Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu tác động của dịch vụ ngân hàng quốc tế đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu tác động của dịch vụ ngân hàng quốc tế đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  iii

  MỤC LỤC
  Tiêu đề
  Trang phụ bìa
  Lời cam đoan
  Mục lục
  Danh mục các từ viết tắt
  Danh mục bảng biểu
  Danh mục hình vẽ
  Danh mục phụ lục
  Trang
  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  1. Lý do nghiên cứu của luận án 1
  2. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu của luận án 3
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
  4. Phương pháp nghiên cứu 4
  5. Kết cấu của đề tài . 6
  6. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài 6
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU
  THỰC NGHIỆM VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ VÀ
  HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
  1.1. Dịch vụ ngân hàng quốc tế của NHTM 8
  1.1.1. Khái niệm dịch vụ ngân hàng quốc tế . 8
  1.1.2. Vai trò của dịch vụ ngân hàng quốc tế . 11
  1.1.3. Các dịch vụ ngân hàng quốc tế của NHTM . 12
  1.1.3.1. Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ 12
  1.1.3.2. Dịch vụ thanh toán quốc tế 13
  1.1.3.3. Cho vay ngoại tệ . 13
  1.1.3.4. Dịch vụ thanh toán thẻ quốc tế 14
  1.1.3.5. Dịch vụ ngân hàng đại lý . 14 iv

  1.2. Hiệu quả hoạt động của NHTM 15
  1.2.1. Khái niệm hiệu quả hoạt động của NHTM 15
  1.2.2. Các phương pháp đánh giá hiệu quả hoạt động của NHTM 15
  1.2.2.1. Phương pháp sử dụng các chỉ số tài chính 15
  1.2.2.2. Phương pháp phân tích hiệu quả biên . 17
  1.3. Mối liên hệ giữa dịch vụ ngân hàng quốc tế và hiệu quả hoạt động của NH . 21
  1.4. Tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước về hiệu quả hoạt động và dịch
  vụ ngân hàng quốc tế, khoảng trống trong nghiên cứu tại Việt Nam 25
  1.4.1. Các nghiên cứu công bố ở trong nước . 25
  1.4.2. Các nghiên cứu định lượng công bố ở các nước khác . 33
  1.4.3. Một số vấn đề còn tồn tại trong các nghiên cứu 36
  Kết luận chương 1 38
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ DỊCH VỤ NGÂN
  HÀNG QUỐC TẾ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
  2.1. Hoạt động kinh doanh của các NHTMVN 39
  2.1.1. Mạng lưới hoạt động của các NHTMVN 39
  2.1.2. Năng lực tài chính 40
  2.1.3. Năng lực công nghệ 44
  2.1.4. Nguồn nhân lực 44
  2.1.5. Một số hoạt động kinh doanh chính của các NHTMVN 45
  2.1.5.1. Dịch vụ huy động vốn . 45
  2.1.5.2. Dịch vụ cấp tín dụng . 47
  2.1.5.3. Dịch vụ thanh toán 48
  2.2. Hiệu quả hoạt động của các NHTMVN 49
  2.2.1. Quy mô tài sản, vốn chủ sở hữu và thu nhập của các NHTMVN . 49
  2.2.2. Khả năng sinh lời của các NHTMVN . 52
  2.3. Thực trạng dịch vụ ngân hàng quốc tế của các NHTMVN . 53
  2.3.1. Cơ sở pháp lý dịch vụ ngân hàng quốc tế tại Việt Nam . 53
  2.3.2. Một số dịch vụ ngân hàng quốc tế chủ yếu của các NHTMVN 56 v

  2.3.2.1. Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ . 56
  2.3.2.2. Dịch vụ thanh toán quốc tế . 58
  2.3.2.3. Dịch vụ bao thanh toán . 61
  2.3.2.4. Dịch vụ ngân hàng đại lý 63
  Kết luận chương 2 65
  CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  3.1. Nghiên cứu định tính . 66
  3.1.1. Mục đích và phương pháp nghiên cứu . 66
  3.1.2. Kết quả nghiên cứu định tính . 67
  3.2. Nghiên cứu định lượng 71
  3.2.1. Dữ liệu nghiên cứu . 71
  3.2.2. Mô tả các biến nghiên cứu . 74
  3.2.2.1. Đối với nghiên cứu hiệu quả hoạt động của các NHTMVN 74
  3.2.2.2. Đối với nghiên cứu tác động của dịch vụ ngân hàng quốc tế đến hiệu quả
  hoạt động của các NHTMVN và các giả thuyết nghiên cứu 75
  3.2.3. Mô hình nghiên cứu . 82
  3.2.4. Phương pháp nghiên cứu và kiểm định 84
  Kết luận chương 3 86
  CHƯƠNG 4: NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH VỤ
  NGÂN HÀNG QUỐC TẾ ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
  CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
  4.1. Nghiên cứu hiệu quả hoạt động của các NHTMVN . 87
  4.1.1. Thống kê mô tả các biến số liệu mẫu nghiên cứu 87
  4.1.2. Kết quả ước lượng hiệu quả hoạt động của các NHTMVN bằng phương pháp
  bao dữ liệu DEA . 90
  4.1.2.1. Kết quả ước lượng hiệu quả kỹ thuật theo mô hình DEA CRS 90
  4.1.2.2. Kết quả ước lượng hiệu quả kỹ thuật thuần theo mô hình DEA VRS 92
  4.1.2.3. Kết quả ước lượng hiệu quả quy mô của các NHTMVN . 94
  4.1.2.4. Kết quả ước lượng chỉ số Malmquist 98 vi

