Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí cho Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí cho Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8

  PHỤ LỤC

  LỜI CAM ĐOAN . i
  PHỤ LỤC . ii
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . v
  DANH MỤC ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU vi
  MỞ ĐẦU - 1 -
  1. Tính cấp thiết của đề tài . - 1 -
  2. Tổng quan tình hình nghiên cứu và định hướng nghiên cứu của luận án - 2 -
  3. Mục đích nghiên cứu của luận án - 17 -
  4. Câu hỏi nghiên cứu - 18 -
  5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án - 18 -
  6. Phương pháp nghiên cứu - 19 -
  7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án - 24 -
  8. Những đóng góp mới của luận án - 25 -
  9. Kết cấu của luận án - 26 -
  Chương 1 - LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH
  NGHIỆP XÂY LẮP . - 27 -
  1.1. KHÁI QUÁT VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP
  XÂY LẮP . - 27 -
  1.1.1. Bản chất và vai trò của kế toán quản trị chi phí - 27 -
  1.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh xây lắp và những ảnh hưởng đến kế toán
  quản trị chi phí. . - 34 -
  1.2. NỘI DUNG CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH
  NGHIỆP XÂY LẮP . - 42 -
  1.2.1. Nhận diện chi phí . - 42 -
  1.2.2. Kế toán quản trị chi phí phục vụ chức năng lập kế hoạch . - 46 -
  1.2.3. Kế toán quản trị chi phí phục vụ chức năng tổ chức thực hiện . - 52 -
  1.2.4. Kế toán quản trị chi phí phục vụ chức năng kiểm soát - 62 - iii
  1.2.5. Kế toán quản trị chi phí phục vụ chức năng ra quyết định - 65 -
  1.3. KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI
  HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM . - 69 -
  1.3.1. Kế toán quản trị chi phí của Mỹ . - 69 -
  1.3.2. Kế toán quản trị chi phí của Anh - 72 -
  1.3.3. Kế toán quản trị chi phí của các nước đang phát triển Châu Á . - 74 -
  1.3.4. Kinh nghiệm vận dụng cho các doanh nghiệp xây lắp Việt Nam . - 75 -
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 . - 78 -
  Chương 2 - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG TỔNG
  CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 8 . - 79 -
  2.1. TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO
  THÔNG 8 VÀ CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN - 79 -
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển - 79 -
  2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và quản lý . - 82 -
  2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán quản trị - 87 -
  2.2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG TỔNG CÔNG TY
  XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THỐNG 8 - 90 -
  2.2.1. Nhận diện chi phí . - 90 -
  2.2.2. Kế toán quản trị chi phí phục vụ chức năng lập kế hoạch . - 92 -
  2.2.3. Kế toán quản trị chi phí phục vụ chức năng tổ chức thực hiện . - 100 -
  2.2.4. Kế toán quản trị chi phí phục vụ chức năng kiểm soát - 109 -
  2.2.5. Kế toán quản trị chi phí phục vụ chức năng ra quyết định - 112 -
  2.3. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI
  TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 8 . - 117 -
  2.3.1. Những kết quả đạt được - 117 -
  2.3.2. Những mặt tồn tại - 121 -
  2.3.3. Phân tích nguyên nhân - 126 -
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 - 131 - iv
  Chương 3 - GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ
  TRONG TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 8 . -
  132 -
  3.1. NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN
  TRỊ CHI PHÍ CHO TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO
  THÔNG 8 . - 132 -
  3.1.1. Định hướng phát triển của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 và
  những yêu cầu đối với kế toán quản trị chi phí - 132 -
  3.1.2. Nguyên tắc hoàn thiện kế toán quản trị chi phí cho Tổng công ty xây dựng công
  trình giao thông 8. . - 135 -
  3.1.3. Phương hướng hoàn thiện kế toán quản trị chi phí cho Tổng công ty xây dựng
  công trình giao thông 8. . - 137 -
  3.2. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG
  TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 8. - 144 -
  3.2.1. Hoàn thiện nhận diện chi phí - 144 -
  3.2.2. Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí phục vụ chức năng lập kế hoạch - 146 -
  3.2.3. Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí phục vụ chức năng tổ chức thực hiện - 156 -
  3.2.4. Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí phục vụ chức năng kiểm soát . - 165 -
  3.2.5. Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí phục vụ chức năng ra quyết định . - 169 -
  3.3. ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN
  QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
  GIAO THÔNG 8. . - 177 -
  3.3.1. Các điều kiện về phía nhà nước - 177 -
  3.3.2. Các điều kiện về phía hiệp hội và các cơ sở đào tạo. . - 180 -
  3.3.3. Các điều kiện về phía doanh nghiệp - 180 -
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 . - 182 -
  KẾT LUẬN - 183 -
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . - 185 -
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ - 192 - v
  PHỤ LỤC . - 193 -
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

  BHXH Bảo hiểm xã hội
  BHYT Bảo hiểm y tế
  CP Chi phí
  CT Công trình
  CTCP Công ty cổ phần
  DNXL Doanh nghiệp xây lắp
  HMCT Hạng mục công trình
  KPCĐ Kinh phí công đoàn
  KQKD Kết quả kinh doanh
  KTQT Kế toán quản trị
  KTTC Kế toán tài chính
  LĐTT Lao động trực tiếp
  LN Lợi nhuận
  NCTT Nhân công trực tiếp
  NVLTT Nguyên vật liệu trực tiếp
  QLDN Quản lý doanh nghiệp
  TKĐƯ Tài khoản đối ứng
  TNDN Thu nhập doanh nghiệp
  TSCĐ Tài sản cố định
  XDCB Xây dựng cơ bản
  XN Xí nghiệp vi

  DANH MỤC ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU

  I. ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ
  Sơ đồ 1.1 - Mối quan hệ giữa 3 loại kế toán theo Edward
  Sơ đồ 1.2 - Mối quan hệ giữa 3 loại kế toán theo Kinney
  Sơ đồ 1.3 - Chức năng của quản trị chi phí
  Sơ đồ 1.4 - Chi phí mục tiêu và chu kỳ sống của sản phẩm
  Sơ đồ 1.5 - Quy trình tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
  Sơ đồ 1.6 - Sơ đồ trình tự hạch toán chi phí theo công việc
  Sơ đồ 1.7 - Phân tích chênh lệch chi phí để kiểm soát chi phí
  Sơ đồ 2.1 - Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tại các đơn vị được khảo sát
  Sơ đồ 2.2 - Tổ chức bộ máy kế toán quản trị tại các đơn vị được khảo sát
  Sơ đồ 2.3 - Mức độ đáp ứng thông tin do kế toán quản trị chi phí cung cấp ở
  đơn vị khảo sát
  Sơ đồ 2.4 - Tiêu thức nhận diện chi phí tại các đơn vị được khảo sát
  Sơ đồ 2.5 - Mức độ đáp ứng thông tin của hệ thống định mức, dự toán chi phí ở
  các đơn vị khảo sát.
  Sơ đồ 2.6 - Mục đích sử dụng hệ thống định mức nội bộ trong các đơn vị khảo sát
  Sơ đồ 2.7 - Số lượng các doanh nghiệp khảo sát có lập các dự toán cho mục
  đích quản trị nội bộ
  Sơ đồ 2.8 - Phương pháp xác định chi phí tại các đơn vị được khảo sát
  Sơ đồ 2.9 - Các báo cáo quản trị chi phí được lập tại các dơn vị khảo sát.
  Sơ đồ 2.10 - Cơ cấu thực hiện kiểm soát chi phí tại các đơn vị được khảo sát
  Sơ đồ 2.11 - Tình hình thực hiện kiểm soát CP thông qua phân tích chênh lệch
  của các đơn vị được khảo sát vii
  Sơ đồ 2.12 - Công cụ phân tích thông tin phục vụ ra quyết định ngắn hạn tại các
  đơn vị được khảo sát.
  Sơ đồ 2.13 - Nhận thức của nhà quản trị về tầm quan trọng của thông tin KTQT
  CP ở các đơn vị được khảo sát.
  Sơ đồ 2.14 - Băn khoăn của nhà quản lý khi thực hiện hoàn thiện kế toán quản
  trị chi phí của các đơn vị khảo sát
  Sơ đồ 3.1 - Quy trình hạch toán chi phí sản xuất
  II. BẢNG, BIỂU
  Bảng 1.1 – Tầm quan trọng của các nhiệm vụ KTQT chi phí trong các doanh
  nghiệp Anh giai đoạn sau năm 1990
  Bảng 1.2 – Tầm quan trọng của các công cụ/kỹ thuật KTQT chi phí trong các
  doanh nghiệp Anh.
