Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý chất lượng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý chất lượng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước

  2
  MỤC LỤC
  Trang
  MỞ ĐẦU 4
  Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ QUẢN LÝ
  CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 8
  1.1 Chất lượng kiểm toán và quản lý chất lượng kiểm toán của Kiểm toán
  nhà nước
  1.1.1. Chất lượng, chất lượng kiểm toán 8
  1.1.2. Quản lý chất lượng kiểm toán 9
  1.2 Tiêu chí quản lý chất lượng kiểm toán
  1.3 Kinh nghiệm quản lý chất lượng kiểm toán của một số nước và bài học
  cho Kiểm toán nhà nước Việt Nam 16
  1.3.1. Kinh nghiệm quản lý chất lượng kiểm toán của một số
  18
  1.3.2. Những bài học kinh nghiệm cho KTNN Việt Nam 22
  Chương 2 PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 23
  Chương 3 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN CỦA
  KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 26
  3.1. Khái quát về Kiểm toán nhà nước Việt Nam
  3.1.1. Chức năng, nhiệm vụ của Kiểm toán Nhà nước 26
  3.1.2. Đội ngũ cán bộ, kiểm toán viên của Kiểm toán Nhà nước 27
  3.1.3. Nguyên tắc và cơ chế hoạt động kiểm toán
  28
  3.1.4. Tổ chức công tác kiểm toán 30
  3.2. Phân tích thực trạng quản lý chất lượng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
  Việt Nam

  3.2.1. Về hoạt động lập kế hoạch quản lý chất lượng kiểm toán của Kiểm
  toán nhà nước Việt Nam
  32
  3.2.2. Tổ chức thực hiện quản lý chất lượng kiểm toán của Kiểm toán nhà
  nước Việt Nam
  34
  3.2.3. Hoạt động kiểm tra, giám sát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán nhà
  nước Việt Nam
  37
  3.3. Đánh giá chung thực trạng quản lý chất lượng kiểm toán của Kiểm
  toán nhà nước Việt Nam 40
  3.3.1. Những kết quả đạt được
  44
  3.3.2. Những tồn tại, hạn chế 50
  3.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại
  55
  Chương 4 QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHẤT
  LƯỢNG KIỂM TOÁN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VIỆT
  NAM 63
  4.1. Định hướng, mục tiêu hoàn thiện quản lý chất lượng kiểm toán 63
  4.2. Quan điểm hoàn thiện quản lý chất lượng kiểm toán của kiểm toán ở
  Việt Nam 63
  4.2.1. Hoàn thiện quản lý chất lượng kiểm toán độc lập đặc biệt là kiểm toán
  BCTC phải nhằm nâng cao CLKT 63
  4.2.2. Hoàn thiện quản lý chất lượng KT của KTĐL ở Việt Nam trên cơ sở
  tham khảo có chọn lọc nội dung các quy định về quản lý chất lượng 66 3
  đối với dịch vụ kiểm toán của các nước trong khu vực và trên thế giới
  4.3. Một số giải pháp hoàn thiện quản lý chất lượng KT của kiểm toán nhà
  nước Việt Nam 66
  4.3.1. Nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch quản lý chất lượng kiểm
  toán
  66
  4.3.2. Hoàn thiện chính sách quản lý chất lượng kiểm toán
  73
  4.3.3.

  Hoàn thiện tổ chức và tăng cường năng lực bộ máy quản lý chất lượng
  kiểm toán
  79
  4.3.4. Hoàn thiện quy trình quản lý hồ sơ sau khi cuộc kiểm toán kết thúc 86
  4.3.5.

