Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp giảm nghèo bền vững cho hộ nông dân trên địa bàn huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp giảm nghèo bền vững cho hộ nông dân trên địa bàn huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/

  ii
  LỜI CẢM ƠN

  Trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu tại trường Đại học Kinh tế
  và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên, tôi đã nhận được sự quan tâm
  giúp đỡ nhiệt tình của tập thể các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, tập thể các
  nhà khoa học, bạn bè, đồng nghiệp và gia đình đã là nguồn cổ vũ, động viên
  quan trọng để tôi hoàn thành luận văn của mình.
  Nhân dịp này, tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Ban giám hiệu,
  Phòng Quản lý Đào tạo, Bộ phận Sau đại học, cùng các thày cô giáo trong
  trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - ĐHTN, Sở Nông Nghiệp và
  Phát triển Nông thôn, Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội, Cục Thống kê,
  Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên; Ban Giảm nghèo, UBND, Chi cục Thống kê
  huyện Võ Nhai đã tận tình giúp đỡ, tạo mọi điều kiện cho em trong quá trình
  học tập và thực hiện đề tài.
  Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Trần Văn Quyết trường Đại
  học Kinh tế và Quản trị kinh doanh đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ để tôi
  hoàn thành luận văn.
  Cuối cùng, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn các nhà khoa học, các thầy, cô giáo,
  bạn bè, đồng nghiệp và sinh viên đã giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này.
  Xin chân thành cảm ơn!
  Thái Nguyên, ngày 10 tháng 07 năm 2015
  Tác giả luận văn


  Nguyễn Thị Hương
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/

  iii

  MỤC LỤC

  LỜI CAM ĐOAN . i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC BẢNG viii
  DANH MỤC CÁC HÌNH x
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài . 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài . 3
  4. Đóng góp mới của luận văn 3
  5. Bố cục của luận văn 3
  Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN GIẢM NGHÈO
  BỀN VỮNG CHO CÁC HỘ NÔNG DÂN . 4
  1.1. Cơ sở lý luận về giảm nghèo bền vững 4
  1.1.1. Khái niệm về hộ nông dân 4
  1.1.2. Khái niệm về nghèo và tiêu chí chuẩn nghèo 7
  1.1.3. Các nguyên nhân của đói nghèo . 14
  1.1.4. Giảm nghèo bền vững . 22
  1.1.5. Nội dung của giảm nghèo bền vững 27
  1.1.6. Các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước
  Việt Nam về giảm nghèo và giảm nghèo bền vững . 31
  1.2. Cơ sở thực tiễn giảm nghèo trên thế giới và ở Việt Nam . 38
  1.2.1. Kinh nghiệm giảm nghèo trên thế giới 38
  1.2.2. Kinh nghiệm giảm nghèo ở Việt Nam 44
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/

  iv
  1.2.3. Bài học kinh nghiệm rút cho giảm nghèo bền vững huyện Võ Nhai 47
  Tóm tắt chương 1 . 48
  Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI . 48
  2.1. Câu hỏi nghiên cứu của luận văn . 48
  2.2. Phương pháp nghiên cứu . 49
  2.2.1. Các phương pháp tiếp cận . 49
  2.2.2. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu . 50
  2.2.3. Phương pháp thu thập thông tin 51
  2.2.4. Phương pháp xử lý và phân tích số liệu 54
  2.3. Các chỉ tiêu nghiên cứu . 58
  2.3.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh tình hình đầu tư cho giảm nghèo 58
  2.3.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh kết quả đầu tư cho giảm nghèo . 58
  2.3.3. Nhóm các chỉ tiêu phản ánh giảm nghèo bền vững . 59
  Tóm tắt chương 2 . 59
  Chương 3. THỰC TRẠNG GIẢM NGHÈO CỦA HỘ NÔNG DÂN
  HUYỆN VÕ NHAI . 60
  3.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Võ Nhai ảnh hưởng
  tới giảm nghèo của hộ nông dân . 60
  3.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên huyện Võ Nhai 61
  3.1.2. Tình hình phát triển kinh tế xã hội huyện Võ Nhai . 68
  3.1.3. Đánh giá những thuận lợi - khó khăn của huyện Võ Nhai . 76
  3.2. Thực trạng công tác giảm nghèo ở huyện võ nhai 77
  3.2.1. Khái quát các chương trình giảm nghèo của huyện Võ Nhai 77
  3.2.2. Tình hình đầu tư cho các chương trình giảm nghèo của huyện
  Võ Nhai 81
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/

