Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý nhà nước về du lịch ở Hà Nội

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý nhà nước về du lịch ở Hà Nội

  LỜI CAM ĐOAN

  Tôi xin cam đoan!
  Bản luận văn tốt nghiệp này được hoàn thành bằng sự nhận thức chính xác
  của bản thân.
  Các số liệu và kết quả nghiên cứu trình bày trong luận văn là trung thực và
  chưa hề được sử dụng để bảo vệ bất kỳ một học vị nào.
  Mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cảm ơn và các
  thông tin trích dẫn trong luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc.


  LỜI CẢM ƠN

  Để hoàn thành luận văn này, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám
  Hiệu trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội, khoa Kinh tế chính trị,
  cảm ơn các Thầy, Cô giáo đã truyền đạt cho tôi những kiến thức quý báu trong suốt
  quá trình học tập và nghiên cứu.
  Nhân dịp này, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới TS. Lê Thị Hồng Điệp -
  người đã dành nhiều thời gian, tạo điều kiện thuận lợi, hướng dẫn về phương pháp
  khoa học và cách thức thực hiện các nội dung của đề tài.
  Tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ của các cán bộ công tác tại các cơ quan, công ty
  du lịch ở các địa phương thuộc thành phố Hà Nội nơi mà tôi tiến hành nghiên cứu
  đề tài đã tiếp nhận và nhiệt tình giúp đỡ, cung cấp các thông tin, số liệu cần thiết
  phục vụ cho quá trình nghiên cứu và hoàn thiện đề tài này.
  Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, người thân, bạn bè đã chia sẻ,
  động viên, khích lệ và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thiện
  luận văn này.
  Trong quá trình làm nghiên cứu, mặc dù đã có nhiều cố gắng để hoàn thành
  luận văn, đã tham khảo nhiều tài liệu và đã trao đổi, tiếp thu ý kiến của Thầy Cô và
  bạn bè. Song, do điều kiện về thời gian và trình độ nghiên cứu của bản thân còn
  nhiều hạn chế nên nghiên cứu khó tránh khỏi những thiếu sót.
  Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn!