  4.2. Nghiên cứu thực nghiệm tác động của dịch vụ ngân hàng quốc tế đến hiệu quả
  hoạt động của các NHTMVN 102
  4.2.1. Thống kê mô tả về các biến . 102
  4.2.2. Kết quả hệ số tương quan giữa các biến 107
  4.2.3. Kết quả kiểm tra đa cộng tuyến 112
  4.2.4. Kết quả nghiên cứu đối với biến phụ thuộc hiệu quả kỹ thuật . 113
  4.2.4.1. Lựa chọn và kiểm định mô hình hồi quy đối với biến phụ thuộc hiệu quả kỹ
  thuật . 113
  4.2.4.2. Thảo luận kết quả nghiên cứu và kiểm định giả thuyết đối với biến phụ
  thuộc hiệu quả kỹ thuật 115
  4.2.5. Kết quả nghiên cứu đối với biến phụ thuộc hiệu quả kỹ thuật thuần 119
  4.2.5.1. Lựa chọn và kiểm định mô hình hồi quy đối với biến phụ thuộc hiệu quả kỹ
  thuật thuần 119
  4.2.5.2. Thảo luận kết quả nghiên cứu và kiểm định giả thuyết đối với biến phụ
  thuộc hiệu quả kỹ thuật thuần 121
  4.2.6. Kết quả nghiên cứu đối với biến phụ thuộc hiệu quả quy mô 124
  4.2.6.1. Lựa chọn và kiểm định mô hình hồi quy đối với biến phụ thuộc hiệu quả
  quy mô 124
  4.2.6.2. Thảo luận kết quả nghiên cứu và kiểm định giả thuyết đối với biến phụ
  thuộc hiệu quả quy mô . 126
  Kết luận chương 4 128
  CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG
  QUỐC TẾ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
  CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
  5.1. Định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng quốc tế nhằm nâng cao hiệu quả hoạt
  động của các NHTMVN trong điều kiện hội nhập 130
  5.2. Các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng quốc tế nhằm nâng cao hiệu quả
  hoạt động của các NHTMVN . 131
  5.2.1. Mở rộng dịch vụ huy động vốn ngoại tệ của ngân hàng . 131 vii

  5.2.2. Hạn chế tín dụng ngoại tệ 133
  5.2.3. Nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các dịch vụ ngân hàng quốc tế 134
  5.2.4. Hoàn thiện, đổi mới công nghệ ngân hàng và chất lượng nguồn nhân lực 135
  5.3. Một số kiến nghị với Ngân hàng nhà nước và Chính phủ . 137
  5.3.1. Phát triển thị trường ngoại tệ phái sinh . 137
  5.3.2. Về điều hành tỷ giá 137
  5.4. Một số hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo 138
  Kết luận chương 5 139
  KẾT LUẬN . 140
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC


  viii

  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
  STT Tên viết tắt Viết đầy đủ bằng
  Tiếng Việt
  Viết đầy đủ bằng
  Tiếng Anh
  1 ACB Ngân hàng thương mại cổ
  phần Á châu
  Asia commercial joint
  stock bank
  2 Anbinhbank Ngân hàng thương mại cổ
  phần An Bình
  An Binh commercial
  joint stock bank
  3 Agribank Ngân hàng nông nghiệp
  và phát triển nông thôn
  Việt Nam
  Vietnam bank for
  Agriculture and Rural
  Development
  4 ATM Máy giao dịch tự động Automatic teller machine
  5 BacAbank Ngân hàng thương mại cổ
  phần Bắc Á
  Bac A commercial joint
  stock bank
  6 BIDV Ngân hàng thương mại cổ
  phần đầu tư và phát triển
  Việt Nam
  Vietnam joint stock
  commercial bank for
  development and
  investment
  7 Baovietbank Ngân hàng thương mại cổ
  phần Bảo Việt
  Bao Viet joint stock
  commercial bank
  8 CRS/CONS Hiệu quả không đổi theo
  quy mô
  Constant returns to scale
  9 CV Tỷ lệ cho vay trên tổng tài
  sản
  Lending to assets ratio
  10 CVNT Tỷ lệ cho vay ngoại tệ trên
  tổng tài sản có ngoại tệ
  Lending by foreign
  currency to foreign
  currency assets ratio
  11 DEA Phân tích bao dữ liệu Data envelopment
  analysis ix