  v
  3.2.3. Kết quả sản xuất ngành nông lâm nghiệp, thuỷ sản của huyện
  Võ Nhai sau khi thực hiện các chương trình giảm nghèo 86
  3.2.4. Kết quả giảm nghèo của huyện Võ Nhai giai đoạn 2012-2014 83
  3.3. Đánh giá kết quả giảm nghèo qua điều tra hộ nông dân . 87
  3.3.1. Tình hình cơ bản các hộ điều tra . 87
  3.3.2. Nguyên nhân đói nghèo của các hộ điều tra 92
  3.3.3. Tình hình đói nghèo của các hộ điều tra phân theo dân tộc . 93
  3.3.4. Phân tích cơ cấu thu nhập từ các hộ điều tra . 93
  3.3.5. Nguyện vọng của các hộ điều tra 95
  3.3.6. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ nông dân 95
  3.4. Đánh giá chung về công tác giảm nghèo của huyện Võ Nhai 100
  3.4.1. Những thuận lợi và khó khăn đến giảm nghèo của huyện Võ Nhai 100
  3.4.2. Một số hạn chế và nguyên nhân hạn chế . 100
  Tóm tắt chương 3 . 102
  Chương 4. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO BỀN
  VỮNG CHO CÁC HỘ NÔNG DÂN HUYỆN VÕ NHAI TỈNH
  THÁI NGUYÊN . 102
  4.1. Định hướng và mục tiêu của giảm nghèo bền vững . 102
  4.1.1. Định hướng giảm nghèo bền vững cho các hộ nông dân
  huyện Võ Nhai . 102
  4.1.2. Mục tiêu giảm nghèo bền vững cho các hộ nông dân huyện
  Võ Nhai . 105
  4.2. Giải pháp giảm nghèo bền vững cho các hộ nông dân huyện Võ Nhai 106
  4.2.1. Các nhóm giải pháp chung . 106
  4.2.2. Các nhóm giải pháp đặc thù thực hiện giảm nghèo bền vững
  đối với xã nghèo và hộ nghèo tại huyện Võ Nhai . 113
  4.3. Kiến nghị 108
  4.3.1. Đối với Nhà nước, tỉnh Thái Nguyên 108
  4.3.2. Đối với huyện Võ Nhai 109
  4.3.3. Đối với các hộ nghèo 109
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/

  vi
  Tóm tắt chương 4 . 117
  KẾT LUẬN . 119
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 122
  PHỤ LỤC 126
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/

  vii
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT
  Ký hiệu và chữ viết tắt Nội dung đầy đủ
  BCĐ Ban chỉ đạo
  BQ
  CD
  Bình quân
  Hàm Cobb-Douglas
  CN Công nghiệp
  CNXH Chủ nghĩa xã hội
  CT Chương trình
  DA Dự án
  DH Duyên hải
  DN Doanh nghiệp
  DTTS
  GD
  Dân tộc thiểu số
  Giáo dục
  GDP
  HDI
  HPI
  IMF
  IUCN
  Tổng sản phẩm trong nước
  Chỉ số phát triển con người
  Chỉ số nghèo khổ tổng hợp
  Quỹ tiền tệ quốc tế
  Tài nguyên thiên nhiên quốc tế
  KPĐT Kinh phí đầu tư
  LN
  MPI
  Lâm nghiệp
  Chỉ số nghèo khổ đa chiều
  NLN
  ADB
  Nông lâm nghiệp
  Ngân hàng phát triển Châu Á
  PTTH Phổ thông trung học
  SXNN Sản xuất nông nghiệp
  TS
  TT
  THCS
  Thủy sản
  Thị trấn
  Trung học cơ sở
  THPT Trung học phổ thông
  UBMTTQ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
  UBND
  UNOP
  Ủy ban nhân dân
  Chương trình phát triển liên hợp quốc
  XD Xây dựng
  XĐGN Xóa đói giảm nghèo
  XH
  WB
  WHO
  Xã hội
  Ngân hàng thế giới
  Tổ chức y tế thế giới
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/

