Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Thực thi chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Vĩnh Phúc

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực thi chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Vĩnh Phúc

  LỜI CẢM ƠN

  Để hoàn thành luận văn, ngoài sự cố gắng và nỗ lực của bản thân, tôi đã
  nhận được sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô, đồng nghiệp, bạn bè, gia đình
  và người thân. Với tình cảm chân thành, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc và
  trân trọng tới PGS.TS Phan Kim Chiến, người đã giúp tôi định hướng đề tài,
  tận tình hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong quá trình hoàn thiện luận văn này.
  Tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và cảm ơn chân thành tới toàn thể các
  thầy cô giáo trong Ban Giám hiệu, Khoa sau đại học, khoa Kinh tế chính trị
  trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội cùng các thầy cô đã trực
  tiếp giảng dạy, truyền đạt cho học viên chúng tôi kiến thức và rất nhiều thông
  tin bổ ích trong suốt thời gian học tập tại trường.
  Tôi xin chân thành cảm ơn Sở Tư pháp cùng các Sở, ban, ngành khác
  thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đã tạo điều kiện
  giúp tôi thu thập tài liệu, số liệu, thông tin cần thiết để tôi thực hiện đề tài này.
  Tôi xin cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp và gia đình đã hỗ trợ, tạo điều kiện
  tốt nhất về chuyên môn, tinh thần, vật chất và thời gian để tôi học tập, nghiên
  cứu và hoàn thành luận văn này.
  Do thời gian có hạn, nên luận văn không thể tránh khỏi những sai sót. Kính
  mong được sự đóng góp của các thầy cô giáo cũng như bạn bè, đồng nghiệp để
  kiến thức của tôi được hoàn thiện hơn.
  Tôi xin chân thành cảm ơn!

  Hà Nội, ngày tháng năm 2015
  Tác giả luận văn  Phan Thị Kim Oanh

  LỜI CAM ĐOAN

  Tôi xin cam đoan Bài luận văn “Thực thi chính sách hỗ trợ pháp lý
  cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Vĩnh Phúc” là công trình nghiên cứu
  của riêng tôi dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Phan Kim Chiến.
  Các số liệu nêu trong luận văn là trung thực và các kết quả nêu luận văn
  chưa từng được công bố trong bất cứ một công trình nào khác.

  Hà Nội, ngày tháng năm 2015
  Tác giả luận văn  Phan Thị Kim Oanh


  MỤC LỤC
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT i
  DANH MỤC BẢNG .ii
  DANH MỤC HÌNH VẼ iv
  PHẦN MỞ ĐẦU .1
  CHƯƠNG I: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ
  THỰC THI CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP
  NHỎ VÀ VỪA 7
  1.1. Tổng quan nghiên cứu 7
  1.2 Cơ sở lý luận .11
  1.2.1. Chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 11
  1.2.2. Lý luận về thực thi chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ
  và vừa . 25
  1.2.3. Quá trình tổ chức thực thi chính sách hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp
  nhỏ và vừa 33
  1.2.4. Tiêu chí đánh giá việc thực thi chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh
  nghiệp nhỏ và vừa 37
  CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN
  CỨU 39
  2.1. Phương pháp luận và phương pháp tiếp cận 39
  2.2. Khung lý thuyết nghiên cứu .40
  2.3. Phương pháp nghiên cứu 40
  2.3.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 40
  2.3.2. Phương pháp xử lý dữ liệu .42
  CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THỰC THI CHÍNH SÁCH HỖ
  TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH VĨNH
  PHÚC 43

