Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Biện pháp quản lý công tác sinh viên trường cao đẳng kinh tế tài chính Thái Nguyên

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Biện pháp quản lý công tác sinh viên trường cao đẳng kinh tế tài chính Thái Nguyên

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iii
  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN . i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . iv
  DANH MỤC CÁC BẢNG v
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Lý do chọn đề tài . 1
  2. Mục đích nghiên cứu . 2
  3. Đối tượng, khách thể nghiên cứu 2
  4. Giả thuyết khoa học . 2
  5. Nhiệm vụ nghiên cứu 2
  6. Phương pháp nghiên cứu . 3
  7. Phạm vi nghiên cứu . 4
  8. Cấu trúc luận văn . 4
  Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ CÔNG TÁC SINH
  VIÊN Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC 5
  1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề vấn . 5
  1.2. Một số khái niệm cơ bản trong đề tài . 7
  1.2.1. Sinh viên, sinh viên chính quy 7
  1.2.2. Công tác sinh viên . 7
  1.2.3. Quản lý Công tác sinh viên 8
  1.2.4. Quản lý . 9
  1.2.5. Biện pháp quản lý 10
  1.3. Nội dung và yêu cầu quản lý công tác sinh viên trong trường CĐ, ĐH 10
  1.3.1. Đặc điểm sinh viên hệ chính quy trong trường cao đẳng, đại học 10
  1.3.2. Quản lý công tác sinh viên trong trường cao đẳng, đại học 11
  Tiểu kết chương 1 22
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iv
  Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC SINH VIÊN TRƯỜNG
  CAO ĐẲNG KINH TẾ-TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN . 23
  2.1. Khái quát về hoạt đông khảo sát tại trường CĐ Kinh Tế - Tài chính
  Thái Nguyên 23
  2.2. Khái quát về Trường Cao đẳng Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên . 23
  2.2.1. Quá trình hình thành, xây dựng và phát triển 23
  2.2.2. Khu nội trú hiện có của nhà trường . 25
  2.2.3. Phòng Công tác sinh viên và thực trạng công tác sinh viên ở
  Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên . 29
  2.3. Thực trạng quản lý công tác sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế-Tài
  chính Thái Nguyên 35
  2.3.1. Về công tác tổ chức hành chính 35
  2.3.2. Công tác tổ chức, quản lý hoạt động học tập và rèn luyện của sinh viên . 37
  2.3.3. Về công tác y tế . 46
  2.3.4. Việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với sinh viên . 46
  2.3.5. Việc thực hiện công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn phòng
  chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trong sinh viên chính quy . 48
  2.3.6. Về công tác quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú 49
  2.4. Đánh giá chung về thực trạng công tác quản lý sinh viên ở Trường
  Cao đẳng Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên 54
  2.4.1. Một số mặt đạt được 54
  2.4.2. Một số hạn chế . 55
  2.5. Nguyên nhân của những hạn chế 55
  2.5.1. Nguyên nhân khách quan 55
  2.5.2. Nguyên nhân chủ quan 56
  Tiểu kết chương 2 57
  Chương 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC SINH VIÊN TRƯỜNG
  CAO ĐẲNG KINH TẾ TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN 58
  3.1. Nguyên tắc đề xuất biện pháp 58
  3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi . 58

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  v
  3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ trong việc thực hiện 58
  3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả 58
  3.1.4. Nguyên tắc pháp chế 59
  3.2. Một số biện pháp quản lý công tác sinh viên ở Trường Cao đẳng
  Kinh tế -Tài chính Thái Nguyên 59
  3.2.1. Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho
  đội ngũ cán bộ, giáo viên trong nhà trường về tầm quan trọng
  của công tác QLSV 59
  3.2.2. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho
  sinh viên thông qua các hoạt động và các phong trào trong nhà
  trường 61
  3.2.3. Bổ sung và hoàn thiện một số văn bản nội quy, quy chế về công
  tác quản lý sinh viên của Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính
  Thái Nguyên 64
  3.2.4. Phối kết hợp với đơn vị làm thẻ sinh viên cho sinh viên khóa mới
  ngay từ đầu năm học . 66
  3.2.5. Thành lập bộ phận tư vấn nghề, phối kết hợp với các đơn vị sử dụng
  lao động đẩy mạnh công tác tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên . 68
  3.2.6. Xây dựng cơ chế phối hợp và phát huy vai trò của Phòng công tác
  sinh viên trong việc tổ chức quản lý sinh viên ngoại trú 71
  3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp . 73
  3.4. Khảo nghiệm mức độ phù hợp và khả thi các biện pháp . 74
  Tiểu kết chương 3 78
  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ . 79
  1. Kết luận 79
  2. Khuyến nghị . 81
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 84
  PHỤ LỤC