  viii
  WCED Ủy ban môi trường và phát triển thế giới
  DANH MỤC CÁC BẢNG

  Bảng 1.1: Chuẩn nghèo của Việt Nam được xác định qua các thời kỳ . 13
  Bảng 2.1. Phân vùng kinh tế huyện Võ Nhai 50
  Bảng 2.2. Số lượng mẫu điều tra theo địa phương và theo nhóm hộ . 53
  Bảng 2.3: Mô tả các biến sử dụng trong hàm 57
  Bảng 3.1: Tình hình sử dụng đất giai đoạn 2010 - 2014 huyện Võ Nhai . 63
  Bảng 3.2: Diện tích, dân số, mật độ dân số năm 2014 . 66
  Bảng 3.3: Diện tích đất phân theo loại đất và phân theo xã, phường,
  thị trấn năm 2014 67
  Bảng 3.4: Kết cấu hạ tầng, dịch vụ của xã, phường, thị trấn huyện
  Võ Nhai 2010 - 2014 68
  Bảng 3.5: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu
  năm 2012-2014 huyện Võ Nhai 71
  Bảng 3.6. Tình hình đầu tư cho giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2014 82
  Bảng 3.7. Phân bổ vốn theo các mục tiêu của huyện Võ Nhai (2011-2014) . 83
  Bảng 3.8: Trợ giúp pháp lý hộ nghèo huyện Võ Nhai giai đoạn
  (2011 - 2014) 83
  Bảng 3.9: Dạy nghề cho lao động nghèo nông thôn huyện Võ Nhai . 83
  Bảng 3.10. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp của huyện Võ Nhai . 84
  Bảng 3.11: Một số chỉ tiêu, sản phẩm lâm nghiệp chủ yếu huyện Võ Nhai . 84
  Bảng 3.12: Số liệu hộ nghèo, thoát nghèo và cận nghèo huyện Võ
  Nhai giai đoạn (2011 - 2014) 85
  Bảng 3.13: Tổng hợp hộ nghèo huyện Võ Nhai giai đoạn (2012 - 2014) . 87
  Bảng 3.14: Biến động hộ nghèo thuộc hộ dân tộc thiểu số huyện Võ
  Nhai năm 2014 . 88
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/

  ix
  Bảng 3.15: Biến động hộ nghèo, hộ thoát nghèo có phụ nữ làm chủ
  hộ huyện Võ Nhai năm 2014 89
  Bảng 3.16. Tình hình cơ bản của các hộ điều tra . 91
  Bảng 3.17. Đánh giá nguyên nhân đói nghèo tại các hộ điều tra . 92
  Bảng 3.18. Cơ cấu hộ nghèo phân theo dân tộc tại các hộ điều tra 93
  Bảng 3.19a. Thực trạng thu nhập của các hộ điều tra 94
  Bảng 3.19b. Cơ cấu thu nhập của các hộ điều tra 94
  Bảng 3.20. Nguyện vọng của các hộ điều tra 95
  Bảng 3.21a. Kết quả hàm CD về các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập . 96
  Bảng 3.21b. Hiệu suất biên của các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập
  bình quân 97
  Bảng 3.21c. Kết quả chạy hàm logit về mức tác động đến xác suất
  sự nghèo 98
  Bảng 3.21d. Hiệu ứng biên của từng yếu tố đến xác suất thoát nghèo . 99
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/

  x
  DANH MỤC CÁC HÌNH

  Hình 1.1: Các nhân tố của sự đói nghèo 15
  Hình 1.2: Mô hình phát triển bền vững 25
  Hình 1.3: Khung lý thuyết về giảm nghèo bền vững 29
  Hình 3.1: Bản đồ hành chính huyện Võ Nhai 61
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/

  1
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Đói nghèo đang là vấn đề xã hội bức xúc và nóng bỏng của tất cả các
  nước trên thế giới, là các vấn đề được các Chính phủ các quốc gia, các tổ
  chức quốc tế quan tâm để tìm giải pháp hạn chế và tiến tới xóa bỏ nạn đói
  nghèo trên phạm vi toàn cầu.
  Xóa đói, giảm nghèo là yếu tố cơ bản để đảm bảo công bằng xã hội và
  tăng trưởng bền vững. Vì vậy, Việt Nam coi xóa đói, giảm nghèo là mục tiêu
  xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ta theo định
  hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, thực hiện xóa đói, giảm nghèo trong từng
  bước phát triển, đảm bảo công bằng xã hội, thể hiện tính ưu việt của chế độ xã
  hội chủ nghĩa, có ý nghĩa nhân văn, văn hóa sâu sắc.
  Tiến trình đổi mới 30 năm qua, Việt Nam đã đạt được thành tựu to lớn,
  được thế giới ghi nhận về tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo. Việt Nam đang
  từ một nước thiếu lương thực đã vươn lên thành nước xuất khẩu gạo và là một
  trong ba nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới. Tuy nhiên số người nghèo ở
  Việt Nam vẫn còn lớn, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn tồn tại chủ yếu tập trung ở các
  khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số (DTTS). Vấn đề đặt ra
  là phải giúp họ thoát nghèo và đây cũng là một trong những ưu tiên hàng đầu
  của Việt Nam trong thời gian tới.
  Võ Nhai là một huyện miền núi của tỉnh Thái Nguyên, trải qua quá
  trình xây dựng và phát triển, Võ Nhai đã có những chuyển biến tích cực, vươn
  lên đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế phát triển
  mạnh, bộ mặt đô thị có nhiều đổi thay, đời sống của nhân dân ngày càng
  được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh. Đến cuối năm
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/