  Bảng 3.1 – Bảng nhận diện chi phí lựa chọn phương án
  Bảng 3.2 – Bảng tổng hợp định mức chi phí sản xuất
  Bảng 3.3 – Bảng hiện giá thuần của các phương án lựa chọn. - 1 -
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Trong quá trình phát triển của đất nước, ngành xây dựng cơ sở hạ tầng đặc
  biệt là kết cấu hạ tầng giao thông vận tải cần phải đi trước một bước để tạo ra cơ
  sở vật chất hiện đại đáp ứng nhu cầu hội nhập ngày càng sâu của nền kinh tế xã
  hội Việt Nam. Hội nhập làm nhu cầu xây dựng giao thông vận tải cho sự phát
  triển của đất nước ngày càng tăng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp xây dựng giao
  thông ngày càng nhiều, đặc biệt là các doanh nghiệp nước ngoài khi mà chúng ta
  đang từng bước gỡ bỏ hàng rào về thuế quan, hành chính . Sự phát triển này làm
  tăng mức độ cạnh tranh trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông ngày càng
  khốc liệt hơn. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp xây dựng công trình giao
  thông cần phải nâng cao năng lực cạnh tranh của mình để có thể đứng vững trên
  thị trường với mức cạnh tranh ngày một gia tăng. Một trong những giải pháp
  quan trọng đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển và phát triển bền vững đó là
  phải sử dụng đúng các nguồn lực hiện có, nói cách khác là cần thiết phải biết
  cách “chi tiêu hiệu quả”. Để thực hiện được điều này thì các nhà quản trị doanh
  nghiệp cần được cung cấp các thông tin chi phí hữu ích để thực hiện các chức
  năng quản trị, điều hành doanh nghiệp. Trong đó, thông tin chi phí do kế toán
  quản trị chi phí cung cấp được các nhà quản trị đặc biệt quan tâm. Vì vậy, một
  bộ máy kế toán quản trị chi phí đảm bảo cung cấp các thông tin về chi phí một
  cách kịp thời, tin cậy, đầy đủ và hữu ích sẽ là cơ hội cho các công ty xây dựng
  công trình giao thông phát triển hội nhập trong xu thế mới.
  Trên góc độ nghiên cứu, những nghiên cứu vận dụng kế toán quản trị chi
  phí trong các doanh nghiệp xây lắp nói chung và xây dựng công trình giao thông
  nói riêng ở Việt nam còn nhiều hạn chế. Hầu hết các nghiên cứu chỉ chú trọng
  tập trung vào kỹ thuật tính giá thành mà chưa xuất phát từ nhu cầu thông tin cho
  việc thực hiện các chức năng của nhà quản trị. Ngày 12 tháng 6 năm 2006 Bộ tài - 2 -
  chính đã ban hành thông tư số 53/2006/TT-BTC về việc “Hướng dẫn áp dụng kế
  toán quản trị trong doanh nghiệp”. Tuy nhiên, các công ty xây dựng công trình
  giao thông thuộc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 với những đặc
  thù riêng về tính chất cạnh tranh của sản phẩm, quy trình tổ chức thi công, trình
  độ sản xuất, quản lý và sở hữu vốn, các đặc điểm này chi phối rất nhiều đến công
  tác kế toán quản trị chi phí. Vì vậy trong thời gian qua kế toán quản trị chi phí ở
  các công ty này còn rất lúng túng và nhiều bất cập. Thông tin chi phí phần lớn
  chỉ mới dừng lại ở việc cung cấp để thực hiện kế toán tài chính mà chưa hướng
  tới đáp ứng yêu cầu thông tin phục vụ nhà quản trị thực hiện các chức năng
  hoạch định, tổ chức thực hiện, kiểm soát và ra quyết định. Vì vậy, hoàn thiện kế
  toán quản trị chi phí cho Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 và các
  đơn vị thành viên với điểm xuất phát là nhu cầu thông tin của nhà quản trị để
  thực hiện các chức năng trong quá trình điều hành và quản lý doanh nghiệp là
  thực sự cần thiết giúp cho Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 phát
  triển và nâng cao năng lực cạnh tranh trong xu thế hội nhập. Xuất phát từ lý do
  trên tác giả quyết định chọn đề tài "Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí cho
  Tổng Công ty xây dựng Công trình giao thông 8" làm luận án nghiên cứu tiến
  sĩ của mình.
  2. Tổng quan tình hình nghiên cứu và định hướng nghiên cứu của luận án
  2.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu về kế toán quản trị chi phí trong và
  ngoài nước.
  Hầu hết các nghiên cứu về kế toán quản trị chi phí ở Việt Nam và trên thế
  giới từ năm 1920 đến nay đều xoay quanh các vấn đề lớn sau:
  Thứ nhất: Tiếp cận các nội dung của kế toán quản trị chi phí theo chức
  năng thông tin kế toán hoặc theo chu trình thông tin kế toán.
  Khi bàn về kế toán quản trị chi phí thì các nghiên cứu trước đây chủ yếu
  tiếp cận nội dung của kế toán quản trị chi phí theo chức năng thông tin kế toán
  hoặc theo chu trình của thông tin kế toán. - 3 -
  Khi tiếp cận các nội dung của kế toán quản trị chi phí theo chức năng
  thông tin thì các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra được các nội dung cụ thể của kế
  toán quản trị chi phí cần thực hiện để thu nhận, phân tích và xử lý các thông tin
  chi phí trong doanh nghiệp cho mục đích cung cấp thông tin để quản trị doanh
  nghiệp như: nghiên cứu của Tác giả Nguyễn Hoản (2012) trong luận án “Tổ
  chức kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo của Việt
  Nam”[18], luận án đã nêu được các nội dung cụ thể mà kế toán quản trị chi phí
  cần thực hiện bao gồm: Ghi nhận ban đầu về chi phí; Phân loại chi phí; Xây
  dựng định mức, dự toán chi phí; Phương pháp xác định chi phí; Phân tích mối
  quan hệ giữa chi phí, khối lượng, lợi nhuận; Tổ chức kế toán trách nhiệm chi
  phí; Xây dựng hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí; Đánh giá hiệu quả hoạt
  động và phân tích thông tin ra quyết định. Đồng quan điểm nghiên cứu về các
  nội dung của kế toán quản trị theo cách tiếp cận theo chức năng thông tin kế toán
  có tác giả Nguyễn Thị Ngọc Lan (2012) trong luận án “Tổ chức kế toán quản trị
  chi phí vận tải hàng hoá trong các công ty vận tải đường bộ Việt Nam”[23], luận
  án đã phân tích nội dung của kế toán quản trị chi phí bao gồm: Tổ chức thu nhận
  thông tin ban đầu; tổ chức phân tích, xử lý và cung cấp thông tin như: Phân loại
  chi phí; Lập định mức, dự toán chi phí; Hạch toán chi phí và phân tích thông tin.
  Cũng theo cách tiếp cận này, tác giả Nguyễn Thị Mai Anh (2014) trong luận án
  “Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các công ty cổ phần nhựa niêm yết
  trên thị trường chứng khoán Việt Nam” [22], luận án đã tổng hợp những nội
  dung của kế toán quản trị chi phí theo năm cấu phần chính bao gồm: Những cách
  phân loại chi phí được nhà quản lý sử dụng và sử dụng cho mục đích nào; Xây
  dựng định mức và lập dự toán chi phí để theo dõi và kiểm soát chi phí phát sinh
  trên cơ sở các chi phí đã được phân loại để phù hợp với yêu cầu quản lý; Xác
  định chi phí cho từng đối tượng chịu chi phí nhằm tính toán chính xác chi phí
  cho từng đối tượng cụ thể; Phân tích biến động chi phí để kiểm soát chi phí và
  phân tích các thông tin về chi phí để phục vụ cho nhu cầu ra quyết định của nhà - 4 -
  quản lý. Và các nghiên cứu khác như nghiên cứu của Tác giả Đinh Thị Kim
  Xuyến (2014) trong luận án “Công tác kế toán quản trị chi phí và giá thành tại
  các doanh nghiệp viễn thông di động” [11]; Tác giả Đào Thúy Hà (2015) trong
  luận án “Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất
  thép ở Việt Nam” [10]. Nhìn chung, các nghiên cứu này đã nêu được các nội
  dung mà kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp cần thực hiện để đảm bảo
  chức năng cung cấp thông tin kế toán như: Ghi nhận ban đầu; phân tích, xử lý
  thông tin và cung cấp thông tin cho nhà quản trị. Tuy nhiên việc nghiên cứu các
  nội dung của kế toán quản trị chi phí theo cách này chưa thể hiện được mục đích
  của kế toán quản trị chi phí là cung cấp thông tin để nhà quản trị thực hiện các
  chức năng quản lý điều hành hoạt động của doanh nghiệp.
