Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Quản trị rủi ro tài chính của doanh nghiệp Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản trị rủi ro tài chính của doanh nghiệp Việt Nam

  i

  MỤC LỤC

  PHẦN MỞ ĐẦU . 1
  1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI . 1
  2. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC . 2
  2.1. Tổng quan các nghiên cứu trên thế giới 2
  2.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước 9
  3. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 13
  4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 13
  4.1.Đối tượng nghiên cứu . 13
  4.2. Phạm vi nghiên cứu . 14
  5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 14
  6. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN . 15

  CHƯƠNG 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÀI CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI
  CHÍNH 17
  1.1. RỦI RO TÀI CHÍNH 17
  1.1.1. Khái niệm rủi ro và rủi ro tài chính . 17
  1.1.2. Phân loại rủi ro tài chính . 20
  1.1.3. Tác động của rủi ro tài chính tới DN 23
  1.2. QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH 25
  1.2.1. Lịch sử ra đời và phát triển của QTRRTC 25
  1.2.2. Khái niệm QTRRTC 26
  1.2.3. Mục tiêu quản trị rủi ro tài chính . 27
  1.3. QUY TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH . 37
  1.3.1. Giới thiệu quy trình QTRRTC . 37
  1.3.2. Nhận diện- Đo lường- Kiểm soát rủi ro tài chính cụ thể của DN . 45
  1.4. KINH NGHIỆM QTRRTC CỦA CÁC DN TRÊN THẾ GIỚI 60
  1.4.1. Kinh nghiệm từ các DN thành công . 60
  1.4.2. Kinh nghiệm từ các DN thất bại . 63
  1.4.3. Bài học kinh nghiệm đối với các DN Việt Nam . 64  ii
  CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH
  NGHIỆP NIÊM YẾT VIỆT NAM 67
  2.1. TỔNG QUAN VỀ DN NIÊM YẾT TRÊN TTCK VIỆT NAM 67
  2.1.1. Số lượng DN niêm yết 67
  2.1.2. Năng lực tài chính của DN niêm yết . 69
  2.2. RỦI RO TÀI CHÍNH TẠI CÁC DN VIỆT NAM 71
  2.2.1. Rủi ro lãi suất, tỷ giá, biến động giá và rủi ro đòn bẩy tài chính, rủi ro tín dụng
  thương mại 71
  2.2.2. Rủi ro thanh khoản của DN Việt Nam . 82
  2.2.3. Rủi ro phá sản của DN Việt Nam . 84
  2.3. KHẢO SÁT THỰC TRẠNG QTRRTC TẠI CÁC DN VIỆT NAM 91
  2.3.1. Giới thiệu khảo sát . 91
  2.3.2. Kết quả khảo sát công tác QTRRRC của DN phi tài chính niêm yết trên TTCK
  Việt Nam . 93
  2.4. ĐO LƯỜNG TÁC ĐỘNG CỦA QTRRTC TỚI GIÁ TRỊ DN CỦA CÁC DN VIỆT
  NAM 105
  2.4.1. Lựa chọn mô hình nghiên cứu 105
  2.4.2. Phương pháp nghiên cứu . 110
  2.4.3. Mẫu nghiên cứu 111
  2.4.4. Kết quả nghiên cứu 112
  2.5. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QTRRTC Ở CÁC DN VIỆT NAM 118
  2.5.1. Kết quả đạt được 118
  2.5.2. Một số hạn chế 119
  2.5.3. Nguyên nhân của hạn chế 121

  CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH Ở CÁC DN
  NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM . 130
  3.1. NHÓM GIẢI PHÁP TIỀN ĐỀ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI
  RO TÀI CHÍNH Ở CÁC DN VIỆT NAM . 130
  3.1. 1.Nhóm giải pháp nâng cao nhận thức về rủi ro và rủi ro tài chính 130
  3.2.2. Nhóm giải pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro và QTRRTC 134
  3.2. NHÓM GIẢI PHÁP VỀ THỰC THI QTRRTC TRONG DN 141
  3.2.1. Nhận diện rủi ro tài chính . 141
  3.2.2. Đo lường rủi ro tài chính: 144
  3.2.3. Kiểm soát rủi ro tài chính 148


