Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức của Sở Tài chính tỉnh Hải Dương

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức của Sở Tài chính tỉnh Hải Dương

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/

  ii
  LỜI CẢM ƠN
  Trong quá trình thực hiện đề tài "Nâng cao chất lượng cán bộ, công
  chức của Sở Tài chính tỉnh Hải Dương", tôi đã nhận được sự hướng dẫn,
  giúp đỡ, động viên của nhiều cá nhân và tập thể. Tôi xin được bày tỏ sự cảm
  ơn sâu sắc nhất tới tất cả các cá nhân và tập thể đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi
  trong học tập và nghiên cứu.
  Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, các khoa,
  phòng của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đa ̣i học Thái
  Nguyên đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi về mọi mặt trong quá trình học tập và
  hoàn thành luận văn này.
  Tôi xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của giáo viên hướng
  dẫn TS Trần Nhuận Kiên.
  Tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ, đóng góp nhiều ý kiến quý báu của các nhà
  khoa học, các thầy, cô giáo trong Trường Đa ̣i học Kinh tế và Quản trị Kinh
  doanh - Đại học Thái Nguyên.
  Trong quá trình thực hiện đề tài, tôi còn được sự giúp đỡ và cộng tác
  của các đồng chí tại các địa điểm nghiên cứu, tôi xin chân thành cảm ơn các
  bạn bè, đồng nghiệp và gia đình đã tạo điều kiện mọi mặt để tôi hoàn thành
  nghiên cứu này.
  Tôi xin bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với mọi sự giúp đỡ quý báu đó.
  Thái Nguyên, ngày tháng 6 năm 2015
  Tác giả luận văn
  Nguyễn Phúc Thành

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/

  iii
  MỤC LỤC

  LỜI CAM ĐOAN . i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi
  DANH MỤC CÁC BẢNG . vii
  DANH MỤC CÁC HÌNH . ix
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu . 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 3
  4. Ý nghĩa khoa học của đề tài 3
  5. Bố cục của Luận văn 4
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG
  CÁN BỘ, CÔNG CHỨC . 5
  1.1. Cơ sở lý luận về chất lượng cán bộ, công chức 5
  1.1.1. Cán bộ, công chức 5
  1.1.2. Đặc điểm cán bộ công chức nước ta hiện nay . 8
  1.1.3. Chất lượng cán bộ, công chức . 9
  1.1.4. Nội dung nâng cao chất lượng cán bộ, công chức . 11
  1.1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cán bộ, công chức 15
  1.2. Kinh nghiệm nâng cao chất lượng cán bộ, công chức ở Việt Nam . 25
  1.2.1. Kinh nghiệm của tỉnh Lào Cai 25
  1.2.2. Kinh nghiệm của tỉnh Ninh Bình 27
  1.2.3. Kinh nghiệm của tỉnh Thái Bình . 30
  1.2.4. Bài học kinh nghiệm về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức đối
  với Sở Tài chính tỉnh Hải Dương . 30
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/

  iv
  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 32
  2.1. Các câu hỏi nghiên cứu . 32
  2.2. Phương pháp nghiên cứu . 32
  2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin 32
  2.2.2. Phương pháp xử lý và tổng hợp thông tin . 34
  2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu 34
  2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu . 35
  2.3.1. Nhóm chỉ tiêu thể hiện số lượng và cơ cấu cán bộ, công chức 35
  2.3.2. Nhóm chỉ tiêu thể hiện chất lượng cán bộ, công chức . 35
  Chương 3: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ
  CÔNG CHỨC CỦA SỞ TÀI CHÍNH HẢI DƯƠNG . 37
  3.1. Khái quát chung về sở Tài chính tỉnh Hải Dương 37
  3.1.1. Vị trí, chức năng . 38
  3.1.2. Cơ cấu tổ chức 38
  3.2. Thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại Sở Tài chính
  tỉnh Hải Dương 40
  3.2.1. Thực trạng số lượng đội ngũ cán bộ, công chức của Sở Tài
  chính Hải Dương . 40
  3.2.2. Thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ công chức của sở Tài chính
  tỉnh Hải Dương 45
  3.3. Đánh giá chung chất lượng cán bộ, công chức của Sở Tài chính tỉnh
  Hải Dương . 59
  3.3.1. Kết quả đạt được 59
  3.3.2. Một số hạn chế . 59
  3.3.3. Nguyên nhân làm ảnh hưởng đến chất lượng chất lượng cán bộ,
  công chức tại sở Tài chính Hải Dương 61
  Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN
  BỘ CÔNG CHỨC CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH HẢI DƯƠNG . 67
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/

  v
  4.1. Quan điểm, mục tiêu, nâng cao chất lượng cán bộ công chức của Sở
  Tài chính tỉnh Hải Dương . 67
  4.2. Phương hướng về tiêu chuẩn đội ngũ cán bộ công chức Sở Tài chính
  tỉnh Hải Dương trong giai đoạn tới 68
  4.3. Một số giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ công chức tại sở Tài
  chính tỉnh Hải Dương . 69
  4.3.1. Hoàn thiện công tác đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức sở Tài
  chính tỉnh Hải Dương . 69
  4.3.2. Tuyển dụng cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn và phẩm
  chất đạo đức chính trị . 71
  4.3.3. Hoàn thiện và đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức 77
  4.4. Một số kiến nghị 79
  4.4.1. Kiến nghị với Trung ương 79
  4.4.2. Kiến nghị với tỉnh Hải Dương 80
  4.4.3. Kiến nghị với Sở Tài chính . 81
  KẾT LUẬN . 83
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 84


