ 2.1. Quan niệm khác nhau về dạy học theo định hướng phát
  triển NLHS 71
  Biểu đồ 2.2. Nhận thức của CBQL và GV về tầm quan trọng và sự
  cần thiết của dạy học theo định hướng phát triển NLHS 72
  Biểu đồ 2.3. Tình hình thực hiện HĐDH ở trường THPT theo định
  hướng phát triển NLHS 74
  Biểu đồ 2.4. Thực trạng nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về HĐDH
  ở trường THPT theo định hướng phát triển NLHS . 79
  Biểu đồ 2.5. Thực trạng xây dựng kế hoạch dạy học ở trường THPT
  theo định hướng phát triển NLHS 80
  Biểu đồ 2.6. Thực trạng tổ chức bộ máy quản lý HĐDH ở trường THPT
  theo định hướng phát triển NLHS 82
  Biểu đồ 2.7. Thực trạng tổ chức HĐDH ở trường THPT theo định
  hướng phát triển NLHS 85
  Biểu đồ 2.8. Thực trạng chỉ đạo ứng dụng CNTT, đảm bảo CSVC-
  TB phục vụ HĐDH ở trường THPT theo định hướng
  phát triển NLHS . 88
  Biểu đồ 2.9. Thực trạng chỉ đạo xây dựng chính sách, tạo động lực
  thúc đẩy HĐDH ở trường THPT theo định hướng phát
  triển NLHS 90
  Biểu đồ 2.10. Thực trạng kiểm tra, đánh giá việc thực hiện HĐDH ở
  trường THPT theo định hướng phát triển NLHS 92
  Biểu đồ 2.11. Thực trạng bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý
  HĐDH theo định hướng phát triển NLHS cho CBQL
  trường THPT . 95 xiv
  Biểu đồ 2.12. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý
  HĐDH theo định hướng phát triển NLHS 98
  Biểu đồ 3.1. Phân bố tần suất i
  f về kiến thức của CBQL trường
  THPT trước TN và sau TN 146
  Biểu đồ 3.2. Tần suất tích lũy i
  f ↑ về kiến thức của CBQL trường
  THPT trước TN và sau TN 147
  Biểu đồ 3.3. So sánh quả về trình độ KN của CBQL trường THPT
  trước TN và sau TN . 149  1
  MỞ ĐẦU

  1. Lý do chọn đề tài
  Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn
  diện giáo dục và đào tạo đã xác định mục tiêu: “Xây dựng nền giáo dục mở,
  thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có cơ cấu và phương thức
  giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo đảm các điều kiện nâng
  cao chất lượng; chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập
  quốc tế hệ thống giáo dục và đào tạo; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa
  và bản sắc dân tộc. Phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình
  độ tiên tiến trong khu vực” [19; tr.122].
  Để thực hiện được mục tiêu trên, đòi hỏi phải đổi mới căn bản, toàn
  diện nền giáo dục nước nhà, “từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu,
  nội dung, phương pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi
  mới từ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đến hoạt động quản trị
  của các cơ sở GD&ĐT và việc tham gia của gia đình, cộng đồng, xã hội và
  bản thân người học; đổi mới ở tất cả các bậc học, ngành học” [19; tr.119].
  Đối với GDPT, mục tiêu của sự đổi mới là nhằm “tập trung phát triển
  trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi
  dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho HS. Nâng cao chất lượng
  giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối
  sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức
  vào thực tiễn. Phát triển khả năng sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt
  đời” [19; tr.123].
  Vì thế, GDPT phải đặt trọng tâm vào việc khơi dậy sự say mê học tập,
  kích thích sự tò mò và sáng tạo của HS để các em có khả năng kiến tạo kiến
  thức từ những gì nhà trường mang đến cho các em, để các em thực sự thấy
  rằng mỗi ngày đến trường là một ngày có ích. 2
  Trong những năm qua, chất lượng GDPT đã có sự tiến bộ; trình độ hiểu
  biết, NL tiếp cận tri thức mới của HS được nâng cao; kết quả đánh giá quốc tế
  trên diện rộng cho thấy HS Việt Nam không thua kém HS thế giới về NL đọc
  hiểu, toán học, khoa học. Chất lượng giáo dục mũi nhọn ngày càng được nâng
  cao; kết quả các kỳ thi HS giỏi quốc gia và quốc tế có tiến bộ .
  Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, GDPT nước ta cũng còn có
  những hạn chế nhất định trước những đòi hỏi mới của sự nghiệp CNH, HĐH,
  trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ và xu thế đổi mới
  nhanh chóng của GDPT trên thế giới. Một trong những hạn chế đó là chất
  lượng GDPT đại trà còn thấp so với yêu cầu phát triển của đất nước trong thời
  kỳ mới và so với một số nước tiên tiến; chưa giải quyết tốt mối quan hệ giữa
  “dạy chữ”, “dạy người” và định hướng nghề nghiệp Nguyên nhân chủ yếu
  của những hạn chế trên là do “công tác quản lý chất lượng, thanh tra, kiểm
  tra, giám sát chưa được coi trọng đúng mức” [19; tr.118-119].
  Để thực hiện được mục tiêu của mình, GDPT cũng phải đổi mới căn
  bản, toàn diện, hướng vào sự phát triển NLHS trên tất cả các phương diện: từ
  MTDH, CTDH đến PPDH, HTTCDH, KTĐG kết quả học tập của HS; quản
  lý HĐDH .
  Giáo dục THPT là một bộ phận hợp thành của hệ thống giáo dục phổ
  thông. Thời gian vừa qua, giáo dục THPT đã có sự đổi mới mạnh mẽ về nội
  dung, chương trình, PPDH . Đặc biệt, sau năm 2015, chương trình, sách giáo
  khoa THPT sẽ được đổi mới theo hướng phát triển toàn diện năng lực và
  phẩm chất người học, đảm bảo hài hòa giữa “dạy chữ”, “dạy người” và định
  hướng nghề nghiệp.
  Khi giáo dục THPT có sự đổi mới căn bản và toàn diện như vậy, đòi
  hỏi toàn bộ hoạt động của nhà trường THPT cũng phải đổi mới theo định
  hướng phát triển NLHS. Trong khi đó, công tác quản lý nhà trường THPT nói 3
  chung, quản lý HĐDH nói riêng vẫn đang trên “lối mòn truyền thống”, thiên
  về quản lý theo nội dung mà chưa chú ý đến quản lý theo định hướng phát
  triển NLHS. Tiếp cận NL trong giáo dục nói chung, trong dạy học nói riêng,
  hiện đang là vấn đề lý luận và thực tiễn được quan tâm rộng rãi trên thế giới
  cũng như ở Việt Nam.
  Vì thế, chuyển sang dạy học và quản lý HĐDH theo định hướng phát
  triển NLHS vừa là cơ hội để nâng cao chất lượng dạy học; vừa là thách thức
  lớn đối với GV, CBQL trường THPT, khi việc chuẩn bị để dạy học và quản lý
  HĐDH theo định hướng phát triển NLHS chưa được triển khai một cách khẩn
  trương, đồng bộ. Bản thân GV, CBQL trường THPT cũng chưa có tâm thế
  sẵn sàng cho dạy học và quản lý HĐDH theo định hướng phát triển NLHS.
  Từ những lý do trên, chúng tôi chọn đề tài: “Quản lý hoạt động
  dạy học ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực
  học sinh” để nghiên cứu.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề xuất các giải pháp quản
  lý HĐDH ở trường THPT theo định hướng phát triển NLHS, góp phần nâng
  cao chất lượng giáo dục THPT trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện
  GD&ĐT và hội nhập quốc tế.
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
  3.1. Khách thể nghiên cứu
  Vấn đề quản lý HĐDH ở trường THPT trong giai đoạn hiện nay.
  3.2. Đối tượng nghiên cứu
  Giải pháp quản lý HĐDH ở trường THPT theo định hướng phát triển NLHS.
  4. Giả thuyết khoa học
  Nếu đề xuất và thực hiện được các giải pháp dựa trên chức năng quản
  lý và nội dung quản lý HĐDH theo định hướng phát triển NLHS thì có thể 4
  quản lý hiệu quả HĐDH ở trường THPT, góp phần nâng cao chất lượng giáo
  dục THPT trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT và hội nhập
  quốc tế.
  5. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu
  5.1. Nhiệm vụ nghiên cứu
  5.1.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận của vấn đề quản lý HĐDH ở trường
  THPT theo định hướng phát triển NLHS.
  5.1.2. Khảo sát thực trạng quản lý HĐDH theo định hướng phát triển
  NLHS ở trường THPT các tỉnh Bắc Trung Bộ.
  5.1.3. Đề xuất các giải pháp quản lý HĐDH ở trường THPT theo định
  hướng phát triển NLHS.