  iii
  3.3. NHÓM GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA
  QTRRTC TỚI GIÁ TRỊ DN . 152
  3.3.1. Bổ sung biến “Nhà nước là sở hữu chính” . 152
  3.3.2. Bổ sung biến” Thành viên hội đồng quản trị độc lập” . 153
  3.4. CÁC KIẾN NGHỊ VỚI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ CƠ QUAN QUẢN LÝ
  NHÀ NƯỚC 154
  3.4.1. Đối với Ngân hàng 154
  3.4.2. Đối với Nhà nước 156
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 167
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ . 174
  Phụ lục 1. Bảng hỏi khảo sát về QTRRTC 175
  Phụ lục 2. Phân loại nhóm ngành trên HOSE VÀ HNX 183
  Phụ lục 3. Kết quả các mô hình kinh tế lượng . 184


  iv
  LỜI CẢM ƠN
  Trước tiên, tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành tới GS.TSKH Trương Mộc
  Lâm và TS. Quách Mạnh Hào, những người Thầy đã định hướng và ủng hộ, động
  viên tác giả trong suốt quá trình nghiên cứu.
  Tác giả xin trân trọng cảm ơn sự góp ý và giúp đỡ tận tình về mặt học thuật,
  định hướng nghiên cứu cũng như thu thập số liệu của TS. Nguyễn Đức Khương –
  Học viện Hành chính và Quản trị kinh doanh Paris (IPAG Business School),
  PGS.TS. Trần Thị Thái Hà, nguyên Trưởng Bộ môn Tài chính, Khoa Tài chính
  Ngân hàng, ĐH Kinh tế - ĐHQGHN; Th.S.Nguyễn Thanh Hằng, Khoa Kinh tế Phát
  triển, ĐH Kinh tế - ĐHQGHN, TS. Bùi Đại Dũng, Khoa Kinh tế Phát triển, ĐH
  Kinh tế - ĐHQGHN, PGS.TS. Bùi Văn Vần, Trưởng Khoa Tài chính DN, Học viện
  Tài chính, PGS.TS Vũ Văn Ninh- Trưởng Bộ môn Tài chính DN, Học viện Tài
  chính, TS. Phạm Văn Nghĩa, Học viện Báo chí; đặc biệt là TS. Phan Văn Hiếu –
  Trường ĐH Massachusetts Lowell, Hoa Kỳ và PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú, Phó
  Trưởng Khoa Tài chính Ngân hàng, ĐH Kinh tế- ĐHQGHN đã luôn cổ vũ, động
  viên và giúp đỡ nhiệt tình trong suốt quá trình tác giả thực hiện luận án.
  Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Bộ môn Tài chính DN, Khoa Sau
  Đại học – Học viện Tài chính, đã tạo điều kiện thuận lợi và nhiệt tình giúp đỡ tác
  giả hoàn thiện hồ sơ bảo vệ luận án.
  Cuối cùng, tác giả xin gửi lời biết ơn tới gia đình, bạn bè đã luôn ủng hộ, tạo
  điều kiện để tác giả hoàn thành nghiên cứu này.
  Trân trọng!
  Hà Nội, ngày . tháng năm 2016
  Tác giả

  Trịnh Thị Phan Lan  v
  LỜI CAM ĐOAN

  Tôi xin cam đoan luận án này do chính tôi nghiên cứu và thực hiện. Các
  thông tin và số liệu được sử dụng trong luận án được trích dẫn đầy đủ nguồn tài
  liệu tại danh mục tham khảo và hoàn toàn trung thực.
  Người thực hiện