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/

  vi
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

  CB : Cán bộ
  CBCC : Cán bộ công chức
  ĐVT : Đơn vị tính
  QLNN : Quản lý nhà nước
  UBND : Ủy ban nhân dân
  XHCN : Xã hội chủ nghĩa
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/

  vii
  DANH MỤC CÁC BẢNG

  Bảng 3.1: Số lượng cán bộ biên chế tại Sở Tài chính Hải Dương theo
  phòng ban, trung tâm thuộc Sở . 43
  Bảng 3.2: Số lượng Đảng viên của Sở Tài chính tỉnh Hải Dương . 44
  Bảng 3.3: Chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức của Sở Tài chính
  tỉnh Hải Dương thông qua kỹ năng giải quyết các công việc 46
  Bảng 3.4: Phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ công chức tại
  Sở Tài chính tỉnh Hải Dương 48
  Bảng 3.5: Thái độ trách nhiệm với công việc của đội ngũ cán bộ công
  chức tại Sở Tài chính tỉnh Hải Dương 50
  Bảng 3.6: Kết quả bồi dưỡng kiến thức về trình độ lý luận chính trị giai
  đoạn 2011-2014 52
  Bảng 3.7: Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức về kiến thức
  chuyên môn từ 2011- 2014 . 54
  Bảng 3.8: Kết quả đào tạo, bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước giai
  đoạn 2012- 2014 . 54
  Bảng 3.9: Kết quả đào tạo cán bộ công chức tại nước ngoài của Sở Tài
  chính tỉnh Hải Dương . 57
  Bảng 3.10: Tác động của cơ chế bầu cử, tuyển dụng đến chất lượng của
  đội ngũ cán bộ công chức tại Sở Tài chính tỉnh Hải Dương 62
  Bảng 3.11: Tác động của công tác đào tạo bồi dưỡng đến chất lượng đội
  ngũ cán bộ công chức tại Sở tài chính tỉnh Hải Dương . 63
  Bảng 3.12: Tác động của yếu tố chế độ chính sách đến chất lượng của đội
  ngũ cán bộ, công chức tại Sở tài chính tỉnh Hải Dương 64
  Bảng 3.13: Tác động của yếu tố công tác đánh giá đội ngũ cán bộ, công
  chức tại Sở Tài chính tỉnh Hải Dương 66

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/

  viii
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/

  ix
  DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ

  Sơ đồ 3.1: Cơ cấu tổ chức Sở Tài chính Hải Dương 39
  Hình 3.1: Kết quả đào tạo, bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước giai đoạn
  2012- 2014 55
  Hình 3.2: Kết quả đào tạo cán bộ công chức tại nước ngoài của Sở Tài chính
  tỉnh Hải Dương . 57

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/

  1
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Ngày 08 tháng 11 năm 2011 Chính phủ ban hành Nghị quyết số
  30c/NQ-CP ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước
  giai đoạn 2011-2020 nhằm xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
  định hướng XHCN, giải phóng lực lượng sản xuất, huy động và sử dụng có
  hiệu quả mọi nguồn lực phát triển đất nước. Tạo môi trường kinh doanh bình
  đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch, giảm thiểu chi phí về thời gian và
  kinh phí của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong việc tuân
  thủ thủ tục hành chính. Xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước
  từ Trung ương tới cơ sở thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực,
  hiệu quả, tăng tính dân chủ và pháp quyền trong hoạt động điều hành của
  Chính phủ và của các cơ quan hành chính nhà nước. Bảo đảm thực hiện trên
  thực tế quyền dân chủ của nhân dân, bảo vệ quyền con người, gắn quyền con
  người với quyền và lợi ích của dân tộc, của đất nước. Xây dựng đội ngũ cán
  bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu
  cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước.
  Trọng tâm cải cách hành chính trong giai đoạn 10 năm là: Cải cách thể
  chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chú
  trọng cải cách chính sách tiền lương nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ,
  công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao; nâng
  cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công.
  Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ; các bộ ngành trung ương, các địa
  phương đã triển khai chương trình một cách sâu rộng, mạnh mẽ, trên cơ sở
  phù hợp với thực tế từng bộ ngành và từng địa phương.
  Hải Dương cũng như các địa phương khác trong cả nước xác định việc
  thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước là một nhiệm
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/

