Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng Việt 1 theo phương án công nghệ giáo dục ở các trường tiểu học huyện Lâm Thao, Phú Thọ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng Việt 1 theo phương án công nghệ giáo dục ở các trường tiểu học huyện Lâm Thao, Phú Thọ

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/

  iii

  MỤC LỤC

  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC . iii
  BẢNG KÝ HIỆU VIẾT TẮT . iv
  DANH MỤC CÁC BẢNG .v
  DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ vi
  MỞ ĐẦU .1
  1. Lý do chọn đề tài 1
  2. Mục đích nghiên cứu 5
  3. Giả thuyết và nhiệm vụ nghiên cứu 5
  3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 5
  4. Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu .5
  5. Phương pháp nghiên cứu 6
  6. Cấu trúc luận văn .8
  Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
  TIẾNG VIỆT 1 THEO PHƯƠNG ÁN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC 9
  1.1. Lược sử nghiên cứu các vấn đề .9
  1.1.1. Phong trào xóa nạn mù chữ 9
  1.1.2. Cuộc cải cách giáo dục lần 3: 11/1979 10
  1.1.3. Đổi mới giáo dục năm 2001 - 2002 12
  1.1.4. Sự ra đời của công nghệ giáo dục . 13
  1.2. Các khái niệm công cụ 21
  1.2.1. Khái niệm quản lý 21
  1.2.2. Chức năng của quản lý . 22
  1.2.3. Vai trò của quản lý . 24
  1.2.4. Quản lý giáo dục 25
  1.2.5. Quản lý hoạt động dạy học 26
  1.3. Một số lý luận về dạy học Tiếng Việt 1 theo phương án công nghệ giáo dục 34
  1.3.1. Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ giáo dục cấp tiểu
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/

  iv
  1.3.2. Bản chất của dạy và học tiếng Việt lớp 1 theo phương án CGD .36
  1.4. Một số vấn đề lý luận về quản lý dạy học Tiếng Việt 1 - công nghệ giáo dục . 42
  1.4.1. Mục tiêu .42
  1.4.2. Nội dung 42
  Kết luận chương 1 45
  Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DẠY HỌC TIẾNG VIỆT LỚP 1
  THEO PHƯƠNG ÁN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TẠI CÁC
  TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN LÂM THAO, TỈNH PHÚ THỌ . 47
  2.1. Một số nét về các trường Tiểu học tại Phòng giáo dục huyện Lâm Thao,
  tỉnh Phú Thọ . 47
  2.1.1. Khái quát về đặc điểm địa lý, tình hình kinh tế - xã hội huyện Lâm Thao,
  tỉnh Phú Thọ 47
  2.1.2. Tình hình giáo dục và giáo dục tiểu học huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 48
  2.2. Thực trạng dạy học môn Tiếng Việt 1 CGD ở các trường tiểu học huyện
  Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 48
  2.2.1. Thực trạng năng lực giảng dạy môn Tiếng Việt 1 CGD của giáo viên 48
  2.2.2. Thực trạng học tập môn Tiếng Việt 1 CGD của học sinh 50
  2.3. Thực trạng quản lý dạy học môn Tiếng Việt 1 CGD tại các trường tiểu học
  huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ . 52
  2.3.1. Khái quát quá trình điều tra 52
  2.3.2. Kết quả điều tra 53
  2.4. Đánh giá chung về công tác quản lý dạy học môn Tiếng Việt 1 CGD tại các
  trường tiểu học huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ . 66
  2.4.1. Những ưu điểm 66
  2.4.2. Những hạn chế . 67
  2.4.3. Nguyên nhân 68
  Kết luận chương 2 70
  Chương 3. ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
  MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1 THEO PHƯƠNG ÁN CÔNG NGHỆ
  GIÁO DỤC 71
  3.1. Các nguyên tắc để đề xuất biện pháp . 71
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/