  3.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 43
  3.1.1. Điều kiện tự nhiên 43
  3.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 44
  3.2. Đặc điểm chung về doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Vĩnh Phúc 49
  3.2.1. Số lượng, quy mô, cơ cấu doanh nghiệp nhỏ và vừa . 49
  3.2.2. Nhân lực trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa 53
  3.2.3. Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa .55
  3.2.4. Đóng góp của khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa vào GDP, xuất
  nhập khẩu . 57
  3.3. Thực trạng nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh
  Vĩnh Phúc 58
  3.4. Thực trạng công tác thực thi chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
  nhỏ và vừa tại tỉnh Vĩnh Phúc . 61
  3.4.1. Giai đoạn chuẩn bị triển khai . 61
  3.4.2. Giai đoạn triển khai thực thi chính sách . 71
  3.4.3. Giai đoạn kiểm soát thực thi chính sách 77
  3.5. Đánh giá công tác thực thi chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
  nhỏ và vừa tỉnh Vĩnh Phúc 78
  3.5.1. Đánh giá việc thực thi chính sách thông qua các tiêu chí 78
  3.5.2. Đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân 86
  CHƯƠNG IV: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG
  TÁC THỰC THI CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH
  NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH VĨNH PHÚC . 93
  4.1. Phương hướng về thực thi chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
  nhỏ và vừa tỉnh Vĩnh Phúc 93
  4.2. Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thực thi chính sách hỗ trợ pháp lý
  cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Vĩnh Phúc .95

  4.2.1. Giải pháp về nâng cao năng lực của bộ máy và đội ngũ cán bộ thực
  thi chính sách 95
  4.2.2. Giải pháp về tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật,
  giải đáp các vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 97
  4.2.3. Giải pháp về nâng cao khả năng tiếp cận pháp lý cho doanh nghiệp
  nhỏ và vừa 98
  4.2.4. Giải pháp về đẩy mạnh các chương trình bồi dưỡng, phổ biến kiến
  thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa .98
  4.2.5. Giải pháp về đẩy mạnh xây dựng mạng lưới tư vấn hỗ trợ pháp lý
  cho doanh nghiệp tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn99
  4.2.6. Giải pháp về sử dụng hiệu quả kinh phí thực hiện chính sách . 99
  4.2.7. Giải pháp về tăng cường giám sát, đánh giá các hoạt động thực thi
  chính sách hỗ trợ pháp lý . 100
  4.3. Kiến nghị 100
  4.3.1. Kiến nghị đối với cơ quan Trung ương 100
  4.3.1. Kiến nghị đối với UBND tỉnh Vĩnh Phúc 101
  KẾT LUẬN .102
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 104
  PHỤ LỤC

  i
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

  STT Ký hiệu Nguyên nghĩa
  1 CN - XD Công nghiệp - xây dựng
  2 DN Doanh nghiệp
  3 DNNVV Doanh nghiệp nhỏ và vừa
  4 FDI Đầu tư trực tiếp nước ngoài
  5 GDP Tổng sản phẩm quốc nội
  6 GRDP Tổng sản phẩm trên địa bàn
  7 GTSX Giá trị sản xuất
  8 HTPL Hỗ trợ pháp lý
  9 KH Kế hoạch
  10 KT - XH Kinh tế - xã hội
  11 QPPL Quy phạm pháp luật
  12 TNHH Trách nhiệm hữu hạn
  13 TTPBPL Tuyên truyền phổ biến pháp luật
  14 UBND Ủy ban nhân dân


  ii
  DANH MỤC BẢNG
  STT Bảng Nội dung Trang
  1 Bảng 1.1 Tiêu chí xác định DNNVV của EU 14
  2 Bảng 1.2
  Tiêu thức phân loại DNNVV theo từng khu
  vực
  15
  3 Bảng 3.1
  Quy mô và tăng trưởng kinh tế giai đoạn
  2011- 2015
  45
  4 Bảng 3.2
  Chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc
  giai đoạn 2011 - 2015
  47
  5 Bảng 3.3
  Tăng trưởng GTSX công nghiệp - xây dựng
  giai đoạn 2011 - 2015
  49
  6 Bảng 3.4
  Số lượng doanh nghiệp các tỉnh, thành phố
  thuộc Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đang
  hoạt động giai đoạn 2008 - 2012
  52
  7 Bảng 3.5
  Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm
  31/12/2012 phân theo quy mô lao động và
  phân theo loại hình doanh nghiệp
  53
  8 Bảng 3.6
  Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm
  31/12/2012 phân theo quy mô vốn và phân
  theo loại hình doanh nghiệp
  54
  9 Bảng 3.7
  Số lao động trong các doanh nghiệp đang hoạt
  động tại thời điểm 31/12/2012 phân theo loại
  hình doanh nghiệp
  55
  10 Bảng 3.8
  Một số chỉ tiêu tài chính của DNNVV tỉnh Vĩnh
  Phúc năm 2013
  57
  11 Bảng 3.9
  Thống kê kết quả tuyên truyền phổ biến pháp
  luật cho doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
  76

