Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý nhà nước về du lịch tại tỉnh Quảng Bình

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý nhà nước về du lịch tại tỉnh Quảng Bình

  Danh mục các chữ viết tắt i
  Danh mục các bảng . ii
  Danh mục các biểu đồ iii
  PHẦN MỞ ĐẦU GIỚI THIỆU NỘI DUNG NGHIÊN CỨU . 1
  Chương 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ
  LUẬN, THỰC TIỄN 4
  1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu . 4
  1.2. Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước về du lịch ở cấp tỉnh 9
  1.2.1. Một số vấn đề chung về hoạt động du lịch . 9
  1.2.2. Quản lý nhà nước về du lịch ở cấp tỉnh 13
  1.2.3. Kinh nghiệm quản lý nhà nước về du lịch ở một số địa phương và
  bài học cho Quảng Ninh . 19
  Chương 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ LUẬN VĂN . 26
  2.1. Các hoạt động phục vụ nội dung nghiên cứu 26
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 26
  Chương 3 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH . 28
  TẠI TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2008 - 2013 . 28
  3.1. Thực trạng hoạt động du lịch ở tỉnh Quảng Ninh . 28
  3.1.1. Tiềm năng, lợi thế của tỉnh Quảng Ninh trong phát triển du lịch 28
  3.1.2. Thực trạng hoạt động du lịch tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2008 -
  2013 . 33
  3.1.3. Thực trạng quản lý nhà nước về du lịch tại tỉnh Quảng Ninh giai
  đoạn 2008 - 2013 37
  3.2. Đánh giá chung quản lý nhà nước về du lịch tại tỉnh Quảng Ninh giai
  đoạn 2008 - 2013 52
  3.2.1. Những mặt thành công 52
  3.2.2. Những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong quản lý
  nhà nước về du lịch . 54
  Chương 4 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC . 62
  VỀ DU LỊCH TẠI TỈNH QUẢNG NINH 62
  4.1. Những thuận lợi, khó khăn . 62
  4.1.1. Những thuận lợi, khó khăn đối với phát triển du lịch Quảng Ninh 62
  4.1.2. Mục tiêu phát triển du lịch của tỉnh Quảng Ninh . 64
  4.2. Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về du lịch ở tỉnh Quảng Ninh 65
  4.2.1. Hoàn thiện quy hoạch và quản lý quy hoạch phát triển du lịch . 65
  4.2.2. Đẩy mạnh hơn nữa hoạt động tạo lập môi trường kinh doanh tại
  tỉnh 67
  4.2.3. Tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch, liên kết hợp tác trong phát
  triển du lịch . 69
  4.2.4. Đẩy mạnh đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành
  du lịch ở tỉnh . 71
  4.2.5. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động du
  lịch . 73
  KẾT LUẬN . 76
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 78
  i
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

  STT Ký hiệu Nguyên nghĩa
  1 ASEAN Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
  2 HĐND Hội đồng nhân dân
  3 KT - XH Kinh tế - Xã hội
  4 QLNN Quản lý nhà nước
  5 UBND Ủy ban nhân dân
  6 UNESCO
  Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa
  của Liên hiệp quốc
  7 VH,TT&DL Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  ii
  DANH MỤC CÁC BẢNG

  STT Bảng Nội dung Trang
  1. Bảng 3.1
  Số lượt khách đến Quảng Ninh từ năm 2008 -
  2014
  33
  2. Bảng 3.2
  Số lượng buồng khách sạn tại Quảng Ninh
  giai đoạn 2008 - 2011
  34
  3. Bảng 3.3
  Thu nhập từ khách du lịch giai đoạn 2008-
  2012
  35
  4. Bảng 3.4
  Ưu đãi thuế đối với các dự án đầu tư/doanh
  nghiêp ở Quảng Ninh
  42

