Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Dáng điệu tiệm cận của một số hệ vi phân đa trị trong không gian vô hạn chiều

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Dáng điệu tiệm cận của một số hệ vi phân đa trị trong không gian vô hạn chiều

  Mục lục
  Lời cam đoan 1
  Lời cảm ơn 2
  Mục lục . 3
  MỞ ĐẦU . 5
  Chương 1. KIẾN THỨC CHUẨN BỊ . 15
  1.1. CC KHÆNG GIAN H€M 15
  1.2. L THUYẾT NỬA NHÂM 16
  1.2.1. Nửa nhâm li¶n tục mạnh v c¡c trường hợp đặc biệt 16
  1.2.2. Nửa nhâm t½ch ph¥n 19
  1.3. ĐỘ ĐO KHÆNG COMPACT (MNC) V€ CC ƯỚC LƯỢNG
  ĐỘ ĐO . 23
  1.4. NH XẠ N’N V€ CC ĐỊNH L ĐIỂM BẤT ĐỘNG CHO
  NH XẠ ĐA TRỊ . 28
  1.5. TẬP HÓT TO€N CỤC CHO NỬA DÁNG ĐA TRỊ 30
  1.6. GIẢI TCH BẬC PH…N SỐ . 31
  1.6.1. Đạo h m v t½ch ph¥n bậc ph¥n số 31
  1.6.2. Cæng thức nghiệm cho b i to¡n với phương tr¼nh vi ph¥n
  bậc ph¥n số . 32
  Chương 2. DNG ĐIỆU TIỆM CẬN NGHIỆM CỦA MỘT LỚP BAO
  H€M THỨC VI PH…N H€M NỬA TUYẾN TNH . 354
  2.1. ĐẶT B€I TON 35
  2.2. SỰ TỒN TẠI NGHIỆM TCH PH…N 36
  2.3. SỰ TỒN TẠI TẬP HÓT TO€N CỤC 44
  2.4. P DỤNG . 50
  2.4.1. Bao h m thức trong miền bị chặn 50
  2.4.2. Bao h m thức trong miền khæng bị chặn . 52
  Chương 3. NGHIỆM ĐỐI TUẦN HO€N CỦA BAO H€M THỨC VI PH…N
  NỬA TUYẾN TNH 56
  3.1. ĐẶT B€I TON 56
  3.2. SỰ TỒN TẠI CỦA LỚP NGHIỆM ĐỐI TUẦN HO€N 56
  3.3. P DỤNG . 68
  3.3.1. V½ dụ 1 . 68
  3.3.2. V½ dụ 2 . 70
  Chương 4. TNH ỔN ĐỊNH YẾU CỦA HỆ VI PH…N BẬC PH…N SỐ
  NỬA TUYẾN TNH 73
  4.1. ĐẶT B€I TON 73
  4.2. KHÆNG GIAN H€M V€ ĐỘ ĐO 74
  4.3. SỰ TỒN TẠI NGHIỆM TR–N NỬA TRỤC 78
  4.4. TNH ỔN ĐỊNH YẾU . 90
  4.5. P DỤNG . 93
  4.6. TRƯỜNG HỢP B€I TON ĐƠN TRỊ . 100
  DANH MỤC CÆNG TRœNH KHOA HỌC CỦA TC GIẢ LI–N QUAN
  ĐẾN LUẬN N 108
  T€I LIỆU THAM KHẢO . 1095
  MỞ ĐẦU
  1. Lịch sử vấn đề v l½ do chọn đề t i
  Thuật ngữ hệ vi ph¥n đa trị được dòng để chỉ c¡c b i to¡n với bao h m
  thức vi ph¥n hoặc c¡c phương tr¼nh vi ph¥n (đạo h m ri¶ng) m t½nh duy
  nhất nghiệm của nâ bị ph¡ vỡ. C¡c hệ vi ph¥n đa trị khæng chỉ l mæ h¼nh
  tổng qu¡t của phương tr¼nh vi ph¥n m cán xuất ph¡t từ nhiều b i to¡n quan
  trọng, trong đâ câ thể kể đến b i to¡n điều khiển phản hồi đa trị, b i to¡n
  ch½nh quy hâa phương tr¼nh vi ph¥n với phần phi tuyến khæng li¶n tục, c¡c bất
  đẳng thức vi biến ph¥n. Nghi¶n cứu d¡ng điệu nghiệm của bao h m thức tiến
  hâa trong phạm vi luận ¡n n y bao gồm c¡c c¥u hỏi về t½nh ổn định (hoặc ổn
  định yếu) của nghiệm, sự tồn tại tập hót của hệ động lực sinh bởi tập nghiệm
  v c¡c lớp nghiệm đặc biệt (nghiệm đối tuần ho n, nghiệm ph¥n r¢).
