Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Tạo động lực lao động đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp của huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tạo động lực lao động đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp của huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

  MỤC LỤC

  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT i
  DANH MỤC CÁC BẢNG . ii
  DANH MỤC CÁC HÌNH . iii
  MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG
  LỰC LAO ĐỘNG . 5
  1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu . 5
  1.2 Cơ sở lý luận về tạo động lực lao động 7
  1.2.1 Khái niệm về động lực và tạo động lực . 7
  1.2.2 Các học thuyết về động lực . 8
  1.3 Các yếu tố tạo động lực cho người lao động 15
  1.3.1 Tạo động lực làm việc thông qua các công cụ vật chất 15
  1.3.2 Tạo động lực thông qua các công cụ phi vật chất 16
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 23
  2.1. Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu 23
  2.2. Phương pháp xử lý số liệu . 24
  2.3. Hệ thống chỉ tiêu sử dụng trong nghiên cứu đề tài 25
  CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG ĐỐI
  VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH,
  SỰ NGHIỆP CỦA HUYỆN GIA VIỄN . 26
  3.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Gia Viễn ảnh hưởng đến công tác
  tạo động lực lao động đối với cán bộ, công chức, viên chức . 26
  3.1.1 Đặc điểm tự nhiên . 26
  Đơn vị tính: ha 28
  3.1.2. Đặc điểm kinh tế -xã hội 28
  3.2 Thực trạng công tác tạo động lực lao động cho cán bộ, công chức, viên chức
  trong cơ quan hành chính, sự nghiệp của huyện Gia Viễn. 43
  3.2.1 Cơ cấu tổ chức của huyện Gia Viễn 45


  3.2.2 Các yếu tố tạo động lực làm việc cho cán bộ công chức, viên chức thông
  qua kích thích về lợi ích vật chất . 47
  3.2.3 Yếu tố tạo động lực cho cán bộ công chức, viên chức thông qua kích thích
  về lợi ích phi vật chất. . 63
  3.2.4 Hoạt động tự tạo động lực của cán bộ công chức . 70
  3.3 Đánh giá chung về công tác tạo động lực cho cán bộ công chức, viên chưc
  trong trong cơ quan hành chính, sự nghiệp Nhà nước của huyện Gia Viễn 72
  3.3.1. Những mặt đã đạt được . 72
  3.3.2 Những mặt còn hạn chế 73
  CHƯƠNG 4: NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO
  ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC HUYỆN
  GIA VIỄN . 75
  4.1. Phương hướng và mục tiêu phát triển kinh tế của huyện Gia Viễn đến năm 2020 . 75
  4.2 Phương hướng và giải pháp công tác tạo động lực lao động cho cán bộ, công
  chức, viên chức của huyện Gia Viễn trong những năm tới 76
  4.2.1 Nhóm giải pháp tạo động lực thông qua khích tích tạo động lực vật chất 76
  4.2.2 Nhóm giải pháp tạo động lực thông qua kích thích tạo động lực phi vật
  chất 78
  KẾT LUẬN . 80
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 81

  i

  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

  STT Ký hiệu Nguyên nghĩa
  1 CC, VC Công chức, viên chức
  2 CĐ Cao đẳng
  3 GDP Gross domestic product
  4 GTSX Giá trị sản xuất
  5 ĐH Đại học
  6 ĐVT Đơn vị tính
  7 HĐND&UBND Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
  8 HSL Hệ số lương
  9 KTXH Kinh tế - xã hội
  10 LHH Lương hiện hưởng
  11 STT Số thứ tự
  12 TH Trung học
  13 TNHH Trách nhiệm hữu hạn
  14 Tr.đồng Triệu đồng
  15 UBND Uỷ ban Nhân dân
  16 & Và ii
  DANH MỤC CÁ C BẢNG

  STT Bảng Nội dung Trang
  1 Bảng 3.1 Tình hình sử dụng đất huyện Gia Viễn năm (2010-2014) 26
  2 Bảng 3.2 Tổng sản phẩm xã hội huyện Gia Viễn 27
  3 Bảng 3.3
  Giá trị sản xuất nông nghiệp-Lâm nghiệp-Thủy sản trên
  địa bàn huyện
  28
  4 Bảng 3.4
  Số cơ sở kinh doanh thương mại, du lịch, dịch vụ và
  khách sạn nhà hàng trên địa bàn năm 2010-2014
  34
  5 Bảng 3.5
  Mức thu nhập bình quân của cán bộ, công chức, viên chức
  huyện Gia Viễn 2010-2014
  51
  6 Bảng 3.6
  Kết quả công tác thi đua khen thưởng của cán bộ, công
  chức, viên chức huyện Gia Viễn năm 2010-2014
  56
  iii
  DANH MỤC CÁ C HÌ NH

