Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Tạo động lực lao động cho công chức tại Văn phòng Tổng cục Thuế Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tạo động lực lao động cho công chức tại Văn phòng Tổng cục Thuế Việt Nam

  MỤC LỤC

  MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG
  CHO CÔNG CHỨC . 4
  1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG CHỨC 4
  1.1.1 Khái niệm và phân loại công chức 4
  1.1.2 Vai trò của đội ngũ công chức . 5
  1.2 TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG . 8
  1.2.1 Khái niệm động lực và tạo động lực lao động 8
  1.2.2 Các yếu tố tác động tới động lực lao động 9
  1.2.3 Các công cụ tạo động lực lao động . 17
  1.3 CÁC HỌC THUYẾT TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG 17
  1.3.1 Các học thuyết nội dung 17
  1.3.2 Các học thuyết quá trình . 20
  CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO
  CÔNG CHỨC TẠI VĂN PHÒNG TỔNG CỤC THUẾ 25
  2.1 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN PHÒNG TỔNG CỤC THUẾ TÁC ĐỘNG
  ĐẾN TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG 25
  2.1.1 Vị trí và chức năng . 25
  2.1.2 Cơ cấu tổ chức 26
  2.1.3 Chính sách nhân sự . 27


  2.1.4 Quy chế hoạt động và kỉ luật lao động 32
  2.2 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG CHỨC TÁC ĐỘNG ĐẾN TẠO ĐỘNG
  LỰC LAO ĐỘNG . 33
  2.2.1 Cơ cấu đội ngũ công chức . 33
  2.2.2 Điều tra chọn mẫu đối với công chức tại văn phòng Tổng cục Thuế . 36
  2.3 ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA CÔNG CHỨC ĐỐI VỚI CÔNG
  VIỆC 42
  2.4 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG . 50
  2.4.1 Những yếu tố làm tăng động lực lao động 50
  2.4.2 Những yếu tố làm hạn chế động lực lao động 52
  2.5 ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG 59
  2.5.1 Những điểm tích cực . 52
  2.5.2 Hạn chế và nguyên nhân . 61
  CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC CHO CÔNG CHỨC
  TẠI VĂN PHÒNG TỔNG CỤC THUẾ 65
  3.1 ĐỀ XUẤT VỚI TỔNG CỤC THUẾ . 65
  3.1.1 Thực hiện phân tích công việc làm cơ sở để triển khai các chính
  sách nhân sự khác . 65
  3.1.2 Đánh giá thực hiện công việc khoa học làm cơ sở để thực hiện
  nguyên tắc “đối xử công bằng” 69
  3.1.3 Tuyển chọn và bố trí làm việc phù hợp với khả năng, sở trường và
  đáp ứng tốt yêu cầu công việc 72
  3.1.4 Đào tạo và phát triển công chức để giúp họ tiếp cận những kiến thức
  tiên tiến và phát triển toàn diện 73
  3.1.5 Tạo điều kiện làm việc thuận lợi cho công chức để họ có thể tiến
  hành công việc theo cách tốt nhất 75
  3.1.6 Thực hiện kết hợp các biện pháp kích thích nhằm thỏa mãn nhu cầu
  vật chất và tinh thần của người công chức . 77

  3.1.7 Nâng cao vai trò của người công chức lãnh đạo, thu hẹp “khoảng
  cách quyền lực” 79
  3.2. GỢI Ý VỚI NGƯỜI CÔNG CHỨC ĐỂ TĂNG ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG
  CHO BẢN THÂN 80
  3.3. KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC . 85
  3.3.1. Đổi mới và hoàn thiện chính sách đối với công chức 85
  3.3.2 Cải cách công vụ, công chức . 86
  3.3.3 Đẩy mạnh cải cách tiền lương . 87
  KẾT LUẬN . 89
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 90
  PHỤ LỤC 91


