Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Chính sách hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội ở Việt Nam hiện nay

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chính sách hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội ở Việt Nam hiện nay

  MỤC LỤC


  Trang
  MỞ ĐẦU 1
  Chương 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN
  CHÍNH SÁCH HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN
  PHẠM TỘI


  9
  1.1. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài 9
  1.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam 15
  1.3. Những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu 27
  Chương 2. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH HÌNH SỰ
  ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI

  31
  2.1. Khái niệm, đặc điểm, mục tiêu và các nguyên tắc của chính sách hình sự
  đối với người chưa thành niên phạm tội

  31
  2.2. Yêu cầu và các yếu tố bảo đảm xây dựng, thực hiện chính sách hình sự đối
  với người chưa thành niên phạm tội

  52
  2.3. Nội dung, các nhân tố tác động và các biện pháp thực hiện chính sách hình
  sự đối với người chưa thành niên phạm tội

  61
  Chương 3. CHÍNH SÁCH HÌNH SỰ HIỆN HÀNH ĐỐI VỚI NGƯỜI
  CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI Ở VIỆT NAM

  75
  3.1. Chính sách hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội thể hiện trong
  pháp luật hình sự Việt Nam hiện nay
  75
  3.2. Nhận xét, đánh giá về chính sách hình sự đối với người chưa thành niên
  phạm tội thể hiện trong pháp luật hình sự Việt Nam hiện nay

  105
  Chương 4. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HÌNH SỰ ĐỐI VỚI
  NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

  111
  4.1. Tình hình thực hiện chính sách hình sự đối với người chưa thành niên phạm
  tội ở Việt Nam hiện nay

  111
  4.2. Giải pháp hoàn thiện chính sách hình sự đối với người chưa thành niên phạm
  tội ở Việt Nam hiện nay

  134
  KẾT LUẬN 148
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN
  ÁN ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ

  150
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 151  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT


  CHỮ VIẾT TẮT CHỮ NGUYÊN NGHĨA
  BLHS Bộ luật hình sự
  CSHS Chính sách hình sự
  NCTN Người chưa thành niên

  1

  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, con người và vấn đề bảo đảm quyền con
  người là trung tâm của mọi hoạt động xã hội. Quan điểm xuyên suốt thể hiện trong
  đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam là luôn coi con người vừa là
  mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước, trong đó trẻ em, người chưa
  thành niên (NCTN) được ví như măng non, là nguồn hạnh phúc của gia đình, tương
  lai của dân tộc, chủ nhân kế tục sự nghiệp phát triển đất nước. Cương lĩnh xây dựng
  đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011)
  đã nhấn mạnh: “ Chú trọng cải thiện điều kiện sống, lao động và học tập của
  thanh niên, thiếu niên, giáo dục và bảo vệ trẻ em ”[39, tr.79-80]. Đối với NCTN
  nói chung, trẻ em nói riêng, quan điểm của Nhà nước ta là bảo vệ, chăm sóc và giáo
  dục nhằm giúp họ phát triển về thể chất lẫn tinh thần một cách tốt nhất. Điều 37
  Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi, bổ sung năm 2013)
  xác định: “Trẻ em được Nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo
  dục; được tham gia vào các vấn đề về trẻ em”. Điều 5 Luật Bảo vệ, chăm sóc và
  giáo dục trẻ em năm 2004 cũng quy định rõ: “Việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ
  em là trách nhiệm của gia đình, nhà trường, Nhà nước, xã hội và công dân”. Trên
  bình diện chính sách hình sự (CSHS) của Đảng và Nhà nước ta thì Hiến pháp và
  pháp luật luôn coi trẻ em, NCTN là đối tượng cần bảo vệ, chăm sóc và quan tâm
  đặc biệt đối với cả hai trường hợp, khi họ là chủ thể của tội phạm cũng như khi họ
  là đối tượng tác động của tội phạm.
  Trong những năm gần đây, tình hình tội phạm do NCTN thực hiện ở nước ta
  có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Theo thống kê của Ban chủ nhiệm Đề
  án 4 Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, từ năm 2006 đến năm 2015 cả
  nước xảy ra 95.474 vụ phạm pháp hình sự về trật tự xã hội do NCTN thực hiện, với
  tổng số 147.590 đối tượng. Số vụ, số đối tượng là NCTN phạm tội hàng năm có xu
  hướng tăng lên; thành phần đối tượng, lĩnh vực phạm tội ngày càng đa dạng hơn;
  tính chất hành vi phạm tội, phương thức thủ đoạn và hậu quả gây ra ngày càng
  nghiêm trọng, nguy hiểm hơn. Các tội phạm giết người, cướp tài sản, trộm cắp tài
  sản, gây rối trật tự công cộng và tội phạm về ma túy do NCTN gây ra đang ngày
  2