  C¡c bao h m thức tiến hâa trong khæng gian hữu hạn chiều đ¢ được nghi¶n
  cứu từ kh¡ sớm. C¡c kết quả về t½nh giải được v cấu tróc tập nghiệm đ¢ được
  tr¼nh b y một c¡ch hệ thống trong c¡c cuốn s¡ch chuy¶n khảo [9, 32]. Tiếp
  theo đâ, bao h m thức tiến hâa trong khæng gian Banach tổng qu¡t v ứng
  dụng của nâ trở th nh chủ đề nghi¶n cứu câ t½nh thời sự trong hơn một thập
  kỷ qua. C¡c cuốn s¡ch chuy¶n khảo theo hướng n y câ thể kể đến [42, 72].
  Nghi¶n cứu d¡ng điệu tiệm cận của nghiệm l một trong những vấn đề
  trung t¥m của l½ thuyết định t½nh phương tr¼nh vi t½ch ph¥n. Cæng cụ để
  nghi¶n cứu d¡ng điệu nghiệm của c¡c hệ vi ph¥n (đạo h m ri¶ng) l đa dạng
  tòy theo đặc trưng từng hệ. Đối với c¡c phương tr¼nh vi ph¥n thường, l½ thuyết
  ổn định Lyapunov l cæng cụ hữu hiệu để giải quyết vấn đề n y. Ngo i ra, một6
  số phương ph¡p kh¡c như phương ph¡p so s¡nh (xem [58]), phương ph¡p điểm
  bất động (xem [19]) cũng được sử dụng. Trong khi đâ, để nghi¶n cứu d¡ng
  điệu nghiệm của c¡c phương tr¼nh đạo h m ri¶ng, người ta thường sử dụng l½
  thuyết tập hót to n cục (xem [27]).
  C¡c kết quả còng với c¡c lược đồ nghi¶n cứu d¡ng điệu tiệm cận nghiệm
  của c¡c hệ vi ph¥n thường v phương tr¼nh đạo h m ri¶ng đ¢ được ph¡t triển
  cho c¡c bao h m thức vi ph¥n. Do t½nh chất khæng duy nhất nghiệm của b i
  to¡n Cauchy ứng với bao h m thức tiến hâa, l½ thuyết ổn định Lyapunov khæng
  khả dụng trong việc nghi¶n cứu t½nh ổn định của nghiệm dừng. Đối với c¡c
  bao h m thức tiến hâa trong khæng gian hữu hạn chiều, kh¡i niệm ổn định
  yếu đ¢ được đề xuất bởi Filippov năm 1988 (xem [36]) v phương ph¡p h m
  Lyapunov cải tiến để chứng minh t½nh ổn định yếu cho bao h m thức tiến hâa
  đ¢ được tr¼nh b y trong [2]. Đối với c¡c bao h m thức tiến hâa trong khæng
  gian væ hạn chiều, c¡ch tiếp cận thường được sử dụng nhất l l½ thuyết tập
  hót.
  Trong v i thập kỷ trở lại đ¥y, l½ thuyết tập hót to n cục ph¡t triển mạnh
  mẽ v thu được rất nhiều kết quả câ t½nh hệ thống (xem t i liệu chuy¶n khảo
  [65]). Đối với c¡c hệ vi ph¥n đa trị, l½ thuyết tập hót cũng tương đối ho n thiện
  với nhiều lược đồ nghi¶n cứu. Trong đâ đ¡ng chó þ nhất l l½ thuyết tập hót
  to n cục cho nửa dáng đa trị được giới thiệu bởi Melnik v Valero năm 1998
  (xem [52]) còng với l½ thuyết nửa dáng suy rộng của Ball [11, 12]. Những đ¡nh
  gi¡, so s¡nh về hai phương ph¡p n y đ¢ được Caraballo ph¥n t½ch trong [22].