  5.1.4. Đánh giá hiệu quả các giải pháp đề xuất thông qua khảo sát sự
  cần thiết, tính khả thi và tổ chức thử nghiệm.
  5.2. Phạm vi nghiên cứu
  - Khảo sát thực trạng và sự cần thiết, tính khả thi của các giải pháp đề
  xuất ở một số trường THPT khu vực Bắc Trung Bộ;
  - Thử nghiệm một giải pháp đối với CBQL (Hiệu trưởng, Phó hiệu
  trưởng, Tổ trưởng chuyên môn) các trường THPT tỉnh Hà Tĩnh.
  6. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
  6.1. Phương pháp luận
  6.1.1. Tiếp cận hệ thống
  HĐDH là một hệ thống cấu trúc, bao gồm các thành tố như mục tiêu,
  nội dung, phương pháp, phương tiện, HTTCDH, KTĐG kết quả học tập của
  HS . Nghiên cứu HĐDH và quản lý HĐDH theo định hướng phát triển
  NLHS ở trường THPT phải được đặt trong mối quan hệ hệ thống với các hoạt
  động khác và bảo đảm tính chỉnh thể, toàn vẹn của HĐDH. Quản lý HĐDH
  theo định hướng phát triển NLHS ở trường THPT phải được tiến hành đồng 5
  bộ trên tất cả các thành tố của nó, nhằm tạo nên sự cộng hưởng và sức mạnh
  tổng thể của hệ thống.
  6.1.2. Tiếp cận hoạt động
  Dạy học là hoạt động cơ bản trong nhà trường nói chung, trường THPT
  nói riêng, dựa trên chính hoạt động tự giác, sáng tạo của GV và HS. Quản lý
  HĐDH theo định hướng phát triển NLHS đòi hỏi các chủ thể quản lý phải chủ
  động nắm bắt bản chất của dạy học theo định hướng phát triển NLHS và cách
  thức tổ chức dạy học theo định hướng phát triển NLHS. Từ đó có những giải
  pháp quản lý nhằm thay đổi nhận thức và cách làm cụ thể trong xây dựng kế
  hoạch, tổ chức, chỉ đạo, đánh giá kết quả, bồi dưỡng nâng cao NL, tạo điều
  kiện hỗ trợ cho việc triển khai HĐDH theo định hướng phát triển NLHS ở cấp
  hoạt động.
  6.1.3. Tiếp cận phát triển năng lực
  Tiếp cận phát triển NL là một xu thế mới của giáo dục hiện đại, tập trung
  vào NL hành động, hướng đến những gì người học dự kiến phải làm được hơn
  là những gì họ cần phải học được. Tiếp cận phát triển NL cũng được hiểu là
  chiến lược giảng dạy, trong đó quá trình dạy học dựa trên NL thực hiện. Quản
  lý HĐDH theo cách tiếp cận này đòi hỏi HĐDH phải hướng đến đầu ra, đến
  những NL chung và NL chuyên biệt mà HS có được sau khi hoàn thành một
  môn học, lớp học, cấp học.
  6.1.4. Tiếp cận chức năng quản lý và nội dung quản lý
  Mục tiêu quản lý HĐDH theo định hướng phát triển NLHS được hiện thực
  hóa thông qua các chức năng quản lý như lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm
  tra và đánh giá HĐDH theo định hướng phát triển NLHS. Đồng thời, mục tiêu
  quản lý HĐDH theo định hướng phát triển NLHS còn được hiện thực hóa
  thông qua các nội dung quản lý: Mục tiêu, nội dung, phương pháp, HTTCDH,
  KTĐG kết quả học tập của HS, điều kiện và nguồn lực đảm bảo Trong luận 6
  án, chúng tôi vận dụng cả hai tiếp cận để xác định khung lý thuyết và đề xuất
  các giải pháp quản lý HĐDH theo định hướng phát triển NLHS.
  6.2. Phương pháp nghiên cứu
  Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi đã sử dụng phối hợp các nhóm
  phương pháp nghiên cứu sau đây:
  6.2.1. Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý thuyết
  6.2.1.1. Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu
  Phương pháp này được sử dụng để phân tích và tổng hợp tài liệu có liên
  quan nhằm hiểu biết sâu sắc, đầy đủ hơn bản chất cũng như những dấu hiệu
  đặc thù của vấn đề nghiên cứu, trên cơ sở đó sắp xếp chúng thành một hệ
  thống lý thuyết của đề tài.
