Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế

  MỤC LỤC

  Danh mục các ký hiệu viết tắt i
  Danh mục các bảng . ii
  MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUAN HỆ THƯƠNG MẠI CỦA VIỆT
  NAM VỚI CÁC NƯỚC TRONG THỜI GIAN QUA . 7
  1.1. Thương mại quốc tế và phát triển quan hệ thương mại quốc tế . 7
  1.1.1. Lý thuyết về thương mại quốc tế 7
  1.1.2. Vai trò của thương mại quốc tế 13
  1.1.3. Nội dung, hình thức phát triển quan hệ thương mại quốc tế . 18
  1.2. Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến phát triển quan hệ thương
  mại quốc tế .
  1.3. Quan hệ thương mại của Việt Nam với các nước trong thời gian qua . 22
  1.2.1. Quan hệ thương mại của Việt Nam với các nước sau 20 năm đổi
  mới (1986-2006) . .
  1.2.2. Quan hệ thương mại của Việt Nam với các nước từ năm 2007
  đến nay . .
  1.2.3. Các nhân tố tác động đến sự phát triển quan hệ thương mại của
  Việt Nam với các nước . .
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUAN HỆ THƯƠNG MẠI GIỮA VIỆT
  NAM VÀ LIÊN BANG NGA . 45
  2.1. Quan hệ thương mại Việt Nam và Liên bang Nga giai đoạn 1991 – 1999 45
  2.2. Quan hệ thương mại Việt Nam và Liên bang Nga từ năm 2000 đến nay
  .
  2.2.1. Tiền đề phát triển quan thương mại Việt –NgaError! Bookmark
  2.2.2 Quan hệ thương mại Việt –Nga giai đoạn 2000 – 2005 Error!
  Bookmark not defined.
  2.2.3. Quan hệ thương mại Việt –Nga giai đoạn 2006 đến nay . 64
  2.3. Những thành tựu đã đạt được trong quan hệ thương mại Việt Nam và
  Liên bang Nga 72
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN QUAN HỆ THƯƠNG MẠI GIỮA
  VIỆT NAM VÀ LIÊN BANG NGA TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP KINH
  TẾ QUỐC TẾ 83
  3.1. Triển vọng phát triển quan hệ thương mại Việt Nam và Liên bang Nga . 83
  3.2. Các giải pháp phát triển quan hệ thương mại Việt Nam và Liên bang
  Nga trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế . 86
  3.2.1. Về phía Nhà nước . 86
  3.2.2. Về phía doanh nghiệp . 97
  KẾT LUẬN . 102
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 103
  i

  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

  STT Viết tắt Tiếng Anh Nguyên nghĩa
  AFTA Asean Free Trade Area Khu vực Mậu dịch tự do Asean
  ASEAN Association of South East
  Asian Nations
  Hiệp hội các nước Đông Nam Á
  BIDV Bank for Investment and
  Development of Vietnam
  Ngân hàng Đầu tư và Phát triển
  Việt Nam
  COC Code of Conduct Bộ quy tắc ứng xử Biển Đông
  DOC Declaration on Conduct of the
  Parties in the Bien Dong Sea
  Tuyên bố về ứng xử của các bên
  ở Biển Đông
  EU European Union Liên minh Châu Âu
  GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc dân
  SNG Sodruzhestvo Nezavisimykh
  Gosudarstr
  Cộng đồng các quốc gia độc lập
  SPS Sanitary
  and Phytosanitary Measure
  Biện pháp kiểm dịch động thực vật
  TBT Technical Barriers to Trade Hiệp định về hàng rào kỹ thuật
  trong thương mại
  (hay Các rào cản kỹ thuật trong
  thương mại)
  USD United States Dollar Đô la Mỹ
  VRB Vietnam – Russia Joint Venture
  Bank
  Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga
  VRBC Vietnam – Russia Business
  Council
  Hội đồng doanh nghiệp Việt - Nga
  VTB Vnesho Torg Bank Ngân hàng Ngoại thương Nga
  WTO World Trade Organisation Tổ chức Thương mại Thế giới ii