  Trịnh Thị Phan Lan

  vi

  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
  Từ viết tắt Nguyên nghĩa
  QTRRTC Quản trị rủi ro tài chính
  DN Doanh nghiệp
  D/E Nợ/Vốn chủ sở hữu
  CFO Giám đốc Tài chính
  CRO Giám đốc Quản trị rủi ro
  CTCP Công ty cổ phần
  M&M Modigliani and Miller
  E&Y Ernst and Young
  UBCKNN Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước
  vii
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Số hiệu
  bảng
  Tên bảng Trang
  0.1 Bằng chứng thực nghiệm quản trị rủi ro tỷ giá và lãi suất ở
  DN phi tài chính
  6
  0.2 Bằng chứng thực nghiệm quản trị rủi ro biến động giá ở DN
  sử dụng hàng hóa
  7
  0.3 Bằng chứng thực nghiệm quản trị rủi ro biến động giá ở DN
  sản xuất hàng hóa
  7
  1.1 Phương pháp/ Kỹ thuật nhận dạng rủi ro tài chính 40
  1.2. Phân loại khách hàng theo tiêu chí nợ 58
  2.1 Số lượng DN niêm yết một số ngành chủ đạo trên HNX và
  HOSE
  68
  2.2 Danh sách các DN huỷ niêm yết do thua lỗ trên HOSE năm
  2014
  69
  2.3 Danh sách các DN huỷ niêm yết do thua lỗ trên HNX năm
  2014
  69
  2.4 Danh sách 10 DN có hệ số D/E cao năm 2014 72
  2.5 Chi phí lãi vay và Lợi nhuận trước thuế của DN Việt Nam
  giai đoạn 2010-2014
  73
  2.6 Tỷ trọng vay ngắn hạn và dài hạn của DN Việt Nam giai
  đoạn 2010-2014
  73

  2.7 Nhóm 15 DN chênh lệch lớn giữa nợ ngắn hạn và tài sản
  ngắn hạn năm 2014
  74
  2.8 Lãi lỗ tỷ giá/Lợi nhuận sau thuế của một số DN bất động sản
  qua các năm
  76
  2.9 Tốc độ tăng của Doanh thu thuần và Giá vốn hàng bán của
  DN thép
  78
  2.10 Các khoản phải thu và dự phòng của Cadovimex giai đoạn
  trước huỷ niêm yết
  80
  2.11 Khả năng quay vòng vốn của DN Cadovimex trước khi huỷ
  niêm yết
  80
  2.12 Tổng hợp rủi ro tài chính các nhóm ngành giai đoạn 2010-
  2014
  81
  2.13 Khả năng thanh toán hiện thời các nhóm ngành giai đoạn
  2011- 2014
  82
  2.14 Khả năng thanh toán nhanh các nhóm ngành giai đoạn 2011-
  2014
  83
  2.15 Chỉ số Z-score một số DN ngành Bất động sản 86
  2.16 Đánh giá chỉ số Z của các DN ngành xây dựng 86
  2.17 Đánh giá chỉ số Z” của các DN ngành vận tải- kho bãi 87
  2.18
  Nhóm DN có chỉ số Z cao nhất và thấp nhất ngành Vận tải –
  Kho bãi
  87


  viii
  2.19 Đánh giá chỉ số Z của các DN ngành công nghiệp 88
  2.20 Chỉ số Z-score ngành Nông -Lâm -Thuỷ sản 89
  2.21 Nhận diện rủi ro tài chính ở các DN Việt Nam 93
  2.22 Tính hữu ích của báo cáo tài chính trong việc đo lường rủi ro
  tài chính
  93
  2.23 Độ nhạy rủi ro lãi suất của DN HAG trong năm tài chính
  2014
  95
  2.24 Độ nhạy rủi ro tỷ giá của DN HAG trong năm tài chính 2014 96
  2.25 Mức độ am hiểu của DN Việt Nam về Công cụ phái sinh và
  Bao thanh toán
  97
  2.26 Tình hình sử dụng Công cụ phái sinh và Bao thanh toán để
  kiểm soát rủi ro tỷ giá
  97
  2.27 Nguyên nhân cản trở các DN Việt Nam sử dụng công cụ phái
  sinh
  98
  2.28 Kiểm soát rủi ro đòn bẩy tài chính và rủi ro lãi suất
  bằng các công cụ tài chính khác
  99
  2.29 So sánh tỷ lệ tăng trưởng vốn vay và tăng trưởng vốn chủ sở
  hữu của các DN niêm yết
  100
  2.30 Kiểm soát rủi ro tín dụng thương mại bằng các công cụ tài
  chính khác
  100
  2.31 Kiểm soát rủi ro biến động giá bằng các công cụ tài chính
  khác
  101

  2.32 Kiểm soát rủi ro tỷ giá bằng các công cụ tài chính khác 101
  2.33 Mô tả các biến trong mô hình 110
  2.34 Mẫu nghiên cứu theo nhóm ngành 112
  2.35 Tác động của các nhân tố tới giá trị DN (Tobin’s Q) 116
  2.36 Tác động của các nhân tố lên ERM 116
  3.1 Các chỉ số tài chính trong nghiên cứu của Beaver 146
  3.2 Các kịch bản phòng ngừa rủi ro bằng công cụ phái sinh 151
  3.3 So sánh quy mô thị trường trái phiếu Việt Nam với một số
  nước trong khu vực 163
  3.4 Cơ cấu thị trường trái phiếu Việt Nam 163

