Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh điện năng tại công ty điện lực Bắc Ninh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh điện năng tại công ty điện lực Bắc Ninh

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  ii
  LỜI CẢM ƠN
  Trong quá trình thực hiện đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh
  doanh điện năng tại Công ty Điện lực Bắc Ninh”, tôi đã nhận được sự
  hướng dẫn, giúp đỡ, động viên của nhiều cá nhân và tập thể. Tôi xin được bày
  tỏ sự cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả các cá nhân và tập thể đã tạo điều kiện
  giúp đỡ tôi trong học tập và nghiên cứu.
  Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Quản lý Đào tạo sau
  Đại học, các khoa, phòng của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
  - Đa ̣i ho ̣c Thái Nguyên đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi về mọi mặt trong quá trình
  học tập và hoàn thành luận văn này.
  Tôi xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của giáo viên hướng dẫn
  PGS.TS. Cù Chí Lợi.
  Tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ, đóng góp nhiều ý kiến quý báu của các nhà
  khoa học, các thầy, cô giáo trong Trường Đa ̣i ho ̣c Kinh tế và Quản trị Kinh
  doanh - Đại học Thái Nguyên.
  Trong quá trình thực hiện đề tài, tôi còn được sự giúp đỡ và cộng tác
  của các đồng chí tại các địa điểm nghiên cứu, tôi xin chân thành cảm ơn các
  bạn bè, đồng nghiệp và gia đình đã tạo điều kiện mọi mặt để tôi hoàn thành
  nghiên cứu này.
  Tôi xin bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với mọi sự giúp đỡ quý báu đó.
  Thái Nguyên, tháng 8 năm 2015
  Tác giả luận văn  Nguyễn Thị Phương Hà

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iii
  MỤC LỤC

  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC VIẾT TẮT . vi
  DANH MỤC CÁC BẢNG vii
  DANH MỤC CÁC HÌNH viii
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 2
  4. Ý nghĩa khoa học của đề tài 3
  5. Kết cấu của luận văn . 3
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ
  KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 4
  1.1. Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp . 4
  1.1.1. Khái niệm hiệu quả kinh doanh 4
  1.1.2. Bản chất của hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp 5
  1.2. Đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp 7
  1.2.1. Ý nghĩa phân tích hiệu quả kinh doanh 7
  1.2.2. Quan điểm về hiệu quả kinh doanh điện năng . 8
  1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp . 10
  1.3.1. Đặc điểm điện năng và kinh doanh điện năng 10
  1.3.2. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 15
  1.3.3. Các yếu tố bên trong doanh nghiệp . 19
  1.4. Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả kinh doanh điện năng . 21
  1.4.1. Kinh nghiệm của một số doanh nghiệp ở Việt Nam . 21
  1.4.2. Bài học đối với Công ty Điện lực Bắc Ninh . 25
  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iv
  2.1. Câu hỏi nghiên cứu 26
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 26
  2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu 26
  2.2.2. Phương pháp phân tích, so sánh 27
  2.3. Thực hiện nghiên cứu . 29
  2.3.1. Hệ thống các chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh . 29
  2.3.2. Phân tích SWOT cho Công ty Điện lực Bắc Ninh . 35
  TÓM TẮT CHƯƠNG 2 35
  Chương 3: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH
  DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH . 37
  3.1. Tổng quan về Công ty điện lực Bắc Ninh 37
  3.1.1. Giới thiệu về Công ty điện lực Bắc Ninh 37
  3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty điện lực Bắc Ninh 37
  3.1.3. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của Công ty Điện lực Bắc Ninh . 39
  3.2. Kết quả kinh doanh điện năng của Công ty Điện lực Bắc Ninh giai
  đoạn 2011 - 2014 . 45
  3.2.1. Điện thương phẩm . 45
  3.2.2. Giá bán điện bình quân . 49
  3.2.3. Tổn thất điện năng . 50
  3.2.4. Doanh thu kinh doanh điện năng 52
  3.2.5. Chi phí kinh doanh điện năng . 54
  3.2.6. Lợi nhuận kinh doanh điện năng . 57
  3.3. Phân tích các chỉ tiêu tài chính đánh giá hiệu quả kinh doanh của
  Công ty điện lực Bắc Ninh 58
  3.3.1. Phân tích khái quát hoạt động kinh doanh của công ty điện lực
  Bắc Ninh 58
  3.3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định . 60
  3.3.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động . 62
  3.3.4. Số vòng quay tổng tài sản . 63
  3.3.5. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí . 65
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  v
  3.3.6. Năng suất lao động 69
  3.4. Đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty điện
  lực Bắc Ninh 70
  3.4.1. Điểm mạnh 70
  3.4.2. Điểm yếu . 72
  3.4.3. Cơ hội 73
  3.4.4. Thách thức . 74
  TÓM TẮT CHƯƠNG 3 76
  Chương 4: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT
  ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC NINH 77
  4.1. Phân tích SWOT chiến lược nâng cao hiệu quả hoạt động kinh
  doanh của công ty Điện lực Bắc Ninh 77
  4.2. Định hướng nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty điện lực
  Bắc Ninh . 79
  4.3. Hệ thống các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của
  Công ty điện lực Bắc Ninh 80
  4.3.1. Những yêu cầu khi xây dựng giải pháp 80
  4.3.2. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty 81
  4.4. Kiến nghị 93
  4.4.1. Đối với Tập đoàn điện lực Việt Nam 93
  4.4.2. Đối với Công ty điện lực Bắc Ninh 95
  TÓM TẮT CHƯƠNG 4 98
  KẾT LUẬN 99
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 100