  v
  3.1.1. Đảm bảo tính kế thừa và phát triển . 71
  3.1.2. Đảm bảo tính khả thi 71
  3.1.3. Đảm bảo tính lợi ích . 71
  3.2. Đề xuất các biện pháp . 71
  3.2.1. Biện pháp 1: Tăng cường năng lực quản lý cho đội ngũ hiệu trưởng; nâng
  cao năng lực giảng dạy Tiếng Việt 1 CGD cho đội ngũ giáo viên 71
  3.2.2. Biện pháp 2: Chỉ đạo thực hiện đúng phương pháp dạy học môn Tiếng
  Việt 1 CGD . 77
  3.2.3. Biện pháp 3: Tăng cường quản lý việc học tập Tiếng Việt 1 CGD của học sinh
  tiểu học 80
  3.2.4. Biện pháp 4: Tăng cường đầu tư và phát huy tác dụng của cơ sở vật chất,
  thiết bị trong dạy học môn Tiếng Việt 1 CGD . 83
  3.2.5. Biện pháp 5: Đẩy mạnh phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để
  tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động dạy học môn Tiếng Việt 1 CGD 85
  3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp 89
  3.4. Khảo nghiệm về tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đã đề xuất 90
  3.4.1. Quy trình khảo nghiệm . 90
  3.4.2. Kết quả khảo nghiệm 91
  3.4.3. Tương quan giữa tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp quản lý
  đề xuất 94
  Kết luận chương 3 97
  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ . 98
  1. Kết luận . 98
  2. Khuyến nghị . 99
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 102
  PHỤ LỤC


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/

  iv
  BẢNG KÝ HIỆU VIẾT TẮT

  CBQL : Cán bộ quản lý
  CGD : Công nghệ giáo dục
  CNH, HĐH : Công nghiệp hóa, hiện đại hóa
  CP : Chính phủ
  CSVC : Cơ sở vật chất
  ĐHSP : Đại học sư phạm
  GD ĐH : Giáo dục đại học
  GD&ĐT : Giáo dục và đào tạo
  HĐDH : Hoạt động dạy học
  KTDH : Kỹ thật dạy học
  KT-XH : Kinh tế, xã hội
  NC : Nghiên cứu
  NSNN : Ngân sách nhà nước
  PPDH : Phương pháp dạy học
  QLGD : Quản lý giáo dục
  THCS : Trung học cơ sở
  THPT : Trung học phổ thông
  TTCGD : Trung tâm công nghệ giáo dục
  UBND : Ủy ban nhân dân
  VNEN : Mô hình trường học mới Việt Nam
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/

  v

  DANH MỤC CÁC BẢNG

  Bảng 2.1. Kết quả điều tra về năng lực giảng dạy Tiếng Việt 1 CGD của GV . 49
  Bảng 2.2. Thống kê kết quả học tập môn Tiếng Việt 1 CGD năm học 2012-
  2013; 2013 - 2014 của học sinh huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ . 50
  Bảng 2.3. Kết quả điều tra thái độ của học sinh đối với môn Tiếng Việt 1 CGD . 51
  Bảng 2.4. Kết quả điều tra về điều kiện học tập của học sinh 51
  Bảng 2.5. Kết quả điều tra về quản lý công tác giảng dạy của giáo viên 55
  Bảng 2.6. Kết quả điều tra về quản lý học tập của học sinh . 61
  Bảng 2.7. Kết quả điều tra về quản lý tác động của môi trường đến dạy học
  Tiếng Việt 1 CGD . 64
  Bảng 3.1. Kết quả khảo nghiệm tính cần thiết của các biện pháp quản lý đề xuất . 91
  Bảng 3.2. Kết quả khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp quản lý đề xuất 92
  Bảng 3.3. Mối tương quan giữa tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp
  quản lý dạy học môn Tiếng Việt 1 CGD tại các trường tiểu học
  huyện Lâm Thao - Phú Thọ . 95
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/

  vi

  DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ


  Sơ đồ 1.1. Chức năng của quản lý 24
  Sơ đồ 3.1. Quan hệ giữa các biện pháp quản lý dạy học môn Tiếng Việt 1
  CGD tại các trường tiểu học huyện Lâm Thao, Phú Thọ . 89
  Biểu đồ 3.1. Biểu diễn tương quan giữa tính cần thiết và tính khả thi của các
  biện pháp quản lý đề xuất 96
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/