  STT Hình Nội dung Trang
  1 Hình 1.1 Tháp nhu cầu của A. Maslaw 9
  2 Hình 3.1
  Biểu đồ tổng sản phẩm xã hội huyện Gia Viễn (giá hiện
  hành)
  27
  3 Hình 3.2
  Biểu đồ tỷ lệ GTSX ngành Nông nghiệp của Huyện
  năm 2014
  30
  4 Hình 3.3
  Biểu đồ GTSX ngành Công nghiệp & Xây dựng của
  Huyện 2010-2014
  31
  5 Hình 3.4
  Biểu đồ GTSX ngành Thương mại, dịch vụ-du lịch của
  Huyện 2010-2014
  33
  6 Hình 3.5
  Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
  huyện Gia Viễn
  43
  7 Hình 3.6
  Mức thu nhập đảm bảo đời sống của cán bộ, công
  chức, viên chức
  51
  8 Hình 3.7
  Mức độ hài lòng về thu nhập của cán bộ, công chức,
  viên chức
  52
  9 Hình 3.8
  Mức độ công bằng trong trả lương hiện nay đối với cán
  bộ, công chưc, viên chức
  53
  10 Hình 3.9
  Kết quả công tác thi đua khen thưởng của cán bộ, công
  chức, viên chức 2010-2014
  56
  11 Hình 3.10
  Mức độ hài lòng của cán bộ, công chức, viên chức đối
  với công tác thi đua khen thưởng
  57
  12 Hình 3.11
  Mức độ hài lòng của cán bộ, công chức, viên chức đối
  với công tác tuyển dụng
  62
  13 Hình 3.12
  Mức độ hài lòng của cán bộ, công chức, viên chức đối
  với công tác bổ nhiệm
  67 1
  MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Trong điều kiện hoàn cảnh hiện nay của Việt Nam nói riêng và của tình hình
  thế giới nói chung đang trong quá trình hội nhập và toàn cầu hóa quốc tế , đây là một
  xu hướng tất yếu khách quan để tạo ra các thành quả phục vụ cho chính nhu cầu,
  mong muốn của con người. Một trong những yếu tố trong việc tạo ra thành quả để
  đi đến được mục tiêu phục vụ cho con người là động lực làm việc, chính vì vậy việc
  tạo ra động lực cho lao động nói chung và lao động trong cơ quan hành chính , sự
  nghiê ̣p Nhà nước nói riêng là rất cần thiết , góp phần duy trì và khuyến khích lòng
  nhiệt tình, sự say mê công việc của người lao động. Như vậy, cho thấy rằng công
  tác tạo động lực làm việc cho đội ngũ cán bộ công chức trong cơ quan cơ quan hành
  chính, sự nghiê ̣p Nhà nước có một vai trò , ý nghĩa quan trọng để tạo ra sự phù hợp
  với điều kiện hoàn cảnh và tạo ra hiệu quả phục vụ tốt cho nhu cầu ngày càng cao
  của con người.
  Chúng ta biết rằng nhân sự trong cơ quan cơ quan hành chính , sự nghiê ̣p Nhà
  nước là lực lượng lao động vừa đại diện cho quyền lực của nhà nước , vừa đại diện
  cho quyền lợi của nhân dân lao động, là người trực tiếp vạch ra chủ trương, đường
  lối, chính sách để chỉ đạo nhân dân, hướng dẫn nhân dân và cùng nhân dân phát
  triển kinh tế- xã hội. Đồng thời cũng là lực lượng chịu nhiều áp lực nhất: Áp lực từ
  cơ quan đảng, chính quyền cấp trên, nhân dân lao động. Chính vì vậy, việc tạo ra
  cho họ có một môi trường làm việc thuận lợi, một động lực để phấn đấu là điều rất
  cần thiết và quan trọng.
  Huyện Gia Viễn là một trong những huyện nghèo của tỉnh Ninh Bình, tuy
  nhiên trong những năm gần đây với sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Huyện
  Uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và sự gương mẫu đi đầu đội ngũ cán bộ,
  công chức, viên chức của huyện cùng với sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân, đời
  sống của nhân dân trong Huyện đã được nâng lên. Gia Viễn đã có những bước phát
  triển mạnh về Kinh tế xã hội, chính vì vậy mà lực lượng lao động trong cơ quan cơ
  quan hành chính , sự nghiê ̣p Nhà nước huyện có vai trò đặc biệt quan trọng trong 2
  việc thực thi các chế độ, chính sách, hướng dẫn nhân dân trong việc áp dụng các
  tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất và là công bộc của nhân dân, do đó thúc đẩy
  sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương . Việc tạo động lực và xây dựng môi
  trường làm việc thuận lợi cho cán bộ , công chức, viên chức trong cơ quan cơ quan
  hành chính, sự nghiê ̣p Nhà nước ở huyện Gia Viễn là quan trọng và cần thiết.
  Chính vì những lý do trên mà tác giả lựa chọn đề tài: “Tạo động lực làm việc
  cho cán bộ công chức , viên chức trong các cơ quan hành chính , sự nghiê ̣p của
  huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình”. Từ đề tài Luâ ̣n văn này tác giả muốn tìm hiểu về
  thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ
  quan hành chính, sự nghiê ̣p Nhà tại huyện nhà , từ đó rút ra được những đánh giá và
  kiến nghị cho nhà quản lý trong việc xây dựng chính sách tạo động lực làm việc cho
  cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan cơ quan hành chính , sự nghiê ̣p Nhà
