Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Chất lượng tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Bộ An ninh Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn hiện nay

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chất lượng tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Bộ An ninh Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn hiện nay

  MỤC LỤC
  Trang
  MỞ ĐẦU 1
  Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN
  ĐỀ TÀI 7
  1.1. Các công trình nghiên cứu của tác giả Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 7
  1.2. Các công trình nghiên cứu của tác giả ở Việt Nam 12
  Chương 2: CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG THUỘC ĐẢNG BỘ
  BỘ AN NINH CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO - NHỮNG VẤN ĐỀ
  LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 26
  2.1. Đảng bộ Bộ An ninh và tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Bộ An ninh
  Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 26
  2.2. Chất lượng tổ chức cơ sở đảng và tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức cơ
  sở đảng thuộc Đảng bộ Bộ An ninh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 46
  Chương 3: CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG THUỘC ĐẢNG BỘ
  BỘ AN NINH CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO - THỰC TRẠNG,
  NGUYÊN NHÂN VÀ KINH NGHIỆM 65
  3.1. Thực trạng chất lượng tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Bộ An ninh
  nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 65
  3.2. Nguyên nhân và những kinh nghiệm 83
  Chương 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NÂNG
  CAO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG THUỘC ĐẢNG BỘ BỘ AN
  NINH CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO ĐẾN NĂM 2025 109
  4.1. Những yếu tố tác động, mục tiêu, phương hướng nâng cao chất lượng
  tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Bộ An ninh Cộng hòa Dân chủ
  Nhân dân Lào 109
  4.2. Những giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng thuộc
  Đảng bộ Bộ An ninh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đến năm 2025 117
  KẾT LUẬN 141
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN
  ĐẾN LUẬN ÁN 144
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 145
  PHỤ LỤC 153
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN

  ANND : An ninh nhân dân
  ANQG : An ninh quốc gia
  CHDCND : Cộng hòa Dân chủ nhân dân
  CNH, HĐH : Công nghiệp hóa, hiện đại hóa
  NDCM : Nhân dân cách mạng
  TCCSĐ : Tổ chức cơ sở đảng
  TS,VM : Trong sạch, vững mạnh
  TTATXH : Trật tự an toàn xã hội
  VMTD : Vững mạnh toàn diện 1
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) "là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính
  trị ở cơ sở". Do đó, chất lượng của TCCSĐ là vấn đề quan trọng có ý nghĩa
  quyết định đến năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng. Trong mọi
  giai đoạn cách mạng, Đảng Nhân dân cách mạng (NDCM) Lào luôn quan tâm
  xây dựng, củng cố TCCSĐ về chính trị, tư tưởng và tổ chức để đủ sức đáp
  ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự
  nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH) đất
  nước và hội nhập quốc tế.
  An ninh nhân dân (ANND) là lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng
  NDCM và Nhà nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào, có chức
  năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG) và
  giữ gìn trật tự an toàn xã hội (TTATXH); quản lý nhà nước về bảo vệ ANQG
  và TTATXH; trực tiếp đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động của các
  thế lực thù địch, các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về
  ANQG, TTATXH; tổ chức xây dựng lực lượng ANND - lực lượng nòng cốt
  của lực lượng vũ trang trong sự nghiệp bảo vệ ANQG và giữ gìn TTATXH;
  quản lý nhà nước các lĩnh vực do Bộ An ninh Lào quản lý theo quy định của
  luật pháp nước CHDCND Lào. Để đảm bảo thực hiện tốt các chức năng,
  nhiệm vụ được giao, Đảng ủy Bộ An ninh và lãnh đạo Bộ An ninh Lào xác
  định phải xây dựng lực lượng an ninh, trước hết là nâng cao năng lực lãnh đạo
  và sức chiến đấu của các TCCSĐ thuộc Đảng bộ Bộ An ninh Lào thực sự
  trong sạch, vững mạnh (TS,VM). Đây là vấn đề quan trọng, vừa thường
  xuyên, vừa cấp bách trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng ANND.
  TCCSĐ thuộc Đảng bộ Bộ An ninh Lào được lập ở các đơn vị an ninh
  ở cơ sở. Do tính chất, chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm của các đơn vị cơ sở có
  nét đặc thù riêng, nên có nhiều loại hình TCCSĐ khác nhau. 2
  Trong những năm qua, quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Đảng
  NDCM Lào, Đảng ủy Bộ An ninh Lào đã tập trung chỉ đạo xây dựng, củng cố
  các TCCSĐ trong lực lượng an ninh nói chung và TCCSĐ thuộc Đảng bộ Bộ
  An ninh Lào nói riêng TS,VM. Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao
  năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các TCCSĐ, góp phần thực hiện
  thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH, xây dựng lực lượng
  ANND chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng là lực lượng vũ
  trang trọng yếu của Nhà nước CHDCND Lào và là lực lượng tin cậy của
  Đảng NDCM Lào.