  12 DEAP 2.1 Chương trình phân tích
  bao dữ liệu phiên bản 2.1
  A data envelopment
  analysis (computer)
  program version 2.1
  13 DRS Hiệu quả giảm theo quy

  Decreasing returns to
  scale
  14 DMU Đơn vị ra quyết định Decision Making Unit
  15 DVNH Dịch vụ ngân hàng Banking services
  16 DVNHQT Dịch vụ ngân hàng quốc
  tế
  International banking
  services
  17 DongAbank Ngân hàng thương mại cổ
  phần Đông Á
  Dong A commercial
  joint stock bank
  18 Eximbank Ngân hàng thương mại cổ
  phần xuất nhập khẩu Việt
  Nam
  Vietnam import export
  commercial joint stock
  bank
  19 Effch Thay đổi hiệu quả kỹ
  thuật
  Technical efficiency
  change
  20 FGLS Bình phương bé nhất tổng
  quát khả thi
  Feasible generalized
  least squares
  21 GPbank Ngân hàng thương mại cổ
  phần dầu khí toàn cầu
  Global petro commercial
  joint stock bank
  22 HDbank Ngân hàng thương mại cổ
  phần phát triển thành phố
  Hồ Chí Minh
  Ho Chi Minh city
  development joint stock
  commercial bank
  23 HQHĐ Hiệu quả hoạt động Operational performance
  24 HQKT Hiệu quả kỹ thuật Technical performance
  25 HQKKT Hiệu quả kỹ thuật thuần Pure technical
  performance
  26 HQQM Hiệu quả quy mô Scale performance x

  27 IRS Hiệu quả tăng theo quy mô Increasing returns to
  scale
  28 ICC Phòng thương mại quốc tế International chamber of
  commerce
  29 KH Khách hàng Customers
  30 Kienlongbank Ngân hàng thương mại cổ
  phần Kiên Long
  Kien Long commercial
  joint stock bank
  31 L/C Thư tín dụng Letter of credit
  32 LP Lạm phát Inflation
  33 Lienvietpostbank Ngân hàng thương mại cổ
  phần bưu điện Liên Việt
  Lien Viet post joint
  stock commercial bank
  34 Militarybank Ngân hàng thương mại cổ
  phần quân đội
  Military commercial joint
  stock bank
  35 Maritimebank Ngân hàng thương mại cổ
  phần hàng hải Việt Nam
  Maritime commercial
  joint stock bank
  36 MDbank Ngân hàng thương mại cổ
  phần phát triển Mê Kông
  Mekong development
  joint stock commercial
  bank
  37 MHB Ngân hàng phát triển nhà
  đồng bằng sông Cửu Long
  MeKong housing bank
  38 NIM Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên Net interest margin
  39 NNM Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi
  cận biên
  Net noninterest margin
  40 NamAbank Ngân hàng thương mại cổ
  phần Nam Á
  Nam A commercial joint
  stock bank
  41 NCB Ngân hàng thương mại cổ
  phần quốc dân
  National citizen
  commercial joint stock
  bank xi

  42 NH Ngân hàng Bank
  43 NHTM Ngân hàng thương mại Commercial bank
  44 NHNN Ngân hàng nhà nước State bank
  45 NHTMVN Ngân hàng thương mại
  Việt Nam
  Vietnam commercial
  bank
  46 NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ
  phần
  Commercial joint stock
  bank
  47 NHĐL Ngân hàng đại lý Correspondent bank
  48 OLS Bình phương nhỏ nhất
  thông thường
  Ordinary least squares
  49 OCB Ngân hàng thương mại cổ
  phần Phương Đông
  Orient commercial joint
  stock bank
  50 Oceanbank Ngân hàng thương mại cổ
  phần Đại Dương
  Ocean commercial joint
  stock bank
  51 PGbank Ngân hàng thương mại cổ
  phần xăng dầu Petrolimex
  Petrolimex group
  commercial joint stock
  bank
  52 Phuongnambank Ngân hàng thương mại cổ
  phần Phương Nam
  Southern commercial
  joint stock bank
  53 PVcombank Ngân hàng thương mại cổ
  phần đại chúng Việt Nam
  Vietnam public joint
  stock commercial bank
  54 PTE Hiệu quả kỹ thuật thuần Pure technical efficiency
  55 Pech Thay đổi hiệu quả kỹ thuật
  thuần
  Pure technical efficiency
  change
  56 POS Điểm bán hàng Point of Sale
  57 QMTS Quy mô tài sản Assets scale
  58 ROA Tỷ suất sinh lợi trên tổng
  tài sản
  Return on total assets
  ratio xii

