Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương tỉnh Hải Dương

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương tỉnh Hải Dương

  MỤC LỤC
  DANH MỤC VIẾT TẮT . i
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ii
  CHƯƠNG I . 5
  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CƠ CHẾ . 5
  MỘT CỬA 5
  1.1.Quản lý hành chính Nhà nước và nền hành chính Nhà nước 5
  1.1.1.Quản lý hành chính Nhà nước . 5
  1.1.2.Nền HCNN và các bộ phận cấu thành 12
  1.1.3.Cải cách nền HCNN 14
  1.2 Thủ tục hành chính và sự cần thiết phải cải cách TTHC . 16
  1.2.1 Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của TTHC: 16
  1.2.2.Phân loại các TTHC 19
  1.2.3 Sự cần thiết phải cải cách TTHC ở Việt Nam 22
  1.3.Cơ chế một cửa. . 25
  1.3.1.Khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc thực hiện. . 25
  1.3.2.Mục đích của việc cải cách TTHC theo cơ chế "một cửa". 26
  1.3.3.Lợi ích của việc cải cách TTHC theo cơ chế "một cửa". 26
  1.3.4.Yêu cầu đối với việc cải cách TTHC theo cơ chế "một cửa". 27
  1.3.5.Qui trình giải quyết. 29
  CHƯƠNG II 31
  THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CẢI CÁCH THEO CƠ CHẾ "MỘT CỬA" TẠI
  UBND THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG 31
  2.1. Tổng quan về UBND thành phố Hải Dương 31
  2.1.1. Giới thiệu chung 31
  2.1.2 Cơ cấu tổ chức . 31
  2.2 Nội dung chủ yếu của cải cách hành chính tại bộ phận "Một cửa". 32
  2.2.1 Xác định mục đích, yêu cầu. . 32
  2.2.2 Lĩnh vực, số lượng thủ tục tại "Một cửa". . 33
  2.2.3 Công tác tổ chức công việc, cơ sở vật chất và bố trí cán bộ. 33
  2.2.4 Công tác triển khai phần mềm, tổ chức thụ lý hồ sơ . 34
  2.3. Thực trạng cải cách Thủ tục hành chính theo cơ chế "Một cửa" . 44
  2.3.1 Đánh giá chung: 44
  2.3.2. Những kết quả đạt được . 46
  2.3.3. Đánh giá những thành công của cải cách Thủ tục hành chính theo
  cơ chế "một cửa". . 46
  2.3.4. Những hạn chế của cải cách TTHC theo cơ chế "một cửa" . 51
  CHƯƠNG III . 56

  GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO
  CƠ CHẾ "MỘT CỬA" TẠI UBND THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG . 56
  3.1. Cần xác định định hướng cơ bản cải cách hành chính đến năm 2020. 56
  3.2. Hoàn thiện tổng thể công tác tổ chức hoạt động. . 58
  3.3. Tiếp tục rà soát thủ tục hành chính: 63
  3.4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và công khai phần mềm "một
  cửa". . 65
  3.5. Hướng đến thực hiện "một cửa liên thông". . 66
  3.6. Phát triển các dịch vụ trực tuyến . 68
  KẾT LUẬN 73
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 74
  i

  DANH MỤC VIẾT TẮT

  STT Ký hiệu Nguyên nghĩa
  1 HCNN Hành chính nhà nước
  2 XHCN Xã hội chủ nghĩa
  3 TTHC Thủ tục hành chính
  4 CNXH Chủ nghĩa xã hội.
  5 CCHC Cải cách hành chính
  ii

  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

  Hình 1.1: Sơ đồ các yếu tố cấu thành nền hành chính . 13
  Hình 2.1. Sơ đồ mô hình hoạt động của phần mềm "một cửa" . 35
  Hình 2.2.Sơ đồ mô hình hoạt động của phần mềm "một cửa" 37
  Hình 2.3. Mô tả chi tiết qui trình giải quyết tthc theo cơ chế một cửa 38
  Hình 2.4. Phân công phòng/ban thụ lý hồ sơ. 39
  Hình 2.5. Phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ. . 40
  Hình 2.6. Cập nhật tình trạng hồ sơ. 41
  Hình 2.7. Cập nhật bổ sung hồ sơ . 42
  iii
  DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU

  bảng 2.1: Bảng tổng hợp nhận hồ sơ, bàn giao hồ sơ, kết quả, trả kết quả cho
  công dân 1
  Bảng 2.2: Bảng Tổng Hợp Thu Phí Các Lĩnh Vực Từ Bộ Phận "Một Cửa" . 2 1