  Tuy nhiên, việc xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng TCCSĐ thuộc
  Đảng bộ Bộ An ninh Lào thời gian qua còn bộc lộ nhiều hạn chế, khuyết điểm,
  ảnh hưởng không nhỏ đến thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn
  TTATXH. Vẫn còn một số cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc vị trí, vai trò,
  chức năng, nhiệm vụ của TCCSĐ, do đó chưa thường xuyên quan tâm đến việc
  củng cố, xây dựng tổ chức đảng TS,VM. Một số cấp ủy, tổ chức đảng trong
  Đảng bộ chưa phát huy được vai trò lãnh đạo đối với công tác chuyên môn và
  công tác tổ chức cán bộ. Việc đánh giá chất lượng TCCSĐ và chất lượng đội
  ngũ đảng viên ở nhiều tổ chức đảng còn mang tính hình thức, chưa đúng thực
  chất. Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng còn hạn chế ở một
  số TCCSĐ. Công tác quản lý đảng viên ở một số TCCSĐ lỏng lẻo, còn nặng về
  quản lý thông qua hồ sơ, chưa chú trọng quản lý các mặt hoạt động khác như
  phẩm chất đạo đức, lối sống, sinh hoạt. Việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức
  và sinh hoạt đảng ở một số tổ chức đảng chưa thường xuyên nghiêm túc, trong
  đó chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa cao, chưa phát huy được tính lãnh đạo, tính
  giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng. Ở một số tổ chức đảng vẫn còn
  tình trạng đảng viên ngại khó, ngại khổ, thiếu rèn luyện tu dưỡng về tư tưởng,
  đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ, còn tư tưởng trung bình chủ nghĩa. Những
  vướng mắc về mô hình tổ chức của một số TCCSĐ chưa phù hợp nhưng chậm 3
  được nghiên cứu khắc phục hoặc đã có khắc phục nhưng hiệu quả còn hạn
  chế . Chính vì thế TCCSĐ chưa thể hiện đúng vai trò là hạt nhân lãnh đạo
  chính trị ở cơ sở, từ đó làm ảnh hưởng tới chất lượng TCCSĐ thuộc Đảng bộ
  Bộ An ninh, CHDCND Lào giai đoạn hiện nay.
  Bên cạnh đó, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến mau chóng,
  phức tạp, khó lường đã tác động rất lớn đến tất cả các lĩnh vực, trong đó có
  lĩnh vực an ninh trật tự. Ở trong nước, mặt trái của cơ chế thị trường tác động
  đến nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù
  địch tăng cường chống phá Đảng và Nhà nước. Tình hình an ninh trật tự cũng
  có những diễn biến phức tạp, một số loại tội phạm có xu hướng gia tăng về số
  lượng, tinh vi về hình thức hoạt động. Đã xuất hiện nhiều vấn đề về an ninh
  trật tự mang tính phi truyền thống . Do đó, nhiệm vụ bảo vệ ANQG và giữ
  gìn TTATXH của lực lượng an ninh Lào hiện nay càng khó khăn và nặng nề
  hơn bao giờ hết.
  Để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của các TCCSĐ, trước yêu
  cầu nhiệm vụ mới, trước sự diễn biến phức tạp của tình hình trong nước và
  thế giới, đòi hỏi phải tiếp tục nâng cao chất lượng TCCSĐ thuộc Đảng bộ Bộ
  An ninh Lào để đủ sức lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh
  trật tự và giữ gìn TTATXH trong tình hình mới. Đây là vấn đề quan trọng,
  cần thiết phải được nghiên cứu cả về mặt lý luận và thực tiễn, đặc biệt là phải
  tìm ra những giải pháp nâng cao chất lượng TCCSĐ. Vì vậy, tác giả chọn vấn
  đề: "Chất lượng tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Bộ An ninh Cộng hoà
  Dân chủ nhân dân Lào giai đoạn hiện nay" làm đề tài luận án tiến sĩ khoa
  học Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước.
  2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
  2.1. Mục đích của luận án
  Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về chất lượng
  TCCSĐ thuộc Đảng bộ Bộ An ninh CHDCND Lào, luận án đề xuất những 4
  giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng TCCSĐ thuộc Đảng bộ Bộ An ninh
  CHDCND Lào đến năm 2025.