  Hoàn thiện công tác kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với chính sách, thủ
  tục quản lý chất lượng kiểm toán
  87
  KẾT LUẬN 92
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 93
  4
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Kiểm toán nói chung là hoạt động dịch vụ tư vấn có tính chuyên môn
  nghề nghiệp cao. Kết quả kiểm toán xác nhận độ tin cậy, trung thực của các
  thông tin được kiểm toán và là cơ sở để đưa ra các kiến nghị, ý kiến tư vấn hoàn
  thiện công tác quản lý. Vì vậy, chất lượng kiểm toán có ý nghĩa đặc biệt quan
  trọng, quyết định sự tin cậy của người sử dụng kết quả kiểm toán.
  Hoạt động của KTNN nhằm cung cấp cho Quốc hội, Chính phủ, các cơ
  quan nhà nước sự xác nhận, đánh giá về tính trung thực, hợp lý, hợp pháp và
  hiệu quả kinh tế của các thông tin được kiểm toán, là căn cứ tin cậy để đề ra
  những quyết sách của Nhà nước. Chất lượng kiểm toán có ý nghĩa quyết định
  trong việc khẳng định vị thế, uy tín và hiệu lực, hiệu quả hoạt động KTNN. Do
  đó, KTNN phải bảo đảm kết quả kiểm toán đáp ứng yêu cầu chất lượng, đáng tin
  cậy và đã được quản lý chất lượng đầy đủ, thích hợp. Chính vì lẽ đó, quản lý
  chất lượng kiểm toán được Tổ chức quốc tế các cơ quan Kiểm toán tối cao
  (INTOSAI) thừa nhận như một định chế bắt buộc và là trách nhiệm được quy
  định rõ trong chuẩn mực kiểm toán. Các cơ quan Kiểm toán Nhà nước của các
  quốc gia trên thế giới đều coi quản lý chất lượng kiểm toán là hoạt động có tính
  bắt buộc cần phải được coi trọng.
  Kiểm toán Nhà nước Việt Nam (KTNN) được thành lập ngày 11/7/1994
  theo Nghị định số 70/CP để giúp Thủ tướng Chính phủ thực hiện chức năng
  kiểm tra, xác nhận tính đúng đắn, hợp pháp của tài liệu và số liệu kế toán, báo
  cáo quyết toán của cơ quan Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, đơn vị kinh tế nhà
  nước và các đoàn thể quần chúng, các tổ chức xã hội sử dụng kinh phí do ngân
  sách nhà nước cấp. KTNN thực hiện kiểm toán theo chương trình, kế hoạch
  kiểm toán hàng năm do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cung cấp kết quả kiểm
  toán cho Chính phủ và các cơ quan nhà nước khác theo quy định của Chính phủ.
  Từ 01/01/2006, hoạt động KTNN tuân theo Luật Kiểm toán nhà nước được
  Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2005, Chủ tịch nước ký
  Lệnh công bố ngày 24/6/2005. Theo đó, KTNN là cơ quan chuyên môn về lĩnh 5
  vực kiểm tra tài chính nhà nước do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và
  chỉ tuân theo pháp luật; có chức năng kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán
  tuân thủ, kiểm toán hoạt động đối với cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng ngân
  sách, tiền và tài sản nhà nước. Mục đích hoạt động KTNN nhằm phục vụ việc
  kiểm tra, giám sát của Nhà nước trong quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài
  sản nhà nước; góp phần thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, thất thoát, lãng
  phí, phát hiện và ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu quả sử
  dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước. Hoạt động KTNN theo nguyên tắc:
  độc lập, khách quan và chỉ tuân theo pháp luật. Tổng KTNN quyết định kế
  hoạch kiểm toán hàng năm, và báo cáo với Quốc hội, Chính phủ trước khi thực
  hiện.
  Từ khi ra đời, đi vào hoạt động, KTNN đã dần khẳng định được vị trí, vai
  trò quan trọng trong hệ thống các công cụ kiểm tra, quản lý tài chính nhà nước.