  càng phổ biến. Hành vi phạm tội của NCTN không còn đơn giản do bồng bột, thiếu
  suy nghĩ mà đã có sự tính toán, chuẩn bị kỹ càng và khá tinh vi, thậm chí đã hình
  thành các băng nhóm tội phạm có tổ chức. Đứng trước thực trạng đó, gia đình, nhà
  trường và xã hội đã có nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu nguy cơ nêu trên. Tuy
  nhiên, để đưa ra được một giải pháp đồng bộ, hiệu quả cho vấn đề này, trước hết
  phải xác định một cách khoa học, khách quan và đúng đắn về nguyên nhân cũng
  như đặc điểm tâm lý lứa tuổi của NCTN nói chung và NCTN phạm tội nói riêng.
  Xuất phát từ đặc điểm đặc trưng về tâm lý, giới tính, lứa tuổi của NCTN
  phạm tội đó là những người chưa thật sự trưởng thành, họ đang ở độ tuổi bẻ gãy
  sừng trâu, có những hạn chế nhất định về thể chất và tâm lý, suy nghĩ của NCTN
  thường thiếu chín chắn, mang tính bộc phát, ngẫu hứng cho nên CSHS đối với
  những đối tượng này cũng có nhiều điểm khác biệt so với đối tượng là người đã
  thành niên phạm tội. Điều 40 Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em có ghi:
  “Các quốc gia thừa nhận quyền của mọi trẻ em bị cho là tố cáo hay bị công nhận là
  đã vi phạm luật hình sự được đối xử phù hợp với việc cổ vũ ý thức của trẻ em
  Cách đối xử cũng phải tính đến lứa tuổi của trẻ em và đến điều mong muốn làm sao
  thúc đẩy sự tái hòa nhập vào việc đảm đương một vai trò xây dựng trong xã hội trẻ
  em ”[34]. Nhận thức này đã được nhà làm luật thể chế hóa trong các quy định của
  pháp luật hình sự và tố tụng hình sự Việt Nam, từ quy định về độ tuổi chịu trách
  nhiệm hình sự, nguyên tắc xử lý đối với NCTN phạm tội, các loại hình phạt và biện
  pháp tư pháp áp dụng đối với NCTN phạm tội, vấn đề quyết định hình phạt và các
  biện pháp tha miễn đối với NCTN phạm tội đến các quy định về trình tự, thủ tục tố
  tụng đối với NCTN phạm tội. Đây chính là cơ sở pháp lý cho việc tiến hành các
  hoạt động truy cứu trách nhiệm hình sự đối với NCTN phạm tội, đảm bảo phòng
  ngừa, ngăn chặn tội phạm, phát hiện chính xác, nhanh chóng và xử lý công minh,
  kịp thời mọi hành vi phạm tội, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.
  Có thể khẳng định, đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm
  do NCTN thực hiện nói riêng không phải là nhiệm vụ của riêng ai mà là trách
  nhiệm của mỗi công dân, từng gia đình, các cơ quan nhà nước và của toàn thể xã
  hội. Cuộc đấu tranh này chỉ có thể thu được kết quả tốt khi có sự tham gia đông đảo
  của các giai tầng trong xã hội với một hệ thống các biện pháp đa dạng, đặc biệt,
  3