  Tiếp cận nội dung của kế toán quản trị chi phí theo chu trình thông tin kế
  toán thì các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra được các nội dung của kế toán quản
  trị chi phí bao gồm các khâu cơ bản trong tổ chức hoạt động như: Tổ chức hệ
  thống chứng từ; tổ chức hệ thống tài khoản; tổ chức tính giá và tổ chức hệ thống
  báo cáo kế toán quản trị. Cụ thể có nghiên cứu của Tác giả Nguyễn Thị Ngọc
  Thạch (2012) trong luận án “Tổ chức kế toán quản trị chi phí và giá thành trong
  các doanh nghiệp sản xuất ô tô ở Việt Nam hiện nay”[24], luận án đã phân tích,
  hệ thống hóa các quan điểm cơ bản của tổ chức kế toán quản trị chi phí và giá
  thành trong các doanh nghiệp sản xuất theo hai loại hình: tổ chức kế toán tài
  chính thiên về loại hình kế toán tĩnh và tổ chức kế toán tài chính thiên về loại
  hình kế toán động. Luận án đã đề xuất được các giải pháp để hoàn thiện tổ chức
  kế toán quản trị chi phí với các nội dung hoàn thiện được tiếp cận theo chu trình
  thông tin kế toán như: Hoàn thiện tổ chức ghi nhận thông tin ban đầu; Hoàn
  thiện việc xác định đối tượng, phương pháp tập hợp chi phí và định giá phí của
  sản phẩm; Hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán và hoàn thiện hệ thống báo cáo
  kế toán quản trị. Đồng quan điểm với cách tiếp cận này có các nghiên cứu của
  tác giả Giáp Đăng Kha (2014) trong Luận án “Hoàn thiện kế toán chi phí sản - 5 -
  xuất nhằm tăng cường kiểm soát chi phí trong các doanh nghiệp xây lắp”[12],
  luận án đã nêu được các giải pháp để hoàn thiện kế toán quản trị chi phí nói
  riêng cũng như hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất nói chung để tăng cường
  công tác kiểm soát theo các nội dung như: Hoàn thiện bộ máy kế toán; Hoàn
  thiện hệ thống chứng từ kế toán; Hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán và hoàn
  thiện hệ thống báo cáo kế toán nhằm tăng cường kiểm soát chi phí trong doanh
  nghiệp xây lắp. Và các nghiên cứu khác như: Tác giả Nguyễn Thị Thanh Loan
  (2014) trong Luận án “Hoàn thiện kế toán doanh thu và chi phí của hợp đồng
  xây dựng tại các doanh nghiệp xây dựng công trình thủy điện ở Việt Nam” [25].
  Nhìn chung các nghiên cứu này đã nêu được các nội dung của kế toán quản trị
  chi phí trong doanh nghiệp gồm: Hệ thống chứng từ kế toán phục vụ cho kế toán
  quản trị chi phí; Hệ thống tài khoản kế toán phục vụ cho kế toán quản trị; Quy
  trình tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm và hệ thống báo cáo kế toán
  quản trị chi phí. Vì vậy, các giải pháp đưa ra chỉ mới dừng lại ở mục tiêu hướng
  tới việc cung cấp thông tin về chi phí một cách đầy đủ, kịp thời, đúng đắn cho
  nhà quản trị mà chưa xuất phát từ nhu cầu thông tin để thực hiện các chức năng
  lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm soát và ra quyết định thì nhà quản trị cần
  những thông tin chi phí gì, dưới dạng nào và từ đó kế toán quản trị chi phí cần sử
  dụng những công cụ nào và thực hiện những công việc gì để đảm bảo cung cấp
  được các thông tin chi phí theo yêu cầu đó của nhà quản trị.
  Mục đích của công tác kế toán quản trị chi phí là cung cấp thông tin cho
  nhà quản trị để thực hiện các chức năng quản trị. Vì vậy công tác kế toán quản trị
  phải xuất phát từ việc để thực hiện chức năng này thì nhà quản trị cần những
  thông tin gì do đó mà kế toán phải sử dụng các công cụ nào để thu nhận và xử lý
  thông tin nhằm cung cấp cho nhà quản trị. Các nghiên cứu trước đây về kế toán
  quản trị chi phí đã nêu được các nội dung kế toán quản trị chi phí trong doanh
  nghiệp. Tuy nhiên, các nội dung này thường được nghiên cứu một cách rời rạc
  mà không xuất phát từ yêu cầu thông tin cho việc thực hiện từng chức năng của - 6 -
  quản trị như: để thực hiện chức năng hoạch định thì nhà quản trị cần những
  thông tin nào từ kế toán quản trị chi phí, để thực hiện chức năng tổ chức thực
  hiện thì nhà quản trị cần những thông tin nào từ kế toán quản trị chi phí .Do
  đó, khi nghiên cứu các nội dung này thì các nghiên cứu trước đây đều chưa làm
  rõ được mục đích thực hiện nội dung này là để cung cấp thông tin cho nhà quản
  trị thực hiện chức năng nào.
  Thứ hai: Các nghiên cứu về kế toán quản trị chi phí đều xoay quanh vấn
  đề nghiên cứu để đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện nhận diện chi phí; hoàn
  thiện công tác lập dự toán chi phí; kế toán trách nhiệm chi phí; xác định chi phí
  cho các đối tượng chịu chi phí; phân tích thông tin chi phí để kiểm soát chi phí
  và ra quyết định; hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí phù hợp
  với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của từng ngành nghề nghiên cứu
  trên cơ sở phát huy ưu điểm và khắc phục nhược điểm.
  - Nhận diện chi phí:
  Khi bàn về mục đích cung cấp thông tin chi phí, các nghiên cứu về kế
  toán quản trị chi phí đã đề cập đến các cách nhận diện chi phí như: Theo chức
  năng, theo nội dung kinh tế, theo mối quan hệ với mức độ hoạt động, theo khả
  năng quy nạp của chi phí [13], [16], [17], [18]. Như vậy trong các nghiên cứu
  này, chi phí được nhận diện với mục đích chính là lập dự toán, kiểm soát chi phí
  mà chưa đề cập đến việc nhận diện chi phí phù hợp phục vụ cho việc ra quyết
  định. Khắc phục hạn chế của những nghiên cứu này thì một số các nghiên cứu
  sau đó như: nghiên cứu của tác giả Trần Thị Thu Hường (2014) trong luận án
  “Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất xi
  măng Việt Nam”[32], nghiên cứu của tác giả Đào Thúy Hà (2015) trong luận án
  “Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất thép ở Việt
  Nam” [10] thì ngoài các cách phân loại trên tác giả đã đề cập thêm các cách phân
  loại như, phân loại chi phí theo quyền kiểm soát chi phí hay là phân loại chi phí
  để lựa chọn dự án đầu tư. Những kết quả đạt được của các công trình này là định - 7 -
  hướng để tác giả đề xuất xây dựng các cách phân loại chi phí để phục vụ cho yêu
  cầu cung cấp thông tin của nhà quản trị trong doanh nghiệp xây lắp.
  - Lập dự toán chi phí
  Khi nghiên cứu về công tác lập dự toán chi phí, một số nghiên cứu nước
  ngoài đề cập đến như theo tác giả D.Richard Smith (1962) [56], để kiểm soát chi
  phí, dự toán chi phí được lập cho từng loại sản phẩm và từng bộ phận nhưng chỉ
  giới hạn trong phạm vi những khoản chi phí mà nhà quản trị bộ phận có thể kiểm
  soát được. Để đánh giá kết quả thực hiện và có hướng điều chỉnh kịp thời thì dự
  toán chi phí cần được lập cho từng tháng. Ngoài hai chức năng là kiểm soát chi
  phí và đánh giá kết quả thực hiện thì D. Rrichard Smith còn cho rằng dự toán
  linh hoạt được coi là phương tiện để dự báo chi phí trong ngắn hạn, chi phí biến
  đổi trong dự toán chi phí linh hoạt sẽ được xác định trên cơ sở mức độ hoạt động
  dự toán và đơn giá định mức. Chi phí chung (chi phí cố định) sẽ được phân bổ
  cho từng đơn vị sản phẩm theo tỷ lệ chi phí chung định trước.
  Ở Việt Nam, các nghiên cứu về dự toán chi phí trong các doanh nghiệp đã
  được tác giả Nguyễn Hoản (2012) [18, tr 125 – 128] đề xuất theo hướng tách
  biệt chi phí trong dự toán thành chi phí biến đổi và chi phí cố định nhằm mục
  tiêu phân tích chi phí, theo tác giả thì chi phí định mức và chi phí dự toán đều là
  chi phí mong muốn. Tuy nhiên, chi phí định mức là cách tiếp cận về chi phí
  mong muốn tính cho một khối lượng hoạt động. Chi phí dự toán lại là cách tiếp
  cận về chi phí mong muốn tính cho một kỳ hoạt động. Tác giả Trần Thị Thu
  Hường (2014) [32, tr 118 – 121] đề xuất lập dự toán linh hoạt cho từng loại sản
  phẩm sản xuất để cho phép doanh nghiệp dự tính chi phí phát sinh cho nhiều
  mức hoạt động khác nhau phù hợp với điều kiện thị trường nhiều biến động như
  hiện nay. Trong nghiên cứu của tác giả Nguyễn Phú Giang (2014) [21] khi bàn
  về mô hình lập dự toán chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất thép trên địa bàn
  tỉnh Thái Nguyên, cho rằng không nhất thiết phải lập dự toán linh hoạt trong mọi
  doanh nghiệp sản xuất thép, thậm chí doanh nghiệp thép siêu nhỏ không cần lập - 8 -
  dự toán. Vậy với đặc điểm sản xuất kinh doanh xây lắp ở Tổng công ty xây dựng
  công trình giao thông 8 thì công tác dự toán chi phí nên được lập như thế nào để
  phát huy hiệu quả nhất.