  DANH MỤC SƠ ĐỒ
  Số hiệu
  sơ đồ
  Tên sơ đồ Trang
  1.1 Quy trình QTRRTC ứng dụng cho các DN Việt nam 38
  1.2 Ma trận phân loại rủi ro tài chính 42
  1.3 Một số chiến lược đối phó rủi ro thường gặp 44


  ix
  DANH MỤC HÌNH VẼ
  Số hiệu
  hình vẽ
  Tên hình vẽ
  Trang
  1.1 Chính sách QTRRTC trong DN 33
  2.1 Một số chỉ tiêu tài chính và tốc độ tăng trưởng DN niêm yết
  giai đoạn 2012 – 2014
  69
  2.2 Số dư tiền và khoản tương đương tiền DN bất động sản 84
  2.3 Thiết kế cho nghiên cứu 108
  3.1 Mô hình quản trị rủi ro “ 3 tuyến phòng thủ” 139


  DANH MỤC BIỂU ĐỒ
  Số hiệu
  biểu đồ
  Tên biểu đồ Trang
  2.1 ROA, ROE của DN niêm yết từ 2010-2014 70
  2.2 Diễn biến Z score ngành xây dựng 86
  2.3 Thông tin và truyền thông và quản trị rủi ro trong DN 104
  2.4 Ngân sách cho hoạt động quản trị rủi ro 105
  2.5 Tăng trưởng GDP theo quý giai đoạn 2010-2014 122
  2.6 Tỷ giá USD/VNĐ từ 2010- 2014 123
  2.7 Lạm phát và lãi suất của Việt nam giai đoạn
  2010- 2014
  124
  2.8 Diễn biến lãi suất huy động và cho vay trung bình của
  NHTM
  124
  3.1 Chỉ số Tiền mặt/Nợ phải trả của DN giai đoạn sắp phá sản 146
  1
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
  Cuộc khủng hoảng kinh tế -tài chính toàn cầu khởi phát năm 2008 được đánh
  giá là trầm trọng nhất trong 100 năm trở lại đây. Những biến cố xác suất thấp, tác
  động lớn và gần như không thể dự đoán kiểu “Thiên Nga Đen”
  1
  đang ngày càng
  thống trị thế giới. Hơn nữa, sự phát triển của internet và quá trình toàn cầu hóa đã
  biến thế giới thành một hệ thống phức tạp với các mối quan hệ đan xen chằng chịt.
  Sự phức tạp không chỉ gia tăng phạm vi ảnh hưởng của các biến cố “Thiên Nga
  Đen” mà còn khiến người ta khó khăn trong dự báo các biến cố bình thường khác.
  Khủng hoảng tài chính với việc mất khả năng thanh toán của hàng loạt các tổ chức
  tài chính và phi tài chính “khổng lồ” làm bộc lộ rõ yếu kém trong QTRRTC ở các
  DN, dóng lên hồi chuông cảnh tỉnh về rủi ro tài chính trong DN trên toàn thế giới,
  làm cho vấn đề QTRRTC trở nên vô cùng cấp bách.
  Trong bối cảnh đó, các DN Việt Nam phải thường xuyên đối diện với rủi ro
  tài chính ngày càng đa dạng về loại hình, tinh vi về mức độ. Rủi ro tài chính xảy ra
  đồng nghĩa với tổn thất hoặc mục tiêu tài chính của DN bị ảnh hưởng. Bởi vậy,
  QTRRTC luôn được coi trọng, là mối quan tâm hàng đầu của các DN Việt Nam.
  Mặc dù vậy, công tác QTRRTC của các DN vẫn chưa được như mong đợi. Hệ lụy
  khó tránh khỏi là những tổn thất về kinh tế xã hội, những sai lệch so với dự tính của
  DN. Vì mục tiêu bền vững trong phát triển, tối đa hóa giá trị tài sản của các chủ sở
  hữu, QTRRTC theo hướng toàn diện hơn, chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn là đòi hỏi vô
  cùng cấp bách đối với các DN Việt Nam.