  phải có một hệ thống các quan điểm, đường lối, chủ trương, định hướng chỉ đạo phù
  hợp và kịp thời nhằm đảm bảo từng bước đi thích hợp, vừa mang tính sách lược,
  vừa thể hiện tính chiến lược trong những điều kiện, hoàn cảnh nhất định. Hệ thống
  các quan điểm, đường lối, chủ trương, định hướng chỉ đạo trong đấu tranh phòng,
  chống tội phạm do NCTN thực hiện được gọi là CSHS. CSHS do đó trở thành hạt
  nhân của cuộc đấu tranh này, góp phần phối hợp hoạt động của các cơ quan nhà
  nước, tổ chức xã hội và công dân vào mục đích khắc phục, hạn chế và loại trừ tội
  phạm ra khỏi xã hội.
  CSHS đối với NCTN phạm tội bảo đảm sự thống nhất giữa ý chí của giai cấp
  cầm quyền với pháp luật của Nhà nước, giữa pháp luật với việc áp dụng pháp luật đó
  trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Việc hiểu không đúng, hoạch định không
  đúng hoặc thực hiện không đúng CSHS đối với NCTN phạm tội sẽ làm giảm hiệu
  quả của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Khẳng định này đã được chứng
  minh trong thực tiễn, nhận thức không đúng CSHS đối với NCTN phạm tội có khả
  năng dẫn đến những hạn chế, thiếu sót, sai lầm trong công tác xây dựng pháp luật,
  trong thực tiễn áp dụng và thi hành pháp luật. Không nắm vững CSHS đối với NCTN
  phạm tội sẽ làm cho việc thực hiện chủ trương, đường lối trở nên gò bó, cứng nhắc
  hoặc tùy tiện, thái quá, không đạt được hiệu quả như mong muốn [104].
  Xuất phát từ thực tiễn cho thấy, những năm qua việc nắm bắt và thực hiện
  CSHS đối với NCTN phạm tội còn tồn tại nhiều bất cập. Pháp luật hình sự quy định
  về tội phạm và hình phạt đối với NCTN phạm tội còn nhiều bất cập, việc tổ chức
  thực thi pháp luật hình sự trong đấu tranh phòng, chống tội phạm còn nhiều hạn
  chế, trong khi đó, công tác tổng kết thực tiễn lại rất ít được quan tâm. Vì thế, những
  vấn đề lý luận và thực tiễn về CSHS đối với NCTN phạm tội cũng như việc triển
  khai thực hiện CSHS đối với NCTN phạm tội còn tản mạn, thiếu thống nhất. Để
  góp phần hệ thống hóa, kiến giải, làm sáng tỏ các vấn đề lý luận và thực tiễn triển
  khai thực hiện CSHS đối với NCTN phạm tội. Trên cơ sở đó, đưa ra một số giải
  pháp hoàn thiện CSHS đối với NCTN phạm tội ở Việt Nam, tác giả chọn nghiên
  cứu đề tài: “Chính sách hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội ở Việt Nam
  hiện nay”.