  - Kế toán trách nhiệm chi phí
  Khi bàn về nghiên cứu kế toán trách nhiệm chi phí, nghiên cứu của Z. Jun
  Lin và Zengbiao Yu (2002) [60] đề cập đến hệ thống kiểm soát chi phí trách
  nhiệm, tác giả đã chỉ ra hệ thống kiểm soát chi phí bằng trách nhiệm quản trị là
  công cụ kiểm soát chi phí hiệu quả trong bối cảnh nền kinh tế mở cửa. Để kiểm
  soát chi phí cần phải kết hợp trách nhiệm của nhà quản trị các cấp với cơ chế
  thúc đẩy hoạt động kiểm soát chi phí theo nguyên tắc (1) Lấy chi phí và lợi
  nhuận mục tiêu làm cơ sở xác định các tiêu chuẩn – trách nhiệm, (2) Phân bổ chi
  phí mục tiêu xuống các trung tâm trách nhiệm trong đó bộ phận sản xuất được
  coi là trung tâm lợi nhuận, các bộ phận phụ trợ là trung tâm chi phí hoặc trung
  tâm lợi nhuận, các phòng ban chức năng được coi là trung tâm chi phí, (3) Đánh
  giá trách nhiệm quản trị dựa trên kết quả thực hiện chi phí mục tiêu được phân
  cấp, (4) Thực hiện khen thưởng theo chế độ đãi ngộ đã được thiết lập.
  Tại Việt Nam, nghiên cứu của tác giả Đinh Thị Kim Xuyến (2014) trong
  luận án “Công tác kế toán quản trị chi phí và giá thành tại các doanh nghiệp viễn
  thông di động” [11, tr142 – 146], đã đề xuất xây dựng hệ thống kế toán trách
  nhiệm ở các doanh nghiệp viễn thông di động để làm cơ sở lập dự toán, hạch
  toán chi phí và đánh giá hiệu quả hoạt động, đồng thời luận án cũng chỉ ra được
  các chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả của trung tâm doanh thu, trung tâm chi phí,
  trung tâm lợi nhuận. Nghiên cứu của tác giả Trần Thị Thu Hường (2014) [32, tr
  125-127] cũng đã đề xuất xây dựng mô hình trung tâm chi phí để kiểm soát chi
  phí trong doanh nghiệp sản xuất xi măng, tác giả đề nghị cần xây dựng các trung
  tâm chi phí theo mô hình quản trị dạng trực tuyến chức năng trong doanh nghiệp.
  Các trung tâm chi phí được hình thành theo 3 nhóm: Trung tâm chi phí thuộc
  khối sản xuất; Trung tâm chi phí thuộc khối kinh doanh; Trung tâm chi phí thuộc - 9 -
  khối quản lý. Từ đó xây dựng hệ thống chỉ tiêu và phương pháp đánh giá trung
  tâm và lập hệ thống báo cáo đánh giá trung tâm chi phí. Nghiên cứu của tác giả
  Nguyễn Phú Giang (2014) [21] cũng khẳng định các doanh nghiệp sản xuất thép
  cần tổ chức hệ thống kế toán quản trị theo mô hình kế toán trách nhiệm chi phí
  để kiểm soát chi phí qua đó gia tăng lợi nhuận, đồng thời gắn trách nhiệm các
  nhà quản trị với từng trung tâm chi phí, từng hoạt động sản xuất kinh doanh. Để
  đánh giá trách nhiệm quản trị tại các bộ phận tác giả phân chia tổ chức thành 3
  cấp trung tâm trách nhiệm là công ty, nhà máy và các phân xưởng, bộ phận phụ
  trợ. Tương ứng với 3 loại trung tâm trách nhiệm, tác giả đề xuất các chỉ tiêu để
  đánh giá kết quả hoạt động dựa trên chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong
  đó chi phí là chỉ tiêu cơ bản. Phương pháp đánh giá kết quả thực hiện tại các bộ
  phận là phân tích chênh lệch chi phí để phát hiện những biến động bất thường.
  Vậy, với đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý của Tổng công ty xây
  dựng công trình giao thông 8 và các đơn vị thành viên thì có nên thực hiện kiểm
  soát chi phí thông qua trung tâm trách nhiệm chi phí không và mô hình trung
  tâm trách nhiệm chi phí nên được xây dựng như thế nào để phát huy hiệu quả.
  - Phương pháp xác định chi phí
  Các nghiên cứu của các nhà khoa học nước ngoài về phương pháp xác
  định chi phí chủ yếu đi sâu vào nghiên cứu trình bày các phương pháp và các mô
  hình kế toán quản trị hiện đại nhằm phục vụ thông tin cho quản trị chi phí.
  Nghiên cứu của Thomas W.Lin, Kenneth A Merchant, Yi ‘Ou Yang, Zengbiao
  Yu (2005) [57, tr 39], tác giả nghiên cứu cho rằng phương pháp xác định chi phí
  theo mô hình chi phí mục tiêu được đánh giá là mang lại hiệu quả kinh tế cao,
  giúp các doanh nghiệp sản xuất thép của Trung Quốc thoát khỏi thua lỗ và phát
  triển bền vững. Một nghiên cứu khác về phương pháp xác định chi phí theo mô
  hình hiện đại là nghiên cứu về khả năng áp dụng hệ thống thông tin kế toán vào
  các nước đang phát triển, nghiên cứu cụ thể tại Việt Nam của một nhóm các nhà
  khoa học Mỹ là Michèle Pomberg, Hamid Pourjabali, Shirley Daniel và - 10 -
  Marinilka Barros Kimbro năm 2012 [51]. Các tác giả đã khảo sát 53 bệnh viện
  tại Hà Nội và 9 tỉnh lân cận để nghiên cứu về cách quản lý chi phí hiện nay ở các
  bệnh viện và các điều kiện áp dụng các phương pháp quản trị chi phí hiện đại
  như phương pháp Activity – Based Cost (ABC), phương pháp Just in time (JIT)
  vào các bệnh viện Việt Nam. Theo Majid Nili Ahmadabadi, Ali Soleimani
  (2013) [50], khi nghiên cứu về khả năng vận dụng phương pháp ABC vào doanh
  nghiệp, tác giả đã đưa ra 8 nhân tố ảnh hưởng đến khả năng vận dụng ABC đó
  là: (1) Chi phí sản xuất chiếm tỷ trọng lớn (2), Quy trình sản xuất phức tạp, (3)
  Các sản phẩm có tính chất khác biệt, (4) Chủng loại sản phẩm đa dạng, (5) Kích
  thước sản phẩm phong phú, (6) Sử dụng nhiều loại nguyên liệu đầu vào khác
  nhau, (7) Thành phẩm và bán sản phẩm tồn kho lớn, (8) Chi phí lưu kho và chi
  phí sản xuất cần được đánh giá.
  Ở Việt Nam, nghiên cứu của tác giả Nguyễn Hoản (2012) [18, T130], cho
  rằng khi áp dụng phương pháp ABC doanh nghiệp bánh kẹo sẽ có được thông tin
  về giá thành sản phẩm chính xác hơn, giúp cho nhà quản lý ra các quyết định về
  sán xuất sản phẩm và xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp hơn với từng sản
  phẩm cụ thể. Ngoài ra, phương pháp ABC cho doanh nghiệp biết một cách chính
  xác các chi phí phát sinh trong từng công đoạn sản xuất và tương đối phù hợp
  với đặc thù sản phẩm của công ty. Nghiên cứu của tác giả Trần Thị Thu Hường
  (2014) [32, T122] cũng khẳng định, các doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt
  Nam với quy mô lớn và dây chuyền công nghệ sản xuất hiện đại cũng như là với
  đặc điểm sản xuất kinh doanh có thể vân dụng kết hợp 2 phương pháp để xác
  định chi phí đó là: Phương pháp chi phí mục tiêu (Target Cost) và phương pháp
  Kaizen để đạt hiệu quả trong quá trình quản trị chi phí trong doanh nghiệp từ đó
  đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh đã dự kiến, đồng thời trong nghiên cứu của
  mình, tác giả cũng đã đề xuất xây dựng các trung tâm chi phí để kiểm soát chi
  phí theo mô hình 3 cấp. Tuy nhiên, trong nghiên cứu này tác giả chưa phân tích
  rõ được sự phù hợp của đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp khi vận - 11 -
  dụng phương pháp cũng như là điều kiện để doanh nghiệp có thể vận dụng được
  phương pháp này. Phần lớn các nghiên cứu này đều được thực hiện trong doanh
  nghiệp sản xuất, vậy với đặc thù hoạt động thi công công trình giao thông thì
  Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 và các đơn vị thành viên nên áp
  dụng phương pháp xác định chi phí nào sẽ mang lại hiệu quả quản trị và kiểm
  soát chi phí tốt nhất để đạt được mục tiêu lợi nhuận.
  - Phân tích thông tin chi phí để kiểm soát và ra quyết định
  Nghiên cứu của tác giả Nguyễn Hoản (2012) trong Luận án “Tổ chức kế
  toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo Việt Nam”[18],
  cho rằng phân tích CVP giúp cho các doanh nghiệp bánh kẹo xác định được cơ
  cấu sản phẩm tiêu thụ nhằm tối đa hóa lợi nhuận cũng như là để tính toán các chỉ
  tiêu mang tính chất sống còn của doanh nghiệp như chỉ tiêu điểm hòa vốn và
  điểm an toàn. Ngoài ra tác giả cũng đã sử dụng phương pháp phân tích thông tin
  thích hợp trong các trường hợp đưa ra quyết định tiếp tục hay chấm dứt hoạt
  động của một bộ phận, quyết định sản xuất chi tiết sản phẩm hay mua ngoài,
  quyết định tiếp tục chế biến để sản xuất sản phẩm hay bán bán thành phẩm.