  1
  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Giáo dục là một hoạt động xã hội rộng lớn có liên quan trực tiếp đến lợi ích,
  nghĩa vụ và quyền lợi của mọi người dân, đồng thời có liên quan đến nhiều mặt của
  đời sống kinh tế - xã hội về thể chế chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá, khoa học và
  công nghệ, và qua đó tác động mạnh mẽ đến quá trình phát triển nhanh hay chậm
  của một quốc gia. Do đó bất cứ quốc gia nào dù lớn hay nhỏ, dù đang phát triển hay
  phát triển bao giờ cũng phải quan tâm đến giáo dục.
  Giáo dục được coi là nền móng của sự phát triển khoa học kỹ thuật và đem lại
  thịnh vượng cho nền kinh tế quốc dân, vì lẽ đó có thể nói giáo dục đồng nghĩa với sự
  phát triển và có thể khẳng định rằng không có giáo dục thì không có bất cứ sự phát
  triển nào đối với con người, đối với kinh tế, văn hoá xã hội. Hiến pháp nước cộng hoà
  xã hội chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam tại điều 35 quy định: "Giáo dục Đào tạo là
  quốc sách hàng đầu". Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng ta khẳng định
  “Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự
  nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người -
  yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững” [16]. Tiếp
  theo đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã xác định: “Nâng cao chất
  lượng giáo dục toàn diện; đổi mới cơ cấu tổ chức, nội dung, phương pháp dạy và học;
  thực hiện “chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa”, "chấn hưng nền giáo dục Việt Nam”
  [18]. Đại hội đã đặt ra những nhiệm vụ cụ thể cho ngành giáo dục và đào tạo, trong đó
  đổi mới công tác quản lý giáo dục và đào tạo được xem là giải pháp quan trọng nhằm
  nâng cao chất lượng của giáo dục và đào tạo. Mặc dù vậy Giáo dục Việt Nam trong
  những năm gần đây tuy đã đạt được một số thành quả nhất định nhưng vẫn còn nhiều
  hạn chế.Trong báo cáo nghị quyết TW 9 khoá X (2009) đánh giá về giáo dục trong thời
  gian gần đây nêu rõ “Chương trình, nội dung phương pháp dạy và học còn lạc hậu,
  trình độ ngoại ngữ, tin học, khả năng tư duy độc lập, sáng tạo, khả năng thực hành, kỹ
  năng giao tiếp yếu, sau 5 năm giáo dục Việt Nam tụt 9 bậc, đứng vị trí 79/129 quốc gia
  được phân loại ” [19].
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/