  2
  2014, toàn huyện Võ Nhai còn 21,98% [26] hộ nghèo. Công tác xóa đói giảm
  nghèo đã đạt được những kết quả nhất định.
  Để đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế xã hội từ nay đến năm 2020
  vươn tới nền kinh tế công nghiệp thì vấn đề xóa đói giảm nghèo cần được ưu
  tiên thực hiện lên hàng đầu. Nhưng để xóa đói giảm nghèo cần phải làm như
  thế nào và bắt đầu từ đâu, đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghèo?
  Nguyên nhân nào là nguyên nhân chính? Để từ đó đề ra được những giải pháp
  đúng đắn nhất, hiệu quả nhất để giúp người dân thoát cảnh nghèo, có như vậy
  nền kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Võ Nhai - tỉnh Thái Nguyên nói riêng
  và nước ta nói chung có cơ hội phát triển.
  Đã có nhiều tác giả nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến xóa đói
  giảm nghèo nhưng các công trình chưa hoặc không nhấn mạnh vào giảm
  nghèo theo hướng bền vững, không nghiên cứu tổng thể về công tác giảm
  nghèo, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp mang tính bền vững cao và định
  hướng, xuyên suốt, lâu dài, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội
  của từng giai đoạn và đến năm 2020. Xuất phát từ thực tế trên tôi chọn đề tài:
  “Giải pháp giảm nghèo bền vững cho hộ nông dân huyện Võ Nhai, tỉnh
  Thái Nguyên” làm đề tài nghiên cứu luận văn.
  2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
  2.1. Mục tiêu chung
  Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng nghèo đói của các hộ nông dân huyện
  Võ Nhai, đề xuất giải pháp nhằm giảm nghèo bền vững cho hộ nông dân
  huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.
  2.1. Mục tiêu cụ thể
  - Hệ thống hoá được lý luận và thực tiễn về giảm nghèo và giảm nghèo
  bền vững.
  - Đánh giá thực trạng nghèo, giảm nghèo của các hộ nông dân huyện
  Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/

  3
  - Chỉ ra nguyên nhân dẫn đến đói nghèo của hộ nông dân huyện Võ Nhai.
  - Đề xuất được một số giải pháp chủ yếu nhằm giảm nghèo bền vững
  cho hộ nông dân huyện Võ Nhai.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  Các hộ nông dân nghèo huyện Võ Nhai và chính sách, chương trình
  giảm nghèo của huyện Võ Nhai.
  3.2. Phạm vi nghiên cứu của đề tài
  3.2.1. Không gian nghiên cứu
  Đề tài được nghiên cứu tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.
  3.2.2. Thời gian nghiên cứu
  Đề tài tập trung nghiên cứu số liệu thứ cấp từ năm 2010 đến năm 2014
  và số liệu sơ cấp năm 2014.
  3.2.3. Nội dung nghiên cứu
  Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng hộ nghèo huyện Võ Nhai và
  chính sách, chương trình giảm nghèo của huyện Võ Nhai; kết quả thực hiện
  chính sách, chương trình giảm nghèo của huyện Võ Nhai; các yếu tố ảnh
  hưởng tới giảm nghèo cho hộ nông dân, qua đó đề xuất một số giải pháp cơ
  bản giúp các hộ nông dân huyện Võ Nhai giảm nghèo bền vững.
  4. Đóng góp mới của luận văn
  Đưa ra các giải pháp nhằm giúp các hộ nông dân phát triển sản xuất,
  tăng thêm thu nhập và góp phần giảm nghèo bền vững cho hộ nghèo.
  5. Bố cục của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục,
  luận văn được kết cấu gồm 4 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về nghèo và giảm nghèo bền vững
  Chương 2: Phương pháp nghiên cứu đề tài
  Chương 3: Thực trạng giảm nghèo của hộ nông dân huyện Võ Nhai

  Xem Thêm: Giải pháp giảm nghèo bền vững cho hộ nông dân trên địa bàn huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp giảm nghèo bền vững cho hộ nông dân trên địa bàn huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status