  Nghiên cứu của tác giả Trần Thị Thu Hường (2014) trong luận án “Xây dựng mô
  hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt
  Nam”[32] đã chỉ ra các doanh nghiệp sản xuất xi măng cần thực hiện phân tích
  mối quan hệ giữa chi phí khối lượng và lợi nhuận theo các nội dung: Phân tích
  điểm hòa vốn cho toàn doanh nghiệp và cho từng sản phẩm xi măng; Phân tích
  sản lượng cần sản xuất để đạt được lợi nhuận mong muốn; Xác định giá bán phù
  hợp cho từng đơn đặt hàng hoặc từng mức lợi nhuận kỳ vọng. Phân tích mối
  quan hệ chi phí sản lượng lợi nhuận cần căn cứ vào vấn đề mấu chốt tại các
  doanh nghiệp là sản lượng tiêu thụ. Sản lượng sản xuất cần dựa trên số liệu dự
  báo về sản lượng tiêu thụ để tránh tình trạng ứ đọng hàng nhiều dẫn tới ứ đọng
  vốn và chịu lãi vay ngân hàng. Luận án cũng phân tích thông tin thích hợp cho
  việc ra quyết định trong các tình huống: Quyết định tiếp tục hay tạm dừng hoạt - 12 -
  động của những dây chuyền sản xuất hoạt động không hiệu quả; quyết định sản
  xuất xi măng thành phẩm hay tiêu thụ bán thành phẩm clinhker; quyết định đa
  dạng hóa các sản phẩm xi măng; quyết định tìm kiếm thị trường xuất khẩu.
  Nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Mai Anh (2014) trong Luận án “Hoàn thiện
  kế toán quản trị chi phí trong các công ty cổ phần nhựa niêm yết trên thị trường
  chứng khoán Việt Nam” [22] đề xuất phân tích biến động từng khoản mục chi
  phí để kiểm soát chi phí thông qua việc phát hiện nguyên nhân gây ra sự biến
  động và có những bước kiểm soát hoặc có những điều chỉnh hợp lý. Về phân tích
  thông tin chi phí để ra quyết định kinh doanh, luận án đề xuất giải pháp đưa ra
  quyết định nhằm định hướng lại hướng hoạt động của những bộ phận chưa hiệu
  quả và cụ thể là phân xưởng cơ điện của công ty nhựa Tiền Phong trên cơ sở tái
  cấu trúc lại các bộ phận đó theo 2 hướng: Loại bỏ hoạt động của phân xưởng cơ
  điện, chuyển sang đặt hàng khuôn từ công ty cơ khí, khi đó cần xem xét giữa
  hiệu quả khi tiếp tục hoạt động của phân xưởng cơ điện so với hiệu quả của việc
  ngừng hoạt động và chuyển sang đặt hàng khuôn từ công ty cơ khí, việc loại bỏ
  được thực hiện nếu chi phí tiết kiệm được lớn hơn hiệu quả mà bộ phận đó mang
  lại cho công ty; chuyển đổi phân cấp quản lý từ trung tâm chi phí thành trung
  tâm lợi nhuận. Hiện tại phân xưởng cơ điện được coi là trung tâm chi phí. Quản
  đốc phân xưởng cơ điện được giao khoán định mức về chi phí. Tuy nhiên, mặt
  bằng sản xuất và máy móc thiết bị không được sử dụng ở mức công suất tối ưu
  nên dẫn tới lãng phí trong đầu tư. Nếu chuyển phân cấp cho phân xưởng cơ điện
  là một trung tâm lợi nhuận thì sẽ dẫn tới việc phân xưởng cơ điện sẽ phải tìm
  kiếm biện pháp nâng cao hiệu suất hoạt động để sản xuất ra các sản phẩm khuôn
  có giá thành cạnh tranh so với việc mua khuôn của các công ty cơ khí, đồng thời
  cần tìm kiếm thêm các hợp đồng với khách hàng bên ngoài để tạo doanh thu,
  nâng cao lợi nhuận cho phân xưởng. Nghiên cứu của tác giả Đào Thúy Hà
  (2015) trong Luận án “Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các doanh
  nghiệp sản xuất thép ở Việt Nam”[10], luận án đã đưa ra giải pháp hoàn thiện - 13 -
  phân tích CVP và định giá chuyển giao nội bộ. Trong ngành thép hoạt động sản
  xuất đòi hỏi lượng vốn lớn đặc biệt là vốn đầu tư vào TSCĐ trong khi thời gian
  hoàn vốn cố định rất dài cũng như rủi ro tài chính cao. Hơn nữa, khi huy động
  vốn đầu tư cho một quyết định cụ thể của chủ sở hữu vốn đều mong muốn vốn
  được bảo toàn với một tỷ lệ sinh lời tối thiểu. Vì thế, thu nhập từ quyết định đầu
  tư tối thiểu phải bằng hoặc cao hơn tỷ lệ sinh lời tối thiểu mà chủ sở hữu kỳ
  vọng. Nếu sử dụng mô hình phân tích CVP truyền thống để xác định doanh thu
  hòa vốn thì doanh thu này vẫn chưa bù đắp được chi phí sử dụng vốn của tài sản
  được sử dụng. Trên thực tế, lợi nhuận chỉ có thể làm tăng giá trị tài sản khi nó
  lơn hơn chi phí vốn mà doanh nghiệp sử dụng. Chính vì vậy, khi phân tích CVP,
  kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam cần sử dụng
  mô hình phân tích CVP có tính đến chi phí sử dụng vốn do Floria G., James O.
  H., Cathy, C. (1998) đề xuất [45]. Tuy nhiên, các nghiên cứu này đều được thực
  hiện trong doanh nghiệp sản xuất đồng loạt, vậy với đặc thù sản xuất theo đơn
  đặt hàng, sản phẩm đơn chiếc thì doanh nghiệp xây lắp nên sử dụng công cụ
  phân tích chi phí nào để phục vụ cho chức năng ra quyết định của nhà quản trị.
  - Hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí
  Khi bàn về hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí, các nghiên cứu về kế
  toán quản trị chi phí đều khẳng định rằng hệ thống báo cáo kế toán quản trị là kết
  quả cuối cùng của quy trình kế toán quản trị chi phí, việc xây dựng một hệ thống
  báo cáo tốt sẽ phản ánh được toàn bộ kết quả đánh giá và phân tích của kế toán
  quản trị. Do đó, nội dung, kết cấu và hình thức thể hiện của báo cáo phải thể hiện
  được các chỉ tiêu mà nhà quản trị yêu cầu theo dõi, phân tích và đánh giá, [13],
  [16], [17], [18]. Như vậy, trong các nghiên cứu này thì hệ thống báo cáo kế toán
  quản trị phải đảm bảo cung cấp thông tin chi phí về dự toán, thực hiện, kiểm soát
  tình hình thực hiện chi phí và phân tích chi phí mà chưa đề cập đến hệ thống báo
  cáo bộ phận để phục vụ cho kiểm soát chi phí thông qua trung tâm trách nhiệm
  chi phí và đánh giá hiệu quả hoạt động của từng trung tâm chi phí. Khắc phục - 14 -
  hạn chế của những nghiên cứu này thì một số các nghiên cứu sau như nghiên cứu
  của tác giả Trần Thị Thu Hường (2014) trong luận án “Xây dựng mô hình kế
  toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam”[32],
  nghiên cứu của tác giả Đinh Thị Kim Xuyến (2014) trong Luận án “Công tác kế
  toán quản trị chi phí và giá thành tại các doanh nghiệp viễn thông di động” [11]
  thì ngoài hệ thống báo cáo phục vụ cho công tác kiểm soát chi phí phát sinh ở
  phạm vi toàn công ty do phòng kế toán doanh nghiệp lập để phân tích thông tin
  chi phí và ra quyết định kinh doanh thì cần xây dựng hệ thống báo cáo bộ phận
  tại các trung tâm chi phí để kiểm soát và đánh giá chi phí phát sinh ở trung tâm
  lên các cấp quản lý theo quy định. Những kết quả đạt được của các công trình
  này là định hướng để tác giả đề xuất xây dựng hệ thống báo cáo kế toán quản trị
  chi phí để phục vụ cho yêu cầu cung cấp thông tin của nhà quản trị trong Tổng
  công ty xây dựng công trình giao thông 8 và các đơn vị thành viên.
  Các kết quả đạt được của các công trình nghiên cứu về kế toán quản trị chi
  phí cho từng ngành nghề cụ thể trong thời gian qua được tác giả nghiên cứu để
  vận dụng có chọn lọc vào luận án của mình. Tuy nhiên, các nghiên cứu này đều
  cho một ngành nghề cụ thể nào đó như: Dệt may, du lịch, vận tải, dầu khí, nuôi
  trồng mà chưa có một công trình nghiên cứu nào về kế toán quản trị chi phí
  cho ngành xây lắp nói chung cũng như là các công ty thuộc Tổng công ty xây
  dựng công trình giao thông 8 nói riêng. Trong khi ngành xây lắp lại có khá nhiều
  đặc thù về sản phẩm, đặc thù về tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh. Những
  đặc thù này ảnh hưởng không nhỏ đến nội dung công tác kế toán quản trị chi phí
  trong doanh nghiệp. Do đó, việc vận dụng kết quả của nghiên cứu này vào các
  doanh nghiệp xây lắp ở Việt Nam cần phải có sự xem xét, kế thừa có chọn lọc.
