Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Định lí tách với điều kiện về phần trong tựa tương đối và áp dụng cho điều kiện tối ưu và đối ngẫu

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Định lí tách với điều kiện về phần trong tựa tương đối và áp dụng cho điều kiện tối ưu và đối ngẫu

  Möc löc
  Mð ƒu 1
  1 ành l‰ t¡ch vîi iãu ki»n vã phƒn trong tüa tưìng Łi
  v ¡p döng cho lþ thuy‚t Łi ng¤u 3
  1.1 Phƒn trong tüa tưìng Łi 3
  1.2 ành l‰ t¡ch vîi iãu ki»n vã phƒn trong tüa tưìng Łi 8
  1.3 p döng cho Łi ng¤u cıa b i to¡n tŁi ưu ìn möc ti¶u 10
  2 C¡c iãu ki»n tŁi ưu cho b§t flng thøc Ky Fan mð
  rºng vîi c¡c r ng buºc nân 15
  2.1 iãu ki»n tŁi ưu 15
  2.2 p döng cho b i to¡n tŁi ưu vectì y‚u . 23
  2.3 p döng cho Łi ng¤u cıa b i to¡n tŁi ưu vectì y‚u 25
  K‚t lu“n 29
  T i li»u tham kh£o 30
  iMð ƒu
  Trong gi£i t‰ch lçi v nhiãu l¾nh vüc kh¡c như gi£i t‰ch h m, gi£i
  t‰ch phi tuy‚n, tŁi ưu hâa ., c¡c ành l‰ t¡ch hai t“p lçi câ mºt và tr‰
  r§t quan trång. Trong gi£i t‰ch lçi, câ hai ành l‰ t¡ch ch‰nh, (xem [1]).
  Trong ành l‰ t¡ch thø nh§t ta sß döng iãu ki»n mºt trong hai t“p
  lçi ph£i câ phƒn trong kh¡c rØng. C¥u häi ưæc °t ra l : N‚u phƒn
  trong cıa c£ hai t“p lçi ãu b‹ng rØng th li»u câ th” t¡ch ưæc hai
  t“p lçi khæng tưìng giao trong khæng gian væ h⁄n chiãu hay khæng?
  C¥u tr£ líi l câ. Mîi ¥y, Cammaroto v Di Bella [5] ¢ chøng minh
  mºt ành l‰ t¡ch mîi düa tr¶n kh¡i ni»m phƒn trong tüa tưìng Łi ”
  thay th‚ cho phƒn trong. iãu n y d¤n ‚n c¡c k‚t qu£ mîi vã iãu
  ki»n tŁi ưu v Łi ng¤u. ¥y l ã t i ưæc nhiãu t¡c gi£ quan t¥m
  nghi¶n cøu. Ch‰nh v th‚ tæi chån ã t i: " ành l‰ t¡ch vîi iãu ki»n
  vã phƒn trong tüa tưìng Łi v ¡p döng cho iãu ki»n tŁi ưu v Łi
  ng¤u".
  Lu“n v«n tr nh b y ành l‰ t¡ch vîi iãu ki»n vã phƒn trong tüa
  tưìng Łi v ¡p döng trong lþ thuy‚t c¡c iãu ki»n tŁi ưu v Łi ng¤u.
  Lu“n v«n bao gçm phƒn mð ƒu, hai chưìng, k‚t lu“n v danh möc
  c¡c t i li»u tham kh£o.
  Chưìng 1. ành l‰ t¡ch vîi iãu ki»n vã phƒn trong tüa tưìng Łi v
  ¡p döng cho lþ thuy‚t Łi ng¤u
  Tr nh b y c¡c k‚t qu£ vã phƒn trong tüa tưìng Łi cıa Borwein -
  Lewis [2] v c¡c k‚t qu£ cıa Cammaroto - Di Bella [5] vã ành l‰ t¡ch,
  trong â phƒn trong ưæc thay th‚ b‹ng phƒn trong tüa tưìng Łi v
  ¡p döng cho Łi ng¤u cıa b i to¡n tŁi ưu câ r ng buºc trong trưíng
  hæp lçi væ h⁄n chiãu vîi mºt iãu ki»n ch‰nh quy thay th‚ cho iãu
  1ki»n Slater thæng thưíng.
  Chưìng 2. C¡c iãu ki»n tŁi ưu cho b§t flng thøc Ky Fan mð rºng
  vîi c¡c r ng buºc nân
  Tr nh b y c¡c k‚t qu£ cıa Cap«t« [6] vã c¡c iãu ki»n cƒn v ı ”
  mºt i”m l nghi»m cıa b§t flng thøc Ky Fan mð rºng vîi r ng buºc
  nân v affine b‹ng c¡ch sß döng ành l‰ t¡ch düa tr¶n phƒn trong tüa
  tưìng Łi. Chưìng 2 công tr nh b y c¡c k‚t qu£ ưæc ¡p döng cho b i
  to¡n tŁi ưu vectì vîi r ng buºc nân v affine v c¡c k‚t qu£ vã Łi
  ng¤u cıa b i to¡n tŁi ưu vectì y‚u.
  Lu“n v«n n y ưæc ho n th nh t⁄i trưíng ⁄i håc Khoa håc, ⁄i
  håc Th¡i Nguy¶n dưîi sü hưîng d¤n t“n t nh cıa PGS. TS Ø V«n
  Lưu. Em xin b y tä lÆng bi‚t ìn ch¥n th nh v s¥u s›c vã sü t“n t¥m
  v nhi»t t nh cıa Thƒy trong suŁt qu¡ tr nh em thüc hi»n lu“n v«n.
  Em xin ch¥n th nh c£m ìn Ban Gi¡m hi»u, phÆng o t⁄o Khoa
  håc v Quan h» quŁc t‚, Khoa To¡n - Tin trưíng ⁄i håc Khoa håc,
  ⁄i håc Th¡i Nguy¶n ¢ quan t¥m v gióp ï em trong suŁt thíi gian
  håc t“p t⁄i trưíng.
  Em công xin gßi líi c£m ìn ‚n gia nh, b⁄n b– v c¡c çng nghi»p
  ¢ ºng vi¶n, gióp ï em trong qu¡ tr nh håc t“p cıa m nh.
  Do thíi gian v ki‚n thøc cÆn h⁄n ch‚ n¶n lu“n v«n khæng tr¡nh
  khäi nhœng thi‚u sât. Em r§t mong nh“n ưæc sü gâp þ cıa c¡c thƒy
  cæ ” lu“n v«n ưæc ho n thi»n hìn. Em xin ch¥n th nh c£m ìn!
  Th¡i Nguy¶n, ng y 23 th¡ng 07 n«m 2014
  T¡c gi£

  Xem Thêm: Định lí tách với điều kiện về phần trong tựa tương đối và áp dụng cho điều kiện tối ưu và đối ngẫu
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Định lí tách với điều kiện về phần trong tựa tương đối và áp dụng cho điều kiện tối ưu và đối ngẫu sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status