Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam

  i

  MỤC LỤC
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu . 2
  2.1. Mục tiêu chung . 2
  2.2. Mục tiêu cụ thể . 2
  3. Đối tượng nghiên cứu 2
  4. Phạm vi nghiên cứu 2
  4.1. Phạm vi nội dung . 2
  4.2. Phạm vi không gian . 2
  4.3 Phạm vi thời gian 2
  5. Kết cấu của Luận văn: . 3
  CHƯƠNG 1 . 4
  TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ
  THỰC TIỄN VỀ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI
  VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP . 4
  1.1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 4
  1.2. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA THU HÚT FDI VÀO KCN . 7
  1.2.1. Tổng quan về FDI . 7
  1.2.1.1. Khái niệm, đặc điểm, hình thức FDI . 7
  1.2.1.2. Thu hút FDI 10
  1.2.2. Tổng quan về KCN . 10
  1.2.2.1. Khái niệm KCN . 10
  1.2.2.2. Đặc điểm KCN 11
  1.2.2.3. Quan hệ giữa việc phát triển các KCN và thu hút FDI 12
  1.2.3. Nội dung thu hút FDI vào các KCN . 13
  1.2.3.1. Đặc điểm của việc thu hút FDI vào KCN . 13
  1.2.3.2. Nội dung của việc thu hút FDI vào KCN. 14
  1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút FDI vào KCN 20
  ii

  1.2.4.1. Các nhân tố liên quan đến môi trường quốc tế. 20
  1.2.4.2. Các nhân tố liên quan đến nước tiếp nhận đầu tư. 21
  1.2.4.3. Các nhân tố thuộc về môi trường trong KCN . 23
  1.2.5. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả thu hút FDI vào các KCN . 24
  1.3. KINH NGHIỆM THU HÚT FDI VÀO CÁC KCN . 311
  1.3.1. Kinh nghiệm quốc tế 311
  1.3.1.1. Kinh nghiệm thu hút FDI vào KCN của Thái Lan . 31
  1.3.1.2. Kinh nghiệm thu hút FDI vào KCN của Ấn Độ . 333
  1.3.2. Kinh nghiệm của một số địa phương trong nước . 344
  1.3.2.1. Kinh nghiệm của tỉnh Bắc Ninh .3434
  1.3.2.2. Kinh nghiệm của tỉnh Bình Dương . 355
  1.3.3. Kinh nghiệm rút ra đối với Hà Nam 36
  CHƯƠNG 2 .
  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 38
  2.1. Phương pháp luận . 38
  2.2. Phương pháp thu thập dữ liệu, thông tin 38
  2.3. Phương pháp phân tích, xử lý dữ liệu, thông tin . 39
  2.4. Phương pháp so sánh: . 39
  2.5. Phương pháp khảo sát xã hội học: 40
  CHƯƠNG 3 .
  THỰC TRẠNG THU HÚT FDI VÀO CÁC KCN TỈNH HÀ NAM . 41
  3.1. Những nhân tố ảnh hưởng đến thu hút FDI vào các KCN trên địa
  bàn tỉnh Hà Nam 41
  3.1.1. Đặc điểm KT-XH của tỉnh ảnh hưởng đến thu hút FDI 41
  3.1.2. Nội dung thu hút FDI vào các KCN của tỉnh Hà Nam . 44
  3.1.2.1. Xác định mực tiêu thu hút FDI: . 44
  3.1.2.2. Xây dựng và hoàn thiện môi trường đầu tư 45
  3.1.2.3. Xác định nhà đầu tư mục tiêu 51
  iii

  3.1.2.4. Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư 52
  3.2. Tình hình thu hút FDI vào các KCN . 54
  3.2.1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu thu hút FDI vào các KCN 54
  3.2.1.1. Tình hình thu hút FDI theo các năm 54
  3.2.1.2. Cơ cấu thu hút FDI theo các lĩnh vực đầu tư. 55
  3.2.1.3. Quy mô và cơ cấu thu hút FDI theo đối tác đầu tư 56
  3.2.1.4. Cơ cấu thu hút FDI theo địa bàn các KCN . 57
  3.2.1.5. Tình hình thực hiện vốn FDI vào các KCN Hà Nam qua các năm 58
  3.2.2. Hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài . 59
  3.3. Đánh giá việc thu hút FDI vào KCN tỉnh Hà Nam 60
  3.3.1. Những ưu điểm trong thu hút FDI vào KCN và những tác động đến
  KT-XH của tỉnh . 60
  3.3.1.1. Ưu điểm: . 60
  3.3.1.2. Tác động đến phát triển KT-XH của tỉnh: 62
  3.3.2. Kết quả khảo sát thực tế đánh giá của NĐT về các nhân tố tác động
  đến thu hút FDI vào KCN tỉnh Hà Nam 65
  3.3.2.1. Về thủ tục hành chính . 65
  3.3.2.2. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật . 66
  3.3.2.3. Lao động và chất lượng lao động .69
  3.3.2.4. Về lý do đầu tư vào các KCN tỉnh Hà Nam . 70
  3.3.3. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong hoạt động thu hút vốn đầu
  tư trực tiếp nước ngoài vào các KCN tỉnh Hà Nam 71
  3.3.3.1. Tồn tại, hạn chế . .71
  3.3.3.2. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên .74
  CHƯƠNG 4 . 77
  NHỮNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT FDI VÀO CÁC KCN
  TỈNH HÀ NAM GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 77
  iv