  4

  2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của luận án
  - Mục đích của luận án: Nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực tiễn triển
  khai thực hiện CSHS đối với NCTN phạm tội ở Việt Nam hiện nay, trên cơ sở đó đề
  xuất một số giải pháp cụ thể cho việc hoạch định và triển khai thực hiện CSHS đối
  với NCTN phạm tội trong thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.
  - Nhiệm vụ của luận án: Để đạt được mục đích nêu trên, luận án đặt ra và
  phải giải quyết các nhiệm vụ sau đây:
  + Kiến giải làm rõ nội hàm khái niệm CSHS đối với NCTN phạm tội; xác
  định vị trí, vai trò, đặc điểm, mục tiêu, các nguyên tắc và ý nghĩa của CSHS đối với
  NCTN phạm tội trong thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, hay nói
  cách khác là xác định mối liên hệ giữa CSHS đối với NCTN phạm tội và hiệu quả
  thực tế của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm do NCTN thực hiện;
  + Phân tích làm rõ yêu cầu và các yếu tố bảo đảm xây dựng và thực hiện
  CSHS đối với NCTN phạm tội; nội dung, các nhân tố tác động và các biện pháp
  thực hiện CSHS đối với NCTN phạm tội;
  + Phân tích sự thể hiện của CSHS đối với NCTN phạm tội trong pháp luật hình
  sự Việt Nam thông qua các khía cạnh: mục tiêu, quan điểm, đường lối xử lý, nguyên
  tắc xử lý, quy định về tội phạm, quy định về hình phạt đối với NCTN phạm tội;
  + Đánh giá khách quan, toàn diện thực trạng hoạch định, thực hiện (điều tra,
  truy tố, xét xử, định tội danh, quyết định hình phạt), phân tích và đánh giá CSHS
  đối với NCTN phạm tội ở Việt Nam hiện nay.
  3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của luận án
  - Đối tượng nghiên cứu của luận án: Những vấn đề lý luận về CSHS đối
  với NCTN phạm tội, CSHS hiện hành đối với NCTN phạm tội ở Việt Nam và việc
  triển khai thực hiện CSHS đối với NCTN phạm tội ở Việt Nam hiện nay.
  - Phạm vi nghiên cứu của luận án:
  + Phạm vi nội dung: Dưới góc độ khoa học pháp lý, quan niệm như thế nào
  là CSHS đã được nhiều tác giả quan tâm, đề cập trong sách, báo pháp lý. Trong đó,
  các tác giả đã đưa ra nhiều quan điểm khác nhau về khái niệm và nội dung của
  CSHS. Sự khác nhau giữa các quan điểm này thể hiện chủ yếu ở quan niệm CSHS
  theo nghĩa rất rộng, rộng hay hẹp. Tuy nhiên, giữa các quan điểm đó lại không có sự
  khác nhau về nội dung và những bộ phận của CSHS. Với nhận thức đó, chúng tôi
  5

  cho rằng, nội dung và các bộ phận của CSHS đối với NCTN phạm tội được thể hiện
  ở chính sách pháp luật hình sự, chính sách pháp luật tố tụng hình sự, chính sách
  pháp luật thi hành án hình sự và chính sách phòng ngừa tội phạm. Trong phạm vi
  nội dung nghiên cứu luận án, chúng tôi tập trung làm rõ CSHS đối với NCTN phạm
  tội theo nghĩa hẹp chỉ bao gồm chính sách pháp luật hình sự mà cụ thể là chính sách
  về tội phạm và chính sách về hình phạt đối với NCTN phạm tội. Tất nhiên, việc giới
  hạn nội dung nghiên cứu này chỉ mang tính tương đối bởi lẽ theo phương pháp
  nghiên cứu khoa học tiếp cận vấn đề đa ngành, liên ngành, các vấn đề được bàn
  luận, phân tích, kiến giải luôn đan xen và hòa quyện với nhau trên hệ thống nền
  tảng tri thức chung.
  + Phạm vi không gian: Luận án tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận
  và thực tiễn liên quan đến chính sách về tội phạm và chính sách về hình phạt đối với
  NCTN phạm tội ở Việt Nam. Tiến hành phân tích điển hình tại địa bàn Thành phố
  Hồ Chí Minh.
  + Phạm vi thời gian: Các số liệu thống kê sử dụng trong luận án được tiến
  hành thu thập từ năm 2006 đến năm 2015.
  4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu luận án
  - Phương pháp luận: Luận án được nghiên cứu dựa trên cơ sở phương pháp
  luận biện chứng duy vật của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan
  điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
  Việt Nam về đường lối đổi mới đất nước, tinh thần cải cách tư pháp, chiến lược xây
  dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm.
  Trong quá trình nghiên cứu, luận án đã sử dụng phương pháp nghiên cứu của chuyên
  ngành Luật hình sự, Luật tố tụng hình sự, Tội phạm học, Tâm lý học, Xã hội học,
  Khoa học điều tra hình sự với các phương pháp nghiên cứu cụ thể để làm sáng tỏ bản
  chất của vấn đề CSHS đối với NCTN phạm tội.
  Đặc biệt, trong quá trình nghiên cứu, luận án sử dụng hệ thống tri thức và
  phương pháp tiếp cận của Khoa học Chính sách công vào việc giải quyết các nội
  dung của vấn đề CSHS đối với NCTN phạm tội. Bởi lẽ, pháp luật chính là một hình
  thức biểu hiện của Chính sách công. Trong nhiều đạo luật hoặc văn bản quy phạm
  pháp luật cụ thể, Chính sách công chính là linh hồn của văn bản. Nghiên cứu mối
  quan hệ giữa Chính sách công và pháp luật không đơn thuần là câu chuyện lý luận
  6