  Ngoài ra, trên các tạp chí chuyên ngành có rất nhiều bài viết, công trình đề
  cập đến kế toán quản trị chi phí. Có thể kể ra một số bài viết quan trọng như:
  “Quản trị chi phí theo lợi nhuận mục tiêu và khả năng vận dụng tại Việt Nam”
  của Tác giả PGS.,TS Trương Bá Thanh và TS. Nguyễn Công Phương[30]; “Kế - 15 -
  toán quản trị chi phí và ứng dụng của nó trong các doanh nghiệp chế biến thuỷ
  sản Việt Nam” của tác giả Đào Thị Minh Tâm trên Tạp chí Kế toán năm
  2009[9]; “Kế toán chi phí của một số nước phát triển và bài học kinh nghiệm cho
  Việt Nam” của tác giả PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang, Tạp chí kinh tế và phát
  triển năm 2009[29]; “Một số kinh nghiệm tổ chức kế toán quản trị chi phí giá
  thành của Pháp và Mỹ” của tác giả TS Trần Văn Dung, tạp chí Kế toán
  (2010)[38]; Các bài viết này cũng đã ít nhiều đề cập đến nội dung kế toán
  quản trị chi phí, và phương án đề xuất để vận dụng vào các doanh nghiệp Việt
  Nam. Tuy nhiên, trong khuôn khổ bài viết thì chưa thể phân tích sâu, đầy đủ các
  khía cạnh của kế toán quản trị chi phí như: Kế toán quản trị chi phí cho việc thực
  hiện chức năng lập kế hoạch; kế toán quản trị chi phí cho việc thực hiện chức
  năng tổ chức thực hiện; Kế toán quản trị cho việc thực hiện chức năng kiểm soát
  và ra quyết định.
  Có thể nói rằng các nghiên cứu trong nước từ năm 1995 trở lại đây đã
  khẳng định được tầm quan trọng của kế toán quản trị nói chung và kế toán quản
  trị chi phí nói riêng trong việc đưa ra quyết định quản lý của các nhà quản trị
  doanh nghiệp. Việc nghiên cứu kế toán quản trị chi phí ngày một phát triển, đã,
  đang và sẽ được chuyên sâu cho từng ngành nghề cụ thể. Tuy nhiên, các công
  trình nghiên cứu về kế toán quản trị đã công bố chưa có một công trình nào
  nghiên cứu chuyên sâu về kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xây
  lắp, trong khi ngành xây dựng là ngành đang rất phát triển và cạnh tranh ngày
  càng cao, rất cần tổ chức kế toán quản trị nói chung và kế toán quản trị chi phí
  nói riêng một cách khoa học, hiệu quả để cung cấp thông tin cần thiết phục vụ
  cho công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nghiên
  cứu cụ thể về kế toán quản trị chi phí ở doanh nghiệp xây lắp có một số đề tài
  Thạc sỹ đã đề cập đến. Tuy nhiên, các đề tài này mới chỉ dừng lại ở phạm vi một
  đơn vị cụ thể, và các tác giả chủ yếu đi sâu phân tích về chi phí trong sản xuất
  mà chưa đề cập nhiều đến chi phí ngoài sản xuất, đồng thời chủ yếu đề cập đến - 16 -
  quản trị chi phí theo phương pháp truyền thống. Chưa có nghiên cứu nào thực sự
  giải quyết được các nội dung của kế toán quản trị một cách toàn diện để từ đó
  đưa ra được các giải pháp có tính thực tiễn cao nhất cho việc hoàn thiện kế toán
  quản trị nói chung và kế toán quản trị chi phí nói riêng, vì thế mà công tác kế
  toán quản trị chi phí ở các doanh nghiệp xây lắp vẫn còn nhiều bất cập.
  2.2. Định hướng nghiên cứu cúa luận án
  Qua nghiên cứu tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến kế
  toán quản trị chi phí trong nước và trên thế giới, tác giả đã nhận thấy cần thiết
  phải có một nghiên cứu về kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp xây lắp
  nói chung cũng như là ở Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 nói
  riêng một cách toàn diện, có hệ thống. Dựa vào việc nghiên cứu về nội dung của
  kế toán quản trị chi phí trong mối quan hệ với các chức năng của quản trị cũng
  như là hiểu được những đặc thù về hoạt động sản xuất kinh doanh và những ảnh
  hưởng đến công tác kế toán quản trị chi phí để từ đó đưa ra những giải pháp có
  tính khoa học và thực tiễn cao nhất cho sự phát triển của kế toán quản trị chi phí
  ở Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 và các đơn vị thành viên trong
  tương lai. Hiểu được tầm quan trọng của nghiên cứu này cho sự phát triển chung
  của công ty xây lắp trong xu thế hội nhập, tác giả đã lựa chọn nghiên cứu về kế
  toán quản trị chi phí trong Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 làm
  luận án nghiên cứu của mình, định hướng nghiên cứu của tác giả như sau:
  Trên cơ sở tiếp thu, kế thừa có chọn lọc những kết quả của các nghiên cứu
  trên, kết hợp với việc nghiên cứu đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh của
  doanh nghiệp xây lắp, tác giả hệ thống hoá lý luận về kế toán quản trị chi phí ở
  doanh nghiệp xây lắp theo hướng tiếp cận các nội dung của kế toán quản trị chi
  phí theo chức năng của kế toán quản trị như: Kế toán quản trị chi phí phục vụ
  chức năng lập kế hoạch; Kế toán quản trị chi phí cho việc thực hiện chức năng tổ
  chức thực hiện; Kế toán quản trị chi phí phục vụ chức năng kiểm soát và kế toán
  quản trị phục vụ chức năng ra quyết định. Để thực hiện từng chức năng quản trị - 17 -
  thì nhà quản trị cần những thông tin chi phí gì và kế toán quản trị chi phí cần
  thực hiện những công việc nào để cung cấp thông tin cho nhà quản trị thực hiện
  chức năng đó.
  Phần nghiên cứu về lý luận công tác kế toán quản trị chi phí trong doanh
  nghiệp xây lắp chính là cơ sở để tác giả xây dựng hệ thống bảng hỏi với hy vọng
  đơn giản, dễ hiểu cho người được hỏi và thu được nhiều thông tin nhất về thực
  trạng công tác kế toán quản trị chi phí ở Tổng công ty xây dựng công trình giao
  thông 8 và các đơn vị thành viên trong thời gian qua.
  Từ thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí ở Tổng công ty xây dựng
  công trình giao thông 8 và các đơn vị thành viên qua khảo sát. Luận án phân tích
  những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân gây ra hạn chế của công tác kế toán
  quản trị chi phí trong thời gian qua. Từ đó, đề xuất các giải pháp hoàn thiện công
  tác kế toán quản trị chi phí hoạt động xây lắp của Tổng Công ty xây dựng công
  trình giao thông 8 và các đơn vị thành viên theo hướng phát huy ưu điểm và
  khắc phục nhược điểm cũng như là khắc phục nguyên nhân gây ra nhược điểm
  đó, gồm: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí phục vụ tốt chức năng lập kế hoạch,
  chức năng tổ chức thực hiện, chức năng kiểm soát và chức năng ra quyết định.
  Đây là các nội dung mà các nghiên cứu trước đây chưa đề cập đến một cách đầy
  đủ và toàn diện.
  3. Mục đích nghiên cứu của luận án
  Về mặt lý luận: Hệ thống hoá lý luận cơ bản về kế toán quản trị chi phí
  trong doanh nghiệp xây lắp theo hướng tiếp cận các nội dung cơ bản của kế toán
  quản trị chi phí trong mối quan hệ với các chức năng quản trị như: lập kế hoạch,
  tổ chức thực hiện, kiểm soát và ra quyết định.
  Về mặt thực tiễn: Nghiên cứu, khảo sát thực trạng công tác kế toán quản
  trị chi phí tại Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 và các đơn vị thành
  viên trong thời gian qua theo từng nội dung của kế toán quản trị chi phí đã
  nghiên cứu ở phần lý luận, đánh giá những mặt đạt được, mặt chưa đạt được của - 18 -
  kế toán quản trị chi phí. Đề xuất định hướng hoàn thiện và các giải pháp cụ thể
  nhằm hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Tổng công ty xây dựng giao thông 8
  và các đơn vị thành viên trong thời gian tới theo hướng đảm bảo cung cấp thông
  tin chi phí đáp ứng nhu cầu thông tin của nhà quản trị thực hiện các chức năng
  lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm soát và ra quyết định.
  4. Câu hỏi nghiên cứu
  Để đạt được mục tiêu nghiên cứu của luận án, luận án cần phân tích các
  vấn đề liên quan đến kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp xây lắp và của
  Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 nhằm trả lời các câu hỏi sau:
  1. Đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh xây lắp ảnh hưởng như thế nào đến
  công tác kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp xây lắp?
  2. Để cung cấp thông tin cho nhà quản trị trong doanh nghiệp xây lắp thực
  hiện các chức năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm soát và ra quyết
  định thì kế toán quản trị chi phí nên được vận dụng như thế nào?
  3. Thực tế Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 và các đơn vị thành
  viên đã thực hiện kế toán quản trị chi phí để phục vụ các chức năng quản trị
  như thế nào trong thời gian qua?