  6.2.1.2. Phương pháp khái quát hóa các nhận định độc lập
  Phương pháp này được sử dụng để rút ra những luận điểm có tính khái
  quát về các vấn đề nghiên cứu, từ những quan điểm, quan niệm độc lập.
  6.2.1.3. Phương pháp mô hình hóa
  Phương pháp này được sử dụng để xây dựng mô hình (lý luận và thực tiễn)
  về đối tượng nghiên cứu, từ đó tìm ra bản chất vấn đề mà đề tài cần đạt được.
  6.2.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn
  6.2.2.1. Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi
  Dùng các phiếu hỏi để thu thập ý kiến của CBQL, GV các trường
  THPT về:
  - Thực trạng HĐDH và quản lý HĐDH ở trường THPT theo định
  hướng phát triển NLHS;
  - Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý HĐDH ở
  trường THPT theo định hướng phát triển NLHS.
  6.2.2.2. Phương pháp trao đổi, phỏng vấn theo chủ đề
  Phương pháp này được chúng tôi sử dụng để tìm hiểu sâu thêm các vấn
  đề về thực trạng HĐDH và quản lý HĐDH ở trường THPT theo định hướng 7
  phát triển NLHS, thông qua việc trao đổi trực tiếp với các đối tượng điều tra,
  các chuyên gia.
  6.2.2.3. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục
  Phương pháp này được sử dụng để thu thập các thông tin thực tế, có ý
  nghĩa đối với đề tài nghiên cứu.
  6.2.2.4. Phương pháp thử nghiệm
  Phương pháp này được sử dụng để đánh giá tính hiệu quả của các giải pháp
  quản lý HĐDH ở trường THPT theo định hướng phát triển NLHS đã đề xuất.
  6.2.3. Phương pháp thống kê toán học
  Sử dụng các công thức thống kê để xử lý số liệu thu được về mặt định
  lượng, so sánh và đưa ra kết quả nghiên cứu của luận án.
  7. Những luận điểm cần bảo vệ
  7.1. Quản lý HĐDH theo định hướng phát triển NLHS là một mô thức
  quản lý tối ưu để nâng cao chất lượng dạy học ở trường THPT. Mô thức quản
  lý này đòi hỏi phải đổi mới một cách đồng bộ mục đích, yêu cầu, nội dung,
  cách thức quản lý; đồng thời phải tính đến ảnh hưởng của các yếu tố khách
  quan, chủ quan đến quá trình quản lý.
  7.2. Chuyển dạy học và quản lý HĐDH theo định hướng nội dung như
  hiện nay sang dạy học và quản lý HĐDH theo định hướng phát triển NLHS
  vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với GV và CBQL các trường THPT
  không chỉ trong khu vực Bắc Trung Bộ mà trong phạm vi cả nước.
  7.3. Đề xuất các giải pháp quản lý HĐDH theo định hướng phát triển
  NLHS, một mặt phải dựa trên các chức năng quản lý; mặt khác phải dựa trên
  nội dung quản lý HĐDH theo định hướng phát triển NLHS.
  8. Đóng góp của luận án
  8.1. Góp phần làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận về HĐDH và
  quản lý HĐDH ở trường THPT theo định hướng phát triển NLHS. 8
  8.2. Đưa ra được bức tranh đầy đủ, khách quan về thực trạng HĐDH và
  quản lý HĐDH theo định hướng phát triển NLHS ở một số trường THPT khu
  vực Bắc Trung Bộ.
  8.3. Xây dựng khung NL của HS THPT; Thiết kế được Chương trình
  bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý HĐDH cho CBQL trường THPT và Bộ
  tiêu chí đánh giá chất lượng HĐDH theo định hướng phát triển NLHS.
  8.4 Đề xuất 6 giải pháp quản lý HĐDH ở trường THPT theo định
  hướng phát triển NLHS và thử nghiệm một giải pháp đem lại kết quả cao.
  9. Cấu trúc luận án
  Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Kiến nghị, Tài liệu tham khảo và Phụ lục
  nghiên cứu; luận án gồm 3 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận của vấn đề quản lý hoạt động dạy học ở
  trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển
  năng lực học sinh.
  Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động dạy học ở trường trung học
  phổ thông các tỉnh Bắc Trung Bộ theo định hướng phát triển
  năng lực học sinh.
  Chương 3: Các giải pháp quản lý hoạt động dạy học ở trường trung học
  phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

  Xem Thêm: Quản lý hoạt động dạy học ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý hoạt động dạy học ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status