  LỜI MỞ ĐẦU

  Cải cách hành chính từ lâu đã không còn là vấn đề xa lạ với bất cứ ai trong
  chúng ta. Ngày nay, đó là vấn đề mang tính toàn cầu. Cả các nước đang phát triển
  và các nước phát triển đều xem cải cách hành chính như một động lực mạnh mẽ
  để thúc đẩy tăng trường kinh tế, phát triển dân chủ và các mặt khác của đời sống
  xã hội. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó. Từ 1986 cùng với quá trình
  đổi mới đất nước về kinh tế, cải cách hành chính cũng được tiến hành đồng thời.
  Trải qua nhiều năm với những bước đi và lộ trình khác nhau công cuộc cải cách
  hành chính cũng đã thu được những thành tựu đáng kể, góp phần thúc đẩy sự phát
  triển của đất nước. Tuy nhiên do chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung, quan liêu,
  bao cấp sang nền kinh tế thị trường nên việc cải cách hành chính ở nước ta gặp rất
  nhiều khó khăn, vì thế mà đến giờ CCHC vẫn đang là một bài toán lớn đối với
  Chính phủ cũng như các cơ quan hành chính Nhà nước.
  Ngày 17/9/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 136/2001/QĐ-
  TTg phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn
  2001-2010 với 4 nội dung: cách thể chế hành chính; cải cách bộ máy hành chính
  nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công. Một trong
  các nội dung quan trọng của cải cách thể chế hành chính đó là cải cách Thủ tục
  hành chính (TTHC). Muốn CCHC thì TTHC phải được đơn giản hóa một cách tối
  đa, tránh rườm rà. Để đáp ứng yêu cầu đó Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định
  181 về việc thực hiện cơ chế “Một cửa” đối với các cơ quan hành chính Nhà nước.
  Đây được coi như là một giải pháp mang tính đột phá trong việc cải cách TTHC.
  UBND thành phố Hải Dương với các lĩnh vực quản lý của mình, đặc biệt là
  trong lĩnh vực Đất đai có rất nhiều loại TTHC với số lượng ngày càng gia tăng. Cùng
  với tốc độ phát triển kinh tế, yêu cầu của người dân ngày càng nhiều, đòi hỏi thành
  phố phải có những đổi mới về qui trình giải quyết TTHC để đáp ứng yêu cầu thực tế
  đặt ra. 2
  Thực hiện Quyết định 181 và Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22
  tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện
  cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa
  phương; Công văn số 850/CV-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban
  nhân dân tỉnh Hải Dương về xây dựng đề án theo cơ chế một cửa, một cửa liên
  thông; UBND thành phố Hải Dương đã áp dụng cơ chế “một cửa” trong việc
  giải quyết TTHC. Từ đây tình hình giải quyết TTHC của thành phố được cải
  thiện một cách đáng kể nhưng bên cạnh đó không tránh khỏi những bất cập.
  Trải qua làm việc trực tiếp, nhận thấy đây là vấn đề có tính chất trọng yếu
  đối với hoạt động của UBND thành phố, em quyết định chọn đề tài: “ Cải cách
  thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND Thành phố Hải Dương, tỉnh
  Hải Dương” là luận văn tốt nghiệp của mình.
  Với Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu là Khắc phục một cách cơ bản những
  tồn tại hiện nay trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thuộc thẩm quyền UBND
  thành phố. Đơn giản hóa thủ tục hành chính; ngăn chặn bệnh quan liêu, sách nhiễu,
  cửa quyền của cán bộ, công chức tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân.
  Ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ phận "Một cửa" đảm bảo hoạt động độc lập
  khép kín, chuyên trách theo hướng đồng bộ hiện đại. Không để cán bộ thụ lý hồ sơ,