  1

  MỞ ĐẦU
  Tính cấp thiết của đề tài
  Đất nước ta đang đẩy nhanh cải cách hành chính, kiện toàn các cơ quan
  nhà nước để đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
  trong giai đoạn mới. Đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức
  là một trong bốn nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà
  nước giai đoạn 2011-2020. Đội ngũ công chức có trình độ chuyên môn cao, có
  tâm huyết cống hiến được coi là điều kiện quyết định thành công của cải cách
  hành chính nói riêng và sự nghiệp đổi mới đất nước nói chung.
  Chặng đường công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở nước ta đòi hỏi đội
  ngũ cán bộ, công chức phải có tài có đức, có động lực làm việc cao, sáng suốt
  đưa ra những phương án quản lí xã hội khoa học, hiệu quả. Nhưng lực lượng
  công chức Việt Nam hiện nay vẫn tồn tại một số hạn chế là: Trình độ công
  chức tuy có được nâng lên, nhưng chưa theo kịp yêu cầu của sự nghiệp đổi
  mới và hội nhập. Một bộ phận không nhỏ công chức không chuyên tâm phục
  vụ, gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Đặc biệt, gia tăng làn sóng rời bỏ
  nhiệm sở của công chức ở các thành phố lớn với sự không hài lòng về thu
  nhập, môi trường làm việc, bố trí công việc, đánh giá, đề bạt cán bộ. Nguyên
  nhân cơ bản của thực trạng trên là những nhu cầu chính đáng của công chức
  chưa được đáp ứng, công tác tạo động lực làm việc cho công chức chưa được
  quan tâm thích đáng.
  Những tồn tại trong đội ngũ công chức làm việc tại các cơ quan nhà
  nước nêu trên cũng là vấn đề có tính thời sự cần tìm hướng khắc phục trong
  công tác quản lí nhân sự tại cơ quan Tổng cục Thuế Việt Nam. Là một công
  chức công tác tại Tổng cục Thuế, tôi mong muốn làm được nhiều việc có ích
  cho đất nước, tuy nhiên để có thể cống hiến hết mình vì công việc thì tôi cần


  2

  phải có động lực thúc đẩy. Đó không chỉ là sự mong mỏi của riêng cá nhân tôi
  mà đó cũng là nguyện vọng của hầu hết những đồng nghiệp trong cơ quan.
  Chính vì vậy, lựa chọn hoàn thành luận văn thạc sĩ với đề tài "Tạo động lực
  lao động cho công chức tại văn phòng Tổng cục Thuế Việt Nam" nhằm trước
  hết tự nâng cao động lực làm việc cho bản thân và mong muốn đóng góp ý
  kiến với lãnh đạo cơ quan về công tác tạo động lực cho nhân viên.
  Mục đích nghiên cứu của luận văn
  Làm rõ cơ sở khoa học của việc tạo động lực lao động cho người lao
  động là công chức nhà nước. Phân tích, đánh giá mức độ hài lòng với công
  việc và nghề nghiệp hiện tại của người lao động của văn phòng Tổng cục
  Thuế. Chỉ rõ những yếu tố khiến người công chức hài lòng và những yếu tố
  làm người công chức chưa hài lòng. Đánh giá khái quát những điều làm được,
  những mặt còn hạn chế trong công tác tạo động lực lao động. Từ đó, đề xuất
  một số giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao động lực lao động cho công
  chức tại Tổng cục Thuế đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu là mối tương quan giữa nhu cầu của công chức
  với các biện pháp khuyến khích người lao động tại văn phòng Tổng cục Thuế.
  Từ đó đánh giá mức độ thoả mãn của người lao động. Đối tượng khảo sát là
  cán bộ, công chức công tác tại văn phòng cơ quan Tổng cục Thuế Việt Nam.
  Phạm vi khảo sát là văn phòng Tổng cục Thuế.
  Phương pháp nghiên cứu
  Các phương pháp chủ yếu được sử dụng trong nghiên cứu là phương
  pháp tổng hợp, thống kê, điều tra mẫu bằng bảng hỏi và phỏng vấn, phân tích
  so sánh định tính và định lượng; sử dụng số liệu thứ cấp và sơ cấp. Số liệu thứ
  cấp: Các số liệu thống kê được thu thập thông qua các tài liệu thống kê tại


  3

  đơn vị, báo cáo đã được xuất bản, các báo, tạp chí, internet, các kết quả của
  một số công trình nghiên cứu liên quan đã được công bố. Số liệu sơ cấp: Các
  số liệu khảo sát được thu thập thông qua điều tra chọn mẫu bằng phương pháp
  bảng hỏi với hai nhóm chủ thể là công chức lãnh đạo và công chức thừa hành.
  Kết cấu của luận văn
  Luận văn gồm có phần mở đầu, nội dung và kết luận, trong đó nội dung
  được bố cục thành 3 chương:
  Chương 1: Cơ sở lí luận về tạo động lực lao động cho công chức
  Chương 2: Phân tích thực trạng tạo động lực cho công chức tại văn
  phòng Tổng cục Thuế
  Chương 3: Các giải pháp nhằm tạo động lực lao động

  Xem Thêm: Tạo động lực lao động cho công chức tại Văn phòng Tổng cục Thuế Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tạo động lực lao động cho công chức tại Văn phòng Tổng cục Thuế Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status