  DANH MỤC CÁC BẢNG

  STT Bảng Nội dung Trang
  Bảng 2.1 Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt – Nga giai đoạn 1992-1999 56
  Bảng 2.2 Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt – Nga giai đoạn 2000-2005 57
  Bảng 2.3 Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu từ Nga giai đoạn 2002-2005 59
  Bảng 2.4 Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu từ Nga giai đoạn 2002-2005 61
  Bảng 2.5 Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt – Nga giai đoạn 2006-2014 65
  Bảng 2.6 Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu từ Nga giai đoạn 2006-2010 67
  Bảng 2.7 Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu từ Nga giai đoạn 2011-2014 68
  Bảng 2.8 Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu sang Nga giai đoạn 2006-2010 69
  Bảng 2.9 Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu từ Nga giai đoạn 2011-2014 70
  1

  MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế hiện nay, hội nhập vào nền kinh tế
  khu vực và thế giới là một nhu cầu khách quan đối với bất cứ quốc gia nào
  trên con đường phát triển. Chính vì vậy, từ khi đổi mới nền kinh tế đến nay
  Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương tăng cường hợp tác kinh tế thương mại
  với tất cả các quốc gia trên thế giới trên nguyên tắc tôn trọng chủ quyền, bình
  đẳng và cùng có lợi.
  Liên Xô trước đây trong những thập niên của thế kỷ trước, vốn là thị
  trường chính, có quan hệ kinh tế - thương mại truyền thống, lâu đời với Việt
  Nam. Khi đó, quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Liên Xô đóng vai trò
  quan trọng trong công cuộc bảo vệ, kiến thiết đất nước và phát triển kinh tế -
  xã hội Việt Nam. Tuy nhiên, từ khi Liên Xô tan rã (1990), Liên bang Nga đã
  kế thừa các quan hệ kinh tế - thương mại với Việt Nam và gặp rất nhiều khó
  khăn trong việc phát triển quan hệ thương mại giữa hai nước. Trao đổi hàng
  hóa hai chiều giữa hai nước giảm sút mạnh, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam
  mất khả năng cạnh tranh trên thị trường Liên bang Nga, thị phần bị thu hẹp
  đáng kể và nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã phải từ bỏ thị trường này do có
  quá nhiều rủi ro. Trong khi những năm trước đây, trao đổi buôn bán với Nga
  chiếm tới 60%-70% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam nhưng đến
  giai đoạn này, chỉ còn chiếm 3% kim ngạch nhập khẩu và 1,5% - 2% kim
  ngạch xuất khẩu của Việt Nam.
  Trong những năm gần đây, quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Liên
  bang Nga đã bước sang một trang mới, từng bước được phục hồi. Do đó, xét
  về lâu dài, có thể khẳng định rằng Liên bang Nga vẫn là một thị trường rộng
  lớn, có nhiều tiềm năng để Việt Nam có thể đẩy mạnh xuất nhập khẩu, phát 2

  triển quan hệ thương mại, phát huy được các lợi thế so sánh của mình. Mặt
  khác, Liên bang Nga cũng là thị trường truyền thống của Việt Nam nên các
  doanh nghiệp Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi hơn so với thâm nhập
  vào các thị trường mới khác. Việc Liên bang Nga mở rộng quan hệ kinh tế -
  thương mại với Việt Nam sẽ tạo điều kiện để nâng cao vị thế và ảnh hưởng
  của mình tại khu vực Đông Nam Á và tầm nhìn xa hơn là khu vực Châu Á.
  Chính vì vậy, trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, việc
  nghiên cứu quá trình và những triển vọng phát triển quan hệ thương mại giữa
  Việt Nam và Liên bang Nga là một vấn đề có ý nghĩa quan trọng cấp bách,
  mang tầm chiến lược lâu dài nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa
  hai nước phát triển lên một tầm cao mới. Từ nhận thức đó, tôi xin chọn đề tài
  “Phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong thời
  kỳ hội nhập kinh tế quốc tế” làm đề tài luận văn tốt nghiệp.
  2. Tình hình nghiên cứu
  Trong xu thế toàn cầu hóa và tự do hóa thương mại, quan hệ hợp tác
  kinh tế - thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế được các quốc gia, các chính
  trị gia, các nhà nghiên cứu khoa học và các chính khách quan tâm sâu sắc.
  Chính vì thế, việc nghiên cứu về quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại giữa
  Việt Nam và Liên bang Nga không phải là chủ đề mới và đã có những công
  trình nghiên cứu song chưa nhiều và đề cập với nhiều cách tiếp cận khác nhau
  như:
  - Vũ Chí Lộc và Nguyễn Thị Mơ (2004), Luận cứ khoa học xây dựng
  chiến lược đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Châu
  Âu giai đoạn 2001-2010, đề tài nghiên cứu khoa học độc lập cấp nhà nước,
  Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  - Võ Đại Lược và Lê Bộ Lĩnh (2005), Quan hệ Việt – Nga trong bối
  cảnh quốc tế mới, NXB Thế giới, Hà Nội. 3