  4. Những hạn chế và nguyên nhân gây ra những hạn chế của kế toán quản trị
  chi phí ở Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 và các đơn vị
  thành viên là gì?
  5. Kế toán quản trị chi phí tại Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8
  và các đơn vị thành viên cần phải có những giải pháp gì trong thời gian tới
  để phục vụ các chức năng quản trị một cách tốt nhất?
  5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án
  - Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về kế
  toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp xây lắp và thực trạng kế toán quản trị
  chi phí ở Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 và các đơn vị thành
  viên với hướng tiếp cận theo chức năng của quản trị. - 19 -
  - Phạm vi nghiên cứu:
  Phạm vi về nội dung nghiên cứu: Trong các công ty thuộc Tổng công ty
  xây dựng công trình giao thông 8 thì chi phí của hoạt động xây lắp là chi phí
  chiếm tỷ trọng cao trong tổng chi phí phát sinh của công ty và là khoản mục chi
  phí dễ có gian lận cần phải quản trị tốt. Vì lẽ đó, phạm vi của đề tài giới hạn là
  kế toán quản trị chi phí của hoạt động xây lắp ở Tổng Công ty xây dựng Công
  trình giao thông 8 và các đơn vị thành viên.
  Phạm vi về thời gian nghiên cứu: Từ năm 2006 đến nay (sau khi áp dụng
  Luật doanh nghiệp Nhà nước 2003 và Luật doanh nghiệp 2005) và đặc biệt quan
  tâm từ năm 2011 đến 2015, là giai đoạn mà ngành kinh tế nói chung cũng như là
  xây lắp nói riêng gặp nhiều khó khăn, các doanh nghiệp của Tổng công ty xây
  dựng công trình giao thông 8 đang từng bước thực hiện cổ phần hóa. Các giải
  pháp được đề xuất áp dụng cho giai đoạn đến 2030, đặc biệt là trong giai đoạn
  2015-2020.
  6. Phương pháp nghiên cứu
  Luận án sử dụng các phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng
  và những nguyên lý cơ bản của khoa học kinh tế để nghiên cứu các vấn đề lý
  luận và thực tiễn. Các vấn đề lý luận được dựa trên những khái niệm, nguyên lý,
  phương pháp đã được thừa nhận và áp dụng tại Việt Nam cũng như trên thế giới
  và phù hợp với đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh xây lắp. Các phương pháp
  định tính như thống kê, số tuyệt đối, số tương đối, so sánh được sử dụng để
  khảo sát tổng hợp kết quả điều tra cho nghiên cứu các vấn đề thực tiễn. Cụ thể
  phương pháp thu thập thông tin và tổng hợp, phân tích dữ liệu được tác giả thực
  hiện như sau.
  6.1. Phương pháp thu thập thông tin
  Trong quá trình thực hiện Luận án, tác giả đã sử dụng đồng thời các
  phương pháp thu thập thông tin, điển hình với các phương pháp sau: - 20 -
  Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp: Tác giả đã sử dụng phương pháp
  nghiên cứu tài liệu để thu thập dữ liệu thứ cấp. Hệ thống dữ liệu thứ cấp có được
  là nhờ nghiên cứu các tài liệu đã có sẵn liên quan đến chủ đề nghiên cứu được
  tìm hiểu từ các nguồn khác nhau như: Các luật, thông tư, nghị định, văn bản, các
  công trình nghiên cứu khoa học, các Website, các sổ sách kế toán , cụ thể,
  trong quá trình nghiên cứu tác giả đã nghiên cứu kỹ các tài liệu thứ cấp sau:
  - Website http://thuvienphapluat.vn, để tìm hiểu các Luật, thông tư, nghị
  định, văn bản liên quan đến kế toán quản trị nói chung và kế toán quản trị chi phí
  nói riêng.
  - Website http://www.cienco8.com, để nghiên cứu về những thông tin về
  cơ cấu tổ chức, kế hoạch hoạt động, báo cáo tổng kết của Tổng Công ty xây
  dựng công trình giao thông 8.
  - Các báo cáo nghiên cứu của Tổng cục thống kê liên quan đến doanh
  nghiệp xây lắp nói chung và Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 nói
  riêng, thông qua thu thập trực tiếp và trang mạng http://www.gso.gov.vn.
  - Các Luận án tiến sỹ đã công bố, các bài báo khoa học đã đăng trên các
  tạp chí có liên quan đến vấn đề nghiên cứu.
  - Các sổ sách, báo cáo, tài liệu kế toán của các Công ty thuộc Tổng Công
  ty xây dựng công trình giao thông 8 trong thời gian qua.
  Việc nghiên cứu các tài liệu thứ cấp nhằm mục đích tìm hiểu về các thông
  tin trong quá khứ như: vai trò, sự đóng góp của Tổng công ty xây dựng công
  trình giao thông 8 cho ngành xây lắp ở Việt Nam trong thời gian qua.
  Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp: Phương pháp được tác giả sử dụng
  để thu thập dữ liệu sơ cấp đó là phương pháp điều tra, khảo sát trực tiếp tại
  doanh nghiệp. Phương pháp điển hình mà tác giả đã thực hiện là:
  Một là: Phương pháp phát phiếu điều tra, tác giả đã tiến hành thu thập dữ
  liệu về quan điểm, ý kiến của những người sử dụng thông tin kế toán quản trị chi
  phí và những người thiết lập thông tin kế toán quản trị chi phí của Tổng công ty - 21 -
  xây dựng công trình giao thông 8 và các đơn vị thành viên thông qua việc gửi
  phiếu câu hỏi trực tiếp hoặc qua email cho hai nhóm đối tượng là: Các nhà quản
  trị doanh nghiệp (Thành viên BGĐ, HĐQT) và các kế toán trưởng, kế toán chi
  phí. Do số lượng các đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty xây dựng công trình
  giao thông 8 không nhiều (27 công ty), vì vậy mà tác giả tiến hành gửi phiếu
  điều tra đến tất cả các công ty qua email. Như vậy, số phiếu điều tra mà tác giả
  gửi đi là 28 phiếu đến đối tượng là nhà quản trị doanh nghiệp (thành viên BGĐ,
  HĐQT) và 28 phiếu đến các kế toán trưởng, kế toán chi phí của Tổng công ty
  xây dựng công trình giao thông 8 và 27 đơn vị thành viên.
  + Đối với các nhà quản trị doanh nghiệp (Thành viên BGĐ, HĐQT): Tác
  giả đã gửi phiếu điều tra với mục đích tìm hiểu các thông tin liên quan đến đặc
  điểm, hình thức tổ chức sản xuất, mô hình tổ chức và phân cấp quản lý trong
  Công ty. Lấy ý kiến đánh giá về chất lượng và hiệu quả của thông tin do kế toán
  chi phí cung cấp trong thời gian qua. Nhu cầu của các nhà quản trị về thông tin
  quản trị chi phí trong thời gian tới và khả năng sẵn sàng đầu tư cho việc đổi mới
  tổ chức công tác kế toán quản trị chi phí. (Mẫu Phụ lục 02A).
  + Đối với các kế toán trưởng, kế toán chi phí tại công ty: Tác giả đã gửi
  phiếu điều tra theo mẫu nhằm đánh giá thực trạng công tác kế toán quản trị nói
  chung và kế toán quản trị chi phí nói riêng trong thời gian qua cũng như định
  hướng xây dựng trong tương lai. (Mẫu Phụ lục 02B)
  Hai là: Phương pháp phỏng vấn có bảng hỏi, tác giả đã lựa chọn 3 công ty
  điển hình để đi sâu tìm hiểu thông qua việc trực tiếp xuống cơ sở để tìm hiểu,
  phỏng vấn các đối tượng có liên quan thông qua hệ thống bảng hỏi đã được xây
  dựng sẵn (Mẫu Phụ lục 02A và 02B), mục đích là để tìm hiểu sâu hơn về công
  tác kế toán quản trị tại công ty cũng như là định hướng của nhà quản trị hay
  mong muốn của kế toán công ty trong thời gian tới. 3 Công ty được lựa chọn để
  tìm hiểu trực tiếp đó là: Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 (18 Hồ
  Đắc Di, Đống Đa – Hà Nội); Công ty cổ phần Xây dựng Cầu 75 – CIENCO8 (Số - 22 -
  160 Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì - Hà Nội) – đại diện cho đơn vị thành viên
  có kết quả hoạt động kinh doanh tốt trong thời gian qua, với tổng doanh thu đạt
  được của năm 2012 và 2013 lần lượt là: 487.391.000.000 đồng và
  569.070.650.000 đồng, là công ty được đánh giá là có kết quả hoạt động kinh
  doanh tốt nhất trong 27 đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty xây dựng công
  trình giao thông 8; CTCP Xây dựng Công trình giao thông 809 (Số nhà 62A TT9
  Khu đô thị Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội) – Đại diện
  cho nhóm các đơn vị thành viên có kết quả hoạt động kinh doanh tương đối thấp
  trong thời gian qua, cụ thể với tổng doanh thu đạt được của năm 2012 và 2013
  lần lượt là 1.453.000.000 đồng và 3.739.000.000 đồng, là công ty được đánh giá
  là tổ chức hoạt động kinh doanh không tốt. Các đối tượng được lựa chọn phỏng
  vấn bao gồm: Các nhà quản lý doanh nghiệp, nhân viên kế toán, các cán bộ quản
  lý phân xưởng, công nhân trực tiếp sản xuất Việc nghiên cứu sâu các vấn đề về
  kế toán ở ba trường hợp điển hình thông qua phỏng vấn, trực tiếp đến cơ sở để
  quan sát hệ thống sổ sách kế toán, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác kế toán
  quản trị nói chung và kế toán quản trị chi phí nói riêng; quan sát quá trình thu
  thập, phân tích, xử lý và cung cấp các thông tin kinh tế - tài chính phát sinh ở
  công ty, với mục đích tìm hiểu quan điểm của nhà quản lý về nhu cầu thông tin
  kế toán quản trị chi phí và lấy ý kiến đánh giá của các nhà quản lý về việc tổ chức
  thực hiện cũng như hiệu quả công tác kế toán quản trị chi phí.