  2
  Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2011 - 2020 nhận định: “Phương pháp
  giáo dục từ mầm non đến phổ thông đã được đổi mới nhưng còn bộc lộ nhiều hạn chế
  Phương pháp dạy học về cơ bản vẫn theo lối truyền thụ một chiều, đòi hỏi người học
  phải ghi nhớ máy móc, không phát huy được tư duy phê phán, tư duy sáng tạo và tinh
  thần tự học ở người học” [4].
  Trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập
  quốc tế, nguồn lực con người Việt Nam trở nên có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự
  thành công của công cuộc phát triển đất nước. Giáo dục ngày càng có vai trò và
  nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển
  kinh tế - xã hội. Việc chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
  (XHCN), sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ, nhu cầu học tập
  ngày càng tăng của nhân dân, xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, đặc
  biệt trong điều kiện nước ta đã gia nhập WTO, vừa là thời cơ, vừa tạo ra thách thức to
  lớn đối với giáo dục nước ta.Trong bối cảnh đó, giáo dục phải được đổi mới mạnh
  mẽ, phải không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo ở các bậc học, trong đó có bậc
  học tiểu học.
  Ngày nay, với sự phát triển của khoa học xã hội, khối lượng kiến thức mà người
  học cần tiếp thu không chỉ tăng theo cấp số cộng mà tăng theo cấp số nhân,việc học tập
  và lĩnh hội kiến thức không chỉ từ người dạy mà có thể từ nhiều kênh khác như
  internet, sách, báo, tivi, do đó đòi hỏi mỗi cá nhân ngoài việc trang bị cho mình kiến
  thức phổ thông, kiến thức về chuyên môn còn phải trang bị cho mình các kĩ năng khác
  như tính năng động, sáng tạo, tự học, tự nghiên cứu và có thể thích nghi với mọi hoàn
  cảnh, điều đó buộc phương pháp dạy học phải được xem xét, đổi mới. Học vấn mà
  nhà trường phổ thông trang bị không thể thâu tóm được mọi tri thức mong muốn, vì
  vậy phải coi trọng việc dạy cách đi tới kiến thức của loài người, trên cơ sở đó tiếp tục
  học tập suốt đời. Xã hội đòi hỏi người có học vấn hiện đại không chỉ có khả năng lấy ra
  từ trí nhớ các tri thức dưới dạng có sẵn, đã lĩnh hội ở nhà trường phổ thông mà còn
  phải có năng lực chiếm lĩnh, sử dụng các tri thức mới một cách độc lập; khả năng đánh
  giá các sự kiện, hiện tượng mới, các tư tưởng một cách thông minh, sáng suốt khi gặp
  trong cuộc sống, trong lao động và trong quan hệ với mọi người. Phương pháp dạy học
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/

  3
  trong nhà trường phải phát triển hứng thú và năng lực nhận thức của học sinh, cung cấp
  cho học sinh những kĩ năng cần thiết cho việc tự học và tự giáo dục sau này.
  Để nâng cao chất lượng giáo dục, trước hết những người làm công tác quản lý
  giáo dục phải có nhận thức đầy đủ mục tiêu, nội dung, phương pháp của giáo dục
  trong thời đại mới, thời đại của công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật. Chất lượng
  giáo dục chỉ có thể được nâng cao khi có sự đổi mới trong giảng dạy và quản lý các
  nhà trường phổ thông. Đứng trước yêu cầu đổi mới của giáo dục phổ thông hiện nay
  thì đổi mới quản lý giáo dục mang tính then chốt và việc đổi mới phương pháp là vấn
  đề tiên quyết. Đã có nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước nghiên cứu những vấn
  đề cơ bản và chung nhất về quản lý đổi mới phương pháp dạy học (PPDH). Những
  thành tựu khoa học về các lĩnh vực trên đã được hầu hết cán bộ quản lý trường học
  vận dụng và mang lại những kết quả nhất định. Tuy vậy, việc nghiên cứu về những
  biện pháp quản lý đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao hiệu quả dạy học
  trong các trường Tiểu học trên địa bàn huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ chưa được
  thực hiện nhiều.
  Tiếng Việt là môn học có vai trò đặc biệt quan trọng ở bậc Tiểu học, là
  phương tiện chủ yếu để học sinh tiếp thu kiến thức của các môn học khác. Môn Tiếng
  Việt ở Tiểu học có nhiệm vụ hình thành năng lực ngôn ngữ cho học sinh thể hiện ở
  bốn kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Do đó, môn Tiếng Việt có một vị trí rất quan trọng
  đối với học sinh Tiểu học, nhất là học sinh lớp 1.
  Môn Tiếng Việt là một công cụ hữu hiệu trong hoạt động và giao tiếp của học
  sinh, giúp học sinh tự tin và chủ động hoà nhập các hoạt động học tập trong trường
  học, giúp học sinh hình thành và rèn luyện các kỹ năng cơ bản ở Tiểu học, đồng thời
  nó chi phối kết quả học tập của các môn học khác.
  Từ năm 1995, việc dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo chương trình của Trung tâm
  Công nghệ Giáo dục (TTCNGD) đã triển khai hiệu quả ở 43 tỉnh thành trên toàn
  quốc, ở cả vùng phát triển và vùng có nhiều học sinh dân tộc thiểu số.
  Đến năm 2000, do Luật Giáo dục quy định một chương trình, một bộ sách giáo
  khoa, nên việc dạy Tiếng Việt lớp 1 theo chương trình của TTCNGD không được thực
  hiện. Đến năm học 2006 - 2007, TTCNGD thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học trọng
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/