  iii
  12 Bảng 3.10
  Nhận thức của doanh nghiệp về mức độ cần
  thiết phải tiếp cận thông tin pháp lý
  80
  13 Bảng 3.11
  DNNVV sử dụng thời gian và chi phí để tiếp
  cận được thông tin pháp lý
  83
  14 Bảng 3.12
  Mức độ kịp thời của các cơ quan thực thi
  chính sách HTPL
  85
  15 Bảng 3.13
  Thống kê hiệu quả chương trình đào tạo, bồi
  dưỡng, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn đối với
  doanh nghiệp
  86  iv
  DANH MỤC HÌNH VẼ

  STT Hình Nội dung Trang
  1
  Hình
  2.1
  Khung lý thuyết nghiên cứu về thực thi chính sách hỗ
  trợ pháp lý cho DNNVV
  40
  2
  Hình
  3.1
  Tình hình vướng mắc pháp lý của DNNVV tại tỉnh
  Vĩnh Phúc
  60
  3
  Hình
  3.2
  Tỷ lệ DNNVV có cán bộ pháp chế tại tỉnh Vĩnh Phúc 61
  4
  Hình
  3.3
  Nhu cầu hỗ trợ pháp lý của các DNNVV tại tỉnh
  Vĩnh Phúc
  62
  5
  Hình
  3.4
  Nhận biết của các DNNVV về chính sách hỗ trợ
  pháp lý
  82
  6
  Hình
  3.5
  Tỷ lệ DNNVV biết tự tra cứu thông tin pháp lý 82
  7
  Hình
  3.6
  Nhận biết của DN về các văn bản pháp luật 84
  8
  Hình
  3.7
  Hiệu quả tác động của chính sách HTPT cho
  DNNVV
  88

  1
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1.Về tính cấp thiết của đề tài:
  Theo số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu
  tư), đến nay cả nước có trên 350.000 doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh
  theo quy định của Luật Doanh nghiệp, trong đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa
  (DNNVV) chiếm 97,43%. DNNVV là khu vực phát triển kinh tế rất nhanh,
  năng động của nền kinh tế. Khu vực DNNVV tư nhân đang đóng góp ngày
  một quan trọng vào ngân sách quốc gia. Khu vực này đã đóng góp trên 40%
  GDP và chiếm trên 50% tổng số lao động trong các doanh nghiệp và có vai
  trò quan trọng bảo đảm an sinh xã hội.
  Tỉnh Vĩnh Phúc là tỉnh có số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa rất lớn,
  chiếm 97% tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa có
  vai trò to lớn trong việc thu hút, tạo việc làm cho lao động là người địa
  phương, lao động nông thôn, giải quyết việc làm cho trên 70 ngàn lao động,
  chiếm 60% lao động trong khu vực doanh nghiệp, góp phần đẩy nhanh quá
  trình chuyển dịch cơ cấu lao động từ khu vực nông nghiệp, nông thôn sang
  khu vực công nghiệp, dịch vụ. Đội ngũ doanh nhân của tỉnh đã từng bước
  phát triển cả về số lượng và chất lượng.
  Tuy nhiên, so với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, việc phát triển doanh
  nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian qua còn nhiều hạn chế. Trong những năm
  qua,trong điều kiện kinh tế thế giới đang suy thoái, nền kinh tế trong nước
  gặp nhiều khó khăn, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc cũng phải đối
  mặt với nhiều diễn biến phức tạp của nền kinh tế, sức mua yếu, hàng tồn kho
  lớn, doanh nghiệp khó tiếp cận và hấp thụ vốn tín dụng. Con số doanh nghiệp
  nhỏ và vừa phá sản không ngừng tăng lên, số doanh nghiệp còn trụ lại phần
  lớn hoạt động cầm chừng, giảm bớt lao động, chấp nhận thu hẹp sản xuất,
  giảm doanh thu, giảm lợi nhuận. Ngoài những hạn chế về việc tiếp cận vốn