  2.2. Nhiệm vụ của luận án
  Để thực hiện tốt mục đích nêu trên, luận án có những nhiệm vụ sau:
  - Tổng quan những công trình khoa học tiêu biểu trong và ngoài nước
  có liên quan trực tiếp đến đề tài luận án.
  - Làm rõ đặc điểm, quan niệm về chất lượng, tiêu chí đánh giá chất
  lượng của TCCSĐ thuộc Đảng bộ Bộ An ninh CHDCND Lào giai đoạn
  hiện nay.
  - Điều tra, khảo sát, đánh giá đúng thực trạng chất lượng TCCSĐ thuộc
  Đảng bộ Bộ An ninh CHDCND Lào từ năm 2009 đến nay; nêu nguyên nhân
  của thực trạng và rút ra những kinh nghiệm.
  - Nêu phương hướng và đề xuất những giải pháp chủ yếu nâng cao chất
  lượng TCCSĐ thuộc Đảng bộ Bộ An ninh CHDCND Lào đến năm 2025.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  Luận án nghiên cứu chất lượng TCCSĐ thuộc Đảng bộ Bộ An ninh
  CHDCND Lào giai đoạn hiện nay.
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  Luận án tập trung nghiên cứu về chất lượng TCCSĐ thuộc Đảng bộ Bộ
  An ninh CHDCND Lào thời gian từ năm 2009 đến nay. Phương hướng và
  những giải pháp đề xuất trong luận án có giá trị đến năm 2025.
  4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu của luận án
  4.1. Cơ sở lý luận
  Luận án được thực hiện trên cơ sở chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ
  Chí Minh, Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vi Hản về xây dựng Đảng, nhất là về 5
  TCCSĐ. Đồng thời luận án kế thừa có chọn lọc những kết quả nghiên cứu về
  mặt lý luận của các công trình khoa học có liên quan.
  4.2. Cơ sở thực tiễn
  Cơ sở thực tiễn của luận án là thực trạng chất lượng TCCSĐ thuộc
  Đảng bộ Bộ An ninh CHDCND Lào; hoạt động và công tác xây dựng Đảng ở
  Đảng bộ những năm qua, các báo cáo tổng kết, đánh giá chất lượng các
  TCCSĐ thuộc Đảng bộ Bộ An ninh CHDCND Lào từ năm 2009 đến nay.
  4.3. Phương pháp nghiên cứu
  Luận án sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, các
  phương pháp nghiên cứu của các khoa học liên ngành và chuyên ngành, trong
  đó có các phương pháp cụ thể: lôgíc - lịch sử, phân tích - tổng hợp, điều tra,
  khảo sát, thống kê, đặc biệt chú trọng phương pháp tổng kết thực tiễn.
  5. Đóng góp mới về khoa học của luận án
  - Luận án đưa ra quan niệm và tiêu chí đánh giá chất lượng TCCSĐ
  thuộc Đảng bộ Bộ An ninh CHDCND Lào giai đoạn hiện nay.
  - Trên cơ sở đánh giá thực trạng chất lượng TCCSĐ thuộc Đảng bộ Bộ
  An ninh, khái quát những kinh nghiệm nâng cao chất lượng TCCSĐ thuộc
  Đảng bộ Bộ an ninh nước CHDCND Lào
  - Luận án đề xuất nội dung và những giải pháp nâng cao chất lượng
  TCCSĐ thuộc Đảng bộ Bộ An ninh nước CHDCND Lào đến năm 2025.
  6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án
  - Góp phần làm rõ những vấn đề lý luận về chất lượng TCCSĐ và tiêu
  chí đánh giá chất lượng TCCSĐ thuộc Đảng bộ Bộ An ninh CHDCND Lào.
  - Kết quả nghiên cứu của luận án có thể được dùng làm tài liệu tham
  khảo cho các TCCSĐ thuộc Đảng bộ Bộ An ninh CHDCND Lào trong công
  tác xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
  trong tình hình mới. 6
  - Đồng thời, kết quả nghiên cứu của luận án còn có thể được sử dụng
  làm tài liệu tham khảo phục vụ trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu môn
  học xây dựng Đảng ở các trường chính trị.
  7. Kết cấu của luận án
  Ngoài phần mở đầu, tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến để
  tài, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án gồm 4 chương,
  8 tiết.

  Xem Thêm: Chất lượng tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Bộ An ninh Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn hiện nay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chất lượng tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Bộ An ninh Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status