  59 ROE Tỷ suất sinh lợi trên vốn
  chủ sở hữu
  Return on equity ratio
  60 SE Hiệu quả quy mô Scale efficiency
  61 SFA Phân tích biên ngẫu nhiên Stochastic frontier
  analysis
  62 SHB Ngân hàng thương mại cổ
  phần Sài Gòn - Hà Nội
  Saigon - Hanoi
  commercial joint stock
  bank
  63 Sacombank Ngân hàng thương mại cổ
  phần Sài Gòn Thương Tín
  Saigon Thuong Tin
  commercial joint stock
  bank
  64 SCB Ngân hàng thương mại cổ
  phần Sài Gòn
  Saigon commercial bank
  65 SeAbank Ngân hàng thương mại cổ
  phần Đông Nam Á
  Southeast Asia
  commercial joint stock
  bank
  66 Saigonbank Ngân hàng thương mại cổ
  phần Sài Gòn công thương
  Saigon bank for industry
  and trade
  67 Sech Thay đổi hiệu quả quy mô Scale efficiency change
  68 Techcombank Ngân hàng thương mại cổ
  phần kỹ thương Việt Nam
  Vietnam technological
  and commercial joint
  stock bank
  69 Tienphongbank Ngân hàng thương mại cổ
  phần Tiên Phong
  Tien Phong
  commercial joint stock
  bank
  70 TE Hiệu quả kỹ thuật Technical efficiency
  71 TFP Năng suất nhân tố tổng
  hợp
  Total factor productivity xiii

  72 Techch Thay đổi tiến bộ công
  nghệ
  Technological change
  73 Tfpch Thay đổi năng suất nhân
  tố tổng hợp
  Total factor productivity
  change
  74 TCTD Tổ chức tín dụng Credit institution
  75 TSNNT Tỷ lệ tài sản nợ ngoại tệ
  trên tổng nguồn vốn
  Debt in foreign currency
  to liabilities and owner’s
  equity ratio
  76 TSCNT Tài sản có ngoại tệ Foreign currency assets
  77 TTKT Tăng trưởng kinh tế Economic increases
  78 TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh Ho Chi Minh city
  79 VHDCV Vốn huy động trên dư nợ
  cho vay
  Deposits to lendings
  80 VRS Hiệu quả thay đổi theo
  quy mô
  Variable returns to scale
  81 VCSH Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên
  tổng nguồn vốn
  Return on equity ratio
  82 Vietcombank Ngân hàng thương mại cổ
  phần ngoại thương Việt
  Nam
  Joint stock commercial
  bank for foreign trade of
  Vietnam
  83 Vietinbank Ngân hàng thương mại cổ
  phần công thương Việt
  Nam
  Vietnam joint stock
  commercial bank for
  industry and trade
  84 Vietcapitalbank Ngân hàng thương mại cổ
  phần Bản Việt
  Viet capital commercial
  joint stock bank
  85 VIB Ngân hàng thương mại cổ
  phần quốc tế Việt Nam
  Vietnam international
  commercial joint stock
  bank xiv

  86 VPbank Ngân hàng thương mại cổ
  phần Việt Nam thịnh
  vượng
  Vietnam prosperity joint
  stock commercial bank
  87 VietAbank Ngân hàng thương mại cổ
  phần Việt Á
  Vietnam Asia
  commercial joint stock
  bank
  88 VNBC Ngân hàng thương mại cổ
  phần xây dựng Việt Nam
  Vietnam construction
  bank
  89 Westernbank Ngân hàng thương mại cổ
  phần Phương Tây
  Western joint stock
  commercial bank
  90 WTO Tổ chức thương mại thế
  giới
  World trade organization

  xv

  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  STT Bảng Nội dung Trang
  1 Bảng 1.1 Tổng hợp các nghiên cứu trong nước sử dụng phương
  pháp DEA
  28
  2 Bảng 1.2 Tóm lược các nghiên cứu định lượng về nhân tố tác
  động đến hiệu quả hoạt động của NH ở trong nước
  31
  3 Bảng 1.3 Thống kê các biến độc lập ảnh hưởng đến HQHĐ
  của NH được sử dụng trong các nghiên cứu thực
  nghiệm
  35
  4 Bảng 2.1 Số lượng các NHTMVN từ 2008-2014 40
  5 Bảng 2.2 Vốn điều lệ của các NHTMVN đến năm 2014 40
  6 Bảng 2.3 Quy mô vốn điều lệ các NH trên thế giới và tại Việt
  Nam cuối năm 2014
  42
  7 Bảng 2.4 Cổ đông chiến lược nước ngoài tại các NHTMVN
  đến 31/12/2014
  42
  8 Bảng 2.5 Hệ thống phần mềm các NHTMVN áp dụng đến năm
  2014
  44
  9 Bảng 2.6 Thống kê một số chỉ tiêu về nhân lực trong mẫu các
  NH nghiên cứu
  45
  10 Bảng 2.7 Vốn huy động của hệ thống ngân hàng giai đoạn
  2008-2014
  46
  11 Bảng 2.8 Hoạt động tín dụng của hệ thống NH giai đoạn 2008-
  2014
  48
  12 Bảng 2.9 Tình hình thanh toán qua NH giai đoạn 2008-2014 48
  13 Bảng 2.10 Số lượng ATM, POS và thẻ ngân hàng giai đoạn
  2008-2014
  49
  14 Bảng 2.11 Quy mô tài sản và vốn chủ sở hữu các NH trong mẫu
  nghiên cứu
  50 xvi