  2
  vay khó, công nghệ lạc hậu, hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp, trình độ quản
  lý và chất lượng lao động thấp thì còn một hạn chế rất cơ bản khiến các doanh
  nghiệp nhỏ và vừa mất khả năng cạnh tranh đó là năng lực tiếp cận với các
  chính sách pháp luật và thông lệ quốc tế trong kinh doanh. Các doanh nghiệp
  nhỏ và vừa còn chưa tiếp cận được hiệu quả trong quá trình hội nhập quốc tế.
  Để từng bước phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam gia nhập tổ
  chức WTO, Nhà nước ta đã ban hành hàng loạt các chính sách pháp luật, có
  thể nói hệ thống pháp luật trong kinh doanh ngày càng hoàn thiện, tuy nhiên,
  những vướng mắc về mặt thể chế, vướng mắc pháp lý trong quá trình hoạt
  động của doanh nghiệp, ý thức pháp luật và nhận thức pháp lý, năng lực tiếp
  cận với các văn bản và hệ thống chính sách pháp luật của doanh nghiệp nhỏ
  và vừa còn rất hạn chế. Khi doanh nghiệp tham gia thị trường thì rất nhiều rủi
  ro pháp lý sẽ gặp phải như rủi ro trong việc tranh chấp giữa các thành viên
  công ty; rủi ro trong việc tổ chức vận hành hoạt động và cơ cấu nội bộ của
  công ty; rủi ro trong hoạt động kinh doanh; rủi ro trong vay vốn tín dụng
  Ngoài ra, việc được biết các thông tin pháp lý, các kiến thức pháp luật
  về kinh doanh đối với doanh nghiệp là rất cần thiết. Rất nhiều doanh nghiệp
  khi tham gia thị trường, nhưng không nắm rõ quy định của Luật Doanh
  nghiệp, sự quan trọng của Bản Điều lệ doanh nghiệp, dẫn đến việc tranh chấp
  thường xảy ra trong nội bộ doanh nghiệp; doanh nghiệp không nắm rõ quy
  định pháp luật về đấu thầu nên thường thua thiệt trong hoạt động đấu thầu;
  doanh nghiệp không nắm rõ quy định pháp luật thương mại quốc tế nên bị
  Chính phủ nước ngoài phong tỏa tài khoản ở nước ngoài Đây là vấn đề rất
  đáng lưu tâm, đòi hỏi cả Nhà nước và doanh nghiệp phải có những giải pháp
  nhằm tăng cường năng lực tiếp cận với các thông tin, chính sách pháp luật và
  thông lệ quốc tế trong kinh doanh cho doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực
  cạnh tranh.

  3
  Trước tình hình đó, Nhà nước đã có các chính sách hỗ trợ pháp lý dành
  cho doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa. Với mục
  đích nhằm triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp,
  tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật và thói quen
  tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; tạo lập các điều kiện cần thiết phục vụ
  hoạt động thực thi pháp luật để giúp doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả;
  phòng chống rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh
  nghiệp; góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với
  doanh nghiệp. Tỉnh Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh được chọn để triển
  khai trọng điểm chính sách này. Tuy nhiên, công tác tổ chức thực thi chính
  sách vẫn còn nhiều hạn chế. Doanh nghiệp nhỏ và vừa còn chưa tiếp cận các
  chính sách được hiệu quả, tỷ lệ các doanh nghiệp tham gia vào các chương
  trình hỗ trợ của Chính phủ còn khiêm tốn. Việc phối hợp giữa các giữa các
  cấp, các ngành trong quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp còn chưa chặt chẽ, đồng
  bộ, việc thực hiện chính sách chưa triệt để và còn sai lệch. Với mục tiêu
  chung đến năm 2020 đưa tỉnh Vĩnh Phúc trở thành tỉnh công nghiệp theo
  hướng hiện đại và mục tiêu nhằm củng cố, phát triển doanh nghiệp nhỏ và
  vừa cả về số lượng, chất lượng với quy mô hợp lý, công nghệ phù hợp và hiện
  đại, mô hình tổ chức quản lý sản xuất hiệu quả, cạnh tranh và phát triển bền
  vững; tham gia tích cực vào chuỗi giá trị các hàng hóa và dịch vụ trong nền
  kinh tế của tỉnh, của cả nước; góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế,
  giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân thì những bất cập trong
  công tác thực thi chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh
  Vĩnh Phúc sẽ khó có thể đạt được mục tiêu đề ra. Chính vì vậy, cần phải đặc
  biệt chú ý tới công tác này, nếu không sẽ vừa gây ra lãng phí mà lực lượng
  DNNVV sẽ còn đối diện với nhiều khó khăn hơn nữa. Đó chính là lý do quan
  trọng giúp tôi chọn đề tài: “Thực thi chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh
  nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Vĩnh Phúc”.