  giải quyết công việc trực tiếp liên hệ với công dân, trách các tiêu cực. Tăng cường
  sự giám sát của lãnh đạo thành phố, Thủ trưởng các phòng, ban đối với cán bộ công
  chức thuộc quyền trong thực thi nhiệm vụ. Tạo điều kiện cho nhân dân giám sát các
  hoạt động của cơ quan nhà nước; từng bước chủ động thực hiện việc tra cứu thông
  tin về thủ tục hành chính; tra cứu kết quả thụ lý, giải quyết hồ sơ.
  Nâng cao trình độ quản lý, tạo một bước đột phá trong quá trình giải quyết
  các thủ tục hành chính với sự hỗ trợ có hiệu quả của các phần mềm trên mạng.
  Giúp cán bộ, công chức và trước hết là thủ trưởng cơ quan năm vững quy trình và
  kiểm soát công việc tốt hơn, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành.
  Làm cơ sở để triển khai mô hình "Một cửa" liên thông với các phường,
  xã; các sở ngành của tỉnh trong giải quyết các thủ tục hành chính. 3
  Với mong muốn đem lại một cái nhìn tổng quan về công cuộc cải cách
  hành chính trong các cơ quan hành chính Nhà nước nói chung và tình hình cải
  cách TTHC của thành phố nói riêng, đồng thời đánh giá lại quá trình áp dụng
  cơ chế một cửa tại UBND thành phố để từ đó đề xuất những giải pháp hoàn
  thiện việc cải cách TTHC, góp phần thúc đẩy hoạt động của UBND thành
  phố. Căn cứ vào tình hình thực tiễn giải quyết thủ tục hành chính với tổ chức,
  công dân và doanh nghiệp; Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương tập trung
  vào 5 lĩnh vực thực hiện cơ chế “một cửa” gồm: Tài nguyên và Môi trường;
  Quản lý đô thị; Tài chính - Kế hoạch. Chính sách xã hội và người có công; Tư
  pháp.
  Do đặc thù của lĩnh vực nghiên cứu, đề tài được hình thành dựa trên việc sử
  dụng kết hợp các phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết, phương pháp
  nghiên cứu thực tiễn (phương pháp quan sát khoa học, phương pháp điều tra,
  phương pháp phân tích và tổng kết kinh nghiệm), phương pháp chuyên gia, phương
  pháp toán học, phương pháp thống kê , trên cơ sở đó xây dựng các giải pháp có
  tính khoa học.
  Ngoài phần mở đầu và kết luận đề tài được kết cấu gồm 3 chương:
  Chương I: Cơ sở lý luận về thủ tục hành chính và cơ chế một cửa.
  Hệ thống lại lý luận nền hành chính nói chung, các bộ phận cấu thành
  cũng như các nội dung của CCHC. Các kiến thức về TTHC và sự cần thiết phải
  cải cách TTHC. Cơ chế một cửa là gì, vai trò của nó đối với việc giải quyết
  TTHC.
  Chương II: Thực trạng công tác cải cách TTHC theo cơ chế một cửa
  tại UBND thành phố Hải Dương.
  Phần này giới thiệu khái quát về quá trình hoạt động của UBND thành
  phố. Đánh giá lại quá trình thực hiện cơ chế một cửa tại Uỷ ban, những thành
  công đạt được cũng như những mặt còn tồn tại.
  Chương III: Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác cải cách TTHC
  theo cơ chế một cửa tại UBND thành phố Hải Dương. Dựa trên những đánh giá về những mặt tồn tại ở Sở khi thực hiện cơ chế
  “Một cửa” của chương 2, chương 3 sẽ đề xuất những giải pháp nhằm phát huy vai
  trò của bộ phận “Một cửa” trong việc giải quyết TTHC tại Uỷ ban từ đó thúc đẩy
  các hoạt động của UBND thành phố.
  Do hạn chế về tài liệu, thời gian cũng như kiến thức nên bài viết không tránh
  khỏi những thiếu sót, rất mong có được sự góp ý của thày cô và bạn bè để em có thể
  hoàn thiện bài viết của mình.

  Xem Thêm: Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương tỉnh Hải Dương
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương tỉnh Hải Dương sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status