  2
  vụ rất quan trọng, quyết định sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, phấn đấu
  đến năm 2020 trở thành tỉnh công nghiệp. Do vậy để tổ chức thực hiện tốt các
  nhiệm vụ về cải cách hành chính, UBND tỉnh Hải Dương giao nhiệm vụ cho
  các ngành các cấp, trong đó có ngành Tài chính phải khẩn trương xây dựng và
  triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính của ngành mình, cấp
  mình, đặc biệt quan tâm đến vấn đề con người, đến phát triển nguồn nhân lực
  nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ.
  Xác định nâng cao chất lượng cán bộ, công chức trong cơ quan là nhiệm
  vụ trọng tâm, quyết định đến kết quả cải cách hành chính và hiệu quả công
  việc, đáp ứng yêu cầu về quản lý tài chính trong giai đoạn hiện nay. Sở Tài
  chính Hải Dương đã xây dựng kế hoạch và tập trung triển khai nhiều giải
  pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của sở. Sau gần 4
  năm triển khai thực hiện, Sở Tài chính Hải Dương bước đầu đã đạt được kết
  quả đáng mừng theo chức năng nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công
  chung của tỉnh trong phát triển kinh tế xã hội địa phương. Tuy nhiên, trong
  quá trình thực hiện cũng gặp phải không ít khó khăn và cũng bộc lộ nhiều vấn
  đề còn hạn chế cần khắc phục như về đánh giá chất lượng, cán bộ công chức,
  như về đào tạo, như về chức năng nhiệm vụ, như về tổ chức bộ máy và biên
  chế, dẫn tới bộ máy còn cồng kềnh, trình độ chuyên môn chưa đồng đều, chưa
  chuyên sâu, hiệu quả công tác chưa cao. Đây cũng là vấn đề Sở Tài chính Hải
  Dương đang quan tâm, tập trung nghiên cứu tìm giải pháp nhằm quyết liệt
  hơn nữa không ngừng nâng cao chất lượng đối ngũ cán bộ công chức trong
  những năm tiếp theo. Xuất phát từ yều cầu thực tế trên, tôi lựa chọn chủ đề:
  "Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức của Sở Tài chính tỉnh Hải
  Dương" làm đề tài Luận văn tốt nghiệp.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  2.1. Mục tiêu chung
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/

  3
  Nghiên cứu thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại Sở Tài
  chính tỉnh Hải Dương, chỉ rõ những ưu điểm và những hạn chế về chất lượng
  của đội ngũ cán bộ, công chức, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao
  chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức của Sở Tài chính tỉnh Hải Dương
  trong thời gian tới.
  2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về cán bộ, công chức
  và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.
  - Phân tích thực trạng chất lượng cán bộ, công chức tại Sở Tài chính tỉnh
  Hải Dương trong giai đoạn 2012-2014, từ đó đánh giá những kết quả đã đạt
  được, những hạn chế còn tồn tại, phân tích nguyên nhân đối với chất lượng
  cán bộ, công chức của Sở Tài chính tỉnh Hải Dương.
  - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ,
  công chức Sở Tài chính tỉnh Hải Dương trong giai đoạn tới.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ,
  công chức tại Sở Tài Chính tỉnh Hải Dương.
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  - Giới hạn về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu về chất lượng cán
  bộ, công chức của Sở Tài chính tỉnh Hải Dương trên các khía cạnh trình độ
  chuyên môn, tin học, ngoại ngữ, khả năng hoàn thành công việc . Trên cơ sở
  đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, công chức tại
  Sở Tài chính Hải Dương trong thời gian tới.
  - Giới hạn về không gian:
  Đề tài nghiên cứu được thực hiện tại Sở Tài chính tỉnh Hải Dương
  - Giới hạn về thời gian: Số liệu thu thập của đề tài giai đoạn 2012-2014
  4. Ý nghĩa khoa học của đề tài
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/

  4
  - Về mặt khoa học: Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về cán bộ, công
  chức, xây dựng cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu về chất lượng cán bộ,
  công chức.
  - Về mặt thực tiễn: Phân tích thực trạng chất lương cán bộ, công chức tại
  Sở Tài chính tỉnh Hải Dương, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân
  của những hạn chế.
  Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công
  chức tại Sở Tài chính tỉnh Hải Dương.
  5. Bố cục của Luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn gồm 4 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng cán bộ, công chức.
  Chương 2: Phương pháp nghiên cứu.
  Chương 3: Thực trạng chất lượng cán bộ, công chức của Sở Tài chính
  tỉnh Hải Dương.
  Chương 4: Những giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức của
  Sở Tài chính tỉnh Hải Dương.

  Xem Thêm: Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức của Sở Tài chính tỉnh Hải Dương
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức của Sở Tài chính tỉnh Hải Dương sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status