  iii
  DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ

  STT Biểu đồ Nội dung Trang
  1 Biểu đồ 3.1
  Tổng thu nhập từ khách du lịch và tỷ lệ đóng
  góp vào GDP của tỉnh năm 2012
  34
  2 Biểu đồ 3.2
  Đóng góp của các ngành kinh tế vào GDP
  của tỉnh năm 2013
  35
  3 Biểu đồ 3.3 Cơ cấu nguồn khách năm 2012 36 1
  PHẦN MỞ ĐẦU
  GIỚI THIỆU NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Tỉnh Quảng Ninh với vị trí địa lý, kinh tế thuận lợi, là tỉnh có nhiều tiềm
  năng, lợi thế để phát triển du lịch. Tỉnh Quảng Ninh có tuyến quốc lộ 18 trải
  dài trên 380km, là cầu nối giao thông, thương mại Việt Nam - Trung Quốc và
  là tuyến vận tải huyết mạch nối liền tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng -
  Quảng Ninh, có cảng Cái Lân là cảng nước sâu duy nhất ở miền Bắc đón được
  các tàu du lịch lớn sức chứa trên 3.000 khách. Địa hình đa dạng, có núi, có
  biển, có đảo, có rừng và có vịnh Hạ Long với giá trị ngoại hạng toàn cầu về
  kiến tạo địa chất và giá trị thẩm mỹ, 2 lần được UNESCO công nhận là Di sản
  Thế giới. Nguồn nhân lực du lịch của tỉnh cũng đã được tiếp xúc với ngành
  nghề này từ lâu, là nhân lực có chuyên môn được đào tạo và có bề dày kinh
  nghiệm với nghề. Với thế mạnh đó, những năm qua, ngành Du lịch Quảng
  Ninh đã đạt được tăng trưởng tốt. Theo Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Quảng
  Ninh, năm 2013, tổng số lượt khách du lịch đến Quảng Ninh đạt 7,5 triệu lượt,
  tăng 7% so với năm 2012 . Tỉnh Quảng Ninh phấn đấu đến năm 2015, đón 8
  triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế 3 triệu lượt, tổng doanh thu đạt 8.000
  tỷ đồng. Năm 2020, tổng số khách du lịch đến Quảng Ninh sẽ đạt 10,5 triệu
  lượt, trong đó khách quốc tế 4 triệu lượt, tổng doanh thu đạt 30.000 tỷ đồng.
  (Quảng Ninh kêu gọi đầu tư hạ tầng để phát triển du lịch, http://www.quangninh.gov.vn,
  21/2/2015).
  Sự phát triển nhanh chóng của du lịch Quảng Ninh cùng sự thay đổi
  trong bối cảnh quốc tế cùng và những xu thế phát triển mới trong ngành du
  lịch đang đặt ra nhiều vấn đề về hoạt động quản lý nhà nước (QLNN) đối với
  lĩnh vực này để ngành du lịch của tỉnh có thể hoà nhập với xu hướng phát 2
  triển chung của ngành du lịch thế giới cũng như phát huy những giá trị
  riêng có. Thực tế cho thấy nhiều nội dung trong hoạt động quản lý nhà
  nước về du lịch vẫn còn một số hạn chế, chưa kịp thời và thiếu tính thực
  tiễn đang đặt ra bài toán cấp thiết về đổi mới cách nghĩ, đổi mới cách làm,
  đổi mới sản phẩm du lịch Quảng Ninh để không những duy trì lợi thế đã có
  mà còn tạo sự khác biệt trong cách thức làm du lịch so với các tỉnh khác.
  Những hạn chế này cũng gây khó khăn cho những doanh nghiệp kinh
  doanh trong lĩnh vực du lịch.
  Từ những vấn đề nêu trên, tác giả chọn đề tài "Quản lý nhà nước về du
  lịch tại tỉnh Quảng Ninh" nhằm nghiên cứu, đề xuất những giải pháp hoàn
  thiện quản lý nhà nước về du lịch, thúc đẩy ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh
  phát triển, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần vào sự phát
  triển chung của tỉnh trong thời gian tới.
  2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu
  Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở phân tích, đánh giá hiện trạng du
  lịch và hoạt động quản lý nhà nước về du lịch tại tỉnh Quảng Ninh để chỉ ra
  những hạn chế nảy sinh cần giải quyết, đề xuất phương hướng và giải pháp
  hoàn thiện hoạt động này nhằm phát triển du lịch của tỉnh.
  Nhiệm vụ nghiên cứu:
  - Tổng hợp, phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động quản lý
  nhà nước về du lịch cấp tỉnh.
  - Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về du lịch ở tỉnh
  Quảng Ninh giai đoạn 2008 - 2013.
  - Đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện hoạt động quản lý nhà
  nước về du lịch, góp phần phát triển du lịch tại tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020.
  3. Câu hỏi nghiên cứu
  - Những hạn chế trong quản lý nhà nước về du lịch tại tỉnh Quảng Ninh? - Cần có những giải pháp nào để hoàn thiện quản lý nhà nước về du
  lịch ở tỉnh Quảng Ninh góp phần phát triển du lịch của tỉnh?
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động quản lý nhà nước về du lịch tại tỉnh
  Quảng Ninh.
  Phạm vi nghiên cứu:
  - Phạm vi không gian nghiên cứu: địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
  - Phạm vi thời gian nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu thực trạng quản
  lý nhà nước về du lịch ở tỉnh Quảng Ninh giai đoạn từ 2008 - 2013 và đề xuất
  giải pháp đến năm 2020.
  - Phạm vi nội dung nghiên cứu: Các nội dung của hoạt động quản lý
  nhà nước về du lịch tại tỉnh Quảng Ninh.
  5. Dự kiến đóng góp của luận văn
  - Hệ thống hoá một số vấn đề về du lịch và quản lý nhà nước về du lịch
  cấp tỉnh.
  - Phân tích thực trạng phát triển du lịch, thực trạng quản lý nhà nước về
  du lịch ở tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2008 - 2013 từ đó chỉ ra những hạn chế
  trong quản lý nhà nước về du lịch tại tỉnh Quảng Ninh.
  - Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về du lịch nhằm
  góp phần phát triển du lịch tại tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới.
  6. Cấu trúc luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung
  luận văn được kết cấu thành 4 chương:
  - Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận, thực tiễn
  - Chương 2: Phương pháp và thiết kế nghiên cứu
  - Chương 3: Thực trạng quản lý nhà nước về du lịch tại tỉnh Quảng Ninh
  - Chương 4: Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về du lịch tại tỉnh
  Quảng Ninh

  Xem Thêm: Quản lý nhà nước về du lịch tại tỉnh Quảng Bình
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý nhà nước về du lịch tại tỉnh Quảng Bình sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status