Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu tác động của FDI tới đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu tác động của FDI tới đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam

  NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

  Đề tài luận án: Nghiên cứu tác động của FDI tới đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam

  Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại (Kinh tế và quản lý thương mại)

  Mã số: 62.34.01.21

  Nghiên cứu sinh: Trịnh Minh Tâm Mã NCS: NCS33.043TM

  Người hướng dẫn: GS.TS. Hoàng Đức Thân

  Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

  Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận

  Thứ nhất, Khác với các nghiên cứu trước đây nghiên cứu về FDI và tác động tràn liên quan đến phổ biến và chuyển giao công nghệ thông qua FDI tới nước tiếp nhận, Luận án đã chứng minh xu hướng cũng như ảnh hưởng tích cực, tiêu cực của FDI, trong đó tập trung tới những tác động tới đổi mới công nghệ của doanh nghiệp nước tiếp nhận đầu tư ở các khía cạnh khác nhau trong các lý thuyết.

  Thứ hai, Luận án cũng chỉ ra được 16 nhân tố ảnh hưởng đến tác động của FDI đối với đổi mới công nghệ của doanh nghiệp thuộc 4 nhóm như: (1) Nhân tố thuộc các quốc gia có vốn FDI; (2) Nhân tố thuộc về các nước tiếp nhận đầu tư; (3) Nhân tố thuộc nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài; (4) Nhân tố thuộc các doanh nghiệp của nước tiếp nhận đầu tư.

  Thứ ba, Dựa trên những luận cứ khoa học, luận án cũng đã xây dựng mô hình định lượng đánh giá các yếu tố tác động tràn của FDI tới đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp cho trường hợp Việt Nam.

  Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu của luận án

  Kết hợp nghiên cứu định tính và định lượng, luận án đã thành công ở việc nghiên cứu tác động về cả lượng và chất của FDI đến đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam.

  Thứ nhất, Qua tiến hành phân tích đánh giá thực trạng tác động của FDI tới đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam, luận án đã tìm ra bằng chứng chứng minh về mối quan hệ đan xen tích cực và tiêu cực của FDI và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp và chỉ ra được nguyên nhân của những tác động tiêu cực đó.

  Thứ hai, Kết quả ước lượng mô hình tác động tràn của FDI tới đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam cho thấy rõ mức động ảnh hưởng khác nhau của các yếu tố: qui mô, loại hình doanh nghiệp, ngành, trình độ lao động của doanh nghiệp và R&D. Đồng thời, luận án cũng chứng minh được mỗi khi các nhân tố trên thay đổi thì có tác động làm tăng hoặc giảm mức độ đổi mới công nghệ của doanh nghiệp bao nhiêu.

  Thứ ba, Từ kết quả nghiên cứu luận án đề xuất một số giải pháp phát huy tác động của FDI tới đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam. Trong đó, luận án không chỉ tập trung vào hai nhóm giải pháp phát huy tác động tích cực và hạn chế tác động tiêu cực của FDI tới đổi mới công nghệ của doanh nghiệp nói chung mà luận án còn chứng minh điều kiện để phát huy tác động của FDI đến đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng. Những ý kiến và đề xuất dựa trên kết quả nghiên cứu của tác giả có thể là tài liệu hữu ích giúp các nhà quản lý hoạch định và thực thi chiến lược đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam dựa trên các tác động tràn của FDI.

  Kết quả nghiên cứu của luận án cũng mở ra một cách nhìn mới, một hướng mới trong nghiên cứu và đánh giá tác động của FDI tới đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam rộng hơn và của ngành, lĩnh vực và Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quôc tế.  Người hướng dẫn

  GS.TS. Hoàng Đức Thân

  Nghiên cứu sinh

  Trịnh Minh Tâm


  NEW CONTRIBUTION OF THE THESIS

  Thesis: Research on the effects of FDI on technological innovation of enterprises in Vietnam

  Major: Commercial Business (Economics and Trade Administration)

  Code: 62.34.01.21

  PhD Candidate: Trinh Minh Tam PhD Candidate Code: NCS33.043TM

  Advisor: Prof. Dr. Hoang Duc Than

  Training institutions: National Economics University

  New contributions in terms of academic, theoretical

  First, Different from previous research studies on FDI and spillover effects related to dissemination and technology transfer through FDI recipient countries, the thesis has proven trends as well as a positive influence, FDI's negative, which focus to the impact of technological innovation enterprise investment-receiving countries in different aspects of the theory.

  Second, the thesis also shows 16 factors affecting the impact of FDI on technological innovation of enterprises in 4 groups: (1) Factors of FDI countries; (2) Factors belong to the investment-receiving countries; (3) the factor of foreign direct investment; (4) Factor of enterprises of the country receiving the investment.

  Third, based on scientific grounds, the thesis also developed quantitative model evaluation factors spillover effects of FDI on technological innovation of enterprises for the case of Vietnam.

  Conclusions and recommendations from research outputs

  Combining qualitative research and quantitative, have succeeded in thesis research on the impact of FDI on technological innovation of enterprises in Vietnam.

  First, through the analysis conducted to assess the impact of FDI on state of technological innovation of enterprises in Vietnam, the thesis has found evidence of interwoven relationships positive and negative FDI and technological innovation of enterprises and point out the causes of these negative impacts.

  Second, the results of the model estimates the spillover effects of FDI on technological innovation of enterprises Vietnam clearly shows the different effects of dynamic factors: size, type of business, industry, the workers of the enterprise and R&D. At the same time, the thesis also prove to be a factor when the above changes, the effect increases or decreases the level of technological innovation many businesses.

  Third, research results from the thesis proposes a number of measures to promote the impact of FDI on technological innovation of enterprises in Vietnam. In it, the thesis is not only focused on two groups of measures to promote positive effects and limit the negative impact of FDI on technological innovation of enterprises in general but also to prove the thesis to promote conditions the impact of FDI on technological innovation of enterprises in Vietnam in particular. The opinions and recommendations based on the research results of the author may be useful material to help managers plan and implement technology innovation strategy of the Vietnam-based enterprises of spillover effects FDI.

  The research results of the thesis also opens up a new perspective, a new direction in research and assess the impact of FDI on technological innovation of enterprises Vietnam's broader and sectors and Vietnam during the international integration.

  Xem Thêm: Nghiên cứu tác động của FDI tới đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu tác động của FDI tới đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status