  nước nói chung và ở huyện Gia Viễn nói riêng . Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế
  xã hội của huyện Gia Viễn nói riêng và phát triển nền kinh tế Việt Nam nói chung./.
  Thực hiện đề tài này, tác giả muốn trả lời câu hỏi:
  Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đã làm gì và làm như thế nào để tạo động lực
  làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp.
  2. Mục đích, nhiê ̣m vu ̣ nghiên cứu
  2.1. Mục đích nghiên cứu:
  Mục đích nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu hoạt động tạo động lực lao
  động đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, sự nghiệp mà
  huyện Gia Viễn đang thực hiện; Qua đó tác giả đề xuất những kiến nghị, giải pháp
  nhằm thực thiện tốt hơn công tác tạo động lực làm việc đối với cán bộ, công chức,
  viên chức của huyện Gia Viễn; tạo môi trường làm viê ̣c thuâ ̣n lợi , thu hút nhân tài
  và khuyến khích người lao động yên tâm làm việc ; phát huy năng lực trình độ của
  cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực trình độ chuyên
  môn cao.
  2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu:
  Nghiên cứu công tác tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ
  quan hành chính, sự nghiệp nhà nước thuộc huyện Gia Viễn tác giả đi sâu nghiên 3
  cứu việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước và địa phương đối với cán
  bô, công chức, viên chức làm viê ̣c trong cơ quan hành chính , sự nghiê ̣p của nhà
  nước. Cùng với đó là công tác tạo động lực làm việc mà huyện Gia Viễn đang thực
  hiện đối với cán bộ, công chức, viên chức là động lực lao động thực sự cho người
  lao động chưa ? Từ đó tác giả đề xuất một số nội dung , giải pháp ta ̣o động lực lao
  động đối với cán bộ, công chức, viên chức ta ̣i huyê ̣n Gia Viễn.
  3. Đối tượng và pha ̣m vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu:
  Đối tượng mà tác giả đi sâu nghiên cứu trong đề tài này chính là công tác tạo
  động lực làm việc cho cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, sự
  nghiệp của huyện Gia Viễn.
  3.2. Phạm vi nghiên cứu:
  Nghiên cứu công tác tạo động lực cho cán bộ , công chức, viên chức trong cơ
  quan hành chính , sự nghiê ̣p thuộc huyê ̣n Gia Viễn , tỉnh Ninh Bình, với thời gian
  nghiên cứu khảo sát từ năm 2010 đến nay và những giải pháp, kiến nghị đưa ra
  trong giai đoạn 2015-2020.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Để đánh giá thực trạng tình hình thực hiê ̣n chế độ chính sách đãi ngộ đối với
  cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính , sự nghiê ̣p huyê ̣n Gia Viễn,
  tác giả sử dụng các phương pháp tổng quan tài liệu , phương pháp thông kê, so sánh
  để nghiên cứu những động lực làm phát huy năng lực, trình độ của cán bộ, công chức,
  viên chức và khuyết khích người lao động cống hiến hết khả năng c ủa mình cho sự
  phát triển của huyện nhà, trên các khía cạnh quy mô, cơ cấu, tốc độ phát triển nguồn
  nhân lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.
  Để bổ sung căn cứ đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp : tác giả sử
  dụng phương pháp phiếu khảo sát. Đối tượng điều tra khảo sát bao gồm: Cán bộ lãnh
  đa ̣o, công chức , viên chức trong cơ quan hành chính , sự nghiê ̣p nhà nước thuộc
  huyê ̣n Gia Viễn.
  Cùng với đó tác giả sử dụng nguồn số liệu là các báo cáo phát triển kinh tế xã
  hội, báo cáo công tác Nội vụ của huyện Gia Viễn qua các giai đoạn phát triển để làm
  minh chứng cho thực trạng vấn đề nghiên cứu. 5. Cấu trúc luận văn: gồm 4 chương
  Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu và công tác ta ̣o động lực lao
  động đối với cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan hành chính , sự nghiê ̣p Nhà
  nước thuộc huyê ̣n Gia Viễn.
  Chương 2. Phương pháp và thiết kế nghiên cứu.
  Chương 3. Thực trạng công tác ta ̣o động lực lao động đối với cán bộ công chức,
  viên chức trong cơ quan hành chính, sự nghiê ̣p Nhà nước thuộc huyê ̣n Gia Viễn.
  Chương 4. Một số kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác ta ̣o động
  lực lao động đối với cán bộ công chức , viên chức trong cơ quan hành chính , sự
  nghiê ̣p Nhà nước thuộc huyê ̣n Gia Viễn.

  Xem Thêm: Tạo động lực lao động đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp của huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tạo động lực lao động đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp của huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status