  nhận thức mang tính hàn lâm. Nhận thức rõ mối quan hệ giữa Chính sách công và
  pháp luật có thể là chìa khóa để cải thiện công tác xây dựng pháp luật. Thật khó có
  được các quy phạm pháp luật tốt nếu như ý tưởng chính sách ẩn chứa trong các văn
  bản quy phạm ấy không bảo đảm tính hợp lý, hợp pháp và khả thi. Pháp luật tốt
  luôn đi kèm với chính sách có chất lượng. Đầu tư cho công tác hoạch định, phân
  tích chính sách trong quá trình xây dựng pháp luật chính là một trong những chìa
  khóa quan trọng để nâng cao chất lượng của từng văn bản quy phạm pháp luật và
  qua đó là nâng cao chất lượng của toàn bộ hệ thống pháp luật.
  Với quan điểm hệ thống, CSHS đối với NCTN phạm tội là một bộ phận quan
  trọng không thể tách rời của chính sách pháp luật, CSHS và cũng nhằm thực hiện
  nhiệm vụ chung của chính sách pháp luật, CSHS, nhưng CSHS đối với NCTN
  phạm tội lại có nội dung, nhiệm vụ, mục đích riêng của mình. Vì vậy, nghiên cứu
  lấy nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ của chính sách pháp luật, CSHS làm xuất phát
  điểm để tiếp cận bản chất vấn đề nghiên cứu và từ đó tìm ra các liên hệ bản chất cần
  triển khai nghiên cứu trong luận án.
  - Phương pháp nghiên cứu: Trong quá trình nghiên cứu luận án chúng tôi
  sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể sau đây:
  + Phương pháp phân tích tài liệu, sử dụng để hệ thống hóa những vấn đề lý
  luận về CSHS đối với NCTN phạm tội; về quy trình chính sách từ việc hoạch định,
  tổ chức thực hiện đến việc phân tích, đánh giá chính sách; đánh giá thực tiễn điều
  tra, truy tố, xét xử đối người NCTN phạm tội qua hệ thống 200 bản án hình sự được
  thu thập tại Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Báo cáo tổng kết của Văn
  phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về
  trật tự xã hội (Bộ Công an), Báo cáo chuyên đề, Báo cáo tổng kết hàng năm của
  Tổng cục Cảnh sát, của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố
  Hồ Chí Minh, của Tổng cục thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Bộ Công an).
  + Phương pháp thống kê, phân tích, so sánh số liệu thống kê, sử dụng để điều
  tra, khảo sát thực tế và thống kê tình hình NCTN phạm tội ở Việt Nam trong thời gian
  qua nhằm làm căn cứ cho việc xây dựng và hoàn thiện CSHS đối với NCTN phạm tội.
  + Phương pháp tổng kết thực tiễn, sử dụng để nghiên cứu tổng kết đánh giá
  những kết quả, tài liệu thu thập được từ thực tiễn áp dụng các quy định của pháp
  luật hình sự về tội phạm và hình phạt đối với NCTN phạm tội ở Việt Nam.
  7