  4
  điểm cấp Bộ “Hoàn thiện Công nghệ dạy Tiếng Việt lớp 1 cho học sinh dân tộc thiếu số
  (HSDTTS) ở các tỉnh miền núi phía Bắc”. Bản chất của Công nghệ giáo dục là tổ chức
  và kiểm soát quá trình dạy học bằng một quy trình kỹ thuật được xử lý bằng giải pháp
  nghiệp vụ sư phạm, để học sinh lớp 1 chiếm lĩnh được ngữ âm ngay từ đầu, biết
  cách phân tích ngữ âm, đọc thông viết thạo, nắm chắc các quy tắc chính tả, không
  tái mù chữ Công nghệ giáo dục là công trình nghiên cứu của giáo sư tiến sĩ khoa
  học Hồ Ngọc Đại, bắt đầu thí điểm năm 1978 tại Trường phổ thông cơ sở Thực nghiệm
  (Hà Nội). Việc học tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục không chỉ giúp HS nắm chắc tri
  thức cơ bản về tiếng Việt và hình thành đồng thời các kĩ năng nghe - nói - đọc - viết một
  cách vững chắc mà học sinh luôn được tham gia các hoạt động học tập một cách chủ
  động, tự tin; thông qua việc làm, thông qua các thao tác học. Các em tự tìm ra và chiếm
  lĩnh tri thức, được phát huy khả năng tư duy và năng lực tối ưu của mình.
  Quyết định số 2055/QĐ-BGDĐT ngày 12/6/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  về việc ban hành Kế hoạch triển khai dạy học Tiếng Việt lớp 1- Công nghệ giáo dục
  năm học 2014-2015 là Tiếp tục chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học theo Chuẩn kiến
  thức, kĩ năng, định hướng phát triển năng lực; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp
  đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng
  sống; chỉ đạo triển khai hiệu quả mô hình trường tiểu học mới VNEN, nhân rộng áp
  dụng từng thành tố theo điều kiện từng trường; đổi mới đồng bộ phương pháp dạy,
  phương pháp học và kiểm tra, đánh giá; áp dụng dạy học theo tài liệu Tiếng Việt lớp
  1 - Công nghệ giáo dục ở các trường tiểu học; tích cực triển khai dạy học ngoại ngữ
  theo chương trình mới ở những trường đủ điều kiện; duy trì, củng cố và nâng cao chất
  lượng Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2; đẩy mạnh xây dựng trường
  tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Đổi mới mạnh
  mẽ công tác quản lí chỉ đạo, xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục;
  đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và cán bộ quản lí giáo
  dục. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí.
  Để tìm hiểu, phân tích và đánh giá những thành tựu và hạn chế trong quản lý
  hoạt động dạy và học Tiếng Việt lớp 1 theo phương án Công nghệ giáo dục tại các nhà
  trường Tiểu học trong thời gian qua, đồng thời tìm kiếm những giải pháp góp phần
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/