  1
  “Thiên nga đen”:.là 1 thuật ngữ được khai sinh bởi giáo sư Nasim Tablet – một học giả uyên bác với
  nhiều nghiên cứu về tính ngẫu nhiên và môn khoa học thống kê. Ông đã viết tác phẩm Thiên nga đen (The
  black swan) dựa trên một sự kiện làm thế giới kinh ngạc. Trong suốt một khoảng thời gian rất dài, người
  phương Tây luôn quan niệm rằng tất cả những con thiên nga đều trắng. Chỉ đến khi nhà tự nhiên học người
  Anh, John Latham phát hiện ra con thiên nga đen tại châu Úc vào thế kỷ XVII, người ta mới nhận ra mình đã
  nhầm. Do đó, theo cách diễn giải của giáo sư Tableb, “ những sự kiện mà ai cũng tin rằng hầu như không thể
  nào xảy ra nhưng lại tác động rất lớn được xem là Thiên nga đen.” Và “khả năng xảy ra những sự kiện
  tưởng chứng như không thể cũng tương đương với khả năng không xảy ra những sự kiện vô cùng chắc
  chắn.”

  2
  Chính vì vậy, việc nhìn nhận, đánh giá đúng đắn các rủi ro tài chính tiềm ẩn
  của DN và nâng cao khả năng QTRRTC là vấn đề mà tất cả các DN cần chú trọng
  chứ không phải của riêng một DN đơn lẻ nào.Với mong muốn nghiên cứu, đánh giá
  thực trạng và đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường công tác QTRRTC tại các DN
  Việt Nam, đề tài “ Quản trị rủi ro tài chính tại các DN Việt Nam” đã được chọn
  làm đề tài luận án tiến sỹ.
  2. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC
  2.1. Tổng quan các nghiên cứu trên thế giới
  Có rất nhiều nghiên cứu được thực hiện liên quan đến rủi ro tài chính và
  QTRRTC. Các nghiên cứu này chủ yếu tập trung vào các vấn đề sau:
  Thứ nhất, mức độ thực hiện QTRRTC tại các DN.
  Các nghiên cứu của Beasley và cộng sự (2005) hay Donald Pagach và
  Richard Warr (2007) đều sử dụng chức danh giám đốc quản trị rủi ro (CRO) như
  một minh chứng cho việc thực hiện quản trị rủi ro trong DN. Các nghiên cứu khác
  cũng chỉ rõ sự có mặt của CRO trong DN là yếu tố quan trọng đại diện cho quyết
  định thực hiện quản trị rủi ro như Kleffner và cộng sự (2003), Liebenber and Hoyt
  (2011), Yusuwan và cộng sự (2008). Nghiên cứu Daud và cộng sự (2010) cũng đã
  khảo sát 89 DN về mối quan hệ giữa CRO và quản trị rủi ro tại Malaysia. Nghiên
  cứu đã chỉ ra rằng CRO là yếu tố quan trọng để chấp nhận và triển khai quản trị rủi
  ro [31, 32, 42, 52, 59].
  Vậy có phải chỉ có CRO có thể đảm nhiệm quản trị rủi ro hay không? Hoặc
  giả, nếu có CRO thì họ có quản trị tốt rủi ro tài chính hay không? Mặc dù các
  nghiên cứu về vấn đề này ít hơn nhưng kết quả rất thú vị. Nghiên cứu của Deloitte
  (2014)
  2
  với 192 DN ở Mỹ về Giám đốc điều hành (CEO), Giám đốc Tài chính
  (CFO) và CRO cho thấy, có rất ít chức danh CRO được tìm thấy trong DN phi tài
  chính mặc dù có tới 66% DN được khảo sát khẳng định rủi ro tài chính đang gia
  tăng trong 3 năm gần đây. Một nghiên cứu khác được đăng tải ở tạp chí Los
  Angeles Times với tiêu đề “Adding to CFO’s Responsibilies” (Thêm trách nhiệm

  2
  http://ww2.cfo.com/risk-management/2012/06/ceos-cfos-should-oversee-risk-management-survey/