  Ngo i ra cán câ l½ thuyết hót quỹ đạo được ph¡t triển bởi Chepyzov v Vishik
  năm 1997 (xem [28]), đ¥y cũng l một cæng cụ hữu hiệu để nghi¶n cứu d¡ng
  điệu nghiệm của c¡c hệ đạo h m ri¶ng m t½nh duy nhất nghiệm khæng được
  bảo đảm. Tiếp sau đâ l½ thuyết tập hót lòi, tập hót đều cho c¡c hệ động lực đa
  trị cũng được x¥y dựng để l m việc với c¡c hệ vi ph¥n khæng æ-tæ-næm (xem
  [23, 24, 53]). Đặc biệt, trong c¡c năm 2014-2015, những cải tiến đ¡ng kể cho l½7
  thuyết tập hót đ¢ được cæng bố trong c¡c cæng tr¼nh [30, 41]. Những kết quả
  mới nhất n y tập trung v o việc giảm nhẹ điều kiện về t½nh li¶n tục v đưa
  ra ti¶u chuẩn compact tiệm cận cho nửa nhâm/nửa qu¡ tr¼nh dựa tr¶n độ đo
  khæng compact. Tuy nhi¶n những ti¶u chuẩn n y khi ¡p dụng cho c¡c hệ vi
  ph¥n h m cán gặp phải nhiều khâ khăn về mặt kỹ thuật do khæng gian pha
  tương ứng câ cấu tróc phức tạp.
  Trong luận ¡n n y, sử dụng lược đồ của Melnik v Valero, chóng tæi nghi¶n
  cứu sự tồn tại tập hót to n cục cho nửa dáng đa trị sinh bởi lớp bao h m thức
  vi ph¥n nửa tuyến t½nh
  u

  (t) 2 Au(t) + F(u(t); u t ); t 0; (1)
  u(s) = φ(s); s 2 [ h; 0]; (2)
  ở đ¥y u l h m nhận gi¡ trị trong khæng gian Banach X, u t l h m trễ, tức l
  u t (s) = u(t+s) với s 2 [ h; 0], F l một h m đa trị x¡c định tr¶n một tập con
  của X C([ h; 0]; X) v A : D(A) X ! X l một to¡n tử tuyến t½nh thỏa
  m¢n điều kiện Hille-Yosida nhưng x¡c định khæng trò mật, tức l D(A) ̸ = X.
  Như đ¢ đề cập trong [71], trong nhiều b i to¡n nửa tuyến t½nh, th nh phần
  phi tuyến nhận gi¡ trị nằm ngo i D(A). Khi đâ ta cần phải nghi¶n cứu trường
  hợp m to¡n tử A khæng x¡c định trò mật. Ta câ thể t¼m thấy trong [31] c¡c
  mæ h¼nh cụ thể với to¡n tử A được x¡c định khæng trò mật.
  Với giả thiết to¡n tử A x¡c định khæng trò mật v thỏa m¢n điều kiện
  Hille-Yosida, đ¢ câ một số nghi¶n cứu về t½nh giải được cũng như t½nh ổn định
  nghiệm của b i to¡n dạng (1)-(2). Cụ thể, c¡c kết quả cho trường hợp F l
  h m đơn trị câ trong [1, 4, 35, 71]. Trong trường hợp bao h m thức, câ thể kể
  đến c¡c kết quả [26, 59].
  C¡c kết quả về sự tồn tại tập hót to n cục cho lớp b i to¡n (1)-(2) chưa
  được biết đến nhiều. Trong trường hợp F l h m đơn trị, điều kiện tồn tại tập
  hót to n cục đ¢ được nghi¶n cứu trong [76] (với trễ hữu hạn) v trong [18] (với
  trễ væ hạn). Trong c¡c nghi¶n cứu n y, c¡c t¡c giả đặt ra hai điều kiện sau8
   nửa nhâm sinh bởi phần tuyến t½nh tr¶n D(A) l compact;
   h m phi tuyến thỏa m¢n điều kiện Lipschitz.
  Khi nghi¶n cứu lớp b i to¡n n y, chóng tæi cố gắng giảm nhẹ hai điều kiện
  kể tr¶n trong trường hợp trễ hữu hạn. Cụ thể, nếu S

  ( ) l khæng compact,
  chóng tæi sẽ giả thiết F thỏa m¢n một điều kiện ch½nh quy biểu diễn bởi độ
  đo khæng compact, điều kiện n y được thỏa m¢n nếu F = F 1 + F 2 với F 1 l
  một h m đơn trị câ t½nh chất Lipschitz cán F 2 đa trị v compact.