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iv
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

  CBQL, GV, CV Cán bộ quản lý, giảng viên, chuyên viên
  CĐ Cao đẳng
  CNH-HĐH Công nghiệp hóa- hiện đại hóa
  CSVN Cộng sản Việt Nam
  CTQL Chủ thể quản lý
  CTSV Công tác sinh viên
  ĐH, TCCN Đại học, trung cấp chuyên nghiệp
  CĐ KT-TC TN Cao đẳng Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên
  ĐTQL Đối tượng quản lý
  GD&ĐT Giáo dục và đào tạo
  KTX Ký túc xá
  QLSV Quản lý sinh viên
  SV Sinh viên
  TNCS Thanh niên cộng sản
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  v
  DANH MỤC CÁC BẢNG

  Bảng 2.1. Quy mô đào tạo của Trường Cao đẳng Kinh tế-Tài Chính
  Thái Nguyên từ năm 2011 đến 2013 . 27
  Bảng 2.2. Đánh giá của sinh viên về việc thực hiện công tác tổ chức
  hành chính của Phòng CTSV 35
  Bảng 2.3. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên 38
  Bảng 2.4. Công tác phát triển Đảng trong sinh viên . 38
  Bảng 2.5. Đánh giá của sinh viên về việc thực hiện công tác giáo dục
  chính trị tư tưởng đạo đức lối sống cho sinh viên . 39
  Bảng 2.6. Phân loại kết quả điểm rèn luyện của HSSV 41
  Bảng 2.7. Tổng hợp số lượng cá nhân và tập thể sinh viên được khen thưởng 42
  Bảng 2.8. Một số các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao tiêu biểu . 44
  Bảng 2.9. Kết quả thực hiện chế độ miễn giảm học phí cho sinh viên . 47
  Bảng 2.10. Đánh giá của sinh viên về việc thực hiện chế độ chính sách 47
  Bảng 2.11. Đánh giá của sinh viên về việc thực hiện công tác quản lý
  sinh viên nội trú . 51
  Bảng 2.12. Kết quả khảo nghiệm mức độ phù hợp và mức độ khả thi
  của các biện pháp quản lý sinh viên 75
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  1
  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Sinh viên là thế hệ tương lai của đất nước, là nhân vật trung tâm trong nhà
  trường, được nhà trường bảo đảm điều kiện thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ
  trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường. Do đó việc quản lý sinh viên ở
  các trường đại học, cao đẳng được xem là một trong những công tác trọng tâm
  của người Hiệu trưởng nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu giáo dục là đào tạo
  con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm
  mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã
  hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân,
  đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nếu việc quản lý
  sinh viên không tốt sẽ dẫn đến những hậu quả ảnh hưởng đến chất lượng đào
  tạo của nhà trường.
  Trong khi đó theo hướng dẫn chuyển đổi đào tạo của Bộ Giáo dục và
  Đào tạo đến năm 2010 Bộ đã quyết định yêu cầu các trường đại học, cao đẳng
  trong cả nước phải hoàn thiện chương trình đào tạo theo tín chỉ để thay thế cho
  hình thức đào tạo theo niên chế hiện nay. Bên cạnh đó thực tế hiện nay cũng
  cho thấy do đòi hỏi của thị trường nhân lực cùng với điều đó là số lượng sinh
  viên theo học các chuyên ngành ở các trường đại học, cao đẳng ngày một tăng
  lên. Chính vì vậy mà vấn đề quản lý sinh viên ở các trường cao đẳng cũng gặp
  nhiều khó khăn. Và Trường Cao đẳng Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên với chức
  năng đào tạo sinh viên có chất lượng cao cho đất nước, là một trường cao đẳng
  đa ngành cũng đang trong giai đoạn đào tạo theo hệ thống tín chỉ với số lượng
  sinh viên nhiều và phức tạp cũng không nằm ngoài thực trạng chung.
  Bên cạnh những thành tích đạt được thì hoạt động quản lý sinh viên của
  trường vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong đợi. Nắm bắt thực trạng đó tôi
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  2
  mong muốn vận dụng các kiến thức được học trong chương trình đào tạo thạc sỹ
  Quản lý giáo dục vào giải quyết một vấn đề thực tế trong quản lý trường học. Do
  đó tôi đã lựa chọn đề tài: “Biện pháp quản lý công tác sinh viên Trường Cao
  đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên”.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Nghiên cứu đề tài này để đề xuất một số biện pháp quản lý công tác sinh
  viên Trường Cao đẳng Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên nhằm góp phần nâng
  cao chất lượng đào tạo.
  3. Đối tượng, khách thể nghiên cứu