  5
  nâng cao hiệu quả hoạt động dạy và học Tiếng Việt lớp 1 theo phương án Công nghệ
  giáo dục, tôi chọn đề tài: “Biện pháp quản lý hoạt động dạy học Tiếng Việt 1 theo
  phương án Công nghệ giáo dục ở các trường tiểu học huyện Lâm Thao, Phú Thọ”.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động dạy học Tiếng Việt lớp 1
  theo phương án Công nghệ giáo dục ở các trường Tiểu học huyện Lâm Thao, Phú Thọ,
  đề xuất biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động dạy và học Tiếng Việt lớp
  1 theo phương án Công nghệ giáo dục.
  3. Giả thuyết và nhiệm vụ nghiên cứu
  3.1. Giả thuyết khoa học
  Quản lý hoạt động dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo phương án Công nghệ giáo
  dục ở các trường Tiểu học huyện Lâm Thao, Phú Thọ đã thực hiện tương đối tốt. Tuy
  nhiên, thực tế hiện nay việc quản lý hoạt động dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo phương
  án Công nghệ giáo dục vẫn còn có những vấn đề cần hoàn thiện để mang lại hiệu quả
  hơn. Nếu đề xuất và áp dụng các biện pháp quản lý hoạt động dạy học Tiếng Việt lớp
  1 theo phương án Công nghệ giáo dục sẽ góp phần nâng cao hiệu quả dạy học Tiếng
  Việt lớp 1.
  3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
  - Xây dựng cơ sở lý luận về hoạt động dạy học; quản lý hoạt động dạy học;
  quản lý hoạt động dạy học Tiếng Việt lớp 1.
  - Khảo sát thực trạng quản lý hoạt động dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo phương
  án công nghệ giáo dục ở huyện Lâm Thao, Phú Thọ.
  - Đề xuất các biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động dạy học
  Tiếng Việt lớp 1 theo phương án công nghệ giáo dục tại các trường Tiểu học huyện
  Lâm Thao, Phú Thọ.
  4. Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu
  4.1. Đối tượng nghiên cứu
  Biện pháp quản lý hoạt động dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo phương án công
  nghệ giáo dục.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/

  6
  4.2. Khách thể nghiên cứu
  - Hoạt động dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo phương án công nghệ giáo dục.
  - Khách thể khảo sát: Cán bộ quản lý cấp Phòng Giáo dục: 10; Cán bộ quản lý
  các nhà trường Tiểu học: 20; Giáo viên Tiểu học: 60.
  4.3. Phạm vi nghiên cứu
  Đề tài chủ yếu tập trung nghiên cứu biện pháp quản lý hoạt động dạy học
  Tiếng Việt lớp 1 theo phương án công nghệ giáo dục tại các trường Tiểu học huyện
  Lâm Thao, Phú Thọ.
  5. Phương pháp nghiên cứu
  5.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu
  - Mục đích: Phân tích và tổng hợp các tài liệu lý luận quản lý, quản lý hoạt
  động dạy học, quản lý hoạt động dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo phương án Công nghệ
  giáo dục.
  - Nội dung: Tài liệu lý luận về quản lý, quản lý hoạt động dạy học, quản lý
  hoạt động dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo phương án Công nghệ giáo dục.
  - Cách thức tiến hành: Sưu tầm, hệ thống hóa, phân tích các tài liệu lý luận về
  quản lý, quản lý hoạt động dạy học, quản lý hoạt động dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo
  phương án Công nghệ giáo dục.
  5.2. Phương pháp điều tra
  - Mục đích: Thiết kế bảng hỏi nhằm thu thập ý kiến của các cán bộ quản lý các cấp,
  giáo viên tiểu học tại các trường Tiểu học huyện Lâm Thao, Phú Thọ về quản lý hoạt động
  dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo phương án Công nghệ giáo dục tại nhà trường.
  - Nội dung: Bảng hỏi được thiết kế xoay quanh các nội dung trong việc quản
  lý hoạt động dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo phương án Công nghệ giáo dục tại các
  nhà trường Tiểu học.
  - Cách thức tiến hành: Tiến hành phát phiếu hỏi tới các khách thể khảo sát về
  vấn đề quản lý hoạt động dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo phương án Công nghệ giáo
  dục tại các trường Tiểu học.
  5.3. Phương pháp quan sát
  - Mục đích: Thu thập những số liệu khách quan và tin cậy về việc quản lý hoạt
  động dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo phương án Công nghệ giáo dục tại các nhà
  trường Tiểu học.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/