  3
  cho CFO)
  3
  đã chứng minh rằng, ngoài công việc vẫn làm, ngày nay, CFO rất khó
  khăn khi phải gánh thêm trách nhiệm quản trị rủi ro. Trong một nghiên cứu khác
  mang tên “ Risk management- an increasing concern for CFOs in Southeast Asia “
  do DN Marsh and Mclennan
  4
  thực hiện, có tới 69% CFO của các nước Châu Á
  nhận bản báo cáo quản trị rủi ro một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Như vậy là, dù
  không đưa ra kết luận chính thức, nhưng các nghiên cứu cho thấy công tác quản trị
  rủi ro ở DN có thể được đánh giá thông qua chức danh CFO thay cho CRO ở các
  DN phi tài chính.
  Một cách làm khác để đo lường mức độ thực hiện quản trị rủi ro là nghiên
  cứu của Naciye (2011). Tác giả đã sử dụng bảng hỏi và thông qua đó tính điểm để
  xác định điểm cho công tác quản trị rủi ro. Các giá trị sẽ được tính từ 0 -3, trong đó:
  0 là không thực hiện, 1 là đang thực hiện hoặc đang xem xét để thực hiện, 2 là đang
  thực hiện nhưng cần được cải thiện và 3 là thực hiện tốt. Tuy nhiên, cách làm này
  mất rất nhiều thời gian và phụ thuộc vào độ chính xác của câu hỏi khảo sát [66].
  Thứ hai, các công cụ được sử dụng để QTRRTC trong DN.
  Về vấn đề này, có một loạt tác giả đã nghiên cứu về sử dụng công cụ phái
  sinh để phòng ngừa rủi ro tài chính, nhiều nhất là ở các nước phát triển. Hợp đồng
  tương lai, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng quyền chọn và hợp đồng hoán đổi là những
  công cụ phái sinh phổ biến (Armeanu & Bãlu, 2007, p.65; Henschel, 2008, p.29;
  Berk, 2009, p.287). Ngoài ra, còn có các công cụ phái sinh khác nhưng rất phức
  tạp, đòi hỏi sử dụng các công cụ toán học và chương trình tin học (Armeanu &
  Bãlu, 2007, p.65) nên ít được sử dụng rộng rãi. (Chisholm, 2010, p.112). [30, 51].
  Nghiên cứu của Wharton Shool (1995 và 1998) là nghiên cứu tiêu biểu về sử
  dụng công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro tài chính (bao gồm rủi ro lãi suất, tỷ giá
  và biến động giá) với việc khảo sát các DN phi tài chính ở Mỹ (năm 1995) và Đức
  (năm 1998). Kết quả nghiên cứu cho thấy công cụ phái sinh rất phổ biến ở cả hai

  3
  http://riskmanagementanswers.com/wp-content/uploads/2015/03/RMA.The_.CFO_.as_.Risk-
  Manager.3.25.pdf
  4
  Đây là DN tài trợ cho Diễn đàn CFo châu Á được tổ chức tại Singapore năm 6/2014 với 200 CFO, kế toán
  trưởng đến từ nhiều nước Châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á.
  http://asia.marsh.com/Portals/59/Documents/Marsh%20CFO%20Forum%20Survey%20Report.pdf