  TÓM TẮT LUẬN VĂN

  Tên luận văn: Quản lý nhà nước về du lịch ở Hà Nội
  Tác giả: Trần Thị Kim Ngân
  Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
  Bảo vệ năm: 2015
  Giáo viên hướng dẫn: TS. Lê Thị Hồng Điệp
  Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:
  + Mục đích nghiên cứu: Đánh giá thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về
  du lịch của Hà Nội nhằm hướng tới việc đề xuất được phương hướng và giải pháp
  để hoàn thiện quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch trên địa bàn Hà Nội, thúc
  đẩy ngành du lịch của thành phố phát triển nhanh và bền vững, đáp ứng yêu cầu của
  thời kỳ đổi mới hiện nay.
  + Nhiệm vụ nghiên cứu:
  - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về vai trò, nội dung quản lý nhà nước, các yếu
  tố tác động đối với hoạt động quản lý nhà nước về du lịch.
  - Tổng kết những kinh nghiệm trong quản lý nhà nước về du lịch của một số
  địa phương.
  - Phân tích thực trạng của hoạt động quản lý nhà nước về du lịch của Hà Nội,
  từ đó đánh giá các kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân.
  - Đề xuất các giải pháp đổi mới và hoàn thiện quản lý nhà nước đối với hoạt
  động du lịch ở Hà Nội, nhằm khai thác có hiệu quả lợi thế tiềm năng du lịch của
  thành phố giai đoạn từ nay đến năm 2020 tầm nhìn 2030.
  Những đóng góp mới của luận văn:
  - Phân tích và đánh giá công tác quản lý nhà nước về du lịch trước và sau khi
  Hà Nội mở rộng địa giới hành chính.
  - Hệ thống hóa được một số vấn đề lý luận chung về quản lý nhà nước về du
  lịch trên địa bàn Hà Nội.
  - Tổng kết được những bài học kinh nghiệm về quản lý nhà nước về hoạt
  động du lịch của một số địa phương.
  - Phân tích và đánh giá được thực trạng quản lý nhà nước về hoạt động du
  lịch ở Hà Nội.
  - Đề xuất được một số quan điểm và giải pháp nhằm góp phần thực hiện hiệu
  quả hơn vấn đề quản lý nhà nước về du lịch ở Hà Nội trong thời gian tới.
  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i
  DANH MỤC BẢNG BIỂU ii
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 3
  2.1. Mục đích nghiên cứu 3
  2.2. Nhiệm vụ 3
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 4
  3.1. Đối tượng nghiên cứu . 4
  3.2. Phạm vi nghiên cứu 4
  4. Những đóng góp mới của luận văn . 5
  5. Giới thiệu kết cấu lớn của luận văn . 5
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ
  LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ
  NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH 6
  1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu . 6
  1.1.1 Nhóm các công trình nghiên cứu về hoạt động du lịch nói chung . 6
  1.1.2. Nhóm các công trình nghiên cứu về hoạt động quản lý nhà nước đối với du
  lịch 7
  1.2. Những vấn đề lý luận về quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch . 10
  1.2.1. Khái niệm, đặc điểm hoạt động du lịch và các loại hình hoạt động kinh
  doanh du lịch . 10
  1.2.2. Vai trò của hoạt động quản lý nhà nước đối với du lịch . 15
  1.2.3. Nội dung quản lý nhà nước đối với du lịch . 16
  1.2.4. Các yếu tố tác động đến hoạt động quản lý nhà nước về du lịch 22
  1.3. Kinh nghiệm thực tiễn về quản lý nhà nước trong hoạt động du lịch ở một số
  tỉnh, thành phố Việt Nam và bài học kinh nghiệm cho thành phố Hà Nội . 34
  1.3.1. Kinh nghiệm của thành phố Hồ Chí Minh . 34
  1.3.2 Kinh nghiệm của tỉnh Quảng Ninh . 37
  1.3.3 Một số bài học kinh nghiệm cho thành phố Hà Nội . 38
  CHƯƠNG 2:THIẾT KẾ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 41
  2.1 Nguồn tài liệu và dữ liệu . 41
  2.2. Các phương pháp nghiên cứu . 41
  2.2.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu 41
  2.2.2. Phương pháp phân tích – tổng hợp . 41
  CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH Ở HÀ NỘI43
  3.1. Vài nét về hoạt động du lịch của Hà Nội . 43
  3.1.1. Điều kiện, tiềm năng và thế mạnh của Hà Nội tác động đến hoạt động du lịch
  . 43
  3.1.2. Thực trạng hoạt động du lịch ở Hà Nội 50
  3.2. Tình hình quản lý nhà nước về du lịch ở Hà Nội . 60
  3.2.1. Xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển du lịch . 60
  3.2.2. Hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách quản lý hoạt động du lịch. 62
  3.2.3. Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về du lịch 64
  3.2.4. Điều hành hoạt động du lịch . 65
  3.2.5. Thực tiễn kiểm tra, thanh tra hoạt động du lịch và xử lý vi phạm trong
  hoạt động du lịch . 66
  3.3. Đánh giá công tác quản lý nhà nước trong hoạt động du lịch ở Hà Nội 67
  3.3.1. Những kết quả đạt được trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt
  động du lịch . 67
  3.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân trong công tác quản lý nhà nước đối với
  hoạt động du lịch . 69
  CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH
  Ở HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN TỚI . 73
  4.1. Dự báo phát triển về du li ̣ch đến năm 2020 tầm nhìn 2030 73
  4.2. Quan điểm quản lý nhà nước về phát triển du li ̣ch đến năm 2020 tầm nhìn
  2030 73_Toc432795178
  4.3. Các giải pháp cơ bản hoàn thiện quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch ở
  Hà Nội trong thời gian tới . 75 4.3.1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chính sách về du
  lịch . 75
  4.3.2. Hoàn thiện quy hoạch và nâng cao chất lượng làm quy hoạch du lịch 76
  4.3.3. Xây dựng ban hành các chính sách trọng điểm phát triển du lịch ở Hà
  Nội 79
  4.3.4. Củng cố tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước
  chuyên nghiệp về du lịch 80
  4.3.5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động du lịch . 81
  KẾT LUẬN . 83
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 84

  Xem Thêm: Quản lý nhà nước về du lịch ở Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý nhà nước về du lịch ở Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status