  Dữ liệu sơ cấp thu được từ phương pháp phát phiếu điều tra và phỏng vấn
  có bảng hỏi là các bản trả lời nhận được từ phản hồi qua E -mail và qua bản ghi
  chép trực tiếp kết quả phỏng vấn của tác giả gồm có 25/28 kết quả trả lời hợp lệ
  nhận được từ phản hồi qua E -mail và 3 bản ghi chép kết quả phỏng vấn trực tiếp
  của tác giả tại 3 doanh nghiệp lựa chọn điển hình được tác giả tổng hợp, xử lý,
  phân tích bằng bảng tính Exel (Phụ lục 03A và 03B). Do mô hình tổ chức sản
  xuất và đặc điểm chi phí của các công ty xây lắp thuộc Tổng công ty xây dựng
  công trình giao thông 8 có nhiều nét tương đồng nên kết quả điều tra chọn mẫu - 23 -
  có thể suy rộng cho tổng thể các công ty xây lắp thuộc Tổng công ty xây dựng
  công trình giao thông 8.
  6.2. Phương pháp tổng hợp, phân tích dữ liệu
  Các tài liệu có được từ thu thập sẽ được kiểm tra để phát hiện những thiếu
  sót trong quá trình ghi chép để bổ sung, hoàn thiện, sau đó được tổng hợp và sắp
  xếp theo từng nội dung nghiên cứu và phân thành 2 nhóm: lý luận và thực tiễn để
  triển khai viết nội dung lý luận và thực tiễn. Về cách tiếp cận nghiên cứu lý luận
  được tác giả bắt đầu từ nghiên cứu nội dung kế toán quản trị chi phí cho các
  doanh nghiệp nói chung kết hợp với nghiên cứu đặc điểm hoạt động sản xuất
  kinh doanh xây lắp và những ảnh hưởng đến công tác kế toán quản trị chi phí để
  từ đó xây dựng nội dung của kế toán quản trị trong doanh nghiệp xây lắp trong
  mối quan hệ với các chức năng của quản trị. Về cách thức tiếp cận nghiên cứu về
  thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí tại Tổng công ty xây dựng công trình
  giao thông 8 và các đơn vị thành viên được tác giả thực hiện thông qua việc sử
  dụng công cụ xử lý số liệu là chương trình tính toán Excel của Microsoft Office
  2010 để tính toán và tổng hợp dữ liệu thu thập được theo mục tiêu của đề tài
  (Phụ lục 03A và 03B) trên cơ sở sử dụng số tuyệt đối, số tương đối, số tối đa, số
  tối thiểu . Các phương pháp phân tích, tổng hợp dữ liệu được mô tả chi tiết sau.
  TT Phương pháp tổng
  hợp phân tích dữ liệu
  Mục đích sử dụng phương pháp
  1 Phương pháp phân
  tích định tính
  Được sử dụng để phân tích, tổng hợp hệ thống dữ
  liệu sơ cấp thu thập được thông qua phương pháp
  điều tra thực tế tại công ty dưới dạng đồ thị để từ
  đó đưa ra những đánh giá về thực trạng cũng như
  là những nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán
  quản trị chi phí tại Tổng công ty xây dựng công
  trình giao thông 8 và các đơn vị thành viên theo
  từng nội dung. - 24 -
  TT Phương pháp tổng
  hợp phân tích dữ liệu
  Mục đích sử dụng phương pháp
  2 Phương pháp phân
  tích thông kê mô tả
  Được sử dụng để tổng hợp phân tích thông qua số
  tương đối, số tuyệt đối . đã tính toán từ phương
  pháp phân tích định tính nhằm đánh giá thực
  trạng cũng như là những mặt đạt được, chưa được
  của công tác kế toán quản trị chi phí tại Tổng
  công ty xây dựng công trình giao thông 8 và các
  đơn vị thành viên.
  3 Phương pháp phân
  tích so sánh đối chứng
  - Được sử dụng để phân tích, so sánh đối chứng
  giữa đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh của
  doanh nghiệp xây lắp với các doanh nghiệp khác
  để xây dựng lý luận về kế toán quản trị chi phí
  trong doanh nghiệp xây lắp trên cơ sở vận dụng
  lý luận chung về kế toán chi phí trong các doanh
  nghiệp.
  - Được sử dụng để so sánh đối chứng giữa đặc
  thù về hình thức tổ chức sản xuất thi công cũng
  như là hình thức sở hữu vốn của Tổng công ty
  xây dựng công trình giao thông 8 và các đơn vị
  thành viên với các doanh nghiệp xây lắp khác để
  từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác kế
  toán quản trị chi phí phù hợp, khoa học và cần
  thiết cho sự phát triển trong thời gian tới.
  7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án
  - Ý nghĩa khoa học: Đề tài nghiên cứu, phân tích, hệ thống hoá cơ sở lý
  luận về nội dung công tác kế toán quản trị chi phí trong việc thực hiện các chức
  năng của quản trị trong Doanh nghiệp xây lắp. Đồng thời luận án nghiên cứu - 25 -
  kinh nghiệm thực hiện công tác kế toán quản trị chi phí của một số nước trên thế
  giới để định hướng hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí tại Tổng công ty
  xây dựng công trình giao thông 8 và các đơn vị thành viên.
  - Ý nghĩa thực tiễn: Qua khảo sát thực trạng công tác kế toán quản trị chi
  phí tại Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 và các đơn vị thành viên
  trong thời gian qua, tác giả phân tích và chỉ rõ những ưu điểm, những mặt còn
  hạn chế cũng như nguyên nhân cơ bản của những tồn tại trong mối liên hệ với
  việc thực hiện các chức năng của quản trị. Từ đó, tác giả đã đề xuất các giải pháp
  hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí trong mối liên hệ với việc thực hiện
  các chức năng của quản trị, giúp cho công tác quản trị chi phí cũng như hoạt
  động sản xuất kinh doanh tại Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 và
  các đơn vị thành viên ngày càng hoàn thiện hơn.
  8. Những đóng góp mới của luận án
  - Luận án đã khái quát những vấn đề lý luận cơ bản của kế toán quản trị
  chi phí trong các doanh nghiệp xây lắp và đặc biệt chú ý đến phân tích nội dung
  của kế toán quản trị chi phí trong mối quan hệ với chức năng quản trị, với các
  nội dung đó là: Kế toán quản trị chi phí với việc thực hiện chức năng lập kế
  hoạch (hoạch định); kế toán quản trị chi phí với việc thực hiện chức năng tổ chức
  thực hiện, kế toán quản trị chi phí với việc thực hiện chức năng kiểm soát và kế
  toán quản trị chi phí với việc thực hiện chức năng ra quyết định. Phần lý luận
  này chính là nền tảng cho tác giả tiếp cận tốt với đơn vị khảo sát.
  - Luận án đã tìm hiểu, nghiên cứu kinh nghiệm thực hiện công tác kế toán
  quản trị chi phí của một số quốc gia trên thế giới và của các nước đang phát triển
  ở Châu Á, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho việc vận dụng công tác kế toán
  quản trị chi phí vào doanh nghiệp xây lắp ở Việt Nam.
  - Luận án đánh giá đúng thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí ở
  Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 và các đơn vị thành viên trong
  thời gian qua cũng như là đánh giá những mặt đạt được và những mặt còn hạn - 26 -
  chế cần phải hoàn thiện của công tác kế toán quản trị chi phí trong thời gian tới
  ở Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 và các đơn vị thành viên.
  - Luận án đã nêu được nguyên tắc cơ bản cũng như là giải pháp để hoàn
  thiện công tác kế toán quản trị chi phí của Tổng công ty xây dựng công trình
  giao thông 8 và các đơn vị thành viên, đặc biệt những giải pháp này được tác giả
  chứng minh về tính khoa học cũng như là khả năng có thể vận dụng phù hợp với
  đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và sở hữu vốn tại Tổng công ty xây dựng
  công trình giao thông 8 và các đơn vị thành viên.
  9. Kết cấu của luận án
  Kết cấu của Luận án: Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu
  tham khảo, Luận án gồm 3 chương:
  Chương 1: Lý luận về kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp
  xây lắp.
  Chương 2: Thực trạng kế toán quản trị chi phí trong Tổng công ty
  xây dựng công trình giao thông 8.
  Chương 3: Giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong Tổng
  công ty xây dựng công trình giao thông 8.

  Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí cho Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí cho Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status