  4.1. Bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế tác động đến thu hút FDI
  vào KCN tỉnh Hà Nam . 77
  4.2. Định hướng tăng cường hoạt động thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước
  ngoài (FDI) của tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016 – 2020 78
  4.2.1. Về cơ cấu vốn . 78
  4.2.2. Định hướng ngành . 79
  4.2.3. Định hướng đối tác 80
  4.3. Các giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài vào các khu công
  nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam . 80
  4.3.1. Xây dựng quy hoạch tổng thể, cải thiện môi trường đầu tư. 80
  4.3.2. Cải cách thủ tục hành chính . 82
  4.3.3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương . 86
  4.3.4. Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng . 88
  4.3.5. Phát triển công nghiệp phụ trợ 89
  4.3.6. Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư . 90
  PHẦN KẾT LUẬN . 92
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .93
  1

  PHẦN MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Trong nhiều năm qua, với những chính sách, biện pháp sáng tạo, linh
  hoạt, tỉnh Hà Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trong thu hút FDI,
  đặc biệt là thu hút FDI vào các KCN. Các doanh nghiệp FDI trong các KCN ở
  tỉnh Hà Nam đã có những đóng góp quan trọng vào tăng trưởng phát triển
  kinh tế của tỉnh, tạo việc làm cho người lao động và có tác động đáng kể tới
  phát triển khu vực kinh tế địa phương.
  Tuy vậy, thu hút và duy trì sự tăng trưởng của các doanh nghiệp FDI
  trong các KCN của tỉnh Hà Nam còn thiếu bền vững. Cơ cấu các doanh
  nghiệp FDI còn chưa hợp lý: thiếu các dự án đầu tư lớn, công nghệ cao; tỷ
  trọng các dự án đầu tư từ các nước phát triển như Hoa Kỳ và Châu Âu còn
  thấp, tác động của khu vực đầu tư nước ngoài đối với khu vực kinh tế địa
  phương còn hạn chế. Các hoạt động xúc tiến đầu tư, chăm sóc hoạt động của
  các doanh nghiệp FDI cũng bộc lộ những tồn tại, vướng mắc cần xem xét
  giải quyết.
  Để tiếp tục phát huy vai trò của FDI vào các KCN trong việc thực hiện
  mục tiêu phát triển kinh tế xã hội theo chủ trương của tỉnh, việc nghiên cứu
  đánh giá nhằm đưa ra những biện pháp cụ thể trong thu hút FDI vào KCN giai
  đoạn 2016-2020 là hết sức cần thiết.
  Nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, củng cố niềm tin của các
  nhà đầu tư nước ngoài, tạo điều kiện để thành phần kinh tế này phát triển,
  đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; xuất
  phát từ thực tiễn của địa phương, tác giả lựa chọn đề tài “Thu hút vốn đầu tư
  trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam’’với mục
  đích đánh giá và nghiên cứu thực trạng thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào các
  khu công nghiệp tỉnh Hà Nam, từ đó có thể kiến nghị và đề xuất một số giải
  2

  pháp để tăng cường hơn nữa thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào các khu công
  nghiệp của địa phương.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  2.1. Mục tiêu chung
  Đề tài tập trung nghiên cứu tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước
  ngoài vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam từ đó đề xuất giải
  pháp nhằm khuyến khích và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các
  khu công nghiệp của địa phương.
  2.2. Mục tiêu cụ thể
  + Góp phần hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn thu hút đầu tư trực
  tiếp nước ngoài vào các khu công nghiệp.
  + Đánh giá tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các
  khu công nghiệp và các chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
  + Đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư
  trực tiếp nước ngoài vào các khu công nghiệp của tỉnh Hà Nam.
  3. Đối tượng nghiên cứu
  Nghiên cứu việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các khu
  công nghiệp của tỉnh Hà Nam.
  4. Phạm vi nghiên cứu
  4.1. Phạm vi nội dung
  Đề tài đề cập đến các chính sách thu hút vốn trực tiếp đầu tư nước
  ngoài vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
  4.2. Phạm vi không gian
  Địa điểm nghiên cứu của đề tài là các KCN trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
  4.3. Phạm vi thời gian
  Thời gian nghiên cứu đề tài: Đề tài sẽ được điều tra nghiên cứu và phân
  tích bộ số liệu trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến tháng 6/2015.
  3

  5. Kết cấu của Luận văn
  Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, Luận văn gồm 4 chương:
  Chương I. Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn
  về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các KCN
  Chương II. Phương pháp nghiên cứu
  Chương III. Thực trạng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các
  KCN tỉnh Hà Nam
  Chương IV. Các giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước
  ngoài vào các KCN tỉnh Hà Nam

  Xem Thêm: Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

hà nam thu hút fdi

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status