  4
  2. Câu hỏi và mục tiêu nghiên cứu
  2.1. Câu hỏi nghiên cứu
  Công tác thực thi chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và
  vừa tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay như thế nào và cần làm gì để hoàn thiện công tác
  thực thi chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Vĩnh
  Phúc trong thời gian tới?
  2.2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu:
  2.2.1. Mục tiêu:
  Nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác thực thi chính sách hỗ trợ
  pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Vĩnh Phúc, những khó khăn, vướng
  mắc từ đó đề ra một số giải pháp hoàn thiện trong thời gian tới, nhằm nâng
  cao năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh, thực hiện triệt để và
  phát huy tối đa chính sách hỗ trợ của Nhà nước nhằm giúp doanh nghiệp và
  hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung, mục tiêu
  phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đến năm 2020 nói riêng.
  2.2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
  - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về công tác
  thực thi chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
  - Nghiên cứu thực trạng công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ
  và vừa tỉnh Vĩnh Phúc, từ đó tìm ra những thuận lợi, khó khăn trong việcthực
  thi chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
  - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện góp phần thực hiện tốt
  chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Vĩnh Phúc phù
  hợp với mục tiêu đề ra của tỉnh.
  3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu của Luận văn
  Công tác thực thi chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và
  vừa tỉnh Vĩnh Phúc.

  5
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  Đề tài giới hạn việc nghiên cứu thực thi chính sách hỗ trợ pháp lý trong
  phạm vi doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn 2011 –
  2014.
  4. Những đóng góp của Luận văn
  4.1. Về mặt lý luận:
  Hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản về công tác thực thi chính sách hỗ
  trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, làm sáng tỏ bản chất và nội dung về
  công tác thực thi chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
  4.2. Về mặt thực tiễn:
  - Đánh giá được thực trạng công tác thực thi chính sách hỗ trợ pháp lý
  cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Vĩnh Phúc, để từ đó đưa ra một số giải
  pháp nhằm hoàn thiện công tác này trong thời gian tới và giúp cho việc tổ
  chức thực hiện khi nhân rộng ra toàn quốc được hiệu quả, tránh lãng phí và
  sai sót trong quá trình thực hiện.
  - Luận văn có thể sử dụng làm tài liệu nghiên cứu, phục vụ cho việc sơ
  kết, tổng kết, đánh giá về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nói chung
  và công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng và làm cơ
  sở để xây dựng một số chương trình, kế hoạch, đề án về công tác hỗ trợ
  pháp lý cho doanh nghiệp trong giai đoạn tiếp theo.
  - Luận văn cũng có thể sử dụng làm tư liệu tham khảo phục vụ cho việc
  nghiên cứu, học tập và giảng dạy cho đội ngũ thực thi chính sách hỗ trợ pháp lý.
  5. Cấu trúc của luận văn
  Để thực hiện được mục đích của Luận văn, ngoài phần mở đầu, kết
  luận, phụ lục và Danh mục tài liệu tham khảo, Luận văn được chia thành 04
  chương:
  Chương 1. Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận về thực thi chính
  sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Chương 2. Phương pháp nghiên cứu và thiết kế nghiên cứu
  Chương 3. Thực trạng công tác thực thi chính sách hỗ trợ pháp lý cho
  doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Vĩnh Phúc
  Chương 4. Giải pháp hoàn thiện công tác thực thi chính sách hỗ trợ
  pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Vĩnh Phúc

  Xem Thêm: Thực thi chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Vĩnh Phúc
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực thi chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Vĩnh Phúc sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status