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vi
  DANH MỤC VIẾT TẮT
  Ký hiệu Giải thích
  ĐTXD Đầu tư xây dựng
  EVN Tập đoàn Điện lực Việt Nam
  EVN NPC Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc
  PCBN Công ty Điện lực Bắc Ninh
  SXKD Sản xuất kinh doanh  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vii
  DANH MỤC CÁC BẢNG

  Bảng 3.1. Lao động bình quân của PCBN qua các năm . 39
  Bảng 3.2: Bảng giá bán điện bình quân giai đoạn 2011- 2014 . 49
  Bảng 3.3: Tổn thất điện năng của PCBN các năm từ 2011-2014 . 50
  Bảng 3.4. Doanh thu điện của PCBN giai đoạn 2011-2014 . 53
  Bảng 3.5: Chi phí kinh doanh điện năng của PCBN giai đoạn 2011-2014 54
  Bảng 3.6: Chi phí kinh doanh theo yếu tố giai đoạn 2011 - 2014 55
  Bảng 3.7. Lợi nhuận trong kinh doanh điện năng của Điện lực Bắc Ninh . 57
  Bảng 3.8. Chỉ tiêu phân tích hiệu quả sinh lời của công ty điện lực Bắc
  Ninh giai đoạn 2011 - 2014 58
  Bảng 3.9. Các chi tiêu tài chính đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định . 60
  Bảng 3.10: Phân tích hiệu quả sử dụng VLĐ của Công ty điện lực Bắc
  Ninh . 62
  Bảng 3.11. Các chi tiêu tài chính đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản 65
  Bảng 3.12. Các chi tiêu tài chính đánh giá hiệu quả quản lý chi phí 66
  Bảng 3.13: Chỉ tiêu năng suất lao động của Công ty Điện lực Bắc Ninh
  giai đoạn 2011 - 2014 . 69