  - Nguyễn Quang Thuấn (2005), Liên bang Nga trong tiến trình gia nhập
  WTO, đề tài nghiên cứu cấp bộ, Viện Nghiên cứu Châu Âu, Viện Khoa học
  Xã hội Việt Nam.
  - Hà Mỹ Hương (2006), Nước Nga trên trường quốc tế hôm qua, hôm
  nay và ngày mai, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  - Những công trình nghiên cứu đăng trên các tạp chí chuyên ngành như:
  Nguyễn Quang Thuấn (2001), Quan hệ kinh tế - thương mại Việt Nam – Liên
  bang Nga: đối tác chiến lược trong thế kỷ XXI, Tạp chí nghiên cứu Châu Âu,
  số 1/2001; Nguyễn Quang Thuấn (2002), Vài nét về chiến lược phát triển
  kinh tế Liên bang Nga trong giai đoạn 2000-2010, Nghiên cứu Châu Âu, số
  5/2002; Nguyễn Phúc Khanh (2002), Trang mới trong quan hệ thương mại
  Việt Nam – Liên bang Nga, Tạp chí Kinh tế đối ngoại, số 1/2002; Phạm Đức
  Chính (2003), Cải cách kinh tế ở Nga: Giai đoạn mới – triển vọng mới,
  Nghiên cứu kinh tế, số 7/2003; Nguyễn Văn Tâm (2003), Nước Nga trên
  đường hội nhập quốc tế, Những vấn đề kinh tế thế giới, số 5/2003; Vũ Chí
  Lộc (2003), Một số suy nghĩ về khả năng phát triển quan hệ thương mại Việt
  Nam – Liên bang Nga những năm đầu thế kỷ XXI, Tạp chí Kinh tế đối ngoại,
  số 5/2003; Vũ Chí Lộc (2003), Nhà nước cần tăng cường hơn nữa cho các
  doanh nghiệp Việt Nam nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang thị trường
  Châu Âu, Tạp chí Kinh tế đối ngoại, số 6/2003; Nguyễn Hồng Sơn (2003),
  Quan hệ kinh tế Việt – Nga trong bối cảnh quốc tế mới, Nghiên cứu Châu Âu,
  số 6/2003; Nguyễn Hồng Nhung (2004), Triển vọng phát triển quan hệ hợp
  tác Việt Nam – Liên bang Nga: những nhân tố tác động, Tạp chí nghiên cứu
  Châu Âu, số 3/2004; Đỗ Trọng Quang (2007), Sự vươn lên của nước Nga,
  Tạp chí nghiên cứu Châu Âu; Vũ Dương Huân (2007), Quan hệ đối tác chiến
  lược Việt – Nga trong tổng thể quan hệ Việt Nam với các nước SNG: Hiện
  trạng và triển vọng, Tạp chí nghiên cứu Châu Âu, số 4/2007; Phạm Quỳnh 4