  7
  - Nội dung: Quan sát quá trình dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo phương án Công
  nghệ giáo dục tại các trường Tiểu học huyện Lâm Thao, Phú Thọ từ đó để đề ra các
  biện pháp quản lý đổi mới đồng bộ, hữu hiệu.
  - Cách thức tiến hành: Tiến hành quan sát thông qua quá trình dạy và học, các
  số liệu thống kê về hiệu quả quản lý hoạt động dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo phương
  án Công nghệ giáo dục tại các nhà trường Tiểu học.
  5.4. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm
  - Mục đích: Tổng kết các số liệu về hoạt động dạy học Tiếng Việt 1 theo
  phương án công nghệ giáo dục và quản lý hoạt động dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo
  phương án Công nghệ giáo dục tại các trường Tiểu học huyện Lâm Thao, Phú Thọ.
  - Nội dung: Thông qua việc tổng kết hoạt động dạy học Tiếng Việt 1 theo
  phương án công nghệ giáo dục và quản lý hoạt động dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo
  phương án Công nghệ giáo dục tại các nhà trường Tiểu học qua các năm.
  - Cách thức tiến hành: Tiến hành tổng kết các số liệu khách quan từ các báo
  cáo tổng kết hàng năm về việc dạy và học Tiếng Việt 1 theo phương án công nghệ
  giáo dục và quản lý hoạt động dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo phương án Công nghệ
  giáo dục tại các nhà trường Tiểu học.
  5.5. Phương pháp chuyên gia
  - Mục đích: Thông qua trao đổi nhằm thu thập ý kiến của các nhà khoa học
  chuyên môn sâu về dạy học Tiếng Việt 1 theo phương án công nghệ giáo dục và quản
  lý hoạt động dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo phương án Công nghệ giáo dục tại các
  trường Tiểu học huyện Lâm Thao, Phú Thọ.
  - Nội dung: Trao đổi về dạy học Tiếng Việt 1 theo phương án công nghệ giáo
  dục và quản lý hoạt động dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo phương án Công nghệ giáo
  dục tại các nhà trường Tiểu học.
  - Cách thức tiến hành: Tổ chức toạ đàm, gặp riêng, trò chuyện .
  5.6. Phương pháp bổ trợ
  Dùng phương pháp thống kê toán học để xử lý số liệu:
  Sử dụng toán thống kê như số trung bình cộng, bình quân gia quyền, hệ số
  tương quan để xử lý các số liệu qua kết quả điều tra khảo sát, thu thập thông tin, trên
  cơ sở đó rút ra các nhận xét khoa học khái quát. Đồng thời từ kết quả thu được sơ đồ
  hóa kết quả nghiên cứu để minh họa.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/

  8
  6. Cấu trúc luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, đề tài
  gồm 3 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học Tiếng việt lớp 1 theo
  phương án công nghệ giáo dục.
  Chương 2: Thực trạng quản lý dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo phương án công
  nghệ giáo dục tại các trường Tiểu học huyện Lâm Thao, Phú Thọ.
  Chương 3: Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo
  phương án công nghệ giáo dục.

  Xem Thêm: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng Việt 1 theo phương án công nghệ giáo dục ở các trường tiểu học huyện Lâm Thao, Phú Thọ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng Việt 1 theo phương án công nghệ giáo dục ở các trường tiểu học huyện Lâm Thao, Phú Thọ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status