  15 Bảng 2.12 Tình hình thu nhập của các NHTMVN trong mẫu
  nghiên cứu
  51
  16 Bảng 2.13 Lợi nhuận về kinh doanh ngoại tệ của các NH khảo
  sát
  57
  17 Bảng 2.14 Thị trường hoạt động nước ngoài của một số
  NHTMVN và NH nước ngoài tại Việt Nam đến cuối
  năm 2014
  58
  18 Bảng 2.15 Mạng lưới trong nước và nước ngoài của một số NH
  đến 31/12/2014
  64
  19 Bảng 3.1 Các NHTMVN được nghiên cứu từ 2008-2014 71
  20 Bảng 3.2 Phân loại các NH theo quy mô vốn chủ sở hữu và quy
  mô tài sản
  73
  21 Bảng 3.3 Mô tả chi tiết các biến trong mô hình nghiên cứu 82
  22 Bảng 3.4 Các giả thuyết nghiên cứu 84
  23 Bảng 4.1 Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu của các biến đầu
  vào và đầu ra
  88
  24 Bảng 4.2 Hiệu quả kỹ thuật (TE) theo mô hình DEA CRS 90
  25 Bảng 4.3 Phân phối hiệu quả kỹ thuật (TE) theo mô hình
  DEA CRS
  91
  26 Bảng 4.4 Hiệu quả kỹ thuật thuần (PTE) theo mô hình DEA VRS 92
  27 Bảng 4.5 Phân phối hiệu quả kỹ thuật thuần (PTE) theo mô
  hình DEA VRS
  93
  28 Bảng 4.6 Hiệu quả quy mô (SE) giai đoạn 2008-2014 94
  29 Bảng 4.7 Phân phối hiệu quả quy mô (SE) 95
  30 Bảng 4.8 Các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động bình quân giai đoạn
  2008-2014
  96
  31 Bảng 4.9 Số lượng các NH có hiệu quả giảm (drs), tăng (irs) và
  không đổi (cons) theo quy mô giai đoạn 2008-2014
  97 xvii

  32 Bảng 4.10 Chỉ số Malmquist trung bình của các NH thời kỳ
  2008-2014
  99
  33 Bảng 4.11 Kết quả ước lượng effch, techch, pech, sech và tfpch
  của 28 NHTM trung bình thời kỳ 2008-2014
  100
  34 Bảng 4.12 Thống kê mô tả về giá trị các biến của tất cả các NH 102
  35 Bảng 4.13 Mô tả dữ liệu các biến độc lập và phụ thuộc sử dụng
  trong mô hình theo nhóm NH
  106
  36 Bảng 4.14 Hệ số tương quan giữa các biến của tất cả các NH 109
  37 Bảng 4.15 Hệ số tương quan giữa các biến của các NH nhóm 1 110
  38 Bảng 4.16 Hệ số tương quan giữa các biến của các NH nhóm 2 111
  39 Bảng 4.17 Kết quả kiểm tra đa cộng tuyến các biến 112
  40 Bảng 4.18 Kết quả mô hình hồi quy với biến phụ thuộc HQKT 113
  41 Bảng 4.19 Tổng hợp kết quả nghiên cứu đối với biến phụ thuộc
  HQKT
  115
  42 Bảng 4.20 Kết quả mô hình hồi quy với biến phụ thuộc HQKTT 119
  43 Bảng 4.21 Tổng hợp kết quả nghiên cứu đối với biến phụ thuộc
  HQKTT
  121
  44 Bảng 4.22 Kết quả mô hình hồi quy với biến phụ thuộc HQQM 124
  45 Bảng 4.23 Tổng hợp kết quả nghiên cứu đối với biến phụ thuộc
  HQQM
  126