  3.1. Khách thể nghiên cứu: Công tác quản lý sinh viên ở Trường CĐ Kinh
  Tế - Tài chính Thái Nguyên.
  3.2. Đối tượng nghiên cứu: Quản lý công tác sinh viên của phòng công tác
  HSSV Trường Cao đẳng Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên.
  4. Giả thuyết khoa học
  Công tác quản lý sinh viên ở Trường Cao đẳng Kinh tế- Tài chính Thái
  Nguyên đã đạt được một số kết quả nhất định nhưng chưa đáp ứng yêu cầu đổi
  mới công tác quản lý của nhà trường và yêu cầu công tác sinh viên trong điều
  kiện hiện nay. Nếu tìm ra được những biện pháp quản lý công tác sinh viên
  Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên khả thi và phù hợp với yêu
  cầu đổi mới công tác quản lý của nhà trường thì công tác quản lý sinh viên của
  trường sẽ có hiệu quả hơn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.
  5. Nhiệm vụ nghiên cứu
  5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý về quản lý sinh viên ở trường
  đại học, cao đẳng.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  3
  5.2. Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng quản lý công tác sinh viên
  ở Trường Cao đẳng Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên.
  5.3. Đề xuất một số biện pháp quản lý công tác sinh viên hệ chính quy ở
  Trường Cao đẳng Kinh tế- Tài chính Thái Nguyên.
  6. Phương pháp nghiên cứu
  Để thực hiện đề tài này, tác giả sử dụng những phương pháp nghiên cứu sau:
  6.1. Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý luận
  - Đọc và nghiên cứu các tài liệu, văn bản pháp quy về quản lý công tác
  sinh viên nhằm phục vụ cho việc thực hiện đề tài nghiên cứu.
  - Sưu tầm sách, tài liệu khoa học có liên quan đến vấn đề hoạt động quản
  lý công tác sinh viên.
  - Phân tích, so sánh, tổng hợp, hệ thống hóa, trích dẫn các khái niệm
  công cụ, số liệu tùy theo mục đích nghiên cứu của đề tài.
  6.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn
  6.2.1. Phương pháp quan sát
  Quan sát tình hình hoạt động công tác sinh viên tại phòng công tác sinh
  viên đặc biệt là những buổi có lịch tiếp sinh viên nhằm đánh giá thực trạng quản lý
  công tác sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên, tìm nguyên
  nhân nhằm đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác sinh viên.
  6.2.2. Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi
  - Tiến hành xây dựng phiếu hỏi dành cho đối tượng là 150 sinh Trường
  Cao đẳng Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên
  - Xây dựng phiếu hỏi dành cho đối tượng là các giảng viên, chuyên viên
  phòng công tác sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  4
  nhằm thu thập những thông tin cần thiết phục vụ cho việc phân tích và đánh giá
  thực trạng quản lý công tác sinh viên của Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính
  Thái Nguyên.
  - Xin ý kiến các chuyên gia để xây dựng công cụ điều tra và khẳng định
  giá trị của các biện pháp quản lý Công tác sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế-
  Tài chính Thái Nguyên.
  6.2.4. Phương pháp thống kê toán học
  Thống kê tổng hợp số liệu nhằm đánh giá thực trạng quản lý công tác sinh
  viên Trường Cao đẳng Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên.
  7. Phạm vi nghiên cứu
  Phạm vi nghiên cứu các biện pháp quản lý công tác sinh viên hệ chính quy
  của Phòng công tác sinh viên ở Trường Cao đẳng Kinh tế-Tài chính Thái
  Nguyên; các số liệu thực tế lấy trong 3 năm học từ năm học 2011-2012 đến
  năm học 2013-2014.
  8. Cấu trúc luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, danh mục tài liệu tham
  khảo và phụ lục, nội dung luận văn gồm có 03 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận của quản lý công tác sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế
  - Tài chính Thái Nguyên.
  Chương 2: Thực trạng quản lý công tác sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế -
  Tài chính Thái Nguyên.
  Chương 3: Một số biện pháp quản lý công tác sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế -
  Tài chính Thái Nguyên.

  Xem Thêm: Biện pháp quản lý công tác sinh viên trường cao đẳng kinh tế tài chính Thái Nguyên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Biện pháp quản lý công tác sinh viên trường cao đẳng kinh tế tài chính Thái Nguyên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status