  Hương (2010), Quan hệ thương mại song phương Việt – Nga: thực trạng và
  triển vọng, Tạp chí nghiên cứu Châu Âu, số 1/2010; Hà Mỹ Hương (2010),
  Quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga sau 60 năm thăng trầm của lịch sử, Tạp
  chí Cộng sản, số 3/2010; Hà Mỹ Hương (2015), Nhìn lại 65 năm quan hệ Việt
  Nam – Nga, Tạp chí Cộng sản; .
  Nhìn chung, các công trình trên đã nghiên cứu và phản ánh đa dạng
  mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga trên các lĩnh vực chính
  trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, đầu tư, ngân hàng, văn hóa – giáo dục
  và khoa học – kỹ thuật, quân sự - quốc phòng, du lịch . trong các thời kỳ
  khác nhau. Tuy nhiên, chưa có công trình nào nghiên cứu một cách hệ thống
  quá trình phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Liên Bang Nga kể
  từ khi hai nước chính thức có quan hệ thương mại đến năm 2014, trong bối
  cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt khi hai nước là thành
  viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Do đó, tôi lựa
  chọn đề tài nghiên cứu là “Phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam và
  Liên bang Nga trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế” nhằm tổng hợp và
  đưa ra được bức tranh toàn cảnh về thực trạng quan hệ thương mại giữa Việt
  Nam và Liên bang Nga trong thời gian vừa qua và đề xuất một số giải pháp
  nhằm phát triển quan hệ thương mại giữa hai nước trong thời kỳ hội nhập
  kinh tế quốc tế.
  3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
  Mục đích nghiên cứu: Phân tích, đánh giá thực trạng và triển vọng
  phát triển tương lai cũng như tầm quan trọng của việc phát triển quan hệ
  thương mại của Việt Nam với Liên bang Nga trong thời kỳ hội nhập kinh tế
  quốc tế. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển quan hệ thương mại
  giữa Việt Nam và Liên bang Nga đến năm 2020.
  5

  Nhiệm vụ nghiên cứu:
  - Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn quan hệ thương mại của Việt
  Nam với các nước nói chung và quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Liên
  bang Nga nói riêng trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.
  - Phân tích, đánh giá thực trạng quan hệ thương mại giữa Việt Nam và
  Liên bang Nga trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Trên cơ sở đó rút ra
  những thành tựu đạt được, tồn tại và nguyên nhân của mối quan hệ này.
  - Nhận định và đánh giá những triển vọng phát triển quan hệ thương
  mại giữa Việt Nam và Liên bang Nga.
  - Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển quan hệ thương mại giữa
  hai nước đến năm 2020.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là quá trình phát triển quan hệ
  thương mại giữa Việt Nam và Liên bang Nga, trong đó, tập trung vào hoạt
  động xuất nhập khẩu, các chính sách thương mại của Việt Nam và Liên bang
  Nga trong việc phát triển quan hệ thương mại giữa hai nước trong thời kỳ hội
  nhập kinh tế quốc tế.
  Phạm vi nghiên cứu của đề tài là tập trung đi sâu nghiên cứu quan hệ
  thương mại hàng hóa giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong thời kỳ hội nhập
  kinh tế quốc tế; những triển vọng và giải pháp phát triển quan hệ thương mại
  của hai nước đến năm 2020.
  5. Phương pháp nghiên cứu
  Đề tài được nghiên cứu dựa trên cơ sở áp dụng tổng hợp các phương
  pháp nghiên cứu như: phương pháp thống kê, phân tích tổng hợp, so sánh và
  một số phương pháp khác.

  6. Những đóng góp của luận văn
  - Hệ thống hóa một số lý luận về thương mại quốc tế và khái quát quan
  hệ thương mại giữa Việt Nam với các nước trong thời kỳ hội nhập kinh tế
  quốc tế.
  - Đánh giá thực trạng phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam và
  Liên bang Nga trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, chỉ ra được những thành
  tựu đạt được, tồn tại và nguyên nhân ảnh hưởng đến sự phát triển quan hệ thương
  mại giữa hai nước.
  - Đề xuất một số giải pháp phát triển quan hệ thương mại giữa Việt
  Nam và Liên bang Nga đến năm 2020.
  - Bổ sung nguồn tư liệu cho công tác nghiên cứu, cho các nhà quản lý
  và hoạt động thực tiễn về quá trình phát triển quan hệ thương mại giữa Việt
  Nam và Liên bang Nga – cùng là thành viên chính thức của Tổ chức Thương
  mại Thế giới (WTO).
  7. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, Luận văn
  được kết cấu thành 3 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận về quan hệ thương mại của Việt Nam .
  Chương 2: Thực trạng quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Liên bang
  Nga.
  Chương 3: Giải pháp phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam và
  Liên bang Nga.

  Xem Thêm: Phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status