  xviii

  DANH MỤC HÌNH VẼ

  STT Hình Nội dung Trang
  1 Hình 0.1 Khung nghiên cứu của luận án 5
  2 Hình 1.1 Các dịch vụ ngân hàng của NHTM 10
  3 Hình 2.1 Vốn huy động của các NHTMVN giai đoạn 2008-
  2014
  46
  4 Hình 2.2 Dư nợ cho vay của các NHTMVN giai đoạn 2008-
  2014
  47
  5 Hình 2.3 ROE, ROA, NIM trung bình của các NHTMVN khảo
  sát
  53
  6 Hình 2.4 Doanh số thanh toán quốc tế và kim ngạch xuất nhập
  khẩu của Việt Nam giai đoạn 2008-2014
  60
  7 Hình 2.5 Doanh số bao thanh toán tại Việt Nam 62
  8 Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu của luận án 86
  9 Hình 4.1 Giá trị trung bình của các biến đầu vào và đầu ra
  2008-2014
  90
  10 Hình 4.2 TE, PTE, SE trung bình của các NHTMVN giai đoạn
  2008-2014
  97
  11 Hình 4.3 Số lượng các NH có hiệu quả giảm (drs), tăng (irs) và
  không đổi (cons) theo quy mô giai đoạn 2008-2014
  98

  xix


  DANH MỤC PHỤ LỤC

  STT Phụ lục Nội dung
  1 Phụ lục 1 Danh sách chuyên gia ngân hàng tham gia thảo luận tay đôi
  2 Phụ lục 2 Hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả kỹ thuật thuần, hiệu quả quy mô của
  các ngân hàng nghiên cứu năm 2008
  3 Phụ lục 3 Hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả kỹ thuật thuần, hiệu quả quy mô của
  các ngân hàng nghiên cứu năm 2009
  4 Phụ lục 4 Hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả kỹ thuật thuần, hiệu quả quy mô của
  các ngân hàng nghiên cứu năm 2010
  5 Phụ lục 5 Hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả kỹ thuật thuần, hiệu quả quy mô của
  các ngân hàng nghiên cứu năm 2011
  6 Phụ lục 6 Hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả kỹ thuật thuần, hiệu quả quy mô của
  các ngân hàng nghiên cứu năm 2012
  7 Phụ lục 7 Hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả kỹ thuật thuần, hiệu quả quy mô của
  các ngân hàng nghiên cứu năm 2013
  8 Phụ lục 8 Hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả kỹ thuật thuần, hiệu quả quy mô của
  các ngân hàng nghiên cứu năm 2014
  9 Phụ lục 9 Chỉ số Malmquist của các NHTMVN giai đoạn 2008-2014
  10 Phụ lục 10 Mô hình hồi quy và phương pháp kiểm định đối với toàn bộ các
  ngân hàng nghiên cứu với biến phụ thuộc HQKT
  11 Phụ lục 11 Mô hình hồi quy và phương pháp kiểm định đối với toàn bộ các
  ngân hàng nghiên cứu với biến phụ thuộc HQKTT
  12 Phụ lục 12 Mô hình hồi quy và phương pháp kiểm định đối với toàn bộ các
  ngân hàng nghiên cứu với biến phụ thuộc HQQM
  13 Phụ lục 13 Mô hình hồi quy và phương pháp kiểm định đối với các ngân
  hàng nhóm 1 với biến phụ thuộc HQKT xx

  14 Phụ lục 14 Mô hình hồi quy và phương pháp kiểm định đối với các ngân
  hàng nhóm 1 với biến phụ thuộc HQKTT
  15 Phụ lục 15 Mô hình hồi quy và phương pháp kiểm định đối với các ngân
  hàng nhóm 1 với biến phụ thuộc HQQM
  16 Phụ lục 16 Mô hình hồi quy và phương pháp kiểm định đối với các ngân
  hàng nhóm 2 với biến phụ thuộc HQKT
  17 Phụ lục 17 Mô hình hồi quy và phương pháp kiểm định đối với các ngân
  hàng nhóm 2 với biến phụ thuộc HQKTT
  18 Phụ lục 18 Mô hình hồi quy và phương pháp kiểm định đối với các ngân
  hàng nhóm 2 với biến phụ thuộc HQQM
  1