  Trong v i thập kỷ trở lại đ¥y, c¡c phương tr¼nh/bao h m thức tiến hâa bậc
  ph¥n số đ¢ thu hót sự quan t¥m của nhiều nh nghi¶n cứu bởi c¡c ứng dụng
  của chóng trong việc mæ tả c¡c hiện tượng khoa học, kỹ thuật. C¡c phương
  tr¼nh vi ph¥n bậc ph¥n số được dòng để mæ tả c¡c b i to¡n ở nhiều lĩnh vực,
  v½ dụ như b i to¡n về lưu biến học, mạng điện, điện hâa học . Chi tiết hơn,
  ta câ thể xem tại c¡c t i liệu chuy¶n khảo của Miller v Ross [54], Podlubny
  [64], v Kilbas v c¡c cộng sự [44]. Gần đ¥y, do t½nh ứng dụng của đạo h m
  bậc ph¥n số trong mæ h¼nh hâa đồng thời với sự ph¡t triển của giải t½ch bậc
  ph¥n số, nhiều hệ vi ph¥n bậc nguy¶n được mở rộng th nh c¡c mæ h¼nh bậc
  ph¥n số. Theo hướng ph¡t triển n y, ta câ thể kể tới c¡c kết quả ti¶u biểu
  [57, 83, 84].
  Trong luận ¡n, b¶n cạnh lớp bao h m thức tiến hâa bậc nhất, chóng tæi
  nghi¶n cứu một lớp bao h m thức tiến hâa bậc ph¥n số 2 (0; 1) với mục
  ti¶u t¼m ra c¡c điều kiện chấp nhận được cho t½nh ổn định của nghiệm dừng.
  Tuy nhi¶n với c¡c phương tr¼nh/bao h m thức tiến hâa bậc ph¥n số, c¡ch tiếp
  cận của l½ thuyết tập hót lại khæng khả dụng khi nghi¶n cứu d¡ng điệu tiệm
  cận nghiệm do to¡n tử nghiệm khæng câ t½nh chất kiểu nửa nhâm. Hơn nữa,
  với c¡c bao h m thức tiến hâa bậc ph¥n số, c¡c kh¡i niệm ổn định theo nghĩa
  Lyapunov cũng khæng thể ¡p dụng được. Do đâ, chóng tæi đưa ra kh¡i niệm
  Ổn định tiệm cận yếu của nghiệm tầm thường khi nghi¶n cứu d¡ng điệu tiệm
  cận của lớp bao h m thức vi ph¥n bậc ph¥n số câ xung, với điều kiện khæng9
  cục bộ v trễ hữu hạn dạng
  C
  D

  0
  u(t) 2 Au(t) + F(t; u(t); u t ); t > 0; t ̸ = t k ; k 2 ; (3)
  ∆u(t k ) = I k (u(t k )); (4)
  u(s) + g(u)(s) = φ(s); s 2 [ h; 0]; (5)
  trong đâ C D
  0
  ; 2 (0; 1), l đạo h m bậc ph¥n số theo nghĩa Caputo, A l một
  to¡n tử tuyến t½nh đâng trong X sinh ra nửa nhâm li¶n tục mạnh W( ), F :
  R + X C([ h; 0]; X) ! P (X) l một ¡nh xạ đa trị, ∆u(t k ) = u(t
  +
  k
  ) u(t

  k
  ),
  k 2  N , I k v g l c¡c h m li¶n tục, u t l h m trễ theo thời gian t, tức l
  u t (s) = u(t + s); s 2 [ h; 0].
  Hệ (3)-(5) l dạng tổng qu¡t hâa của b i to¡n Cauchy câ xung (mæ tả bởi
  (4)) v điều kiện ban đầu khæng cục bộ (điều kiện (5)). Trong c¡c mæ h¼nh
  thực tế, điều kiện khæng cục bộ cho những mæ tả tốt hơn so với điều kiện ban
  đầu cổ điển, v½ dụ, điều kiện
  u(s) +
  M ∑
  i=1
  c i u( i + s) = φ(s); s 2 [ h; 0];
  cho ph²p ta th¶m c¡c đo đạc tại c¡c thời điểm kh¡c thời điểm ban đầu. Kết
  quả đầu ti¶n v þ nghĩa vật l½ cho b i to¡n khæng cục bộ câ thể xem trong [20].