  Nâng cao địa vị pháp lý và chất lượng hoạt động của KTNN đã và đang được
  Đảng, Nhà nước và nhân dân quan tâm. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc
  lần thứ IX của Đảng đã ghi rõ: “Nâng cao hiệu lực pháp lý và chất lượng kiểm
  toán nhà nước như một công cụ mạnh của Nhà nước”. Xác định đúng tầm quan
  trọng của chất lượng kiểm toán, trong những năm qua KTNN luôn coi trọng việc
  thiết lập, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý chất lượng kiểm toán.
  Năm 2010, sau 15 năm thành lập, Tổng KTNN đã ký Quyết định số
  06/2010/QĐ-KTNN ngày 09/11/2010 ban hành Hệ thống chuẩn mực kiểm toán
  nhà nước, gồm 21 chuẩn mực, trong đó có chuẩn mực số 08 “Quản lý chất lượng
  kiểm toán”. Hệ thống bộ máy chuyên trách về quản lý chất lượng kiểm toán
  cũng dần được thiết lập và củng cố, hoàn thiện. Từ năm 2014, KTNN đã thành
  lập 3 đơn vị tham mưu, giúp việc chuyên trách về quản lý chất lượng kiểm toán,
  đó là: Vụ Tổng hợp, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Vụ Pháp
  chế.
  Mặc dù đã xây dựng được hệ thống các quy định, chính sách trong quản
  lý, quản lý chất lượng kiểm toán, cũng như các đơn vị quản lý chuyên trách; tuy
  nhiên, quản lý chất lượng kiểm toán của KTNN hiện nay còn những hạn chế, bất 6
  cập cả về chính sách và thực tế vận hành, hiệu lực, hiệu quả quản lý chưa cao.
  Vì vậy, việc nghiên cứu, hoàn thiện quản lý chất lượng kiểm toán của KTNN có
  ý nghĩa quan trọng và rất cần thiết đối với KTNN, nhằm tạo cơ sở và nâng cao
  chất lượng hoạt động quản lý chất lượng kiểm toán, góp phần tăng cường hiệu
  lực, hiệu quả kiểm toán nhà nước.
  2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
  Luận văn nghiên cứu nhằm thực hiện các mục đích sau:
  - Nghiên cứu, làm rõ cơ sở lý luận về quản lý chất lượng kiểm toán của
  KTNN; kinh nghiệm về quản lý chất lượng kiểm toán của cơ quan KTNN của
  một số nước trên thế giới.
  - Đánh giá thực trạng về quản lý chất lượng kiểm toán của KTNN Việt
  Nam, chỉ rõ những kết quả đạt được, xác định những hạn chế, bất cập cần bổ
  sung, hoàn thiện và nguyên nhân của những hạn chế, bất cập.
  - Đề xuất quan điểm, giải pháp hoàn thiện quản lý chất lượng kiểm toán
  KTNN Việt Nam.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  - Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung đi sâu nghiên cứu những vấn
  đề liên quan đến quản lý chất lượng kiểm toán của KTNN Việt Nam.
  - Phạm vi nghiên cứu: Luận văn giới hạn việc nghiên cứu trong phạm vi
  quản lý chất lượng kiểm toán trong lĩnh vực kiểm toán báo cáo tài chính do
  KTNN Việt Nam thực hiện.
  Thời kỳ nghiên cứu để đánh giá thực trạng quản lý chất lượng kiểm toán
  là từ khi KTNN Việt Nam được thành lập và đi vào hoạt động (1994), trong đó
  tập trung nghiên cứu giai đoạn 2010 - 2014.
  4.Kết cấu của Luận văn
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được chia làm 3 chương:
  - Chương 1: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về quản lý chất lượng
  kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước
  Chương 2: Phương pháp nghiên cứu - Chương 3: Thực trạng quản lý chất lượng kiểm toán của Kiểm toán Nhà
  nước Việt Nam
  - Chương 4: Quan điểm và giải pháp hoàn thiện quản lý chất lượng kiểm
  toán của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam

  Xem Thêm: Quản lý chất lượng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý chất lượng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status