  LỜI MỞ ĐẦU

  1. Lý do nghiên cứu của luận án
  Hội nhập kinh tế quốc tế là điều kiện thuận lợi để đưa các quốc gia phát triển
  nhưng bên cạnh đó cạnh tranh trong các lĩnh vực kinh tế trở nên gay gắt hơn, đặc
  biệt trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Trong điều kiện cạnh tranh quốc tế ngày
  càng gia tăng, việc đánh giá hiệu quả hoạt động (HQHĐ) của các ngân hàng thương
  mại (NHTM) không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với các ngân hàng (NH) mà còn
  có ý nghĩa đối với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện
  cho các NH hoạt động tốt hơn. Phát triển dịch vụ ngân hàng (DVNH) là xu hướng
  tất yếu để các ngân hàng thương mại Việt Nam (NHTMVN) tồn tại và tìm kiếm lợi
  nhuận cao đồng thời cũng là giải pháp để đáp ứng yêu cầu hội nhập, toàn cầu hóa
  của nền kinh tế quốc gia. Yêu cầu cấp bách đặt ra cho các NHTMVN hiện nay là
  phải phát triển, đa dạng và nâng cao chất lượng các dịch vụ kinh doanh của mình cả
  DVNH trong nước và dịch vụ ngân hàng quốc tế (DVNHQT).
  Từ khi trở thành thành viên chính thức của Tổ chức thương mại thế giới
  (WTO), ngành NH Việt Nam trở thành một trong những ngành thu hút sự quan tâm
  đặc biệt của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tuy nhiên, bản thân ngành NH
  cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức cạnh tranh, đặc biệt là vấn đề thị
  trường bị chia sẻ đáng kể khi các tập đoàn, các NH lớn của nước ngoài đầu tư vào
  thị trường Việt Nam. Các NH nước ngoài có nhiều lợi thế hơn các NHTMVN về
  vốn, công nghệ, trình độ quản lý và đặc biệt là cung ứng những sản phẩm
  DVNHQT hoàn hảo và các sản phẩm dịch vụ nội địa đi kèm nhằm mở rộng thị
  phần kinh doanh, tăng lợi nhuận. Với thực tế này buộc các NHTMVN phải có chiến
  lược phát triển lâu dài để có thể tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức trong thời kỳ
  hội nhập.
  Áp lực cạnh tranh đã giúp hệ thống NH Việt Nam đã có những chuyển biến
  tích cực về quy mô hoạt động, chất lượng dịch vụ, năng lực tài chính. Với nổ lực
  giữ vững thị phần, ổn định và tăng trưởng lợi nhuận, các NHTMVN đã từng bước 2

  đưa ra nhiều sản phẩm dịch vụ mới nhằm đa dạng hóa các hoạt động sinh lời của
  mình. Mặc dù mảng DVNHQT đã được các NHTMVN quan tâm chú trọng phát
  triển nhưng phải có chiến lược phát triển lâu dài để thích nghi với sự cạnh tranh gay
  gắt đó. Vì vậy, việc nghiên cứu ảnh hưởng của DVNHQT đến HQHĐ của các
  NHTMVN trong những năm gần đây cũng như đưa ra các giải pháp phát triển
  DVNHQT nhằm nâng cao HQHĐ là cần thiết.
  Hiện nay, có rất nhiều nghiên cứu về các nhân tố tác động đến HQHĐ của
  NHTM, tuy nhiên, các nghiên cứu này mới chỉ dừng lại về nghiên cứu các hoạt
  động và nhân tố tác động chung của NH như: hoạt động cho vay thông qua chỉ tiêu
  dư nợ cho vay trên tổng tài sản (Nguyễn Việt Hùng, 2008; Gul, 2011; Aremu, 2013;
  Trịnh Quốc Trung và Nguyễn Văn Sang, 2013 ); hoạt động huy động vốn thông
  qua chỉ tiêu tổng vốn huy động trên tổng cho vay (Nguyễn Việt Hùng, 2008;
  Nguyễn Thị Loan và Trần Thị Ngọc Hạnh, 2013 ); quy mô vốn chủ sở hữu
  (Nguyễn Việt Hùng, 2008; Gul, 2011; Nguyễn Thị Loan và Trần Thị Ngọc Hạnh,
  2013; Ongore, 2013 ); quy mô tài sản của NH (Nguyễn Việt Hùng, 2008; Gul,
  2011; Ongore, 2013; Ayadi, 2014 ), tốc độ tăng trưởng kinh tế (Gul, 2011; Aremu,
  2013; Ongore, 2013; Nguyễn Minh Sáng, 2014 ), tỷ lệ lạm phát (Gul, 2011;
  Aremu, 2013; Ongore, 2013; Nguyễn Minh Sáng, 2014 ). Tuy nhiên, các nghiên
  cứu riêng về DVNHQT tác động đến HQHĐ của các NHTM thì chưa được tìm thấy
  trong các nghiên cứu trước đây.
  Xuất phát từ những đòi hỏi mang tính mới và nhu cầu thực tiễn, cần thiết ở
  Việt Nam, việc xem xét một cách tổng thể HQHĐ và nghiên cứu chuyên sâu về ảnh
  hưởng của DVNHQT đến HQHĐ của các NHTMVN là hết sức quan trọng và có
  giá trị bởi vì kết quả nghiên cứu sẽ hỗ trợ cho các nhà quản lý, các nhà hoạch định
  chính sách, các nhà quản trị NH và các nhà đầu tư trong việc ra quyết định, là cơ sở
  để hoàn thiện một khung chính sách hợp lý nhằm quản lý hoạt động của các
  NHTMVN trong quá trình hội nhập. Chính vì vậy, tôi đã lựa chọn đề tài: “Nghiên
  cứu tác động của dịch vụ ngân hàng quốc tế đến hiệu quả hoạt động của các
  ngân hàng thương mại Việt Nam” làm luận án nghiên cứu để đóng góp thêm về 3