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  viii
  DANH MỤC CÁC HÌNH

  Biểu đồ 3.1: Sản lượng điện thương phẩm 2011 - 2014 . 46
  Biểu đồ 3.2: Cơ cấu điện thương phẩm qua các năm . 48
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  1
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Nguồn năng lượng nói chung và điện năng nói riêng có vai trò rất quan
  trọng đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ngành điện
  lực nước ta trong thời gian qua có tốc độ phát triển khá nhanh, trở thành
  ngành kinh tế mũi nhọn hàng đầu, là một trong những tập đoàn mạnh của
  nước ta hiện nay, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an
  ninh quốc phòng, tạo công ăn việc làm cho người lao động. Là ngành mà hiện
  nay nguồn cung sản xuất trong nước vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng
  cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân.
  Điện năng là nguồn năng lượng cơ bản và thiết yếu nhất phục vụ
  cho mọi nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty, doanh
  nghiệp, nhu cầu tiêu dùng của các cơ quan quản lý nhà nước, bệnh viện,
  trường học và đặc biệt là nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt của người dân
  ngày một tăng lên khi nền kinh tế và xã hội ngày càng phát triển, đời sống
  người dân ngày càng cao. Vì thế, điện năng đã trở thành nhu cầu thiết yếu
  đối với đời sống của người dân, an ninh - quốc phòng cũng như cho phát
  triển kinh tế - xã hội.
  Đến thời điểm hiện tại, điện vẫn là ngành có tính độc quyền cao khi
  hiện nay Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là người mua và bán điện duy
  nhất trên thị trường. Công ty Điện lực Bắc Ninh nói riêng cũng vậy, là đơn vị
  trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc (EVN NPC) hoạt động kinh
  doanh mang tính độc quyền của nhà nước, là đơn vị phân phối và cung cấp
  dịch vụ bán điện phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh
  tế - xã hội và đặc biệt là cung cấp điện sinh hoạt tiêu dùng cho người dân trên
  địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  2
  Mặc dù vậy, trong cơ chế hiện nay, ngành điện Việt Nam nói chung và
  Công ty Điện lực Bắc Ninh cũng buộc phải thị trường hóa, đặc biệt là điện
  sinh hoạt của người dân. Để cạnh tranh và đứng vững trên thị trường trong
  nước và quốc tế, Công ty điện lực Bắc Ninh phải không ngừng phấn đấu và
  phát triển trong hoạt động kinh doanh của mình.
  Xuất phát từ những vấn đề trên, tôi chọn nghiên cứu đề tài: “Giải pháp
  nâng cao hiệu quả kinh doanh điện năng tại Công ty Điện lực Bắc Ninh”
  làm luận văn tốt nghiệp thạc sỹ kinh tế.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  2.1. Mục tiêu chung
  Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả
  kinh doanh của Công ty điện lực Bắc Ninh.
  2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Góp phần hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về nâng cao
  hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp;
  - Phân tính, đánh giá hiệu quả kinh doanh của Công ty điện lực Bắc
  Ninh và những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Công ty;
  - Đề xuất hệ thống giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty
  điện lực Bắc Ninh đến năm 2020;
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  - Đối tượng của đề tài là hoạt động kinh doanh của Công ty điện lực
  Bắc Ninh trên phương diện hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  + Phạm vi về không gian: Luận văn nghiên cứu trong phạm vi thị
  trường và địa bàn hoạt động của Công ty điện lực Bắc Ninh.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  3
  + Phạm vi về thời gian: Phân tích thực trạng trong giai đoạn 2011 -
  2014 và đề xuất giải pháp đến năm 2020.
  + Phạm vi nội dung: Hiệu quả kinh doanh của Công ty điện lực Bắc Ninh.
  4. Ý nghĩa khoa học của đề tài
  Thứ nhất, đề tài này là công trình nghiên cứu về hiệu quả kinh doanh
  của doanh nghiệp kinh doanh điện năng.
  Thứ hai, đề tài góp phần giúp Công ty điện lực Bắc Ninh thấy rõ thực
  trạng kinh doanh hiện tại. Ngoài ra, đề xuất hệ thống giải pháp nâng cao hiệu
  quả kinh doanh của Công ty điện lực Bắc Ninh đến năm 2020.
  5. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị luận văn gồm 4 chương:
  Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hiệu quả kinh doanh của
  doanh nghiệp.
  Chương 2. Phương pháp nghiên cứu.
  Chương 3. Đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty điện
  lực Bắc Ninh.
  Chương 4. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty
  Công ty điện lực Bắc Ninh.

  Xem Thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh điện năng tại công ty điện lực Bắc Ninh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh điện năng tại công ty điện lực Bắc Ninh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status