  + Phương pháp so sánh pháp luật, phương pháp này được sử dụng để nghiên
  cứu lý luận và thực tiễn về CSHS đối với NCTN phạm tội thông qua các quy định
  cụ thể của pháp luật hình sự của nước ngoài, đối chiếu so sánh với các quy định của
  Việt Nam, để tìm được phương án, đề xuất hợp lý cho Việt Nam.
  + Phương pháp chuyên gia, sử dụng để tham khảo ý kiến của các cán bộ thực
  tiễn, các chuyên gia nghiên cứu về những vấn đề có liên quan đến CSHS đối với
  NCTN phạm tội. Việc nghiên cứu này có thể được tiến hành thông qua các ấn
  phẩm, chuyên khảo, đề tài khoa học, sách báo pháp lý đã được xuất bản, nghiệm thu
  có đề cập đến nội dung nghiên cứu của luận án.
  + Phương pháp điều tra điển hình, sử dụng để thu thập thông tin một số vụ
  án điển hình và kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm do NCTN thực
  hiện trong thời gian qua của các cơ quan bảo vệ pháp luật.
  5. Những đóng góp mới của luận án
  Có thể khẳng định, luận án là một trong những công trình nghiên cứu chuyên
  khảo dưới góc độ Luật hình sự và tố tụng hình sự, có sự tiếp thu tri thức của các
  công trình khoa học đã được công bố trước đây về vấn đề CSHS đối với NCTN
  phạm tội, đi sâu phân tích, luận giải một cách có hệ thống và khoa học về những
  khía cạnh khác nhau có liên quan đến lý luận và thực tiễn CSHS đối với NCTN
  phạm tội ở Việt Nam hiện nay. Vì thế những đóng góp mới của luận án được thể
  hiện ở một số điểm cơ bản sau đây:
  Thứ nhất, kiến giải làm rõ nội hàm khái niệm CSHS đối với NCTN phạm tội;
  xác định vị trí, vai trò, đặc điểm, mục tiêu, các nguyên tắc và ý nghĩa của CSHS đối
  với NCTN phạm tội trong thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, hay
  nói cách khác là xác định mối liên hệ giữa CSHS đối với NCTN phạm tội và hiệu
  quả thực tế của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm;
  Thứ hai, phân tích làm rõ yêu cầu và các yếu tố đảm bảo xây dựng và thực
  hiện CSHS đối với NCTN phạm tội; nội dung, các nhân tố tác động và các biện
  pháp thực hiện CSHS đối với NCTN phạm tội;
  Thứ ba, phân tích sự thể hiện của CSHS đối với NCTN phạm tội trong pháp
  luật hình sự Việt Nam thông qua các khía cạnh như: mục tiêu, quan điểm, đường lối
  xử lý, nguyên tắc xử lý, quy định về tội phạm, quy định về hình phạt đối với NCTN
  phạm tội; Thứ tư, đánh giá khách quan, toàn diện thực trạng hoạch định, thực hiện (điều
  tra, truy tố, xét xử, định tội danh, quyết định hình phạt), phân tích và đánh giá CSHS
  đối với NCTN phạm tội ở Việt Nam hiện nay, phát hiện những vấn đề đặt ra và từ đó
  đề xuất một số giải pháp cụ thể cho việc hoạch định và triển khai thực hiện CSHS đối
  với NCTN phạm tội trong thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.
  6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án
  Kết quả nghiên cứu của luận án có ý nghĩa lý luận và thực tiễn trong công tác
  đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm do NCTN thực hiện nói
  riêng. Về mặt lý luận, luận án cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho hoạt động lập
  pháp, hành pháp và đặc biệt trong lĩnh vực hoạt động tư pháp hình sự, áp dụng
  CSHS đối với NCTN phạm tội để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm hình sự do
  NCTN thực hiện ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
  Về mặt thực tiễn, luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho cán bộ
  nghiên cứu về xây dựng pháp luật, cán bộ hoạt động thực tiễn, tổ chức thực hiện và
  áp dụng pháp luật. Đồng thời, đây còn là tài liệu bổ ích cho việc nghiên cứu giảng
  dạy môn học Luật hình sự, Luật tố tụng hình sự, Luật thi hành án hình sự, Tội phạm
  học, Khoa học Điều tra hình sự trong các học viện, trường đại học đào tạo về Luật.
  7. Cơ cấu của luận án
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận án
  gồm 4 chương:
  Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến chính sách hình sự
  đối với người chưa thành niên phạm tội
  Chương 2: Những vấn đề lý luận về chính sách hình sự đối với người chưa
  thành niên phạm tội
  Chương 3: Chính sách hình sự hiện hành đối với người chưa thành niên
  phạm tội ở Việt Nam
  Chương 4: Triển khai thực hiện chính sách hình sự đối với người chưa thành
  niên phạm tội ở Việt Nam hiện nay

  Xem Thêm: Chính sách hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội ở Việt Nam hiện nay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chính sách hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội ở Việt Nam hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status