Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

  MỤC LỤC

  LỜI CAM ĐOAN
  LỜI CẢM ƠN
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT . i
  DANH MỤC BẢNG ii
  DANH MỤC HÌNH VẼ . iii
  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ
  LUẬN VỀ QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN . 4
  1.1 Tổng quan nghiên cứu về thuế thu nhập cá nhân 4
  1.2 Cơ sở lý luận về quản lý thuế thu nhâp cá nhân. . 9
  1.3 Tổng quan về quản lý thuế TNCN . 10
  1.3.1 Khái nhiệm thuế TNCN 11
  1.3.2 Vai trò, đặc điểm của quản lý thuế TNCN 12
  1.3.3 Mục tiêu quản lý thuế TNCN . 16
  1.3.4 Nội dung luật thuế TNCN 18
  1.4 Quản lý thuế TNCN . 27
  1.4.1 Quản lý thu thuế TNCN . 27
  1.4.2 Hệ thống chính sách thuế TNCN . 28
  1.4.3 nội dung tư pháp . 29
  1.4.4 Nội dung quản lý thu thuế TNCN . 30
  1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế TNCN . 41
  1.5.1 Các yếu tố khách quan . 42
  1.5.2 Các yếu tố chủ quan . 43
  CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI QUẢN LÝ
  THUẾ TNCN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN ĐỐNG ĐA 47

  2.1 Nguồn tài liệu và dữ liệu . 47
  2.1.1 Tài liệu sơ cấp . 47
  2.1.2 Tài liệu thứ cấp . 49
  2.2 các phương pháp nghiên cứu 49
  2.2.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu 50
  2.2.2 Phương pháp phân tích - tổng hợp 50
  2.2.3 Phương pháp thống kê mô tả . 51
  CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ TNCN
  TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN ĐỐNG ĐA . 53
  3.1 Khái quát về KT – XH của quận Đống Đa 53
  3.1.1 Khái quát về kinh tế - xã hội của quận Đống Đa 53
  3.1.2 Khái quát về Chi cục thuế Quận Đống Đa 54
  3.2 Thực trạng công tác quản lý thuế TNCN trên địa bàn Quận Đống
  Đa . 56
  3.2.1 Tổ chức bộ máy quản lý 56
  3.2.2 Quản lý đối tượng nộp thuế 60
  (nguồn: Chi cục thuế quận Đống Đa) 61
  3.2.3 Quản lý kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế 61
  3.2.4 Công tác kiểm tra thuế TNCN 65
  3.2.5 Tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế . 67
  3.2.6 Công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế: 69
  3.2.7 Hệ thống công nghệ thông tin: 71
  3.3 Đánh giá công tác quản lý thuế TNCN trên địa bàn quận Đống Đa
  73
  3.3.1 Những kết quả đạt được . 73
  3.3.2 Những hạn chế . 77
  3.3.3 Nguyên nhân hạn chế . 83

  CHƯƠNG 4 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN
  LÝ THUẾ TNCN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN ĐỐNG ĐA 88
  4.1 Quan điểm cơ bản trong việc hoàn thiện công tác quản lý thuế
  TNCN trên địa bàn Quận Đống Đa 88
  4.1.1 Đảm bảo đúng Luật thuế, đúng chủ trương chính sách và luật
  thuế TNCN nhưng được thích nghi với bối cảnh kinh tế xã hội của đất
  nước trong từng giai đoạn lịch sử. 88
  4.1.2 Đảm bảo công bằng xã hội và nguồn thu cho ngân sách nhà nước
  . 89
  4.2 Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế TNCN trên địa bàn
  Quận Đống Đa 89
  4.2.1 Giải pháp về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và nâng cao năng
  lực; phẩm chất cán bộ ngành thuế . 89
  4.2.2 Đầu tư cơ sở hạ tầng, tin học hoá công tác quản lý thuế . 92
  4.2.3 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế . 93
  4.2.4 Tăng cường công tác kiểm tra đối tượng nộp thuế TNCN . 97
  4.2.5 Tăng cường đôn đốc thuế nợ và cưỡng chế nợ thuế 100
  4.3 Kiến nghị 100
  4.3.1 Đối với Bộ Tài chính và Tổng cục thuế: 100
  4.3.2 Đối với Quận uỷ, HĐND quận, UBND quận Đống . 104
  4.3.3 Đối với các cơ quan, tổ chức liên quan . 104
  KẾT LUẬN 106
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 107
  PHỤ LỤC . 110
  i
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
  STT Ký hiệu Nguyên nghĩa
  1 CCT Chi cục Thuế
  2 CNTT Công nghệ thông tin
  3 ĐTNT Đối tượng nộp thuế
  4 HĐND Hội đồng nhân dân
  5 MST Mã số thuế
  6 NNT Người nộp thuế
  7 NLĐ Người lao động
  8 NSNN Ngân sách nhà nước
  9 QLN Quản lý nợ
  10 TNCN Thu nhập cá nhân
  11 UBND Uỷ ban nhân dân