  C¡c phương tr¼nh vi ph¥n với điều kiện ban đầu khæng cục bộ đ¢ được nghi¶n
  cứu bởi nhiều t¡c giả, điển h¼nh l c¡c kết quả [26, 47, 48]. Mặt kh¡c, điều kiện
  xung (4) được sử dụng để mæ tả c¡c hệ động lực câ sự thay đổi trạng th¡i đột
  ngột tại một số thời điểm, thường gặp trong vật l½, sinh học, kĩ thuật, . C¡c
  kết quả cơ bản về phương tr¼nh vi ph¥n câ xung câ thể t¼m thấy trong c¡c t i
  liệu [14, 46].
  Gần đ¥y, một số trường hợp ri¶ng của b i to¡n (3)-(5) dưới dạng bao h m
  thức được nghi¶n cứu rộng r¢i. Về sự tồn tại v t½nh chất tập nghiệm, chóng ta
  câ thể kể tới một số kết quả ti¶u biểu trong c¡c cæng tr¼nh [25, 81, 82], trong
  đâ, t½nh giải được của b i to¡n được x²t tr¶n khoảng compact v cấu tróc của10
  tập nghiệm dạng R được xem x²t. Lớp b i to¡n điều khiển được ứng với bao
  h m thức vi ph¥n bậc ph¥n số cũng được nghi¶n cứu trong một số b i b¡o gần
  đ¥y như [66, 80]. Tuy nhi¶n, một trong những c¥u hỏi quan trọng nhất đối với
  lớp b i to¡n (3)-(5), đâ l t½nh ổn định của nghiệm chưa được nghi¶n cứu.
  Để nghi¶n cứu t½nh ổn định nghiệm cho lớp b i to¡n n y, chóng tæi đưa ra
  kh¡i niệm ổn định tiệm cận yếu của nghiệm tầm thường: Kþ hiệu (φ) l tập
  nghiệm của b i to¡n (3)-(5) ứng với điều kiện ban đầu φ sao cho 0 2 (0).
  Nghiệm tầm thường của b i to¡n (3)-(5) được gọi l ổn định tiệm cận yếu nếu
  nâ thỏa m¢n hai điều kiện
  1) ổn định: với mọi ϵ > 0, tồn tại > 0 sao cho nếu ∥ φ ∥ h < th¼ ∥ u t ∥ h <
  ϵ với mọi u 2 (φ) v t > 0, ở đ¥y ∥ ∥ h kþ hiệu chuẩn sup trong
  C([ h; 0]; X);
  2) hót yếu: với mọi φ 2 B , tồn tại u 2 (φ) thỏa m¢n ∥ u t ∥ h ! 0 khi
  t ! + 1 .
  Chóng tæi nghi¶n cứu t½nh ổn định tiệm cận yếu của nghiệm tầm thường cho
  hệ (3)-(5) bằng c¡ch sử dụng lþ thuyết điểm bất động cho ¡nh xạ n²n tr¶n c¡c
  khæng gian h m phò hợp.
  Trong nghi¶n cứu định t½nh c¡c hệ vi t½ch ph¥n, còng với l½ thuyết ổn định,
  việc t¼m c¡c lớp nghiệm đặc biệt, v½ dụ như nghiệm tuần ho n, đối tuần ho n
  cũng l hướng nghi¶n cứu thu hót sự quan t¥m của nhiều nh to¡n học. Nghiệm
  đối tuần ho n của c¡c hệ vi ph¥n được sử dụng trong nhiều qu¡ tr¼nh vật l½
  (câ thể xem trong [13, 16, 45]). Một số kết quả về sự tồn tại nghiệm đối tuần
  ho n cho c¡c lớp phương tr¼nh tiến hâa tuyến t½nh v nửa tuyến t½nh đ¢ được
  thiết lập, bắt nguồn từ c¡c nghi¶n cứu của Okochi (xem [60], [61], [62]). Theo
  hướng n y, ta câ kể tới c¡c kết quả ti¶u biểu của Haraux ([38]), Liu ([49]),
  Wang ([79]). Năm 2012, bằng c¡ch tiếp cận của l½ thuyết nửa nhâm, Liu [50]
  chứng minh được sự tồn tại của nghiệm yếu đối tuần ho n cho lớp b i to¡n

  Xem Thêm: Dáng điệu tiệm cận của một số hệ vi phân đa trị trong không gian vô hạn chiều
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Dáng điệu tiệm cận của một số hệ vi phân đa trị trong không gian vô hạn chiều sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status