  phương diện cơ sở lý luận và là cơ sở cho các NHTMVN trên phương diện thực
  tiễn giúp các NHTM hiểu rõ ảnh hưởng của DVNHQT đến HQHĐ, từ đó có giải
  pháp phát triển bền vững trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt trên toàn cầu.
  2. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu của luận án
  Việc nghiên cứu DVNHQT có tác động như thế nào đến HQHĐ của các NH
  có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt là đối với các nhà quản trị NH để từ đó sẽ có những
  phân tích, đánh giá cần thiết trong các quyết định chiến lược cho NH mình. Vì vậy,
  đề tài nghiên cứu có những mục tiêu sau đây:
  - Nghiên cứu các chỉ tiêu đánh giá DVNHQT của các NHTM tại Việt Nam
  hiện nay.
  - Nghiên cứu HQHĐ của các NHTMVN bằng phương pháp phi tham số theo
  mô hình bao dữ liệu DEA.
  - Nghiên cứu tác động của DVNHQT đến HQHĐ của các NHTMVN.
  - Gợi ý một số giải pháp phát triển DVNHQT nhằm nâng cao HQHĐ của các
  NHTMVN.
  Để đạt được mục tiêu nghiên cứu nêu trên, luận án phải trả lời được hai câu
  hỏi nghiên cứu chính như sau:
  Câu hỏi 1: Các chỉ tiêu nào đánh giá DVNHQT của các NHTMVN hiện
  nay?
  Câu hỏi 2: DVNHQT có tác động đến HQHĐ của các NHTMVN hay không
  và mức độ tác động như thế nào?
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đề tài chọn đối tượng nghiên cứu là sự tác động của DVNHQT đến HQHĐ
  của các NHTMVN.
  Dữ liệu nghiên cứu được lấy từ báo cáo thường niên hoặc báo cáo tài chính
  đã kiểm toán từ 38 NHTMVN bao gồm các NHTM nhà nước và NHTMCP trong
  khoảng thời gian 2008-2014. Tuy nhiên, số lượng NH nghiên cứu trong từng năm
  thay đổi do một số NH sáp nhập, hợp nhất hoặc không công bố báo cáo tài chính.
  Các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô của Việt Nam như: tỷ lệ tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ lạm 4

  phát lấy dữ liệu từ Tổng cục thống kê.
  Thời gian nghiên cứu: từ năm 2008 đến năm 2014 vì đây là giai đoạn sau khi
  Việt Nam gia nhập WTO, đồng thời các thông tin do các NH công bố được sử dụng
  để phân tích định lượng cũng khá đầy đủ.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính và định lượng. Phương pháp
  định tính được thực hiện thông qua phỏng vấn trực tiếp các chuyên gia, cán bộ quản
  lý NHTM. Phương pháp định lượng để nghiên cứu luận án bao gồm:
  - Phương pháp phân tích phi tham số tiếp cận theo mô hình bao dữ liệu
  (DEA) với sự hỗ trợ của phần mềm Data Envelopment Analysis (Computer)
  Program version 2.1 (DEAP 2.1) để đo lường HQHĐ của các NHTMVN.
  - Phương pháp hồi quy theo mô hình bình phương nhỏ nhất thông thường
  gộp (Pooled Ordinary Least Squares - Pooled OLS), mô hình tác động cố định
  (Fixed Effect Model - FEM), mô hình tác động ngẫu nhiên (Random Effect Model -
  REM). Phương pháp Pooled OLS sẽ thích hợp nếu không có sự tồn tại các yếu tố
  riêng biệt (từng NH) và yếu tố thời gian. Vì thế, phương pháp ước lượng tác động
  cố định (FEM) và tác động ngẫu nhiên (REM) sẽ phù hợp hơn vì không bỏ qua các
  yếu tố thời gian và yếu tố riêng biệt. Mô hình bình phương bé nhất tổng quát khả thi
  (Feasible Generalized Least Squares - FGLS) được lựa chọn để đánh giá tác động
  của DVNHQT đến HQHĐ của các NHTMVN vì mô hình này có thể kiểm soát hiện
  tượng tự tương quan và phương sai thay đổi. Các kiểm định được sử dụng là: kiểm
  định F, kiểm định Hausman, kiểm định Breusch-Pagan Lagrangian, kiểm định
  Modified Wald, kiểm định Wooldridge để chọn ra mô hình thích hợp nhất. Phần
  mềm được sử dụng để chạy hồi quy là Stata 11.1.

  Xem Thêm: Nghiên cứu tác động của dịch vụ ngân hàng quốc tế đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu tác động của dịch vụ ngân hàng quốc tế đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status