  ii
  DANH MỤC BẢNG

  Bảng 3.1 Bảng số liệu về kết quả cấp MST TNCN tại quận Đống Đa . 61
  Bảng 3.2 Kết quả kiểm tra về thuế TNCN từ năm 2010 đến năm 2014 của 3 đội
  Kiểm tra thuộc chi cục thuế quận Đống Đa 65
  Bảng 3.4 Kết quả thu nợ bằng các biện pháp đôn đốc, thu nợ bình thường tại Quận
  Đống Đa 70
  Bảng 3.5 Bảng tổng hợp kết quả phiếu điều tra về mức độ hài lòng của NNT đối
  với công tác quản lý thuế TNCN trên đại bàn quận 73
  Bảng 3.6 Tỉ lệ thuế TNCN so với tổng số thu của các sắc thuế . 74
  tại quận Đống Đa từ năm 2010- 2014 74


  iii
  DANH MỤC HÌNH VẼ

  Hình 1.1 : Sơ đồ bộ máy tổ chức chi cục thuế Đống Đa . 54
  Hình 1.2 : Sơ đồ quản lý kê khai thuế TNCN . 62
  1
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết chọn đề tài
  Quản lý thuế nói chung, quản lý thuế thu nhập cá nhân nói riêng là một
  trong những giải pháp quan trọng góp phần cân đối thu, chi ngân sách nhà
  nước.
  Mặc dù, Luật Thuế TNCN được chuẩn bị, xây dựng khá kỹ lưỡng, lấy ý
  kiến rộng rãi của các tầng lớp xã hội từ hơn 3 năm trước khi ban hành, nhưng
  khi triển khai Luật vào thực tế cuộc sống, không thể tránh khỏi những bất cập,
  vướng mắc nảy sinh đòi hỏi phải nghiên cứu, giải quyết .
  Do mật độ dân số ở quận Đống Đa cao, các doanh nghiệp,các hộ kinh
  doanh tập chung trên địa bàn quận với số lượng lớn, nên số lượng NLĐ làm
  công ăn lương tại các doanh nghiệp phải cấp mã số thuế cá nhân là rất nhiều.
  Do vậy việc quản lý MST TNCN của các đối tượng này rất phức tạp. Chính vì
  thế, để quản lý được tốt NNT, đội ngũ cán bộ phụ trách bộ phận thuế TNCN
  cần có sự chính xác và nghiệp vụ chuyên môn cao. Xuất phát từ những vấn đề
  nêu trên, đề tài “Quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn quận Đống
  Đa, thành phố Hà Nội” được lựa chọn để nghiên cứu làm luận văn cao học.
  2 Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
  2.1 Mục tiêu
  Mục tiêu chủ yếu của đề tài này là dựa trên những lý luận cơ bản về quản
  lý thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động kinh doanh, tập trung phân tích,
  đánh giá thực trạng việc áp dụng thuế thu nhập cá nhân đối với những người
  có thu nhập từ hoạt động kinh doanh trên địa bàn quận Đống Đa từ năm 2010
  đến năm 2014.
  2.2 Nhiệm vụ.
  Trên cơ sở có tham khảo việc áp dụng quản lý thuế thu nhập cá nhân ở
  một số quận trên địa bàn thành phố Hà Nội và cơ sở lý luận, từ đó đưa ra
  2
  những vấn đề cần hoàn thiện và xây dựng một chính sách thuế thu nhập cá
  nhân đối với thu nhập nhập từ hoạt động kinh doanh sao cho phù hợp với điều
  kiện kinh tế xã hội tại quận Đống Đa
  3 Câu hỏi nghiên cứu
  - Nội dung cơ bản của công tác quản lý thuế TNCN là gì ?
  - Làm thế nào để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế TNCN ở Chi
  cục Thuế quận Đống Đa trong thời gian tới?.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là vấn đề liên quan đến công tác quản
  lý thuế TNCN tại quận Đống Đa
  Về nội dung của đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng lạm phát trong
  thời gian qua, cơ sở pháp lý về quản lý thuế TNCN tại Quận Đống Đa. Trên
  cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp để hạn chế ảnh hưởng của lạm phát đến
  quản lý thuế TNCN tại quận Đông Đa trong thời gian tới.
  5. Những đóng góp mới của luận văn
  - Phân tích thực trạng quản lý thuế thu nhập cá nhân tại quận Đống Đa kể từ
  khi Pháp lệnh thuế thu nhập cá nhân đối với người có thu nhập cao được ban
  hành, chỉ ra những mặt đạt được, những mặt hạn chế cũng như những nguyên
  nhân của những hạn chế này.
  - Đưa ra các quan điểm, các giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả quản
  lý thuế thu nhập cá nhân tại quận Đống Đa trong thời gian tới.
  - Góp phần làm rõ thêm cơ sở lý luận về quản lý thuế TNCN;
  - Đề xuất những quan điểm và giải pháp cơ bản nhằm tăng cường quản lý
  thuế TNCN trên địa bàn Quận Đống Đa thành phố Hà Nội.
  - Đánh giá thực trạng về công tác quản lý thuế TNCN trên địa bàn Quận.
  3
  6. Kết cấu luận văn
  Ngoài phần mở đầu, lời cam đoan,lời cảm ơn và kết luận. Bố cục luận
  văn gồm 04 chương:
  CHƯƠNG 1. Tổng quan về tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về quản
  lý thuế thu nhập cá nhân.
  CHƯƠNG 2. Phương pháp nghiên cứu đề tài quản lý thuế thu nhập cá
  nhân trên địa bàn quận Đống Đa
  CHƯƠNG 3. Thực trạng công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa
  bàn quận Đống Đa
  CHƯƠNG 4. Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập
  cá nhân trên địa bàn quận Đống Đa

  Xem Thêm: Quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn quận Đống Đa, thành phố Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status