  4
  nước với 78% DN được khảo sát ở Đức và 57% DN ở Mỹ sử dụng công cụ phái
  sinh. Trong đó, công cụ phái sinh được sử dụng nhiều nhất trong phòng ngừa rủi ro
  tỷ giá, tiếp đến là rủi ro lãi suất và biến động giá [74, 75]. Khi sử dụng công cụ phái
  sinh để phòng ngừa rủi ro thì chi phí liên quan là một trong những rào cản lớn đối
  với DN, do đó các DN vừa và nhỏ ít sử dụng các công cụ này (Henschel, 2008,
  p.29) [51].
  Ngoài công cụ phái sinh, các DN có thể sử dụng các công cụ khác để
  QTRRTC. Mục đích là để giảm sự biến động của thu nhập hoặc dòng tiền do ảnh
  hưởng của rủi ro tài chính (Dhanini và cộng sự, 2007). Một khi biến động thu nhập
  và dòng tiền được kiểm soát sẽ đảm bảo cung cấp vốn cho các hoạt động đầu tư và
  chi trả cổ tức (Ammon, 1998, p.12) [31].
  Nghiên cứu của Henschel (2008) cho thấy các DN vừa và nhỏ thường lựa chọn
  bảo hiểm để phòng ngừa (hedging) rủi ro. Đây là cách đơn giản và hiệu quả, phù
  hợp với loại hình DN này. Theo kết quả nghiên cứu của Beyer và cộng sự thì các
  DN thông thường sử dụng 3-4 biện pháp để quản trị rủi ro; chỉ có khoảng 1/3 các
  DN sử dụng một biện pháp. [51].
  Như vậy, các nghiên cứu ở các nước phát triển thường tập trung vào việc sử
  dụng công cụ phái sinh. Điều này là phù hợp vì thị trường công cụ phái sinh khá
  phát triển tại các nước này. Theo kết quả một cuộc nghiên cứu, có tới 92% DN Mỹ
  sử dụng công cụ phái sinh [53]. Tuy nhiên, các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, đối
  với DN vừa và nhỏ thì nên sử dụng các công cụ khác. Và sử dụng phối hợp các biện
  pháp là điều các DN nên làm. Do vậy, nếu nghiên cứu về QTRRTC tại các nước
  đang phát triển mà chỉ tập trung vào công cụ phái sinh thì sẽ chưa đầy đủ.
  Thứ ba, tác động của QTRRTC đến giá trị DN? Lý thuyết M&M
  (1958,1963) được biết đến là lý thuyết đầu tiên nhắc đến rủi ro tài chính DN thông
  qua nghiên cứu nợ vay của DN. Các tác giả cũng đề cập đến ảnh hưởng của nợ vay
  tới giá trị DN và khẳng định rằng, trong trường hợp không có thuế, giá trị DN có
  vay nợ bằng giá trị DN không vay nợ (1958); tuy nhiên, trong trường hợp có thuế,
  giá trị DN được tăng lên một lượng đúng bằng lá chắn thuế (1963). Nhưng nợ vay

  5
  quá lớn cũng có thể tạo ra rủi ro khánh kiệt tài chính (financial distress) [62, 63,
  64].
  Tiếp nối nghiên cứu của M&M, một loạt các nghiên cứu cụ thể khác về rủi ro tỷ
  giá, lãi suất, biến động giá cũng đã được khảo cứu và cho kết quả như sau:
  Trong trường hợp quản trị rủi ro lãi suất và quản trị rủi ro tỷ giá (Bảng 1 và 2)
  các bằng chứng cho thấy có mối quan hệ tích cực giữa quản trị rủi ro và giá trị DN.
  Hơn nữa, các nghiên cứu của DN phi tài chính về sử dụng công cụ phái sinh để
  phòng ngừa rủi ro tỷ giá tìm ra bằng chứng rằng quản trị rủi ro liên quan đến tăng
  giá trị DN.
  Các nghiên cứu được trích dẫn nhiều nhất trong số này là nghiên cứu của
  Allayannis và Weston (2001) về việc sử dụng các công cụ phái sinh của DN tài
  chính quy mô lớn từ 1990- 1995. Một lần nữa Tonbin”Q lại được sử dụng để đo
  lường giá trị DN. Nghiên cứu cho thấy, phòng ngừa (hedging) rủi ro tỷ giá chiếm
  4,8% mức doanh số bán hàng nước ngoài. Một nghiên cứu khác được công bố
  (Guay and Kothari, 2003) kết luận rằng công cụ phái sinh chiếm một phần nhỏ cho
  việc giải thích về tăng giá trị DN. Do đó, mối quan hệ tích cực giữa công cụ phái
  sinh và giá trị DN phản ánh xu hướng thành công của DN trong việc sử dụng công
  cụ phái sinh. [28].
  Tuy nhiên, một số nghiên cứu khác về quản trị rủi ro tỷ giá và lãi suất đã làm
  rõ hơn câu trả lời này. Một nghiên cứu quan trọng được công bố bởi Graham và
  Rogers (2002) thực hiện bởi 442 DN trên thế giới và kết luận rằng việc phòng ngừa
  rủi ro tỷ giá và lãi suất đã làm các DN tăng giá trị lên 1,1% thông qua việc tăng khả
  năng vay nợ và lợi về thuế [28]. Trong khi đó, Nain (2004) cho rằng các DN không
  phòng ngừa rủi ro tỷ giá trong những ngành sử dụng phổ biến công cụ phái sinh sẽ
  có tỷ số Tobin’Q thấp hơn các đối thủ khác [67].

  Xem Thêm: Quản trị rủi ro tài chính của doanh nghiệp Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản trị rủi ro tài chính của doanh nghiệp Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status